ПЛАН ДІЙ
Кабінету Міністрів України на 2016 рік

Мета Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатор виконання Очікуваний результат
I. НЕЗАЛЕЖНА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА
1. Безпека та впевненість
Безвізовий режим ЄС для України
1. Забезпечення громадян України сучасними та захищеними ідентифікаційними документами (паспортами громадянина України у формі картки) 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» (реєстраційний номер 3224) у Верховній Раді України МВС

ДМС
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону видача громадянам України паспортів громадянина України у формі картки, захищених від підроблення
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2016—2017 роки» МВС

ДМС
II квартал прийняття відповідного розпорядження
2. Забезпечення комплексного підходу у правовому регулюванні міграційних процесів шляхом розроблення єдиного міграційного акта розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Міграційного кодексу України МВС

ДМС
IV квартал схвалення проекту відповідного Кодексу і подання його до Верховної Ради України створення єдиної цілісної системи міграційних норм з метою забезпечення дієвого регулювання діяльності суб'єктів міграційних правовідносин
3. Спрямування зусиль держави та суспільства на формування та реалізацію державної міграційної політики, яка б позитивно впливала на консолідацію української нації та безпеку держави, прискорювала соціально-економічний розвиток країни, сприяла стабілізації кількісного та якісного складу населення, задоволенню потреб економіки в робочій силі, відповідала міжнародним стандартам і міжнародним зобов'язанням України 1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України «Про Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року» МВС

ДМС
II квартал схвалення відповідного проекту Указу Президента України і подання його Президентові України ефективне управління міграційними процесами; підвищення економічного розвитку країни за рахунок успішної інтеграції іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство; уповільнення депопуляції та розвиток країни завдяки зменшенню негативних наслідків еміграції з України; зменшення безпекових ризиків для України за рахунок врегульованої міграції;приведення національної правової бази і процедурних практик у відповідність з міжнародними стандартами, виконання зобов'язань у рамках лібералізації візового режиму з ЄС
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року» МВС

ДМС
II квартал прийняття відповідного розпорядження
Національна безпека і обороноздатність України
4. Завершення розроблення документів оборонного планування 1) забезпечення схвалення Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України та її реалізація шляхом створення ефективної системи управління сектором безпеки і оборони; об'єднання оперативних спроможностей складових сектору безпеки і оборони для забезпечення своєчасного і адекватного реагування на кризові ситуації; постійне підтримання визначених компонентів сил безпеки і оборони у готовності до виконання завдань за призначенням; планування системи оптимізації та використання наявних державних ресурсів Міноборони

інші органи державної влади
протягом року видання Указу Президента України розбудова ефективного сектору безпеки і оборони, здатного забезпечити своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці
2) забезпечення ухвалення та реалізація Стратегічного оборонного бюлетеня України, концептуального довгострокового документа — дорожньої карти оборонної реформи Міноборони

інші органи державної влади
протягом року схвалення відповідного проекту Указу Президента України і подання його Президентові України оцінка стану готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, визначення основних завдань з реалізації державної політики у сфері оборони
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження Державної програми розвитку Збройних Сил на період до 2020 року та забезпечення її виконання Міноборони протягом року прийняття відповідного акта визначення шляхів розвитку Збройних Сил на середньострокову перспективу з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави
4) розроблення проектів актів щодо ухвалення державних середньо- (до 2020 року) та короткострокових (на 2016 рік) програм (планів) розвитку всіх складових сектору безпеки і оборони, розвитку озброєнь і військової техніки, формування бюджетних пропозицій на 2017 рік стосовно потреб сектору безпеки і оборони в цілому та його складових державні органи протягом року прийняття відповідних актів затвердження основних заходів з розвитку складових сектору безпеки і оборони, розвитку озброєння і військової техніки
5. Реформування системи державного оборонного замовлення розроблення і подання Кабінетові Міністрів України Концепції законопроекту щодо реформування державного оборонного замовлення Мінекономрозвитку до 31 грудня прийняття відповідного акта підвищення ефективності використання коштів державного бюджету, які виділені для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, усунення корупційних чинників під час закупівлі продукції, робіт та послуг оборонного призначення, а також забезпечення своєчасного фінансування пріоритетних розробок зразків озброєння
6. Реформування системи експортного контролю та ліцензування розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Концепції реформування системи експортного контролю та ліцензування в Україні Мінекономрозвитку до 31 грудня прийняття відповідного акта визначення «дорожньої карти» реформування системи експортного контролю та ліцензування
7. Розроблення та схвалення довгострокових та середньострокових програмних документів розвитку оборонної промисловості розроблення Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року Мінекономрозвитку травень прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного акта забезпечення технологічного лідерства оборонно-промислового комплексу, технологічне оновлення основних фондів, реструктуризація, реорганізація і корпоратизація підприємств оборонно-промислового комплексу, залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів
8. Реформування системи управління та структурної перебудови підприємств сектору безпеки та оборони 1) визначення Мінекономрозвитку головним координуючим органом з питань реформування системи управління та структурної перебудови підприємств сектору безпеки та оборони Мінекономрозвитку до кінця року прийняття відповідного нормативно-правового акта створення комплексної державної системи організації виробництва продукції військового і подвійного використання, забезпечення реалізації інвестиційно-інноваційної політики розвитку оборонно-промислового комплексу
2) визначення Державного концерну «Укроборонпром» координатором з питань маркетингового дослідження ринків збуту, міжнародної кооперації тощо Мінекономрозвитку до кінця року прийняття відповідного нормативно-правового акта удосконалення системи науково-технічної і виробничої кооперації на внутрішньому та зовнішньому ринку, впровадження сучасного ринкового механізму господарювання, трансфер передових технологій із технологічно розвинутих країн, розвиток та удосконалення державно-приватного партнерства
9. Реформування Міноборони в частині позбавлення невластивих функцій позбавлення в установленому порядку Міноборони та інших державних органів, які відповідно до Закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, невластивих їм функцій з управління об'єктами державної власності, з реалізації надлишкового військового майна та військового майна, що набуло непридатного стану, для подальшого використання Збройними Силами та іншими військовими формуваннями з визначенням суб'єктів, на яких покладаються такі функції Мінекономрозвитку до кінця року прийняття відповідного нормативно-правового акта зосередження зусиль Міноборони на забезпечення бойової підготовки військ та підтримці боєздатності Збройних Сил та інших військових формувань
10. Удосконалення системи мобілізаційної підготовки національної економіки розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Концепції реформування системи мобілізаційної підготовки національної економіки Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року прийняття відповідного акта визначення шляхів реформування системи мобілізаційної підготовки національної економіки з урахуванням її економічних та фінансових можливостей
11. Реформування системи державного резерву 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції реформування системи державного резерву України Мінекономрозвитку

Держрезерв

інші центральні органи виконавчої влади
II квартал прийняття відповідного розпорядження посилення прозорості формування системи державного резерву, забезпечення відповідності запасів державним потребам, оперативності відпуску і закупівлі матеріальних цінностей на електронних торгах, оптимізації системи розміщення і зберігання запасів
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про державний матеріальний резерв» (нова редакція) Мінекономрозвитку

Держрезерв

інші центральні органи виконавчої влади
III квартал схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України
12. Реформування Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів військового управління, набуття необхідних спроможностей Силами спеціальних операцій 1) реалізація дорожньої карти щодо реформування Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах—членах НАТО Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року оновлення організаційної структури Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів військового управління спроможність оновленої структури Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів військового управління ефективно діяти в сучасних умовах
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України» Міноборони протягом року прийняття відповідної постанови набуття Міністерством оборони нових спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері
3) укомплектування та підготовка персоналу Командування Сил спеціальних операцій, Високомобільних десантних військ та Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил;проведення заходів оперативної підготовки з органами військового управління Генеральний штаб Збройних Сил протягом року проведення командно-штабних навчань — два; командно-штабних тренувань — два; спільних штабних тренувань — чотири; роздільних штабних тренувань — два спроможність Командування Сил спеціальних операцій, Високомобільних десантних військ та Об'єднаного оперативного штабу ефективно управляти підпорядкованими військами (силами)
4) коригування Стратегічного плану застосування Збройних Сил та інших військових формувань Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року видання відповідного акта Міноборони набуття силами оборони спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері
5) розроблення проекту Указу Президента України «Про затвердження Концепції реформування і подальшого розвитку систем управління державою в умовах надзвичайного стану та особливого періоду» Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України визначення шляхів реформування і подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та особливого періоду
6) підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Міноборони протягом року схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту та подання його до Верховної Ради України реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах
7) супроводження проекту Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» у Верховній Раді України Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону впровадження в систему військових комісаріатів Єдиного державного реєстру військово-зобов'язаних
13. Посилення системи протиповітряної оборони та бойових спроможностей Сил спеціальних операцій Збройних Сил за стандартами НАТО 1) нарощення спроможностей системи радіотехнічної розвідки шляхом закупівлі новітніх комплексів;закупівля нових та модернізація існуючих зразків озброєння і військової техніки;ремонт (відновлення) техніки Повітряних Сил;нарощення інтенсивності підготовки персоналу Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року забезпечення боєготовності зенітних ракетних дивізіонів, радіотехнічних бригад, середній наліт у Повітряних Силах довести до визначених норм наявність ефективної системи протиповітряної оборони та необхідної бойової спроможності Сил спеціальних операцій Збройних Сил
2) перепідпорядкування Командуванню Сил спеціальних операцій Збройних Сил визначеного комплекту військових частин спеціального призначення та інформаційно-психологічних операційоснащення Сил спеціальних операцій сучасними зразками озброєння та військової технікипроведення заходів індивідуальної підготовки у складі військових частин (підрозділів) Генеральний штаб Збройних Сил протягом року наявність підготовлених полків та морського центру, доведення кількості стрибків з парашутом до визначених норм спроможність проводити ефективні спеціальні військові операції (бойові дії)
14. Нарощування бойових спроможностей військових частин за рахунок оснащення модернізованим та новим озброєнням і військовою технікою, створення єдиного класифікатора матеріально-технічних засобів за стандартами НАТО 1) проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення нового та модернізації існуючого озброєння і військової техніки Збройних Сил;розроблення та прийняття на озброєння високотехнологічних зразків озброєння і військової техніки, збільшення складової новітніх і модернізованих зразків у загальній їх кількості, інтенсивний розвиток нових видів озброєння і військової техніки з урахуванням світового досвіду Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року постачання до військ відремонтованих (відновлених) зразків озброєння і військової техніки та закуплених нових та модернізованих зразків озброєння і військової техніки підвищення якості оснащення Збройних Сил новітніми зразками озброєнням і військовою технікою
2) перехід до нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО Міноборони протягом року ефективна система логістичного забезпечення Збройних Сил матеріальне забезпечення Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО
15. Розвиток інфраструктури сформованих бригад (полків), зокрема прийом фондів до сфери управління Міноборони, відновлення (розширення) існуючих фондів повернення до сфери управління Міноборони чотирьох військових містечокбудівництво шести казарм та штабу військової частиниреконструкція двох котелень, чотирьох комплексних будівель, їдальні, сховища, штабу та інженерних мережкапітальний ремонт восьми казарм, чотирьох їдалень, гуртожитку, двох штабів, водонасосної станції та інженерних мережвідновлення об'єктів (будівництво двох казарм та модульної котельні; реконструкція казарми; ремонт 12 казарм, шести їдалень, 11 сховищ, штабу, двох комплексних будівель, пункту технічного обслуговування, двох котелень та інженерних мереж) Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України, введення в експлуатацію відповідних об'єктів військової інфраструктури забезпечення Збройних Сил оновленими фондами
16. Підвищення рівня військової дисципліни та правопорядку у Збройних Силах поетапне реформування Військової служби правопорядку у Військову поліцію з наданням права здійснювати досудове розслідування та ведення оперативно-розшукової діяльності, переоснащення підрозділів Військової поліції модернізованими зразками озброєння і військової техніки Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил
протягом року покращення рівня правопорядку та зниження кількості правопорушень у Збройних Силах на 15 відсотків забезпечення правопорядку та зниження кількості правопорушень у Збройних Силах
17. Підвищення рівня соціальних і правових гарантій військово-службовців, у тому числі забезпечення житлом та підвищення рівня грошового забезпечення 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрі України проектів нормативно-правових актів про упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міноборони

інші державні органи
протягом року прийняття відповідних актів грошове забезпечення військово-службовців, яке забезпечує стимулювання служби у Збройних Силах та конкуренто-спроможність на ринку праці
2) забезпечення будівництва (придбання) житла, насамперед для сімей загиблих та поранених військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), які брали безпосередню участь у антитерористичних операціях, заходах, пов'язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні Міноборони

місцеві органи виконавчої влади
протягом року закупівля (будівництво) близько 800 квартир підвищення рівня забезпеченості військово-службовців та членів їх сімей житлом
18. Розвиток стратегічного партнерства України з НАТО виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2016 р. № 45, та підготовка проекту відповідної програми на 2017 рік МЗС

інші державні органи
протягом року належна оцінка зусиль України на євроатлантичному шляху під час Варшавського саміту НАТО і засідання Комісії Україна — НАТО досягнення сектором безпеки та оборони України критеріїв НАТО
19. Визначення концептуальних засад розвитку Національної гвардії розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної програми розвитку Національної гвардії МВС

Національна гвардія
у тримісячний строк після видання Указу Президента України про схвалення Стратегіч-ного оборонного бюлетеня прийняття відповідного розпорядження наявність підстав і можливостей для розроблення Державної програми розвитку Національної гвардії
20. Реалізація заходів з розвитку Національної гвардії розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про схвалення Державної програми розвитку Національної гвардії МВС

Національна гвардія
у тримісячний строк після схвалення відповідної Концепції прийняття відповідної постанови розвиток Національної гвардії відповідно до європейських стандартів
21. Підвищення боєздатності підрозділів Національної гвардії формування у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної гвардії у Державному бюджеті України на 2016 рік, нових підрозділів оперативного призначення (військової частини 3018), укомплектування їх особовим складом, озброєнням та військовою технікою відповідно до стандартів НАТО МВС

Національна гвардія
до кінця року доведення рівня укомплектованості військової частини 3018 до 50 відсотків підвищення боєздатності військових частин оперативного призначення Національної гвардії
22. Підвищення престижності служби в Національній гвардії формування системи рекрутингових центрів Національної гвардії у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної гвардії у Державному бюджеті України на 2016 рік МВС

Національна гвардія
листопад створення рекрутингових центрів Національної гвардії щонайменше в трьох обласних центрах України покращення якості відбору кандидатів на службу до Національної гвардії, підвищення престижності служби в Національній гвардії
23. Приведення службово-бойової діяльності Національної гвардії у відповідність із стандартами військових структур НАТО вивчення та впровадження досвіду військових структур НАТО щодо організації військового управління МВС

Національна гвардія
вересень видання наказу про внесення змін до структури органів військового управління Національної гвардії відповідно до стандартів військових структур НАТО досягнення сумісності системи військового управління Національної гвардії з системою військового управління військових структур НАТО
24. Реалізація проекту «Європейський вал», будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону, вжиття заходів щодо отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордону, залучення вітчизняних компаній до облаштування кордону 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439 «Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим» МВС

Адміністрація

Держприкордон-служби
квітень прийняття відповідного розпорядження наявність можливості розпочати роботи з інженерно-технічного облаштування центральної ділянки українсько-молдовського державного кордону;отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордону, залучення вітчизняних компаній до облаштування кордону;можливість здійснення заходів з планомірного облаштування та реконструкції всього державного кордонупідвищення обороноздатності держави, загальної захищеності державного кордону
2) завершення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року МВС

Адміністрація

Держприкордон-служби
березень прийняття відповідної постанови
3) забезпечення реалізації заходів другого етапу плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439, у межах виділеного бюджетного фінансування на рік МВС

Адміністрація

Держприкордон-служби
протягом року здійснення заходів, передбачених відповідним планом
Політика повернення (реінтеграція) Криму та Донбасу
25. Крим та Донбас — наші: інформаційна реінтеграція внутрішньо переміщених осіб та населення південних та східних регіонів України 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про схвалення комунікаційної Стратегії щодо інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб МІП

до 1 квітня прийняття відповідного акта створення умов для швидкої інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та населення південних та східних регіонів України
2) реалізація комунікаційної Стратегії щодо інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб МІП

протягом року проведення комунікаційних кампаній
3) розроблення та реалізація Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим МІП

до 1 березня запуск суспільно-політичного видання «Крим — це Україна» підтримка кримських татар та внутрішньо переміщених з Автономної Республіки Крим осіб, реалізація довгострокової політики інформаційної та політичної реінтеграції Автономної Республіки Крим
протягом року реалізація шести комунікаційних кампаній на підтримку реінтеграції Автономної Республіки Крим
до 1 травня створення та поширення інформаційних матеріалів, передач про Автономну Республіку Крим та кримських татар на телеканалі іномовлення «UA|TV» та в Національному інформагентстві «Укрінформ»
травень реалізація Стратегії публічної дипломатії кримських татар в рамках роботи Постійного форуму ООН з прав корінних народів
червень внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим
вересень видання книги «#КрымНаш» — історія одного міфу»
4) розроблення та реалізація комунікаційної Стратегії щодо тимчасово непідконтрольних територій на сході України та прилеглих до зони проведення антитерористичної операції територій МІП

