Додаток 13
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту
лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)
______________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців відомостей про місця провадження
господарської діяльності з імпорту лікарських засобів

(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

І. Загальна інформація

Ліцензіат (найменування юридичної особи*)

Місцезнаходження юридичної особи

ПІБ керівника юридичної особи

ПІБ фізичної особи — підприємця

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

Контактна інформація

Номер телефону:

Номер факсу:

E-mail:

Документ, що засвідчує фізичну особу — підприємця

Серія паспорта:

Номер паспорта:

Дата видачі:

Орган, що видав паспорт:

Місце проживання (для фізичної особи — підприємця)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків**

Дата видачі і серія, номер (за наявності) ліцензії:

Прошу внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомості про місця провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), місце провадження діяльності, а саме:

Найменування структурного підрозділу (або найменування юридичної особи)

Адреса структурного підрозділу (адреса місця провадження діяльності)

За адресою структурного підрозділу наявні (зазначити необхідне):

складські зони (приміщення для зберігання)

умови контроль якості

зони здійснення видачі дозволу на випуск (реалізацію) серії лікарського засобу

Також прошу внести зміни у додаток до ліцензії (зазначається у разі необхідності внесення змін у додаток до ліцензії. Інформація не потребує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей):

Тип продукції, що планується імпортувати (зазначити необхідне):

Імпорт зареєстрованих готових лікарських засобів

Імпорт зареєстрованих лікарських засобів у формі in bulk (продукції in bulk)

Інша діяльність з імпорту лікарських засобів (будь-яка інша діяльність не зазначена вище)

Інше (зазначити, у разі наявності)

Умови щодо контролю за якістю лікарських засобів, які будуть ввозитися на територію України, та інформація щодо Уповноважених осіб (зазначається окремо для кожної Уповноваженої особи) (зазначається у разі необхідності внесення змін до додатку до ліцензії)

Наявні умови щодо контролю за якістю лікарських засобів, які будуть ввозитися на територію України

Посада

Прізвище

Ім’я

По батькові

Освіта:

Стаж роботи за фахом:

зміна переліку лікарських засобів (в тому числі звуження переліку)

додається змінений перелік лікарських засобів згідно розділу II в кількості сторінок ***_______________________

доповнення переліку лікарських засобів

додається доповнення до переліку лікарських засобів згідно розділу II в кількості сторінок ***______________

Додаткова інформація (зазначається ліцензіатом у разі необхідності):

__________________________________________________________________________________

Прошу за місцем/місцями провадження господарської діяльності, які зазначені у цієї заяві, провести перевірку матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України

Бажаю отримати додаток до ліцензії у спосіб:

нарочно

поштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживання

Про рішення, прийняте за результатами розгляду цієї заяви, прошу повідомити:

нарочно

поштовим відправленням за місцезнаходженням/місцем проживання

в електронному вигляді

Керівник заявника або

фізична особа – підприємець __________________________ __________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

_______________________________ ________________ ___________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

----------------------------

* Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган, що реалізує державну податкову політику, і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

***згідно з формою, веденою у розділі II. У разі відсутності змін до переліку лікарських засобів, які плануються до ввезення, розділ II не заповнюється та не подається

----------------------------

II. Інформація про лікарські засоби, що планує ввозити на територію України ліцензіат

(даний розділ надається додатково в електронному вигляді (файл Excel) на CD-диску)

Найменування суб’єкта господарювання_______________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________

№ з/п

Інформація про лікарський засіб1

Міжна-родна непатен-тована назва (МНН)2

Номер реєстрацій-ного посвідчення в Україні

Код АТС

Виробник3

Постачальник

Примітки

торговельна назва

форма випуску

доза діючої речовини в кожній одиниці

кількість одиниць в упаковці

наймену-вання

країна

наймену-вання

місцезнаходження

країна

адреса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

----------------------------

1 Навести повне найменування лікарського засобу, зазначене в реєстраційному посвідченні, виданому МОЗ України.

2 Навести (виключно англійською мовою) міжнародну непатентовану назву діючої речовини лікарського засобу; для багатокомпонентних (комбінованих) лікарських засобів навести перелік всіх діючих речовин.

Найменування підприємства, Уповноважена особа якого надає дозвіл на випуск серій продукції.

Номер сторінки / Загальна кількість сторінок