Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту
лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)
______________________________
(найменування органу ліцензування)

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії/переоформлення ліценє ліцензуванню/ внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню*

від ____________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи — підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви «__» ________ 20__ року № _____

з/п

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні)

Примітка

1

2

3

4

5

Прийняв _____________________ документів _______________________________________

(цифрами і словами) (підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище, посада)

«___» _____________ 20__ року

Другий примірник опису отримав** ________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище представника суб’єкта господарювання)

«___» _____________ 20__ року

* необхідне підкреслити;

** заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.