вересень внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту зазначеної Стратегії розширення зони комунікації української влади з метою подальшої реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій на сході України та прилеглих до зони проведення антитерористич-ної операції територій
протягом року забезпечення реалізації зазначеної Стратегії
5) збільшення проникнення українських медіа (покриття) у зоні проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій території МІП

березень початок мовлення радіо «Донбас» збільшення покриття телерадіомовлен- ням зони проведення антитерористич-ної операції та території Автономної Республіки Крим
травень відновлення 180-метрової вежі на г. Карачун, встановлення передавача потужністю 10 кВт у м. Красноармійську
грудень встановлення однієї додаткової телевежі в зоні проведення антитерористичної операції
26. Забезпечення надання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території державна реєстрація та супроводження проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на допомогу громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції Мінекономрозвитку протягом року державна реєстрація проектів (у міру надходження документів щодо реєстрації проектів) покращення умов життя внутрішньо переміщених осіб
27. Створення механізму притягнення до відповідальності винних у збитті літака Малайзійських авіаліній МН17 в рамках Спільної групи з розслідування (JIT):завершення кримінального розслідування інциденту;проведення консультації щодо створення міжнародного трибуналу на підставі відповідної міжнародної угоди або переслідування в рамках національної юрисдикції;забезпечення використання механізмів Ради Безпеки ООН з метою надання політичної підтримки цьому процесу МЗС

Генеральна прокуратура України (за а згодою)

Мін'юст
протягом року завершення розслідування, укладення багатосторонньої угоди щодо створення трибуналу або досягнення домовленостей щодо передачі юрисдикції одній з держав—учасниць Спільної групи з розслідування з метою переслідування підозрюваних у збитті літака, ухвалення Резолюції Ради Безпеки ООН пред'явлення обвинувачення підозрюваним у скоєнні злочину
28. Захист національних інтересів у Європейському суді з прав людини, забезпечення компенсації збитків, завданих внаслідок агресії Російської Федерації забезпечення представництва інтересів держави в Європейському суді з прав людини за поданими Кабінетом Міністрів України скаргами щодо порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод Мін'юст

інші органидержавної влади
протягом року належне представництво інтересів держави на відповідній стадії розгляду спору посилення передумов для компенсації збитків, завданих внаслідок агресії Російської Федерації
29. Захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації завершення стадії досудового врегулювання існуючих спорів, у разі неможливості їх розв'язання передача спорів з Російською Федерацією до міжнародних судових інституцій за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права та Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій МЗС

Мін'юст
протягом року завершення переговорів та інших позасудових методів вирішення спорів, участь Уряду України у спорах між українськими інвесторами та Урядом Російської Федерації створення передумов для незалежного міжнародного юридичного органу розглядати і виносити юридично обов'язкові рішення у справах, пов'язаних із порушенням Російською Федерацією своїх зобов'язань за міжнародними договорами
30. Відновлення та оновлення критичної житлово-комунальної, соціальної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок конфлікту реалізація проектів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства, соціальних об'єктів Мінрегіон

Мінфін

кінцеві бенефіціари (обласні ради та інші органи місцевого самоврядування)
протягом року своєчасне виконання та контроль за здійсненням заходів в рамках відповідних проектів відновлення об'єктів життєдіяльності (житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, об'єктів тепло- та водопостачання) на території Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок конфлікту
31. Створення умов для відновлення та розбудова миру в східних регіонах України розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України» Мінрегіон

Державне агентство з питань відновлення Донбасу
до кінця року прийняття відповідної постанови сприяння досягненню цілей відновлення та розбудови миру через здійснення комплексу заходів з посилення довіри між державою та громадянином і надання допомоги найбільш вразливим верствам населення у подоланні кризової ситуації на сході України
32. Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, а також положень звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Світового банку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 797 утворення Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України Мінрегіон

Державне агентство з питань відновлення Донбасу
перше півріччя прийняття Кабінетом Міністрів відповідної постанови налагодження ефективної взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування, представництв іноземних держав, міжнародних організацій з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
33. Розроблення та реалізація фінансової стратегії відновлення та розбудови миру в східних регіонах України створення Цільового фонду, спрощення процедур залучення позабюджетних коштів, спрямованих на відновлення та розбудову миру в східних регіонах України Мінрегіон

Державне агентство з питань відновлення Донбасу
до кінця року прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України ефективне та оперативне фінансування проектів з відновлення інфраструктури та підтримки населення східних регіонів України
2. Ефективна держава
Реформа державного управління
34. Формування комплексної стратегії реформування державного управління розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про схвалення Стратегії реформування державного управління та затвердження плану заходів з її реалізації Мін'юст

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінсоцполітики

Нацдержслужба

Секретаріат Кабінету Міністрів України
березень прийняття відповідного акта створення інституційного механізму впровадження реформи державного управління
35. Побудова ефективної системи формування, реалізації та моніторингу державної політики 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади » (реєстраційний номер 2354а) у Верховній Раді України Мін'юст

Секретаріат Кабінету Міністрів України
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону підвищення ефективності діяльності Кабінету Міністрів України
2) зосередження роботи Кабінету Міністрів України на стратегічних питаннях та забезпечення передачі (деконцентрації) окремих повноважень Кабінету Міністрів України до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади Мін'юст

Секретаріат Кабінету Міністрів України

міністерства
до 1 вересня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України зменшення кількості питань, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України, не менше ніж на 15 відсотків у зв'язку з деконцентрацією функцій
36. Побудова державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на принципах політичної нейтральності та професійності 1) започаткування роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби, створення ефективних інструментів та процедур її функціонування Нацдержслужба

до 1 травня прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів призначення (відбір) не менше ніж 80 відсотків членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби
2) запровадження типових вимог (включаючи спеціальні) до професійної компетентності державних службовців категорії «А» Нацдержслужба

до 1 травня прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України частка міністерств, в яких державні секретарі призначені згідноз новими процедурами, не менше ніж 50 відсотків, призначення Державного секретаря та його заступниківзгідно з новими процедурами, частка керівників центральних органів виконавчої влади, призначених на вакантні посади згідно з новими процедурами, становить не менше ніж 80 відсотків
3) запровадження спеціальних вимог до професійної компетентності державних службовців категорії «Б», яким будуть здійснюватися стимулюючі виплати за рахунок коштів програм допомоги ЄС Нацдержслужба

міністерства
до 1 травня прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України
4) проведення конкурсного відбору для посад вищого корпусу державної служби (категорії А) Комісія з питань вищого корпусу державної служби до 31 грудня прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення на посади державних секретарів
5) забезпечення чіткого розподілу посад в державних органах на політичні посади, посади державної служби, посади патронатної служби, посади працівників, які виконують функції з обслуговування Нацдержслужба

керівники державної служби в державних органах
до 1 вересня прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України зменшення кількості посад державної служби не менше ніж на 20 відсотків
37. Запровадження справедливої та конкурентоспромож-ної системи оплати праці на державній службі 1) встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація розмірів посадових окладів відповідно до статусу державного органу Мінсоцполітики

Мінфін

Нацдержслужба

до 1 травня прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України кількість претендентів для участі в конкурсному відборі на вакантну посаду державної служби становить не менше трьох осіб
2) укладення Угоди з ЄС щодо залучення бюджетної підтримки реформи державного управління Мінфін

Нацдержслужба

Мінекономрозвитку

Секретаріат Кабінету Міністрів Україниа
липень підписання відповідної Угоди залучення коштів до бюджету для фінансування стимулюючих виплат для державних службовців
3) запровадження для державних службовців категорій «А» та «Б», призначених за результатами конкурсного відбору відповідно до нового Закону України «Про державну службу», стимулюючих виплат за рахунок коштів програм допомоги ЄС та інших донорів Мінфін

Нацдержслужба

Секретаріат Кабінету Міністрів України
у тримісячний строк з моменту укладення угоди з ЄС щодо залучення бюджетної підтримки реформи державного управління прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України встановлення стимулюючих виплат для посадових осіб категорії «А» та «Б», призначених після набрання чинності Законом України «Про державну службу»зменшення відпливу державних службовців категорії «А» та «Б» не менше ніж на 50 відсотків
38. Реформування дипломатичної служби 1) розроблення проекту Закону України про дипломатичну службу МЗС

до 1 березня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України підвищення ефективності роботи дипломатичної служби в умовах нових економічних та політичних реалій
2) розроблення проекту Положення про Міністерство закордонних справ України (нова редакція) МЗС

у двомісячний строк після прийняття Закону про дипломатичну службу затвердження відповідного Положення
39. Розвиток публічної дипломатії України створення механізмів ефективної популяризації України за кордоном, чіткий розподіл компетенції між органами державної влади у сфері популяризації України за кордоном, синергія державного та недержавного секторів у зазначеній сфері МЗС

МІП

Мінкультури
протягом року проведення культурно-інформаційних заходів за кордоном у спеціально розроблених форматахзмінення підходів до кадрового відбору та підготовки дипломатів з питань засобів масової інформації та культури. Проведення заходів (конференцій, обговорень) щодо формування бренду України. Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють фінансування заходів з популяризації України за кордоном формування позитивного іміджу України за кордоном, що має відображатися у засобах масової інформації, суспільному ставленні та політиці іноземних держав щодо України
Боротьба з корупцією
40. Удосконалення системи накладення арешту на активи, здобуті злочинним шляхом, та проведення їх спеціальної конфіскації супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону створення ефективних законодавчих механізмів для накладення арешту та спеціальної конфіскації активів, здобутих злочинним шляхом
41. Створення якісно нового механізму виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Мін'юст березень прийняття відповідної постанови створення передумов для подальшої роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
2) формування конкурсної комісії та проведення конкурсу з обрання Голови Національного агентства Нацдержслужба

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Мін'юст

Мінфін

Держфінмоніторинг за участю Верховної Ради України,Національного банку,Генеральної прокуратури України
червень проведення конкурсу та обрання кандидата на посаду Голови Національного агентствапризначення Голови Національного агентства Кабінетом Міністрів України призначення Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
42. Забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розроблення проектів Закону України про приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», постанови Кабінету Міністрів України про приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із зазначеним Законом, актів Кабінету Міністрів України, прийняття яких передбачено зазначеним Законом Мін'юст у строки, визначені Законом схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту та подання його до Верховної Ради України, прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних підзаконних актів забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
43. Запобігання незаконним операціям з арештованим у кримінальному процесі майном, підвищення ефективності арешту майна у кримінальному процесі розроблення порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Мін'юст
друге півріччя видання наказу створення системи контролю за активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
розроблення програмного забезпечення зазначеного Реєстру створення програмного забезпечення
впровадження зазначеного Реєстру функціонування Реєстру
44. Удосконалення порядку управління та повернення активів, отриманих у результаті корупційних та інших злочинів, відповідно до міжнародної практики супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону розширення можливостей Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в частині управління такими активами
45. Забезпечення подання декларацій про активи високопосадовців в електронному вигляді та забезпечення прямого вільного доступу до них громадськості 1) супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на забезпечення функціонування у 2016 році системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Мін'юст до прийняття відповідних законів прийняття відповідних законів забезпечення запуску системи фінансового контролю щодо державних службовців у 2016 році
2) завершення впровадження програмного забезпечення системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Національне агентство з питань запобігання корупції

Мін'юст
протягом року створення програмного забезпечення та проходження ним тестування
3) забезпечення апаратної складової системи забезпечення апаратної системи
4) початок роботи системи функціонування системи
46. Забезпечення невідворотності притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави у разі скоєння ними злочину 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Державного бюро розслідувань» Мін'юст березень прийняття відповідної постанови створення чітких передумов для початку діяльності Державного бюро розслідувань
2) формування конкурсної комісії та проведення конкурсу з обрання Директора Державного бюро розслідувань та його заступників Нацдержслужба

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Мін'юст
у тримісячний строк з дати делегування Президентом України та Верховною Радою України кандидатів до складу конкурсної комісії обрання Директора Державного бюро розслідувань та його заступників. Призначення Директора
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних для початку діяльності Державного бюро розслідувань Мін'юст

МВС за участю Національного антикорупційного бюро,Генеральної прокуратури України
протягом року прийняття відповідних нормативно-правових актів
47. Удосконалення практичного застосування механізмів захисту свідків розроблення спільного наказу правоохоронних органів щодо практичного застосування механізмів захисту свідків МВС

Генеральна прокуратура України (за згодою)

СБУ (за згодою)

Національне антикорупційне бюро (за згодою)

Мін'юст
протягом року прийняття наказу визначення чітких механізмів застосування визначених законом заходів безпеки
48. Зменшення можливостей для корупції шляхом посилення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації 1) створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення його функціонування Державне агентство з питань електронного урядування протягом року створення і функціонування веб-порталу забезпечення відкритості суспільно необхідної інформації, яка може використовувати-ся для виявлення і припинення корупційної практики
2) створення та функціонування єдиного державного веб-порталу використання публічних коштів Мінфін протягом року створення і функціонування веб-порталу
3) впровадження автоматизованої інформаційної системи «Прозорий бюджет» Мінфін лютий схвалення відповідної Концепції «Прозорий бюджет»
березень проведення аудитів із застосуванням інформаційних технологій

Мінфіну/Казначейства/ ДФС
червень проведення аудиту із застосуванням інформаційних технологій щодо готовності розпорядників
жовтень приведення всіх розпорядників у готовність до функціонування системи
до кінця року створення системи «Прозорий бюджет»
49. Забезпечення здійснення очищення влади супроводження у Верховній Раді України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про очищення влади» з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, забезпечення підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону, підготовка відповідних нормативно-правових актів створення незалежного органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації)
Електронне урядування
50. Створення системи взаємодії, обміну інформацією на засадах електронного урядування розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про єдину систему електронної взаємодії» Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінфін

Мінекономрозвитку

грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення автоматизованого обміну інформацією між інформаційними системами і базами даних органів державної влади в межах їх повноважень та підвищення ефективності державної системи взаємодії органів державної влади як ключового елемента електронного урядування
51. Вільний доступ до публічної інформації у формі відкритих даних розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання отримання публічної інформації у формі відкритих даних» Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінфін

Мінекономрозвитку

вересень прийняття відповідної постанови нормативно-правове забезпечення врегулювання питань порядку роботи Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, ефективності повторного використання інформації органів виконавчої влади та підвищення відкритості і прозорості їх діяльності
52. Створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні на період до 2020 року» Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мін'юст

Мінфін

Мінекономрозвитку

Адміністрація Держспецзв'язку

інші центральні органи виконавчої влади
грудень прийняття відповідного розпорядження забезпечення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікацій-них технологій
53. Організація цілеспрямованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування для формування ефективної системи надання електронних послуг в Україні 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи надання електронних послуг в Україні» Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мін'юст

Мінфін

Мінекономрозвитку

Адміністрація Держспецзв'язку

інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного розпорядження створення механізму реалізації адміністративних послуг через забезпечення надання доступних та прозорих, безпечних та найменш затратних, швидких та зручних, зрозумілих та передбачуваних електронних послуг
2) розроблення проекту спільного наказу Мінекономрозвитку та Мінрегіону щодо порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мін'юст

Адміністрація Держспецзв'язку
червень проведення державної реєстрації нормативно-правового акта в Мінʼюсті дієва взаємодія та інтеграція інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг
54. Актуалізація процесу впровадження Єдиного державного порталу адміністративних послуг 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 718 «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мін'юст

грудень прийняття відповідних актів актуалізація плану заходів з визначенням строків поетапного впровадження Єдиного державного порталу адміністративних послуг, внесення змін до порядку ведення та функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг
2) удосконалення Єдиного державного порталу адміністративних послуг Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мін'юст

грудень надання 20 адміністративних послуг в електронному вигляді забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді, зменшення корупційної складової під час надання адміністративних послуг
55. Моніторинг, підтримка, координація роботи з виконання завдань та реалізації проектів розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування запровадження інтерактивного інструменту забезпечення моніторингу, підтримки, координації роботи з виконання завдань та реалізації проектів розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування — порталу «Електронна Україна» Державне агентство з питань електронного урядування

