Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Наказ МОЗ України від 25.03.2017 р. № 326

[ #1085 (14) 17.04.2017 ]

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25.03.2017 р. № 326
Про затвердження форми примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» та пункту 2 Порядку відшкодування лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 25.03.2017 р. № 326

Форма примірного договору
про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується № ______

__________ «___» ___________201__ р.

(Розпорядник коштів) (далі — Сторона 1) в особі _______________, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та (суб’єкт господарювання — Аптека) (далі — Сторона 2), в особі __________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторона 1 відшкодовує Стороні 2 витрати, понесені останньою у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи часткового відшкодовується згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

1.2. Відпуск лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, буде відбуватися за рецептами лікарів виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 в аптечних закладах за адресою:_____________________(адресами зазначеними у додатку №___).

2. Обов’язки сторін

2.1. Обов’язки Сторони 1:

2.1.1. В п’ятиденний термін після отримання звіту про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню (далі — Звіт) згідно форми встановленої у додатку до Порядку відшкодування лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (далі — Порядок відшкодування лікарських засобів), відшкодовує витрати Стороні 2, понесені у зв’язку з відпуском лікарських засобів.

2.1.2. Забезпечує Сторону 2 інформаційними матеріалами щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми з метою їх розміщення в приміщенні аптечного закладу.

2.1.3. Забезпечує постійний моніторинг за використанням коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та за результатами моніторингу використання коштів з метою оптимізації програми відшкодування вартості лікарських засобів подає Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо раціонального використання коштів, їх перерозподілу.

2.1.4. Забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформації про обсяги та залишки коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми. 2.2.

Обов’язки Сторони 2:

2.2.1. Забезпечує відпуск лікарських засобів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я.

2.2.2. Роздрібна ціна на лікарські засоби, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, повинна бути не вище за визначену в Реєстрі лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України.

2.2.3. Звіт складається відповідно до Порядку відшкодування лікарських засобів за формою наведеною у додатку до цього Порядку.

2.2.4. Забезпечує безперервну наявність та реалізацію асортименту лікарських засобів, що підлягають повному відшкодуванню обов’язково, та додатково тих що підлягають частковому відшкодуванню, в кількості щонайменше двох торгових назв в кожній групі міжнародних непатентованих назв.

2.2.5. Забезпечує облік відпущених лікарських засобів, в тому числі в електронний формі.

2.2.6. Розміщує в приміщенні аптечного закладу інформаційні матеріали щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми.

2.2.7. Подає Звіт двічі на місяць, а саме 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа якщо 15 число припадає на вихідний) та 1-го робочого дня наступного місяця, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця.

2.2.8. На вимогу Сторони 1 надає копії рецептів для підтвердження достовірності даних, поданих у Звіті.

3. Порядок розрахунків

3.1. Сторона 1 зобов’язується відшкодувати Стороні 2 витрати, понесені останньою в зв’язку з реалізацією лікарських засобів, передбачених в п.1.1. Договору, відповідно до поданих Звітів.

3.2. Відшкодування зазначеної в Звіті суми здійснюється Стороною 2 протягом 5 днів з моменту надання Стороною 1 такого Звіту.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. У випадку порушення Стороною 1 своїх зобов’язань, що не викликані обставинами передбаченими розділом 5 цього Договору, Сторона 1 сплачує Стороні 2 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від розміру несплаченої суми, за кожен день прострочення.

4.3. В разі невиконання або неповного виконання Стороною 1 зобов’язань щодо відшкодування витрат Сторони 2, пов’язаних із предметом договору, протягом місяця, Сторона 2 звільняється від обов’язку виконання умов цього Договору про що має повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

4.4. Відновлення зобов’язань відбувається на підставі письмової заяви, що надсилається Стороні 1, про добровільне взяття на себе обов’язків в рамках цього Договору.

4.5. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мали місце під час дії Договору, та обов’язку виконання усіх невиконаних зобов’язань за цим Договором.

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’ять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це законами України органами.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6. Строк дії договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до _________.

6.2. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

6.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

6.4. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

6.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

7. Реквізити і підписи Сторін

Сторона 1 Сторона 2
Від Сторони 1___________________________ Від Сторони 2______________________________
«___» _______________ 201__ р. «___» _________________ 201__ р.

 


Комментариев нет » Добавить свой

Другие статьи раздела

[2017-05-24 16:05]
Наказ МОЗ України від 19.05.2017 р. № 541

[2017-05-24 15:23]
Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360»

[2017-05-24 12:12]
Наказ МОЗ України від 19.05.2017 р. № 546

[2017-05-23 16:32]
Постанова КМУ від 29.03.2017 р. № 348

[2017-05-23 16:05]
Наказ МОЗ України від 19.05.2017 р. № 543

[2017-05-23 14:16]
Наказ МОЗ України від 19.05.2017 р. № 547

[2017-05-22 10:45]
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2017 р. №3343-1/2.0/171-17

[2017-05-19 18:36]
Розпорядження Держлікслужби України у період з 13.05.2017 по 18.05.2017 р. про заборону на обіг лікарських засобів

[2017-05-19 18:02]
Наказ МОЗ України від 13.05.2017 р. № 516

[2017-05-19 14:19]
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18.05.2017 р. №3316-1/2.0/171-17

Последние новости и статьи

[2017-05-26 12:15]
Актуальні показники проведення тендерних закупівель у «ProZorro» станом на квітень 2017 р.

[2017-05-26 11:41]
Как распознать наступление менопаузы

[2017-05-26 11:19]
ГС «АПАУ» звернулася до розпорядників бюджетних коштів з вимогою не блокувати програму «Доступні ліки»

[2017-05-26 11:00]
Как защититься от теплового удара: рекомендации специалистов

[2017-05-26 10:26]
Простое изменение рациона повышает вероятность зачатия ребенка

[2017-05-25 17:41]
Бессонные ночи могут представлять опасность для жизни

[2017-05-25 17:06]
Уряд зменшив одноразову допомогу лікарям, що йдуть працювати у первинну ланку та на село

[2017-05-25 16:38]
Почему вредно не только недосыпание, но и избыток сна

[2017-05-25 15:50]
Дніпропетровське відділення АМКУ оштрафувало декількох власників аптек за введення споживачів в оману

[2017-05-25 15:21]
Танцювати, щоб жити краще — виробник лікарських засобів «ФАРМА СТАРТ», компанія швейцарської фармацевтичної групи «ACINO», підтримала Всесвітній День боротьби з хворобою Паркінсона

МОЗ, Нормативная информация Все новости

Подписка на новости


№ 14 (1085) 17 апреля 2017 г.
PDF-версия номераСредневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на апрель 2017Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+