Секретаріат Кабінету Міністрів України
вересень проведення публічного моніторингу, підтримка, координація роботи з виконання завдань та реалізації проектів сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування з відповідним рейтингуванням та інформуванням громадськості, бізнесу і влади систематизація існуючих електронних сервісів на базі порталу «Електронна Україна», підтримка розвитку нових інформаційних систем, підвищення рівня поінформованості і прозорості взаємодії громадськості, бізнесу і влади щодо розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування — порталу
56. Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання, порушені у телефонних та електронних зверненнях громадян до державних органів; оптимізація роботи із зверненнями громадян в державних органах створення Національного контактного центру (на базі державної установи «Урядовий контактний центр») Секретаріат Кабінету Міністрів України

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінфін

Мін'юст
грудень початок функціонування Національного контактного центру створення можливості для звернення громадян до державних органів з телефонними та електронними зверненнями за принципом «єдиного вікна» та вирішення порушених у зверненнях проблемних питань
Створення системи державних стратегічних комунікацій. Комунікаційна підтримка реформ Уряду
57. Створення системи стратегічних комунікацій розроблення нової структури системи стратегічних комунікацій та плану її впровадження МІП

до 1 серпня подання Кабінетові Міністрів України відповідних проектів постанови Кабінету Міністрів України та Указу Президента України створення та пілотне впровадження системи державних стратегічних комунікацій
58. Реформа урядових комунікацій розроблення нової системи урядових комунікацій та плану її впровадження МІП

Секретаріат Кабінету Міністрів України
до 1 травня подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта створення та пілотне впровадження нової системи урядових комунікацій
59. Реформа системи кризових комунікацій розроблення структури системи кризових комунікацій та плану її впровадження МІП

до 1 жовтня подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта створення та пілотне впровадження системи державних кризових комунікацій
60. Комунікаційна підтримка реформ Уряду інформування населення про реформи, які реалізує Кабінет Міністрів України МІП

до 31 грудня проведення шести загальноукраїн-ських інформаційних кампаній на підтримку реформ Уряду підвищення рівня обізнаності населення про реформи, які реалізує Уряд
Закон і справедливість
Реформа поліції
61. Атестування поліцейських оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня поліцейських на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар'єри.Атестаційний процес включає:тестування загальних здібностей (GST) та знання нормативно-правової бази;опитування із застосуванням поліграфа (в окремих випадках);співбесіду з атестаційною комісією, до складу якої входять представники громадськості, міжнародні експерти та посадові особи апарату Національної поліції МВС

Національна поліція
вересень завершення проходження атестації особовим складом Національної поліції надання якісного правоохоронного сервісу з урахуванням вимог суспільства
62. Забезпечення функціонування всіх підрозділів патрульної поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік, завершення набору, навчання кандидатів та подальше відкриття управлінь патрульної поліції у 28 містах, у тому числі тих, що розташовані у районі проведення антитерористичної операції МВС

Національна поліція
липень створення управлінь патрульної поліції у 28 містах України покращення стану публічної безпеки і порядку; ефективна превентивна діяльність; забезпечення належного рівня реагування на повідомлення про злочини та інші події; зростання рівня довіри населення до поліцейських
63. Запровадження системи відео- та фотофіксації порушень Правил дорожнього руху розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порядку звернення особи, яка допустила порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції», видання наказу МВС «Про затвердження галузевого стандарту роботи системи автоматичної фіксації, яким буде визначено основні технічні вимоги до приладів та системи автоматичної фіксації» МВС

Національна поліція
липень прийняття відповідної постанови та державна реєстрація наказу МВС

забезпечення належного рівня безпеки на автошляхах держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та постраждалих осіб не менше ніж удвічі
64. Створення служби реагування поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік:запровадження нових форм і методів роботи шляхом створення в усіх відділах та відділеннях поліції малих міст та сільської місцевості підрозділів реагування;утворення у зазначених підрозділах груп реагування, які забезпечуватимуть оперативність реагування на повідомлення про правопорушення та інші події, здійснення комплексу превентивних заходів, припинення правопорушень та забезпечення безпеки дорожнього руху МВС

Національна поліція
грудень функціонування в усіх головних управліннях Національної поліції відповідних підрозділів реагування наближення поліції до громадян шляхом максимального залучення поліцейських до забезпечення правопорядку на вулицях; розвиток сервісних функцій поліції; значне скорочення часу прибуття поліції за викликом (у містах — до 7–10 хвилин; у сільській місцевості — до 15–20 хвилин); зростання рівня довіри населення до працівників поліції і, як наслідок, збільшення кількості звернень громадян до поліції (на 40–50 відсотків)
65. Реформування кримінального блоку 1) розроблення разом з громадськими та міжнародними експертами та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції моделі роботи детективів МВС

Національна поліція
вересень прийняття відповідного розпорядження підвищення рівня координації та оптимізації використання людського ресурсу, а також кваліфікації працівників;налагодження ефективного розподілу оперативних повноважень на місцях з одночасним скороченням і зміцненням центральних органів шляхом підвищення технічного та інтелектуального потенціалу для відстеження і аналізу тенденцій, розслідування трансрегіональ-них і транснаціональ-них злочинів;запобігання торгівлі людьми за участю міжнародних організацій
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції реформи блоків щодо боротьби з організованою злочинністю, особливо тією, що пов'язана з торгівлею людьми, наркотиками, зброєю і кіберзлочинністю МВС

Національна поліція
вересень прийняття відповідного розпорядження
3) розроблення за участю Міжнародного центру у справах дітей, які зникли та зазнали експлуатації, та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції запобігання торгівлі людьми за участю Міжнародного центру у справах дітей, які зникли та зазнали експлуатації, з використанням глобальної моделі системи сигналізації (ALARM system) МВС

Національна поліція
вересень прийняття відповідного розпорядження
66. Створення підрозділів спеціального призначення КОРД («Корпус оперативно-раптової дії») 1) запровадження системи поетапного відбору та підготовки бійців спецпідрозділів КОРД МВС

Національна поліція
листопад створення підрозділів КОРД у всіх головних управліннях Національної поліції підвищення рівня безпеки громадян; ефективне проведення заходів із звільнення заручників та контртерористич-них операцій; силова підтримка спеціальних поліцейських заходів; забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
2) за результатами відбору здійснення комплектування спецпідрозділів КОРД в усіх головних управліннях Національної поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік МВС

Національна поліція
листопад
67. Реформування служби дільничних офіцерів поліції оптимізація організаційно-штатної структури служби дільничних офіцерів поліції та ювенальної превенції шляхом:оголошення набору та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;проведення навчання (підготовки) кандидатів та працівників, які пройшли атестування (підвищення кваліфікації) МВС

Національна поліція
грудень створення універсальної служби поліції, заснованої на поєднанні функцій превенції та надання послуг налагодження дієвої комунікації та тісного взаємозв'язку з територіальними громадами та місцевим населенням, які будуть побудовані на засадах партнерських відносин; забезпечення якісно нового рівня надання поліцейських послуг
68. Створення служби прийому інформації та реагування на події «102» створення у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік, єдиних регіональних контактних центрів з диспетчерською службою, що здійснюють централізоване прийняття повідомлень про правопорушення та інші події з метою забезпечення подальшого реагування на них. Всі спецлінії «102ˮ з територіальних органів та підрозділів, відділів та відділень поліції переводяться в зазначені центри МВС

Національна поліція
листопад створення єдиних регіональних контактних центрів з диспетчерською службою в усіх головних управліннях Національної поліції забезпечення 100-відсоткового прийняття усіх звернень до регіонального контактного центру поліції та безумовної реєстрації усіх звернень; скорочення часу реагування на повідомлення громадян і, як наслідок, покращення ефективності роботи поліції щодо припинення правопорушень та затримання злочинців по «гарячих слідах»
69. Реформування системи ізоляторів тимчасового тримання скорочення кількості ізоляторів тимчасового тримання та чисельності відповідного персоналу згідно з наказом Національної поліції від 4 лютого 2016 р. № 97 «Про реформування ізоляторів тимчасового тримання» з одночасним приведенням тих ізоляторів, що залишилися, у відповідність з європейськими стандартами щодо умов тримання (у межах видатків, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік);розроблення проекту наказу Національної поліції щодо впровадження в діяльність поліції інтегрованої інформаційно-довідкової системи «Custody records» для контролю за всіма діями працівників поліції, вчиненими стосовно або за участю затриманих, з метою виключення порушення їх конституційних прав МВС

Національна поліція
грудень скорочення кількості ізоляторів тимчасового тримання та витрат на їх утримання; оптимізація штатної чисельності працівників ізоляторів тимчасового тримання; запровадження сучасних механізмів контролю, в тому числі технічного, за дотриманням прав людини під час застосування заходів тимчасового тримання створення умов, що унеможливлюють будь-які порушення прав людини під час застосування заходів тимчасового тримання в установах поліції відповідно до законодавства
70. Визначення на законодавчому рівні сутності службової дисципліни в Національній поліції, повноваження поліцейських та їх керівників супроводження проекту Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» (реєстраційний номер 3857) у Верховній Раді України МВС

Національна поліція
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону визначення сутності службової дисципліни в Національній поліції, повноважень поліцейських та їх керівників з дотримання службової дисципліни, видів заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядку їх застосування
71. Запровадження нової системи оцінки діяльності поліції розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції з метою:відходу від застарілих критеріїв оцінювання ефективності діяльності міліції, яке базувалося на порівнянні статистичних показниківреалізації положень Закону України «Про Національну поліцію» в частині визначення рівня довіри населення до поліції основним критерієм оцінки ефективності її діяльності МВС

Національна поліція
березень прийняття відповідної постанови запровадження репрезентативно-го опитування громадян незалежними соціологічними службами, збір та проведення аналізу інформації про ефективність роботи Національної поліції, підготовка статистичної та аналітичної інформації про рівень довіри населення до Національної поліції, виключення фактів маніпулювання статистичними показниками з боку керівників органів поліції, приховування злочинів від реєстрації, нехтування своїми обов'язками щодо служіння суспільству
Реформа служби з надзвичайних ситуацій
72. Реформа служби з надзвичайних ситуацій розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема передбачивши в ній:поетапну передачу базових функцій з гасіння пожеж на рівень територіальних громад, утворення у разі спроможності об'єднаних територіальних громад нових та реформування існуючих місцевих пожежно-рятувальних підрозділів в об'єднаних територіальних громадах; МВС

ДСНС
жовтень прийняття відповідного розпорядження створення пожежно-рятувальних підрозділів на місцевому рівні, скорочення часу реагування на виникнення небезпечних подій, створення умов для популяризації добровільної пожежної охорони, зниження регуляторного тиску на бізнес, зменшення кількості суб'єктів господарювання які підпадають під обов'язкове проведення планових перевірок, запровадження для суб'єктів господарювання із середнім та незначним ступенем ризику страхування цивільно-правової відповідальності
створення та розвиток добровільних пожежних формувань для залучення їх до гасіння пожеж, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;запровадження державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення обов'язкових планових перевірок лише суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику та державних установ, запровадження для суб'єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику страхування цивільно-правової відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або їх майну, а також іншим юридичним особам внаслідок виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі як альтернативи плановим заходам державного нагляду (контролю);впровадження пілотних проектів із реалізації Стратегії у п'яти регіонах України
Судова реформа
73. Впровадження у правовій системі України інституту електронного наказного провадження та автоматизованого арешту коштів, що розміщені на банківських рахунках супроводження проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження електронного наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві» (реєстраційний номер 3769) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві» (реєстраційний номер 3768) у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів створення системи електронного наказного провадження, що дасть змогу зменшити навантаження на судову систему України шляхом встановлення нового порядку розгляду визначених законом категорій справ у короткі строки з використанням інформаційних технологій та без виклику сторін електронного наказного провадження до суду, створення системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках, забезпечення оперативного виконання судових рішень та постанов державного виконавця про накладення арешту на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках
74. Поліпшення умов ведення бізнесу шляхом удосконалення процесуального законодавства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту, спрямованого на врахування рекомендацій Світового банку щодо рейтингу «Doing Business» у частині вдосконалення цивільного та господарського процесуального законодавства відповідно до кращих світових практик Мін'юст протягом року схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України вдосконалення умов для оперативного та ефективного розгляду судових спорів у цивільному та господарському процесах
75. Підвищення ефективності виконання судових рішень шляхом посилення інституційної спроможності органів державної виконавчої служби, впровадження інституту приватних виконавців, удосконалення законодавства у сфері примусового виконання рішень 1) супроводження проектів Законів України «Про виконавче провадження» (реєстраційний номер 2507а), «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстраційний номер 2506а) та «Про внесення зміни до Податкового кодексу України» (щодо приватних виконавців) (реєстраційний номер 2508а) у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів створення ефективної системи примусового виконання рішень судів, підвищення рівня фактичного виконання судових рішеньзменшення кількості скарг до Європейського суду з прав людини у зв'язку з невиконанням (тривалим виконанням) рішень національних судів, зниження рівня корупційних ризиків у сфері примусового виконання рішень
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів на виконання положень Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Мін'юст у тримісячний строк після набрання чинності відповідними Законами прийняття відповідних нормативно-правових актів
Безоплатна правова допомога
76. Посилення правової спроможності громад 1) утворення та забезпечення роботи п'яти міжрегіональних правопросвітницьких ресурсно-комунікаційних платформ у мм. Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові Мін'юст за участю Координаційного центру з надання правової допомоги II квартал прийняття регіональних та місцевих програм надання безоплатної правової допомоги, збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів на надання безоплатної первинної правової допомоги, збільшення кількості суб'єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та розвиток їх інституційної спроможності подолання правового нігілізму, підвищення рівня правової свідомості та правової культури суспільства, збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, запобігання побутовій корупції та підкупу виборців, збільшення можливостей представників вразливих суспільних груп для участі в економічному житті
2) проведення широкої адвокаційної кампанії для громад та відповідних органів місцевого самоврядування щодо обов'язку таких органів забезпечити доступ до безоплатної первинної правової допомоги у кожній громаді Мін'юст за участю Координаційного центру з надання правової допомоги щотижня протягом року
3) утворення близько 400 бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у районах та містах обласного значення шляхом ліквідації 586 територіальних органів Мін'юсту Мін'юст за участю Координаційного центру з надання правової допомоги II квартал підвищення рівня доступності правової інформації та консультацій, а також захисту і представництва в суді за рахунок держави — для представників вразливих суспільних груп у районах та містах обласного значення, фізична доступність державних сервісів, що надаються в режимі он-лайн, для людей, які не мають можливості скористатися ними з використанням власних технічних пристроїв
77. Підвищення рівня доступності і якості безоплатної вторинної правової допомоги 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» (реєстраційний номер 3044) у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, представників інших вразливих суспільних груп
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» та законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» стосовно встановлення розміру оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на рівні не менше 5 відсотків мінімальної заробітної плати на годину та забезпечення її відповідними додатковими видатками з державного бюджету Мін'юст II квартал прийняття постанови Кабінету Міністрів України, схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги
Пенітенціарна реформа
78. Імплементація європейського досвіду у сфері дотримання прав людини та верховенства права щодо поводження із засудженими та ув'язненими розроблення і подання Кабінетові Міністрів України стандартів з урахуванням європейського досвіду щодо поводження із засудженими та дотримання прав працівників установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Мін'юст

ДПтС
протягом року затвердження стандартів, створення в'язничної інспекції з контролю за дотриманням стандартів впровадження процедур і практик проведення у в'язницях інспекцій та визначення механізму розгляду скарг ув'язнених та засуджених до покарань, пов'язаних із позбавленням волі, застосування реабілітаційного підходу під час виконання кримінальних покарань відповідно до європейських стандартів та апробованого європейського досвіду
79. Зміна підходів до виправлення засуджених, створення для них системи мотивації з урахуванням кращого досвіду європейських держав 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження механізмів посилення мотивації засуджених для досягнення мети їх виправлення та ресоціалізації Мін'юст

ДПтС
протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України мотивація засуджених та ув'язнених до праціналагодження ефективної роботи підприємств та майстерень установ виконання покарань, у тому числі організація менеджменту та оптимізація виробничих потужностей державних підприємств для налагодження прибуткового виробництва та збуту продукції
2) аналіз ефективності функціонування державних підприємств та майстерень установ виконання покарань Мін'юст протягом року зростання рівня оплати праці засуджених та ув'язнених, підвищення показників працевлаштуван-ня, налагодження прибуткового виробництва та збуту продукції
80. Практична реалізація Закону України «Про пробацію» 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, пов'язаних із впровадженням в Україні пробації, підвищенням рівня правової захищеності осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі Мін'юст

ДПтС
протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України, прийняття відповідних нормативно-правових актів функціонування пробаційних центрів відбування покарання неповнолітніми засудженими
2) розроблення дієвого механізму виправлення неповнолітніх засуджених Мін'юст

ДПтС
протягом року відкриття пробаційних центрів
81. Поліпшення умов відбування покарання засудженими будівництво нових сучасних європейських установ виконання покарань за принципами державно-приватного партнерства Мін'юст

ДПтС
протягом року досягнення домовленості з потенційними інвесторами про започаткування державно-приватного партнерства проведення переговорів з потенційними інвесторами
4. Енергетична незалежність
Впровадження нових моделей ринків
82. Впровадження нових моделей ринків 1) запуск повноцінної реформи ринку електроенергії Міненерговугілля до 15 березня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про ринок електричної енергії» та подання його до Верховної Ради України створення умов для реформування та подальшого розвитку енергетичної галузі, стимулювання надходження інвестицій в галузь, розвитку конкуренції в усіх сегментах ринку електроенергії, створення рівних умов для учасників ринку у частині забезпечення права вибору постачальника електроенергії, а також забезпечення можливості інтеграції енергосистеми України в європейські ринки електричної енергії
Міненерговугілля

НКРЕКП (за згодою)
до 31 грудня розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії»
2) перехід до ринкового стимулюючого ціноутворення для суб'єктів господарювання, які працюють на ринку електричної енергії НКРЕКП (за згодою)

Міненерговугілля
до 1 грудня розроблення проектів постанов НКРЕКП, спрямованих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» перехід на заохочувальний тариф, створення умов для надходження інвестицій в галузь, розвитку конкуренції, створення спрямованої на стимулювання підприємницької діяльності системи тарифікації
3) обрання моделі відокремлення для газотранспортної системи, що перебуває в державній власності та не підлягає приватизації, і плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та на виконання зобов'язань у рамках Енергетичного Співтовариства Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

Антимонопольний комітет

НКРЕКП (за згодою)

Фонд державного майна
до 1 березня прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України про обрання моделі відокремлення для газотранспортної системи України і затвердження плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу створення передумов для забезпечення вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також можливості інтеграції з ринками природного газу
4) прозорий і відкритий продаж видобутих вуглеводнів, вугілля та продуктів їх переробки на біржових аукціонах Міненерговугілля до 1 грудня прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів, схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України встановлення ринкових цін на видобуті ресурси та продукти їх переробки
Енергетична безпека
83. Енергетична безпека 1) реформування системи оподаткування газовидобувної галузі з метою збільшення видобутку Міненерговугілля

Мінфін
до 1 червня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження економічних механізмів стимулювання видобувних кампаній, зростання рівня інвестування в галузь, збільшення видобутку, оподаткування прибутку, а не об'ємів видобутку підприємств газодобувної галузі
2) дерегуляція в газовидобувній галузі Міненерговугілля

Мінприроди
до 1 вересня прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів, схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України спрощення ведення бізнесу у сфері газовидобування, зменшення кількості дозвільних документів, необхідних для провадження діяльності, збільшення притоку інвестицій в галузь
3) інтеграція вітчизняної та європейської ГТС Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

НАК «Нафтогаз України»
до 1 жовтня укладення угод про інтерконтектори між операторами ГТС країн — членів ЄС та ПАТ «Укртрансгаз» збільшення технічної спроможності реверсних постачань європейського газу до України, зменшення залежності від Російської Федерації
4) раціональна та безпечна експлуатація енергоблоків АЕС Міненерговугілля

Держатом-регулювання

НКРЕКП (за згодою)

державне підприємство «НЕК «Укренерго»

державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»
до 30 червня прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо впровадження порядку оплати роботи АЕС у режимі регулювання потужності зняття обмежень видачі потужності АЕС, підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, справедлива оплата маневрування потужності АЕС
до 31 грудня впровадження механізму експлуатації блоків АЕС у режимі регулювання потужності
5) розвиток вітчизняних складових ядерно-паливного циклу Міненерговугілля

державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»

державний концерн «Ядерне паливо»

державне підприємство «СхідГЗК» НКРЕКП (за згодою)
до 30 червня затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової програми розвитку атомної промисловості на 2016—2020 роки поступове збільшення видобутку урану та розвиток інших складових для забезпечення власних потреб у ядерному паливі та зменшення імпортозалежності від поставок ядерного палива на українські АЕС, зокрема від Російської Федерації
6) організаційне забезпечення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних АЕС Міненерговугілля

Держатом-регулювання

державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»
до 31 березня прийняття відповідних актів щодо:погодження землевпорядної документації за проектом Київською обласною та Іванківською районною держ- адміністраціями суттєве зменшення витрат на вивезення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, зменшення залежності від Російської Федерації
до 31 грудня затвердження проектно-кошторисної документації з питань будівництва центрального сховища відпрацьованого ядерного палива та будівництво під'їзної залізничної колії до такого сховища
7) розбудова необхідної інфраструктури для раціональної завантаженості атомних енергоблоків Міненерговугілля державне підприємство «НЕК «Укренерго» до 31 грудня завершення будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська збільшення частки атомної електроенергії в загальному балансі виробництва електроенергії у результаті усунення технічних перешкод для завантаження енергоблоків на Запорізькій АЕС
8) залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва додаткових гідроакумулюючих (маневрових) потужностей Міненерговугілля ПАТ «Укргідро-енерго» до 1 грудня підписання угод з ЄІБ та Світовим банком щодо отримання кредиту на будівництво Канівської ГАЕС, прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України, схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України отримання після будівництва гідроакумулюючої станції до 1 ГВт додаткової маневрової потужності в ОЕС України
9) реалізація міждержавних домовленостей щодо виділення Урядом ФРН позики на фінансування заходів, пов'язаних з відбудовою та розвитком інфраструктури на сході України Міненерговугілля

державне підприємство «НЕК «Укренерго»
до 1 листопада підписання відповідних угод між Урядом України та KfW та між державним підприємством «НЕК «Укренерго» та KfW щодо залучення 150 млн. євро для реконструкції чотирьох підстанцій у східній частині України, прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України здійснення комплексної реконструкції ПС 750 кВ «Запорізька» та «Дніпровська», ПС 330 кВ «Артема» та «Залютино», забезпечення надійного електропостачан-ня споживачів Харківської, Запорізької, Дніпропетровсь-кої, Луганської та Донецької областей, створення умов розбудови інфраструктури територій на сході України
84. Стратегічний підхід до планування 1) перехід на стратегічне планування розвитку галузі Міненерговугілля до 1 вересня схвалення Кабінетом Міністрів України Енергетичної стратегії України до 2035 року забезпечення середньо- та довгострокового планування розвитку галузі відповідно до потреб національної економіки держави
2) посилення ефективності зовнішньої енергетичної політики Міненерговугілля

МЗС

за участю Адміністрації Президента України
до 1 вересня представлення стратегії енергетичної дипломатії, внесення концептуальних пропозицій щодо посилення зовнішньої енергетичної політики посилення координації діяльності органів державної влади з реалізації зовнішньої енергетичної політики, забезпечення ефективного позиціонування України на регіональних енергетичних ринках
3) запровадження планування скорочення обсягів індустріальних викидів Міненерговугілля

Мінприроди

Мінфін
до 1 червня затвердження Кабінетом Міністрів України Національного плану зменшення індустріальних викидів відповідно до зобов'язань згідно з Договорами про заснування Енергетичного Співтовариства та безпосередньо вимог Директиви 2010/75/ЄС передбачення чітких зобов'язань виробників теплової енергії, що використо-вують спалювальні установки встановленої потужності більше 50 МВт, щодо скорочення обсягів індустріальних викидів, запровадження фінансового механізму для виконання Національного плану скорочення викидів, виконання міжнародних зобов'язань (вимог Директиви 2010/75/ЄС)
4) продовження реалізації заходів щодо інтеграції української об'єднаної енергосистеми з континентальною європейською енергосистемою Міненерговугілля

державне підприємство «НЕК «Укренерго»
до 30 вересня завершення дослідження технічних і регуляторних умов синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E формування конкретного переліку заходів технічного характеру, необхідних для синхронного об'єднання української і молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою
5) забезпечення прозорості видобувних галузей шляхом збору та опублікування інформації відповідно до Стандарту ІПВГ та Директив 2013/34/ЄС та 2013/50/ЄС Міненерговугілля до 1 квітня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях» та подання його до Верховної Ради України передбачення чітких зобов'язань видобувних підприємств нафтогазової, вугільної та інших видобувних галузей та центральних органів виконавчої влади щодо надання та публікування інформації — регулювання та організації збору, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях в Україні
Реформування вугільної галузі
85. Реформування вугільної галузі 1) розроблення комплексного підходу до розв'язання проблем вугільної галузі Міненерговугілля

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики
до 1 серпня затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової економічної Програми реформування вугільної промисловості до 2020 року створення умов для залучення коштів приватних інвесторів з метою подальшої приватизації державних вугледобувних підприємств
2) запровадження ефективної моделі соціальної підтримки та адаптації працівників підприємств вугільної галузі, що перебувають на стадії реорганізації Міненерговугілля

Мінсоцполітики

Мінфін

Мінекономрозвитку

постійно зменшення/ уникнення соціальних конфліктів, поліпшення соціального діалогу, створення нових робочих місць для працівників вугледобувних підприємств, що плануються до ліквідації (консервації) урегулювання проблемних питань працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають на стадії ліквідації (консервації)
3) запровадження економічних методів стимулювання розвитку перспективних шахт Міненерговугілля

Мінфін

Мінекономрозвитку

до 1 вересня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про державну підтримку вугільної галузі» та подання його до Верховної Ради України оптимізація бюджетних дотацій, стимулювання вугледобувних підприємств для виходу на беззбитковий рівень роботи
до 1 грудня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про ринок вугільної продукції» та подання його до Верховної Ради України
Нова якість житлово-комунальних послуг
86. Надання споживачам права обирати надавачів житлово-комунальних послуг та створення ринкових умов господарювання для надавачів послуг з управління житлом супроводженням проекту Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстраційний номер 1581-д) у Верховній Раді України Мінрегіон до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону створення ринку послуг з утримання житла в умовах вільного вибору співвласниками багатоквартир-них будинків форм управління (ліквідація монополії ЖЕКів)
87. Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» (реєстраційний номер 3742) у Верховній Раді України Мінрегіон до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону надання органам місцевого самоврядування права визначати на відповідній території систему теплопостачання, визначення умов відключення мешканців від централізованого теплопостачання
88. Запобігання неконтрольованим промисловим скидам до водойм, створення умов для забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (щодо удосконалення деяких положень) (реєстраційний номер 2772) у Верховній Раді України Мінрегіон до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону надання повноважень органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві правила приймання стічних вод, визначати розмір плати, яка справляється за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем централізованого водовідведення
89. Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання розроблення законопроекту щодо забезпечення обов'язкового комерційного обліку комунальних послуг Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 31 травня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України 100-відсотковий комерційний облік тепла і води до кінця 2018 року
90. Модернізація та оновлення житлово-комунальної інфраструктури за підтримки міжнародних фінансових організацій реалізація проектів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства Мінрегіон

Мінфін

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

облдержадміністрації
протягом року своєчасне виконання та контроль за виконання заходів у рамках відповідних проектів фінансування модернізації житлово-комунальної інфраструктури, підвищення якості надання комунальних послуг у відповідних громадах
Енергоефективність. Енергосервіс
91. Виконання вимог ЄС щодо розвитку сфери енергоефективності розроблення законопроекту про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

НКРЕКП (за згодою)
до 31 грудня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України імплементація базового законодавства ЄС та розвиток системного підходу до регулювання сфери енергоефектив-ності
92. Виконання вимог ЄС щодо забезпечення енергетичної ефективності будівель розроблення законопроекту про енергетичну ефективність будівель Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 31 березня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення умов для підвищення рівня енергетичної ефективності житлових та громадських будівель
93. Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об'єктів у сфері теплопостачання 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження обов'язкового стимулюючого регулювання Мінрегіон

Держенерго-ефективності

НКРЕКП (за згодою)
до 30 червня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України запровадження обов'язкового стимулюючого тарифного регулювання для суб'єктів природних монополій та суб'єктів на суміжних ринках у сферах електро-енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання з 2020 року
2) розроблення законопроекту щодо стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії) Мінрегіон

Держенергоефек-тивності

НКРЕКП (за згодою)
до 30 червня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення конкурентних умов для інвестування в енергоефектив-ність та альтернативну теплоенергетику шляхом усунення дискримінацій-ного впливу монополіста — тепло-транспортуваль-ної організації на рівень доступу до теплових мереж теплогенеруючих компаній
94. Залучення приватних інвестицій до підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ розроблення та подання Кабінетові Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» щодо приведення його у відповідність із Законом України «Про публічні закупівлі» Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 31 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення потенціалу нового ринку енергосервісу, що становить 4,4 млрд. євро, та потенціалу економії енергоресурсів до 0,7 млрд. куб. метрів
95. Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» щодо удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 30 червня прийняття відповідної постанови створення умов для посилення комплексності, розширення ринку та поглиблення термомодернізації житлових будинків під час реалізації державної програми стимулювання енергоефектив- ності, забезпечення потенціалу ринку,
2) створення Фонду енергоефективності:утворення міжвідомчої робочої групи щодо координації дій із створення та функціонування Фонду енергоефективності та подання нею пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування функціонування Фонду енергоефективності, порядку його фінансування, зокрема з урахуванням зменшення в майбутньому витрат на надання субсидій та спрямування відповідних коштів на здійснення заходів з енергоефективності Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінсоцполітики

Мін'юст
I квартал прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного розпорядження що становить близько 60 тис. багатоквартирних будинків, досягнення економії через три — п'ять років після створення Фонду — близько 1 млрд. куб. метрів газу на рік; створення нового ринку енерго-ефективних заходів динамічною річною ємністю до 1,5 млрд. євро
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення Фонду енергоефективності Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мін'юст
II квартал прийняття відповідної постанови
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про державну систему моніторингу показників енергетичного балансу Мінрегіон

Держенерго-ефективності
протягом року прийняття відповідної постанови удосконалення діючої методології моніторингу показників енергетичного балансу з урахуванням кращих світових практик та впровадження нових або відсутніх видів моніторингу (механізмів державної підтримки, Національних планів дій, показників енергоефетивно-сті тощо)
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про удосконалення порядку нормування паливно-енергетичних ресурсів Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Мінекономрозвитку
протягом року прийняття відповідної постанови створення прозорих умов нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та умов для ефективного запровадження обов'язкового стимулюючого регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
5) розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах Мінрегіон

Держенергоефек-тивності
протягом року прийняття відповідного розпорядження забезпечення максимально ефективного використання енергоносіїв бюджетними установами шляхом впровадження системи енерго-менеджменту з урахуванням системного підходу до управління енергоспоживанням
Відновлювальна енергетика
96. Підвищення рівня енергетичної незалежності шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни 1) супроводження законопроекту про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо віднесення теплових насосів до обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії у Верховній Раді України Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону адаптація законодавства ЄС у частині забезпечення належності енергії, що використо-вується тепловими насосами, до енергії з відновлюваних джерел
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватних домогосподарств Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 1 вересня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України надання можливості встановлення електроустано-вок на території всього домогоспо-дарства
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо строку дії технічних умов Мінрегіон

Держенерго-ефективності
до 1 вересня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України поліпшення умов доступу об'єктів альтернативної енергетики до енергетичних мереж шляхом розв'язання проблеми «резервування» потужностей потенційного об'єкта будівництва на безстроковій основі
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива Мінрегіон

Держенерго-ефективності
протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України виконання вимоги Директиви 2009/28/ЄС щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті не менше 10 відсотків шляхом забезпечення обов'язкового вмісту біоетанолу/ КМПА у бензинах моторних, біодизеля в дизельному паливі до 5 відсотків
97. Створення сприятливих законодавчих умов та скорочення бюрократичних процедур для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації» Мінрегіон

Держенерго-ефективності
протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення умов для переходу до високоефективної когенерації відповідно до законодавства ЄС
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок надання гарантій походження енергії, виробленої у процесі когенерації Мінрегіон

Держенерго-ефективності
у шести- місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенера-цію) та викорис-тання скидного енергопотен-ціалу» щодо розвитку високоефек-тивної когенерації» прийняття відповідної постанови
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження Мінрегіон

Держенерго-ефективності
у шести-місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про ефективне використан-ня паливно-енергетичних ресурсів» прийняття відповідної постанови підвищення якості та рівня доступності адміністративних послуг із проведення державної експертизи з енергозбереження шляхом спрощення управлінських процедур, скорочення адміністративних витрат, застосування сучасних методів державного управління
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1307 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» Мінрегіон

Держенерго-ефективності
у шести-місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністра-тивні послуги» прийняття відповідної постанови удосконалення нормативно-правової бази у сфері виробництва альтернативного палива та узгодження її з вимогами Закону України «Про альтернативні види палива»
5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1670 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки» Мінрегіон

Держенерго-ефективності
у шести-місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністра-тивні послуги» прийняття відповідної постанови удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання когенераційних установок та узгодження її з вимогами Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенці-алу»
5. Українська національна ідентичність
Національний культурний продукт
98. Задоволення потреб українського глядача в національному кінематографічному продукті 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі Мінкультури

Держкіно
III квартал прийняття відповідної постанови зростання протягом десяти років частки національних фільмів у вітчизняному кінопрокаті до 30 відсотків
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Ради з державної підтримки кінематографії» Мінкультури

Держкіно
III квартал прийняття відповідної постанови
99. Створення цілісного нормативно-правового поля у сфері охорони культурної спадщини розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про охорону і збереження нерухомої культурної спадщини» Мінкультури II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження ефективного механізму державного обліку та збереження нерухомої культурної спадщини
100. Запровадження ефективних моделей діяльності національних історико-культурних заповідників розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України «Про національні історико-культурні заповідники» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України запровадження нових критеріїв присвоєння та підтвердження історико-культурним заповідникам статусу національних
101. Участь України у програмі ЄС «Креативна Європа» створення та забезпечення функціонування національного бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні Мінкультури I квартал видання відповідного наказу проведення протягом 2016 року у західному, центральному, південному та східному регіонах чотирьох семінарів-тренінгів для українських організацій, які працюють у сфері культури і креативних індустрій для поширення інформації про програму на національному рівні; надання сприяння національним представникам сектору культури і креативних індустрій щодо їх участі у програмі
102. Популяризація української культури за кордоном розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про Український інститут» Мінкультури

МЗС

протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України розроблення ефективного механізму популяризації української культури за кордоном, формування позитивного іміджу України
103. Забезпечення державної підтримки національного культурного продукту 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України введення в дію удосконалених механізмів, що активізують створення, виробництво, поширення, збереження
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про театри і театральну справу» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України національного культурного продукту та підвищення попиту на нього
104. Впровадження ефективних механізмів фінансової підтримки театрально-видовищних закладів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження ефективних механізмів фінансової підтримки театрально-видовищних закладів Мінкультури

Мінфін

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку
IV квартал прийняття відповідної постанови зростання кількості та якості мистецького продукту, запровадження механізмів ефективного використання бюджетних коштів
105. Забезпечення доступу громадян до якісних культурних послуг розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про стандарти забезпечення громадян культурними послугами («мінімальний культурний кошик»)» Мінкультури

Мінфін
III квартал прийняття відповідної постанови збереження мережі закладів культури та закладів початкової мистецької освіти у процесі децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування
106. Забезпечення збереження і популяризації культурних цінностей Українського народу 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення фінансово-господарської самостійності музеїв, зменшення адміністративних бар'єрів для осіб, що переміщують культурні цінності через митний кордон України, посилення контролю за переміщенням культурних цінностей
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (щодо децентралізації повноважень Мінкультури та впорядкування процедури видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, реформування інституту експертизи культурних цінностей) Мінкультури II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (щодо повернення культурних цінностей) Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
107. Впровадження сучасної моделі надання бібліотечних послуг 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення на базі бібліотек сучасних закладів забезпечення населення культурними та інформаційними послугами
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» Мінкультури II квартал прийняття відповідного розпорядження
108. Створення для закладів культури додаткових можливостей щодо провадження самостійної господарської діяльності розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формах власності» Мінкультури II квартал прийняття відповідної постанови розширення переліку послуг, що можуть надаватися закладами культури, та збільшення власних надходжень
109. Забезпечення охорони та популяризації нематеріальної культурної спадщини розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» Мінкультури II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження ефективного механізму охорони та популяризації нематеріальної культурної спадщини
110. Реформа системи іномовлення завершення реформи системи іномовлення МІП

протягом року забезпечення запуску чотирьох додаткових мовних версій сайта Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» (китайська, французька, польська, японська мови) сприяння збільшенню кількісних та якісних показників діяльності суб'єктів системи іномовлення України: покриття, сигнал, контент, доходи, доступність інформації для аудиторії
грудень збільшення глядацької аудиторії телеканалу UA|TV втричі, а кількості контрактів з кабельними операторами — до 55
червень рестарт Мультимедійної платформи іномовлення України, а саме: нова студія, візуальна складова, нове програмне наповнення
грудень запуск мовлення Мультимедійної платформи іномовлення України на одному додатковому супутнику
до 1 вересня запуск Міжнародної кореспондентської мережі
111. Популяризація України в світі розроблення та забезпечення реалізації Концепції популяризації України в світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі МІП

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади
березень затвердження Кабінетом Міністрів України відповідної Концепції просування інтересів України у світовому інформаційному просторі
червень затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів з реалізації Концепції
Національно-патріотичне виховання
112. Підвищення рівня обізнаності молоді про престижність проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах Мінмолодьспорт грудень проведення десяти заходів 8 000 молодих людей безпосередньо візьмуть участь у заходах, інформаційна кампанія охопить 45 000 молодих людей, які підвищать свої знання про НАТО та Збройні Сили
113. Формування національно-патріотичної свідомості 1) проведення науково-методичного дослідження щодо визначення показників оцінювання ефективності заходів у сфері формування національно-патріотичної свідомості Мінмолодьспорт грудень отримання результатів дослідження, формування бази показників оцінювання національно-патріотичного виховання бюджетне фінансування заходів національно-патріотичного виховання на основі показників ефективності, формування доказової бази національно-патріотичного виховання
2) здійснення міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційних, культурологічних, науково-методичних заходів щодо національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорт

МОН

Міноборони

Мінкультури

МІП

Мінсоцполітики
грудень проведення десяти всеукраїнських і міжнародних заходів 30 000 молодих людей візьмуть участь у заходах, охоплення 200 000 молодих людей інформаційними кампаніями
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації Мінмолодьспорт жовтень прийняття відповідного акта створення ефективної системи координації і взаємодії органів центральної влади з місцевими держадміні- страціями та інститутами громадянського суспільства
114. Формування єдиного культурного простору України 1) реалізація загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас» Мінкультуриобласні, Київська міська держадміністрації протягом року проведення в Донецькій і Луганській областях культурно-мистецьких акцій державними театрально-видовищними організаціями та закладами культури комунальної форми власності відповідно до програми міжрегіональної партнерської взаємодії між областями України та закладами культури районів і міст обласного значення Донецької і Луганської областей подолання регіональної культурної ізоляції, формування почуттів національної єдності та зміцнення морально- патріотичного духу у громадян, що проживають у регіонах з підвищеним ризиком проявів сепаратизму
2) реалізація культурно-мистецького проекту «Культурні діалоги» Мінкультури протягом року проведення в Одеській та Закарпатській областях культурно-просвітницьких акцій
Культурне розмаїття України
115. Забезпечення реалізації прав громадян України на свободу совісті та утворення релігійних організацій розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо процедури реєстрації статутів (положень) релігійних організацій Мінкультури III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України удосконалення порядку державної реєстрації статутів (положень) релігійних організацій шляхом усунення процедури подвійної реєстрації
116. Впровадження актуальних підходів до формування та реалізації державної етнонаціональної політики 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики в Україні» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України консолідація українського суспільства та мінімізація сепаратистських настроїв в окремих етно-національних групах
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
117. Забезпечення застосування української мови в усіх сферах суспільного життя 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України «Про подолання негативних наслідків асиміляційної політики колишнього Союзу РСР щодо українського народу» Мінкультури III квартал схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України використання української мови в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зростання протягом трьох років рівня присутності української мови в публічній сфері (на телебаченні, радіо, в рекламі тощо) на 25 відсотків
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про мовну політику в Україні» Мінкультури IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
118. Налагодження національного діалогу для засудження та унеможливлення в майбутньому будь-яких форм тоталітаризму і відновлення національної пам'яті 1) розроблення проекту Закону України «Про засади національної політики пам'яті» Мінкультури

Український інститут національної пам'яті
IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення ефективних механізмів для збереження та відновлення національної пам'яті
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» нової редакції (нова редакція) Мінкультури

Український інститут національної пам'яті
IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України відновлення історичної справедливості щодо осіб, які були репресовані комуністичним тоталітарним режимом, розширення категорій репресованих, які підлягають реабілітації
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Мінкультури

Український інститут національної пам'яті
IV квартал прийняття відповідної постанови створення архівної установи для забезпечення відкритого доступу до документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
Національний спорт
119. Гідне представлення України у міжнародному спортивному русі та утвердження позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві 1) підготовка та участь національної збірної команди України в Іграх ХХХI Олімпіади 2016 року (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) Мінмолодьспорт III квартал забезпечення участі національних збірних команд України у 423 міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі чемпіонатах світу та Європи здобуття не менше 220 ліцензій на участь в Олімпійських іграх
2) підготовка та участь національної збірної команди України у ХV літніх Паралімпійських іграх 2016 року (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) Мінмолодьспорт за участю Національного комітету спорту інвалідів, Укрцентру «Інваспорт» III квартал забезпечення участі національних збірних команд України серед інвалідів у 62 міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі чемпіонатах світу та Європи здобуття 151 ліцензії на участь у Паралімпійських іграх
3) підготовка та участь у 42-й Всесвітній шаховій олімпіаді Мінмолодьспорт III квартал забезпечення участі національних збірних команд України у 42 Всесвітній шаховій олімпіаді завоювання спортсменами двох нагород
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті» щодо уточнення визначень та загальних засад провадження антидопінгової діяльності, створення необхідних правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю та створення умов для дотримання Україною вимог Всесвітньої антидопінгової агенції Мінмолодьспорт

Мінфін

Мінекономрозвитку

МОЗМін'юст
I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України приведення законодавства щодо діяльності Національного антидопінгового центру та лабораторії антидопінгового контролю у відповідність з Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті
5) підготовка та участь національних збірних команд України в чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних заходах Мінмолодьспорт за участю Національного комітету спорту інвалідів Укрцентру «Інваспорт» протягом року проведення всеукраїнських спортивних заходів:1899 — з олімпійських видів спорту, 840 — з неолімпійських видів спорту, 314 — з видів спорту інвалідівучасть національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту у 550 міжнародних спортивних заходах здобуття на головних міжнародних спортивних змаганнях медалей різного ґатунку, зокрема 570 медалей з олімпійських видів спорту, 1700 медалей з неолімпійських видів спорту та 475 медалей з видів спорту інвалідів
6) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проектів Указу Президента України та постанови Кабінету Міністрів України щодо призначення стипендій спортсменам та тренерам Мінмолодьспорт протягом року схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові Україниприйняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови впровадження мотиваційних засад до успішних виступів на міжнародній спортивній арені, забезпечення соціального захисту спортсменів та тренерів, призначення 108 державних стипендій спортсменам та тренерам за отримані високі результати на спортивних змаганнях міжнародного рівня
7) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про збільшення розмірів винагород спортсменам-інвалідам України — чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їх тренерам» Мінмолодьспорт за участю Національного комітету спорту інвалідів Укрцентру «Інваспорт» червень прийняття відповідної постанови забезпечення рівності прав і свобод людей з інвалідністю згідно з Конвенцією про права інвалідів
120. Дерегуляція управління системою розвитку видів спорту в Україні 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573 «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012р. № 152» Мінмолодьспорт

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін'юст
I квартал прийняття відповідної постанови збільшення до шести кількості національних спортивних федерацій, які беруть участь в експерименті
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо залучення інститутів громадянського суспільства до виконання державних програм розвитку фізичної культури і спорту відповідно до світових та європейських стандартів Мінмолодьспорт

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін'юст
IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України автономія спорту в Україні
121. Посилення впливу засобів фізичної культури і спорту на соціально-економічний розвиток регіонів розроблення пропозицій щодо показників проведення оцінювання розвитку фізичної культури і спорту на регіональному рівні Мінмолодьспорт

Мінрегіонобласні, Київська міська держадміністрації
грудень перегляд та удосконалення показників моніторингу розвитку регіонів в частині доповнення показниками розвитку фізичної культури і спорту створення ефективної системи моніторингу та оцінки ефективності управлінських рішень на регіональному рівні
122. Приведення нормативної бази у сфері фізичної культури, спорту та молодіжної політики у відповідність з 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями» Мінмолодьспорт II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України утвердження європейських засад вітчизняної спортивної політики
європейськими стандартами 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)» Мінмолодьспорт друге півріччя схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України участь України у розробленні політики Ради Європи у сфері фізичної культури та спорту
3) розроблення проектів міжнародних договорів про співробітництво у сферах молоді та спорту Мінмолодьспорт протягом року укладення чотирьох міжнародних договорів про співробітництво у сферах молоді та спорту збільшення кількості держав та міжнародних організацій, з якими існують договірні відносини у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту
123. Створення умов для фізичного розвитку підростаючого покоління, змістовного дозвілля дітей та молоді 1) розроблення рекомендацій щодо формування на місцях ефективної моделі здійснення функцій з управління дитячо-юнацькими спортивними школами, уникнення дублюючих функцій в системі місцевих органів виконавчої влади Мінмолодьспорт

МОН
IV квартал прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо єдиної системи управління дитячо-юнацькими спортивними школами охоплення не менш як 12 відсотків дітей та молоді різними організаційними формами активних занять спортом
2) створення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл на місцях усіх типів незалежно від підпорядкування та форми власності відповідно до потреб населення Мінмолодьспорт

МОН
протягом року скорочення обсягу видатків місцевих бюджетів, спрямованих на провадження діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, на 10 відсотків дерегуляція діяльності закладів дитячо-юнацького спорту та підвищення ролі інститутів громадянського суспільства
124. Створення умов для самореалізації молоді в обраному виді спорту залучення молоді до систематичних занять обраним видом спорту Мінмолодьспорт протягом року участь молодих спортсменів в юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних заходах здобуття 130 медалей різного ґатунку
125. Заохочення громадян до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади

облдержадміністрації
червень прийняття відповідної постанови підвищення рівня охоплення населення руховою активністю на 1—2 відсотки
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо започаткування військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України підвищення рівня підготовленості військовослуж-бовців у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо визнання українських національних видів спорту Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України відродження національних традицій з використанням засобів фізичної культури і спорту
4) розроблення тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади
грудень прийняття відповідного акта підвищення рівня фізичної підготовленості населення, здатності до високопродуктив-ної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України
126. Залучення дітей та молоді з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою і спортом та виявлення молодих талановитих спортсменів участь дітей-інвалідів у змаганнях Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», здійснення відбору до національних збірних команд з видів спорту інвалідів для підготовки та участі молоді з інвалідністю у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи Мінмолодьспорт

облдержадміністрації за участю Національного комітету спорту інвалідів Укрцентру «Інваспорт»
протягом року охоплення фізичною культурою і спортом не менш як 20 000 дітей та молоді з інвалідністю залучення дітей та молоді з інвалідністю до занять обраним видом спорту
Туристична Україна для українців та гостей
127. Імплементація законодавства ЄС у сфері туризму 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про туризм» (нова редакція) Мінекономрозвитку протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України удосконалення законодавства у сфері туризму з урахуванням досвіду провідних туристичних держав ЄС, поліпшення показників сфери туризму, об'єднання учасників туристичного ринку, активізація розвитку в'їзного туризму
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Національну туристичну організацію та Національний туристичний фонд Мінекономрозвитку грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
3) удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до законодавства у сфері туризму та міжнародних вимог Мінекономрозвитку

Держстат

протягом року наявність інформації про основні індикатори туристичної діяльності
4) візова лібералізація та спрощення візових процедур для туристів з держав, які є цільовими ринками для України МЗС

Мінекономрозвитку
протягом року прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567»
128. Лібералізація та дерегуляція ринку туристичних послуг 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності, зокрема скасування ліцензування туроператорської діяльності, відміна обов'язкової категоризації готелів та інших аналогічних засобів розміщення
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про вдосконалення порядку встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, з урахуванням досвіду провідних країн Європи. Мінекономрозвитку до 1 травня прийняття відповідної постанови
129. Формування та реалізація конкуренто-спроможних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів 1) забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендованих для відвідування туристами Мінінфраструктури

Мінкультуриі

Мінприродиі

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

місцеві органи виконавчої влади
протягом року кількість відремонтованих під'їзних шляхів, встановлених вказівників підвищення якості туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги, збільшення надходжень від реалізації туристичних послуг до державного та місцевих бюджетів
2) створення інтерактивної бази даних, що включає інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси держави, придатні для використання в туризмі, в тому числі об'єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендовані для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

Мінкультуриі

Мінприродиі

Мнрегіонмісцеві органи виконавчої влади
протягом року доступна для використання інтерактивна база даних
3) створення Національної мережі туристичних брендів Мінекономрозвитку протягом року затверджений перелік туристичних брендів
130. Удосконалення системи професійної підготовки фахівців у сфері туризму, зокрема готельної, ресторанної, клубної, музейної, галерейної та інших видів діяльності, пов'язаних з туризмом 1) підготовка освітніх програм з професійного навчання у сфері туризму з урахуванням потреб ринку праці МОН

Мінекономрозвитку
протягом року затвердження освітніх програм підвищення рівня професійної підготовки фахівців у сфері туризму та якості обслуговування споживачів туристичних послуг
2) гармонізація кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладах, які забезпечують підготовку фахівців у сфері туризму МОНМінсоцполітики

Мінекономрозвитку
протягом року затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю «туризм»
131. Формування та просування позитивного іміджу України як держави, привабливої для туризму 1) створення та ведення на різних мовах туристичного інтернет-порталу Visit Ukraine з представленням в єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України Мінекономрозвиткуінші центральні та місцеві органи виконавчої влади протягом року функціонування порталу збільшення туристичних потоків до України, утвердження України на світовому туристичному ринку
2) розроблення, виготовлення та поширення в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує туристичні можливості України Мінекономрозвиткуінші центральні та місцеві органи виконавчої влади протягом року кількість одиниць виготовленої продукції
3) представлення туристичного потенціалу України на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах тощо Мінекономрозвитку

місцеві органи виконавчої влади
протягом року кількість виставкових заходів, у яких взято участь
4) промоція та маркетингове просування офіційного туристичного бренду України Мінекономрозвитку

місцеві органи виконавчої влади
протягом року кількість виготовленої сувенірної продукції з нанесеним брендом
II. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УСПІХУ
1. Децентралізація та регіональний розвиток
Створення ефективної системи управління регіональним розвитком
132. Удосконалення інструментів фінансування регіонального розвитку 1) розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку» Мінрегіон

Мінфін
до 1 травня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедури та скорочення часу прийняття рішення щодо фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, забезпечення стабільності їх фінансування протягом строку реалізації, доступу до ресурсів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» Мінрегіон до 1 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України удосконалення порядку розподілу повноважень між суб'єктами державної регіональної політики для спрощення процедури та скорочення часу прийняття рішення щодо фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196» Мінрегіон у шести-місячний строк після набрання чинності Законами України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконален-ня механізму фінансування регіонального розвитку» та «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» прийняття відповідної постанови спрощення процедури, підвищення рівня прозорості та забезпечення проведення моніторингу проектів, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку» Мінрегіон

Мінфін
протягом трьох місяців після підписання Додаткової угоди № 1 до Угоди про фінансу-вання Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України прийняття відповідної постанови розширення можливості фінансування проектів регіонального розвитку та визначення прозорого порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС у рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України
5) розроблення пропозицій про внесення змін до законодавства для запровадження механізму зарахування до місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств, які включені до Реєстру великих платників податків та мають юридичну реєстрацію, виробничі потужності і провадять свою діяльність на території області Мінфін

ДФС
до 1 липня схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України зміцнення та наповнення місцевих бюджетів
133. Удосконалення системи планування регіонального розвитку 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016—2020 роки» Мінрегіон до 1 червня прийняття відповідної постанови збалансований розвиток прикордонних територій та трансгранична кооперація для забезпечення розвитку
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і планів заходів Мінрегіон до 1 квітня видання відповідного наказу Мінрегіону зміцнення інституційних можливостей місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку регіону шляхом проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і планів заходів з їх реалізації
3) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо формування і виконання плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Мінрегіон до 1 квітня видання відповідного наказу Мінрегіону спланований та прогнозований розвиток добровільно об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст та можливість отримання ними фінансової підтримки держави у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку таких громад
134. Інституційне забезпечення регіонального розвитку розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку» Мінрегіон до 1 квітня прийняття відповідної постанови правове врегулювання відносин щодо створення та функціонування агенцій регіонального розвитку
135. Вироблення дієвого механізму для співпраці приватних інвесторів, державних органів та органів місцевого самоврядування розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про концесії» (нова редакція) щодо гармонізації із законодавством про державно-приватне партнерство та імплементації кращого міжнародного досвіду Мінекономрозвитку до 1 серпня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України залучення приватних інвестицій до фінансування пріоритетних державних та муніципальних проектів, розвиток нових моделей партнерства у формі концесій
136. Стратегічне планування розвитку промислового комплексу розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року та плану розвитку промислового комплексу до 2020 року Мінекономрозвитку до 1 липня прийняття відповідних актів визначення пріоритетів, механізму та інструментів розвитку промисловості та підвищення обсягів виробництва високотехно-логічної та конкурентоспро-можної продукції
137. Залучення допомоги ЄС для підтримки реалізації регіональної політики та реформи децентралізації розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Угоди між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, про фінансування Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» Мінекономрозвитку

Мін'юст

Мінфін

МЗС

протягом року прийняття відповідного розпорядження та підписання угоди зміцнення спроможності проведення реформ у сфері децентралізації та регіональної політики
Законодавче забезпечення процесу децентралізації
138. Підтримка та законодавчий розвиток змін до Конституції України щодо децентралізації влади 1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мін'юст

Мінфін

Держгеокадастр

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентра-лізації влади схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України затвердження нового адміністративно-територіального устрою України
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мін'юст

Мінфін

Держгеокадастр

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентра-лізації влади схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України законодавче визначення питань організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на новій територіальній основі з новими повноваженнями та відповідальністю
3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про префектів» Мінрегіон

Мін'юст

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
у тримісячний строк після набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентралізації влади схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України визначення на законодавчому рівні питань організації, повноважень і порядку трансформації — зміни правового статусу місцевих держадміністрацій
Доступність та якість адміністративних послуг
139. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг 1) удосконалення вимог до центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку

Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю неурядових організацій
травень прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг, які відповідають встановленим вимогам та підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу
2) проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг щодо їх відповідності встановленим вимогам Мінекономрозвитку

райдержадміністрації

органи місцевого самоврядування за участю неурядових організацій
протягом року аналітичний звіт
3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо забезпечення фінансування центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінрегіон
березень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
140. Спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг 1) забезпечення передачі повноважень у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації бізнесу райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування Мін'юст

райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
квітень передача Мін'юстом відповідних повноважень в усіх регіонах України доступність та спрощення процедури надання адміністративних послуг, наповнення місцевих бюджетів
2) забезпечення:передачі органам місцевого самоврядування функції у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;видачі через центри надання адміністративних послуг паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України (у тому числі з електронним носієм) МВС

ДМС

Райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування
квітень передача ДМС відповідних повноважень в усіх регіонах України та запровадження надання послуг через центри надання адміністративних послуг
3) розроблення проекту Закону України щодо передачі повноважень у сфері реєстрації транспортних засобів та оформлення посвідчень водія органам місцевого самоврядування МВС

вересень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
Зміцнення та підвищення відповідальності місцевої влади
141. Зміцнення служби та підвищення відповідальності місцевої влади 1) супроводження проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстраційний номер 2489) у Верховній Раді України Мінрегіон

Нацдержслужба

за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
до прийняття відповідного Закону внесення пропозицій до законопроекту та позиції щодо поправок прийняття законопроекту дасть можливість запровадити нові більш сучасні підходи до формування якісного кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Нацдержслужба

Мінрегіон
у шести-місячний строк після набрання чинності Законом прийняття відповідних актів
3) упорядкування системи оплати праці в органах місцевого самоврядування Мінсоцполітики

Мінфін

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя прийняття відповідного акта упорядкування обсягу видатків та рівня оплати праці в органах місцевого самоврядування
4) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують законодавство та Конституцію України Мінрегіон

Мін'юст

інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя схвалення відповідних законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, недопущення прийняття незаконних рішень
142. Децентраліза-ція системи держархбуд-контролю реалізація прийнятих нормативно-правових актів щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, надання організаційно-методичної допомоги місцевим органам влади з реалізації отриманих повноважень Мінрегіон

Держархбуд-інспекція
до кінця року передача повноважень у сфері архбудконтролю з державного на місцевий рівень реалізація делегованих повноважень Держархбуд-інспекції та вироблення єдиного механізму функціонування органів держархбудконт-ролю
2. Формування громад
Формування спроможних громад та їх сталий розвиток
143. Удосконалення механізму формування спроможних територіальних громад та проведення моніторингу їх розвитку 1) розроблення проектів законодавчих актів щодо затвердження перспективних планів, методики та порядку об'єднання, в тому числі в межах кількох районів, виборів старост, інших питань Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя схвалення Кабінетом Міністрів України законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України спрощення порядку добровільного об'єднання територіальних громад або приєднання до існуючих об'єднаних територіальних громад, виборів старост, вирішення інших питань
2) коригування та внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

облдержадміністрації за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
протягом року прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів створення правових підстав для продовження формування спроможних територіальних громад шляхом їх добровільного об'єднання
3) надання організаційно-методичної допомоги об'єднаним територіальним громадам у розробленні та реалізації стратегій соціально-економічного розвитку Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
березень затвердження Мінрегіоном методичних рекомендацій щодо підготовки проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку затвердження стратегій та програм соціально-економічного розвитку радами об'єднаних територіальних громад, досягнення їх сталого соціально-економічного розвитку
4) запровадження системи проведення моніторингу за станом перетворень в об'єднаних та інших територіальних громадах Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

облдержадміністрації за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
квітень отримання оперативної інформації про зміни, що відбуваються в громадах проведення аналізу результатів реформи, підготовка висновків та пропозицій щодо оперативного реагування на проблемні питання
144. Оптимізація територіальної організації органів виконавчої влади 1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про засади та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою» Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінфін

Держгеокадастр

Мін'юст

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України врегулювання порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою України як передумови до формування спроможних громад, районів
2) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення концепції оптимізації системи територіальної організації влади та утворення нової територіальної основи для розміщення органів виконавчої влади та інших державних органів Мінрегіон

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

облдержадміністрації
перше півріччя прийняття відповідного розпорядження визначення оптимальної та ефективної оптимізації системи територіальної організації влади з урахуванням процесу об'єднання територіальних громад
Зміцнення ресурсної бази громад
145. Удосконалення міжбюджетних відносин 1) поетапний перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами Мінфін IV квартал врахування у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік міжбюджетних трансфертів для бюджетів новостворених об'єднаних територіальних громад збільшення кількості місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом
2) підвищення рівня фінансової незалежності місцевих бюджетів Мінфінмісцеві органи виконавчої влади протягом року зростання обсягу надходжень до місцевих бюджетів підвищення спроможності місцевих бюджетів
3) проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів місцевих бюджетів Мінфінмісцеві органи виконавчої влади протягом року своєчасне фінансування запланованих видатків зменшення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів
146. Законодавче врегулювання питань передачі в комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, усунення дублювання функцій з моніторингу розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів, передачі в комунальну власність земель державної власності за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам, передачі функцій із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; встановлення контролю за використанням та охороною земель як засобу виробництва і просторового базису розміщення продуктивних сил у сільському господарстві Мінрегіон

Держгеокадастр

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінагрополітики

Мін'юст

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення ресурсу, яким будуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування, перехід земель державної власності в комунальну власність в межах об'єднаних територіальних громад; запровадження ефективного контролю, що сприятиме додатковому надходженню до місцевих бюджетів коштів у сумі близько 1 млрд. гривень
147. Проведення секторальної децентралізації у сфері освіти 1) сприяння територіальним громадам (передусім 159 об'єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів освіти МОН

Мінрегіон

облдержадміністрації

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя формування оптимальної мережі закладів освіти, в тому числі опорних шкіл забезпечення високого рівня надання освітніх послуг
2) забезпечення передачі відповідних закладів, установ та організацій системи професійно-технічної освіти з державної у комунальну власність (територіальних громад області) згідно з положеннями бюджетного законодавства МОН

Мінфін

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
протягом року визначення порядку та строків передачі закладів професійно-технічної освіти обласним радам та забезпечення їх фінансування удосконалення процесу управління закладами професійно-технічної освіти та забезпечення їх фінансування
3) розроблення та здійснення заходів щодо модернізації мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів з урахуванням потреб регіону та ринку праці МОН

Мінфін

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
протягом року надання права органам місцевого самоврядування визначати профіль (спеціалізацію) закладу та обсяг замовлення, контингент тих, що навчаються вжиті заходи дадуть змогу оптимізувати кількість та провести модернізацію мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів з урахуванням потреб регіону та ринку праці
148. Проведення секторальної децентралізації у сфері охорони здоров'я 1) розроблення Концепції реформи у сфері охорони здоров'я та повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, районів областей, сприяння територіальним громадам (передусім 159 об'єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів охорони здоров'я МОЗ

Мінфін

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя внесення проекту Концепції на розгляд Кабінету Міністрів України, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного хворого у закладах охорони здоров'я забезпечення високого рівня надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я
2) удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров'я на основі обґрунтованих нормативів МОЗ

Мінфін

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
перше півріччя затвердження нормативів, запровадження справедливого розподілу коштів забезпечення високого рівня надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я
149. Проведення секторальної децентралізації у сфері надання послуг розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, визначивши мінімальне і максимальне значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції червень визначення нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостати-стичну адміністративно-територіальну одиницю, прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів підвищення якості надання послуг
150. Проведення секторальної децентралізації у сфері охорони громадського порядку 1) підвищення спроможності громад у сфері охорони громадського правопорядку2) супроводження законопроекту «Про муніципальну варту» (реєстраційний номер 2890)3) запровадження в територіальних громадах (передусім 159 об'єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських Мінрегіон

МВС

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року запровадження в територіальних громадах дільничних поліцейських надання органам місцевого самоврядування механізму для реалізації їх повноважень у сфері забезпечення правопорядку, поліпшення якості надання послуг та охорони громадського порядку в громадах
Громадський та урядовий контроль за місцевою владою
151. Удосконалення механізму публічного контролю за діяльністю посадових осіб та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, комунальним майном, земельними ресурсами розроблення необхідних проектів законодавчих актів Мінрегіон

Мін'юст

інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
вересень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів та подання їх до Верховної Ради України посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень перед громадами та удосконалення механізму публічного контролю
III. ТУРБОТА ПРО КОЖНОГО
1. Освіта — основа нової країни
152. Законодавче забезпечення реформи освіти 1) супроводження проектів Законів України «Про освіту» (реєстраційний номер 3491) та «Про професійну освіту» (реєстраційний номер 3231) у Верховній Раді України МОН до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів створено законодавче підґрунтя для реформування системи освіти в Україні
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії реформування вищої освіти та її перспективних завдань МОН квітень прийняття відповідного акта вироблення механізму бачення стосовно розвитку та модернізації системи вищої освіти України до 2020 року
3) реформа державного фінансування вищої освіти: поетапний перехід до конкурсного формування обсягів державного замовлення та блочно-грантової системи фінансування вищих навчальних закладів шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти» МОН

Мінекономрозвитку

Мінфін
протягом року прийняття відповідного Закону справедлива та прозора система державного фінансування вищої освіти, яка матиме довіру суспільства
Ефективна мережа навчальних закладів
153. Забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності, у тому числі сімейного типу та корпоративних розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо розширення можливостей для створення та діяльності різних типів дошкільних навчальних закладів, створення додаткових місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах, введення в експлуатацію новобудов, відновлення діяльності закладів, що використовуються не за призначенням МОН

облдержадміністрації
протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення на 10 відсотків охоплення дітей дошкільною освітою
154. Реформування мережі загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу удосконалення механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, зменшення кількості дітей, направлених до інтернатних закладів МОН

облдержадміністрації
протягом року зменшення кількості інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 25 відсотків, зменшення кількості дітей в інтернатних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 35 відсотків деінституалізація дітей з особливими потребами, зменшення кількості інтернатних закладів та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та спеціальними класами
155. Удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів МОН

облдержадміністрації
протягом року створення від 25 до 100 опорних шкіл в освітніх округах залежно від обсягів додаткового фінансування, яке вдасться залучити структурно-інноваційне та якісне оновлення загальної середньої освіти, створення сучасних навчальних закладів, забезпечення доступу до якісної освіти, концентрація та ефективне використання матеріально-технічної та методичної бази, кадрового потенціалу
156. Створення мережі професійно-технічних навчальних закладів створення ефективної мережі закладів професійної освіти відповідно до потреб ринку праці та суспільства МОН

місцеві органи виконавчої влади
протягом року реорганізація 15 відсотків закладів професійної освіти підвищення якості професійно-технічної освіти
157. Упорядкування та модернізація мережі вищих навчальних закладів прийняття урядових рішень щодо упорядкування та модернізації мережі державних вищих навчальних закладів, сприяння модернізації мережі комунальних та приватних вищих навчальних закладів МОН протягом року скорочення кількості вищих навчальних закладів та вищих спеціалізованих навчальних закладів на 10 відсотків (сукупно) приведення мережі вищих навчальних закладів у відповідність з потребами економіки та суспільства з урахуванням демографічного стану та перспективних завдань розвитку
Оновлений зміст освіти
158. Реформування змісту освіти розроблення стандартів вищої освіти науково-методичними комісіями МОН протягом року затвердження не менш як 50 відсотків запланованої кількості стандартів вищої освіти за спеціальностями та ступенями стандарти вищої освіти в Україні відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту» та гармонізовані з європейським проектом TUNING
159. Проведення Року англійської мови запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається, розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови, проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед учнів та студентів, забезпечення розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування, активізація участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus», розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні, започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови МОН

облдержадміністрації
протягом року підготовка рекомендацій щодо запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається, проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «англійська мова» та олімпіади з англійської мови для учнів 11-го класу, збільшення кількості учасників у навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus», розширення мережі літніх мовних таборів за рахунок варіативності типів літніх мовних таборів, започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови підвищення престижу англійської мови в державі та зростання інтересу до її вивчення, розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору
160. Зміна формату проведення державної підсумкової атестації в 11 класах проведення державної підсумкової атестації в 11 класах у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України та обов'язкове проведення державної підсумкової атестації з англійської мови для всіх учнів МОН

Український центр оцінювання якості освітирегіональні центри оцінювання якості освіти
червень проведення в 11 класах державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України, проведення обов'язкової державної підсумкової атестації з іноземних мов за новим форматом та у співпраці з міжнародними організаціями ГО GO GLOBAL вивчення реальної картини щодо рівня навчальних досягнень з української мови, математики, історії України та англійської мови, прийняття за результатами державної підсумкової атестації управлінських рішень щодо внесення змін у державні стандарти, навчальні програми та програми підготовки вчителів
161. Освіта протягом життя розроблення Концепції реформування освіти протягом життя та прийняття відповідного положення МОН грудень схвалення Концепції реформування освіти протягом життя розроблення механізму реалізації можливостей на освіту протягом життя
162. Посилення зв'язку професійної освіти з ринком праці створення регіональних рад стейкхолдерів у кожній області і м. Києві місцеві органи виконавчої влади до 1 липня створення 25 рад відповідність підготовки кадрів вимогам ринку праці, підвищення якості освіти
163. Академічна доброчесність у вищих навчальних закладах розвиток практик академічної доброчесності, зокрема належного цитування, протидія плагіату, створення національного репозитарію академічних текстів МОН листопад створення національного репозитарію академічних текстів, проведення вищими навчальними закладами обов'язкової перевірки на плагіат письмових робіт здобувачів освіти підвищено рівень академічної доброчесності у вищих навчальних закладах, мінімізовано плагіат у студентських роботах
Освіта для кожного
164. Активізація впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням, підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах інклюзії МОН

облдержадміністрації
протягом року прийняття управлінських рішень щодо збільшення кількості шкіл з інклюзивним навчанням, забезпечення створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами збільшено на 20 відсотків кількість учнів з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх школах
165. Удосконалення навчально-виховного та реабілітаційного процесу дітей з особливими потребами запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-реабілітаційний процес для дітей з особливими потребами в Україні, надання їм реабілітаційної допомоги МОН

облдержадміністрації
протягом року розроблення та впровадження з 2016/2017 навчального року нових навчальних програм для учнів 8—9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, розроблення методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів в умовах переходу загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами на нові державні стандарти освіти: для підготовчих, 1—4 класів (за нозологіями) підвищення якості освіти дітей з особливими освітніми потребами
166. Впровадження системи інклюзивної освіти у роботу дошкільних навчальних закладів внесення змін до наказу МОН від 4 листопада 2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» щодо введення посади «асистент вихователя» МОН

облдержадміністрації
квітень видання відповідного наказу МОН відкриття інклюзивних груп для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з відповідним кадровим забезпеченням
Наука та інновації
167. Інтеграція науки та вищої освіти розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету МОН грудень прийняття відповідної постанови вироблення ефективного механізму фінансування наукових досліджень на проектній основі
168. Прозоре фінансування науки 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 «Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ» МОН грудень прийняття відповідної постанови формування прозорої та об'єктивної системи державної атестації наукових установ
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень МОН протягом року прийняття відповідної постанови забезпечення правових умов для утворення Національного фонду досліджень та здійснення подальших кроків щодо забезпечення його діяльності
169. Підтримка наукових досліджень та науковців запровадження ефективного механізму розвитку наукової, матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів та наукових установ, пріоритетна підтримка прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності та забезпечення національної безпеки України Мінфін

МОН
протягом року розширення обсягів фінансової підтримки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету наукових досліджень і розробок, що виконуються у вищих навчальних закладах, та передбачення капітальних видатків на закупівлю наукового обладнання та матеріалів в рамках виконання зазначених робіт підвищення якості результатів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету
170. Цифровий порядок денний для України 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії цифрового порядку денного для України Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
до 1 червня прийняття відповідного акта прийняття та впровадження розробленої Стратегії
2) розроблення Концепції щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету у сільській місцевості Мінекономрозвитку

НКРЗІ (за згодою)
постійно збільшення площі покриття високошвидкісно-го широкосмугового доступу до Інтернету подолання проблеми «цифрової нерівності»
171. Створення екосистеми для розвитку інновацій 1) ініціювання приєднання до європейського звіту про розвиток інновацій Innovation Union Scoreboard Мінекономрозвитку

Держстат

III квартал аналіз та удосконалення відповідної статистичної інформації приєднання України до європейського звіту про розвиток інновацій Innovation Union Scoreboard
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
II квартал прийняття відповідного акта прийняття та впровадження розробленої Стратегії
172. Гармонізація цифрових ринків України та ЄС виконання заходів з гармонізації цифрових ринків в рамках Панелі Східного Партнерства Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
постійно виконання заходів плану дій з гармонізації цифрових ринків розвиток цифрового ринку України та поглиблення співпраці з державами ЄС у даній сфері
173. Наближення національного законодавства до права ЄС у сфері інтелектуальної власності розроблення проектів законів, спрямованих на виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»:проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері авторського права і суміжних прав;проекту закону щодо удосконалення правової охорони торговельних марок;проекту закону щодо удосконалення правової охорони географічних зазначень;проекту закону щодо удосконалення правової охорони промислових зразків;проекту закону щодо удосконалення правової охорони винаходів (корисних моделей);проекту закону щодо удосконалення правової охорони топографій інтегральних мікросхем;проекту закону щодо удосконалення захисту прав інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

ДСІВ

інші центральні органи виконавчої влади
червень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України імплементація деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності в національне законодавство
174. Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні 1) розроблення проекту концептуальних засад реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні (підвищення ефективності діяльності Державної служби інтелектуальної власності та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності») Мінекономрозвитку

ДСІВ

інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України створення передумов для поліпшення якості та підвищення ефективності роботи органів управління державної системи правової охорони інтелектуальної власності
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з реалізації концептуальних засад реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні Мінекономрозвитку

ДСІВ

інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного розпорядження
175. Підвищення ефективності діяльності організацій колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону щодо удосконалення колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав Мінекономрозвитку

ДСІВ

червень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України підвищення ефективності діяльності організацій колективного управління та запровадження прозорого механізму збору, розподілу та виплати винагороди суб'єктам авторського права та суміжних прав
176. Розроблення механізму боротьби з порушеннями авторського права і суміжних прав в Інтернеті супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (реєстраційний номер 3353) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження прозорого, передбачуваного та ефективного механізму припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав шляхом видалення або унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права в Інтернеті
177. Удосконалення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), комп'ютерних програм, баз даних під час розповсюдження їх творів та виконань супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (реєстраційний номер 3384) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону удосконалення процесу видачі контрольних марок, що дасть можливість власникам прав на об'єкти авторського права і суміжних прав самостійно здійснювати контроль за реалізацією норм закону в частині видачі контрольних марок
178. Удосконалення порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» Мінекономрозвитку

Мінфін
травень прийняття відповідної постанови забезпечення належного рівня захисту об'єктів інтелектуальної власності під час їх використання органами виконавчої влади
179. Усунення адміністративних бар'єрів на шляху провадження зовнішньо-економічної діяльності експортерами послуг (робіт) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо дерегуляції провадження зовнішньоекономічної діяльності у сфері інформаційних технологій Мінекономрозвитку

МЗС

Мінфін

ДФС

Національний банк (за згодою)
вересень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедури зняття експортної операції з валютного контролю
2. Медицина майбутньої України
180. Збереження напряму та безперервності процесу реформи розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії реформи охорони здоров'я, яка передбачає докорінну модернізацію системи шляхом, зокрема, підвищення ефективності використання публічних коштів, чіткого визначення державних гарантій, автономію постачальників медичних послуг тощо МОЗ до 31 березня прийняття відповідного акта наявність формалізованої довготривалої стратегії реформування галузі
«Гроші йдуть за пацієнтом» — новий стандарт медицини
181. Нова система фінансування медичних послуг, побудована на принципі «гроші йдуть за пацієнтом» 1) розроблення проектів актів, необхідних для запровадження державного гарантованого пакета медичних послуг (а також законодавчого унормування можливості спів-оплати за послуги та надання платних послуг публічними закладами) МОЗ

Мінфін

Мінсоцполітики
до 31 грудня схвалені Кабінетом Міністрів України відповідні рішення визначено обсяг та структуру державного гарантованого пакета медичних послуг, послуг поза ним, механізми спів-оплати, вирішено питання забезпечення додатковими медичними послугами пільгових категорій
2) супроводження проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» (реєстраційний номер 2309а), «Про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» (реєстраційний номер 2310а), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров'я» (реєстраційний номер 2311а) у Верховній Раді України, а також організаційно-методичний супровід впровадження затверджених законів на місцях МОЗ

структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих органів виконавчої влади
до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів, автономізація 50 відсотків бюджетних закладів охорони здоров'я з тих, що підлягають автономізації проведення автономізації закладів охорони здоров'я: всі державні та комунальні бюджетні заклади, які підлягають автономізації, і повинні бути реорганізовані у некомерційні підприємства з широкою фінансовою та управлінською автономією
3) розроблення проектів актів щодо створення єдиного замовника; створення Національної агенції з фінансування охорони здоров'я МОЗ

Мінфін
до 30 вересня схвалені Кабінетом Міністрів України відповідні рішення, затверджено статут, організаційну структуру, штатний розпис Національної агенції з фінансування охорони здоров'я створення інституційних та правових умов для запровадження нової системи оплати медичних послуг за державні кошти
4) розроблення проектів нових та рішень про внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо застосування нового механізму оплати медичних послуг (використання нормативу на одного жителя для первинної ланки, оплати за пролікований випадок на основі DRG для стаціонарної допомоги) МОЗ до 30 червня схвалені Кабінетом Міністрів України відповідні рішення
5) затвердження уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів МОЗ до 31 грудня затвердження уніфікованих клінічних протоколів
6) визначення МОЗ вартості медичних послуг та порядок їх відшкодування з державного бюджету МОЗ

Мінфін
до 31 грудня нормативне затвердження вартості медичних послуг та порядку їх відшкодування з державного бюджету
Оновлена первинна медична допомога
182. Обличчям до людей — оновлена служба первинної медичної допомоги 1) розроблення проектів актів, необхідних для запровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги МОЗ до 30 червня схвалені Кабінетом Міністрів України відповідні рішення створення нормативно-правового поля для функціонування нової моделі надання первинної медичної допомоги (новий механізм фінансування, оновлений стандарт медичних послуг тощо)
2) створення центральної та регіональних груп впровадження та забезпечення організаційно-методичної підтримки їх діяльності (створення юридичного та організаційного забезпечення, розроблення навчальних програм, процедур конкурсного відбору, техніко-економічних обґрунтувань, архітектурних рішень тощо) МОЗ до 31 грудня відбір та навчання лікарів у шести регіонах першої хвилі, запровадження нового механізму фінансування, оновлення інфраструктури започаткування першої хвилі реформування первинної медичної допомоги
3) проведення національної та регіональних інформаційних кампаній МОЗ

центральна та регіональні групи впровадження
до 31 грудня рівень інформованості та довіри (за результатами опитувань) поширення інформації про очікувані зміни та переваги нової моделі первинної медичної допомоги, підвищення рівня довіри населення регіонів першої хвилі до цієї інформації та залучення його до нової системи первинної медичної допомоги
Нова система державних закупівель ліків
183. Створення нової системи державних закупівель ліків 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реформування системи державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів та про схвалення Стратегії реформування системи державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів МОЗ до 31 березня прийняття відповідних актів зниження вартості закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за публічні кошти
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, що регламентують особливості створення та діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров'я МОЗ

Мінекономрозвитку
до 31 серпня прийняття відповідних актів
Громадське здоров'я — захист та зміцнення здоров'я нації
184. Забезпечення громадського здоров'я — захист та зміцнення здоров'я нації 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно схвалення концепції щодо засад реформування системи громадського здоров'я в Україні, побудованої на принципі субсидіарності МОЗ до 30 червня прийняття відповідного акта створення національної системи, спроможної ефективно запобігати інфекційним та неінфекційним захворюванням,
2) забезпечення функціонування Центру громадського здоров'я шляхом консолідації наявних ресурсів (у тому числі установ, підприємств та закладів МОЗ) МОЗ

Мінфін
до 30 червня затвердження структури та штатного розпису Центру громадського здоров'я, забезпечення фінансування Центру громадського здоров'я, створення регіональної мережі центру громадського здоров'я (на базі лабораторних центрів Держсанепід-служби), укомплектування не менш як 50 відсотків штату Центру громадського здоров'я оперативно реагувати на загрози для здоров'я нації, у тому числі біологічні, створення законодавчих та інституційних передумов для функціонування ефективної системи громадського здоров'я, підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, залучення міжнародних інвестицій у систему громадського здоров'я в
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо системи громадського здоров'я в Україні, який включатиме питання епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями МОЗ до 30 листопада схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України Україні, змінення акценту з контрольно-наглядової діяльності на функції з попередження, у тому числі науково-
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження напряму навчання з громадського здоров'я МОЗМОН до 31 жовтня прийняття відповідних нормативно-правових актів просвітницькі, найбільш поширених захворювань для населення України та реагування, забезпечення створення
5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження державної цільової програми біологічної безпеки та захисту МОЗ

Мінагрополітики

Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
до 31 грудня прийняття відповідної постанови передумов для розвитку людських ресурсів у сфері громадського здоров'я відповідно до національних потреб та кращих міжнародних практик
Доступність якісних та ефективних ліків
185. Першочергове та пріоритетне забезпечення основними лікарськими засобами — шлях підвищення соціального захисту населення 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національної політики щодо лікарських засобів відповідно до рекомендацій ВООЗ та практики держав — членів ЄС МОЗ до 30 червня прийняття відповідної постанови основа для кращого врядування у фармацевтичній галузі
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження національного переліку основних лікарських засобів, сформованого на основі результатів оцінки медичних технологій МОЗ до 30 вересня прийняття відповідної постанови пріоритетне забезпечення якісними, ефективними, безпечними та економічно доцільними лікарськими засобами
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно запровадження на рівні первинної медичної допомоги системи відшкодування вартості (реімбурсації) основних лікарських засобів МОЗ

Мінфін
до 31 грудня прийняття відповідної постанови підвищення доступності основних лікарських засобів, підвищення мотивації населення до звернення до фахівців первинної ланки за медичною допомогою
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно впровадження збалансованої цінової політики щодо основних лікарських засобів з урахуванням запровадження системи відшкодування МОЗ

Антимонопольний комітет

Мінекономрозвитку
до 30 вересня зменшення цін на основні лікарські засоби та бюджетних витрат до 30 відсотків шляхом впровадження нових принципів ціноутворення
3. Нові можливості для молоді
186. Запровадження європейських засад молодіжної політики 1) обговорення проекту Закону України «Про молодь», зареєстрованого у Верховній Раді України (реєстраційний номер 3621) Мінмолодьспорт вересень проведення у більшості областей України обговорення на регіональному та центральному рівні обговорення законопроекту за участю 3 тис. експертів з молодіжного середовища
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про молодіжні центри» Мінмолодьспорт жовтень прийняття відповідної постанови децентралізація молодіжної політики
187. Забезпечення міжнародної мобільності молоді 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про затвердження персонального складу української частини Українсько-Польської ради обміну молоддю» та «Про затвердження персонального складу української частини Українсько-Литовської ради обміну молоддю» Мінмолодьспорт II квартал прийняття відповідних розпоряджень забезпечення міжнародної мобільності молоді
2) організація українсько-польських та українсько-литовських обмінів Мінмолодьспорт друге півріччя проведення обмінів взяття участі 2 тис. молодих людей у молодіжних обмінах
188. Забезпечення громадянської активності молоді розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» Мінмолодьспорт червень прийняття відповідної постанови присудження до 20 премій Кабінету Міністрів України з метою підвищення мотивації молоді до активної участі у житті суспільства
189. Здорова молодь залучення молоді до занять спортом та руховою активністю через діяльність порталу «Спортіфай» Мінмолодьспорт грудень доповнення порталу 10 тис. об'єктами спортивної інфраструктури надання 100 тис. молодих людей послуг порталу та можливості для занять спортом
190. Неформальна освіта виконання навчальної програми «Молодіжний працівник» Мінмолодьспорт грудень проведення базових, спеціалізованих тренінгів, он-лайн тестувань та навчальних візитів 200 молодіжних працівників, що працюють з 19 400 молодими людьми, пройдуть навчання, 10 000 молодих людей скористаються он-лайн порталом «Молодіжний працівник»
191. Профорієнтація молоді проведення просвітницької роботи щодо безкоштовного проходження профорієнтаційного тестування «Магелано Університет» та забезпечення роботи порталу «Моя кар'єра» Мінмолодьспорт грудень проведення 10 тренінгів для спеціалістів, що працюють з молоддю, та ряду інформаційних кампаній надання 200 тис. молодих людей послуг порталу «Моя кар'єра»
4. Гідна праця — основа підвищення соціального добробуту усіх громадян
Європейські стандарти у сфері праці
192. Запровадження європейських стандартів у сфері праці шляхом комплексного реформування трудового законодавства 1) супроводження проекту Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1658) у Верховній Раді України Мінсоцполітики до прийняття Кодексу прийняття відповідного Кодексу нове національне законодавство у сфері праці сформоване з урахуванням європейських трудових норм
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що спрямовані на реалізацію Трудового кодексу України Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
у шестимі-сячний строк з дня опубліку-вання Кодексу прийняття відповідних актів
193. Регулювання зайнятості домашніх працівників супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання та легалізації зайнятості домашніх працівників» (реєстраційний номер 3734) у Верховній Раді України Мінсоцполітики до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону визначення законодавчих засад регулювання праці домашніх працівників та створення умов для виходу їх з неформального сектору
194. Реформування державного управління у сфері зайнятості населення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття» Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Мін'юст
до 31 серпня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення Національного агентства зайнятості на базі існуючої служби, розширення охоплення безробітних громадян послугами з працевлаштуван-ня
Адресність державної соціальної підтримки
195. Модернізація системи соціальної підтримки населення 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року» Мінсоцполітики до 31 березня прийняття відповідного розпорядження визначення концептуальних засад створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року
2) забезпечення проектування інформаційної системи управління соціальною сферою для підвищення ефективності реалізації соціальної політики Мінсоцполітики до 30 грудня затвердження відповідної технічної документації завершення підготовчого етапу створення інформаційної системи управління соціальною сферою
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення граничних розмірів фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності та порядку використання і повернення таких коштів (щодо сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам) Мінсоцполітики

Мінфін

Мінекономрозвитку

до 30 грудня прийняття відповідної постанови запровадження нового механізму соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
4) передача закупівлі послуг із санаторно-курортного лікування інвалідів з державного на регіональний рівень Мінсоцполітики до 1 липня прийняття відповідної постанови деконцентрація окремих функцій з державного соціального захисту населення
5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518» (щодо затвердження Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції) Мінсоцполітики до 1 квітня прийняття відповідної постанови запровадження новітніх технологій в Україні з виготовлення протезно-ортопедичних виробів
6) розроблення рішень про внесення змін до Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, у частині запровадження професій «технік-протезист» та «технолог ортопедичний» Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики
до 1 червня видання відповідного наказу підвищення якості протезно-ортопедичних виробів шляхом підвищення рівня кваліфікації фахівців, що забезпечують надання протезно-ортопедичної допомоги
196. Підвищення ефективності державного регулювання розвитку сектору соціальних послуг 1) супроводження проекту Закону України «Про соціальні послуги» (реєстраційний номер 3143) у Верховній Раді України Мінсоцполітики до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження децентралізованої моделі надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення адресності надання соціальних послуг, створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку соціальних послуг, запровадження практики державно-приватного партнерства у секторі соціальних послуг
2) розроблення та затвердження п'яти державних стандартів надання соціальних послуг Мінсоцполітики до 30 грудня видання відповідних наказів запровадження державних стандартів надання соціальних послуг
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації Мінсоцполітики IV квартал прийняття відповідного акта визначення стратегічних напрямів розвитку системи надання соціальних послуг в умовах реформованої моделі державного регулювання
197. Запровадження стратегічного планування у розв'язанні складних соціально-економічних та демографічних проблем українського суспільства із запровадженням нових підходів та практик, апробованих у державах ЄС 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження плану заходів з реалізації Стратегії подолання бідності на 2016 рік Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
у тримісячний строк після схвалення Стратегії подолання бідності прийняття відповідного акта затвердження механізму розв'язання проблеми бідності та соціального відчуження
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2020 року Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
до 30 грудня прийняття відповідної постанови визначення стратегічних завдань та заходів удосконалення державної політики підтримки сім'ї
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо схвалення Концепції Державної програми з питань старіння населення на період до 2022 року «Національний план дій з питань старіння» та плану заходів щодо її виконання Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
до 30 грудня прийняття відповідних актів визначення стратегічних завдань та заходів державної політики щодо подолання негативних наслідків старіння населення України
198. Повернення до мирного життя учасників антитерористичної операції 1) забезпечення належного соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року забезпечення виконання програм соціального захисту учасників антитерористичної операції забезпечення надання соціальних гарантій, визначених законодавством
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Концепції Державної цільової програми з медичної, соціальної та психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади
до 31 травня прийняття відповідного акта покращення координації, методичного забезпечення та організації виконання програм, спрямованих на соціальну, психологічну та професійну адаптацію та реабілітацію учасників антитерористич-ної операції
199. Забезпечення проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації бійців — учасників антитерористичної операції, зокрема тих, що отримали поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України визначення кандидатів для відповідних груп на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах з урахуванням інвалідності або поранення Мінмолодьспорт за участю Національного комітету спорту інвалідів, Укрцентру «Інваспорт» протягом року збільшення на 10 відсотків кількості осіб, які пройшли фізкультурно-спортивну реабілітацію у 2015 році реабілітація та соціальна адаптація бійців — учасників антитерористич-ної операції, які отримали поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України
Реформування пенсійної системи
200. Подальше реформування пенсійної системи 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстраційний номер 2767) у Верховній Раді України Мінсоцполітики до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону визначення параметрів солідарної системи з метою забезпечення її стійкості і закладення основ для запровадження накопичувальної системи
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року» Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України
до 31 березня прийняття відповідного розпорядження визначення стратегічних напрямів розвитку Пенсійного фонду України в контексті проведення пенсійної реформи та модернізації державного управління
3) здійснення заходів щодо створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного соціального страхування Мінсоцполітики у шести-місячний строк після прийняття відповідного Закону створення накопичувального пенсійного фонду посилення інституційних та технологічних передумов, необхідних для впровадження накопичувального пенсійного забезпечення
4) опрацювання питання щодо поетапного осучаснення пенсій Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України
протягом року подання пропозицій щодо проведення осучаснення пенсій з відповідними фінансово-економічними розрахунками визначення механізму подолання диспропорцій у розмірах пенсій громадян, які вийшли на пенсію у різні роки
5) вивчення питання щодо можливостей внесення параметричних змін до солідарної системи пенсійного забезпечення з урахуванням світового досвіду Мінсоцполітики

МінфінПенсійний фонд України
липень подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо доцільності перегляду параметрів солідарної системи визначення напрямів подальшого удосконалення солідарної системи
Субсидії
201. Підвищення ефективності системи житлових субсидій 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо додаткового стимулювання одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг до здійснення енергоефективних заходів Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Мінсоцполітики
до 31 грудня прийняття відповідної постанови спрямування невикористаного залишку субсидій на рахунках постачальників комунальних послуг на здійснення енергоефектив-них заходів
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій населенню Мінсоцполітики

Мінфін

Мінекономрозвитку

до 29 липня прийняття відповідної постанови удосконалення порядку надання житлових субсидій населенню
Житло — добробут кожного
202. Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» виконання програми пільгового державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» Мінрегіон

Мінфін
протягом року фінансування заходів програми збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, створення умов для забезпечення житлом сільського населення, підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів
5. Безпечне довкілля
203. Гармонізація українського законодавства до європейського природоохоронного права забезпечення поетапного приведення законодавства у відповідність з директивами ЄС, впровадження яких є невід'ємною частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (додаток XXX до глави 6 «Навколишнє середовище» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво») Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
відповідно до планів імплементації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» запровадження норм європейського екологічного права в українському законодавстві
204. Урахування природоохоронних вимог у програмах розвитку регіонів та секторальних та галузевих політиках 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» Мінприроди вересень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України оновлення державної екологічної політики
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016—2020 роки Мінприроди у тримісячний строк після прийняття закону про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» прийняття відповідного розпорядження визначення механізму реалізації державної екологічної політики
3) супроводження проекту Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у Верховній Раді України Мінприроди до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження процедур оцінювання впливу державних та місцевих планів і програм на навколишнє природне середовище
4) супроводження проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у Верховній Раді України Мінприроди до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону встановлення вимог до процедури оцінки впливу державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище
205. Імплементація Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради про миш'як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі 1) забезпечення роботи міжвідомчої робочої групи з питань імплементації директив Мінприроди

ДСНС

МОЗ

Держекоінспекція
протягом року проведення аналізу нормативно-правових актів та розроблення пропозицій щодо імплементації вимог директив координація діяльності щодо імплементації директив, проведення засідань робочої групи
2) забезпечення передачі до сфери управління Мінприроди функцій ДСНС у сфері моніторингу навколишнього природного середовища шляхом внесення відповідних змін до положень про Мінприроди, ДСНС та реорганізації відповідних структур Мінприроди

ДСНС

Мін'юст
протягом року прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України посилення інституційної спроможності проведення моніторингу атмосферного повітря
206. Імплементація Регламенту (ЄС) 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про речовини, які руйнують озоновий шар 1) доопрацювання проекту Закону України «Про охорону озонового шару» Мінприроди липень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять озоноруйнівні речовини, відповідно до вимог європейського законодавства
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів на виконання положень Закону України «Про охорону озонового шару» Мінприроди у тримісячний строк після прийняття Закону прийняття нормативно-правових актів удосконалення системи контролю, звітності, імпорту, експорту, використання озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять
207. Формування довгострокової цілісної державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого низьковуглецевого розвитку в контексті запобігання зміні клімату і адаптації до неї розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 2017—2030 роки Мінприроди вересень прийняття відповідного акта створення правових та інституційних передумов для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян
208. Скорочення викидів парникових газів шляхом запровадження ринкового механізму торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів відповідно до положень Угоди про асоціацію розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про систему торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів» Мінприроди грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення законодавчої бази для подальшого впровадження нормативно-правових та інституціональних заходів, спрямованих на створення та функціонування в Україні системи торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів
209. Залучення технічної допомоги від міжнародних інституцій для реалізації проектів у сфері захисту навколишнього природного середовища, підвищення обізнаності з питань навколишнього природного середовища та посилення ролі громадянського суспільства у цих питаннях розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Угоди між Урядом України та Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи (РЕЦ ЦСЄ) про правовий статус РЕЦ ЦСЄ та відкриття його представництва в Україні» Мінприроди

МЗС

грудень прийняття відповідного розпорядження утворення офісу Регіонального екологічного центру в Україні
210. Формування основ створення Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних для потреб Уряду і суспільства 1) супроводження проекту Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» у Верховній Раді України Мінприроди до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону створення правових основ для ратифікації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів
2) супроводження ратифікаційного процесу з питань Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів Мінприроди до набрання чинності Протоколом набрання чинності Протоколом передача ратифікаційних грамот до МЗС

; підписання ратифікаційних грамот Головою Верховної Ради України та передача їх до керівних органів Протоколу
3) підготовка переліку нормативно-правових актів, стандартів і технічних регламентів, які потребуватимуть внесення змін у зв'язку з ратифікацією Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів Мінприроди у тримісячний строк після набрання чинності Протоколом затвердження переліку розроблення проектів нормативно-правових актів, стандартів та технічних регламентів, спрямованих на впровадження Протоколу
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів та відповідних нормативно-правових актів щодо визначення основ та засад Загальнодержавного автоматизованого реєстру викидів та перенесення забруднювачів Мінприроди грудень схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних актів формування нормативно-правової бази для створення Загальнодержав-ного автоматизо-ваного реєстру викидів та перенесення забруднювачів
5) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо Загальнодержавного автоматизованого реєстру викидів та перенесення забруднювачів Мінприроди грудень прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта прийняття нормативно-правового акта
6) забезпечення співпраці з керівними органами і країнами — сторонами Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів Мінприроди протягом року схвалення плану заходів здійснення заходів щодо ведення Загально-державного автоматизованого реєстру викидів та перенесення забруднювачів
7) забезпечення участі громадськості у процесі впровадження Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів; проведення інформаційно-просвітницьких заходів; підготовка та поширення інформаційних матеріалів з питань Протоколу Мінприроди протягом року схвалення плану інформаційно-просвітницьких заходів з питань Протоколу здійснення заходів
211. Приєднання до Мінаматської конвенції щодо ртуті розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про приєднання України до Мінаматської конвенції щодо ртуті Мінприроди

МЗС

грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його Президентові України створення фінансового механізму з метою очищення забруднених територій, зменшення викидів ртуті на підприємствах і застосування сучасних рентабельних технологій з контролю і зменшення викидів ртуті
212. Реформування системи поводження з відходами 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про відходи» (нова редакція) Мінприроди грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України запровадження базових положень та принципів Директиви про відходи
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення національної стратегії поводження з відходами Мінприроди грудень прийняття відповідного акта визначення чітких цілей щодо реформування системи поводження з відходами
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів Мінприроди у тримісячний строк після прийняття Закону України «Про відходи» (нова редакція) прийняття відповідного акта гармонізація законодавства України щодо віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікація відповідно до Європейського переліку відходів
213. Створення ринку геологорозвідки 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо внесення змін до Кодексу України про надра, постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» Держгеонадра грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України, прийняття відповідної постанови прихід на ринок України міжнародних геологорозвіду-вальних компаній, що є рушійною силою сектору надрокористуван-ня в усьому світі, надасть можливість реалізовувати проекти за міжнародними стандартами з урахуванням попиту та потреб світової економіки, а також розширить перелік фінансових інструментів, що позитивно вплине на зазначений сектор економіки, активізацію ринку надрокористу-вання
2) поширення інформації про нові інвестиційні можливості в Україні для геологорозвідувальних компаній Держгеонадра грудень оприлюднення інформації підвищення стандартів бізнес-проектів зазначеного сектору
3) налагодження співпраці з міжнародними геологічними асоціаціями Держгеонадра грудень представлення України у значних міжнародних заходах залучення інвестицій в Україну, зменшення витрат державного фінансування на геологорозвідку
214. Впровадження стратегічних напрямів розвитку мінерально-сировинної бази України розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» Мінприроди

Держгеонадра
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України зміцнення енергетичної безпеки держави, концентрація зусиль на стратегічних аспектах для країни, зокрема задоволення потреб національної економіки у вітчизняних мінеральних ресурсах, збільшення експортного потенціалу
215. Переведення у цифровий формат та відкриття геологічної інформації 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів Мінприроди

Держгеонадра
грудень прийняття відповідних актів збереження наявної у паперовому вигляді геологічної інформації, активізація ринку надрокористу-вання
2) поетапне переведення геологічної інформації у цифровий формат за принципом актуальності та пріоритетності Держгеонадра грудень створення інформаційного порталу та ведення баз даних поетапне переведення геологічної інформації у цифровий формат за принципом актуальності та пріоритетності, відкриття геологічної інформації, інтеграція до міжнародної системи обміну даними
216. Побудова в Україні дієвої системи нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом визначення єдиного контролюючого органу у цій сфері та передачі йому всіх контрольних функцій Мінприроди

Держекоінспекція
вересень прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів усунення розпорошеності та дублювання функцій з нагляду (контролю) між органами виконавчої влади, відновлення довіри суспільства до природоохоронної політики
217. Охорона та стале використання водних, земельних та лісових ресурсів 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем» Мінприроди

Держводагентство
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ меліорованих земель, врегулювання питань, пов'язаних з використанням меліорованих земель та меліоративних систем
2) запровадження механізму державно-приватного партнерства для стимулювання охорони вод, забезпечення раціонального використання водних ресурсів та меліорованих земель Держводагентство грудень розроблення законопроекту про створення та функціонування організації (асоціації) земле- та водокористувачів оптимізація та підвищення ефективності використання внутрішньогоспо-дарських меліоративних систем
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України щодо спеціального водокористування» Мінприроди

Держводагентство

Держгеонадра
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедури видачі дозволу на спеціальне водокористування відповідно до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»
4) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (реєстраційний номер 3603) у Верховній Раді України Мінприроди

Держводагентство
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону реформування системи управління водними ресурсами шляхом переходу від адміністративно-територіального до басейнового управління, при якому одиницею управління є район річкового басейну (інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом)
5) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земель водного фонду» (реєстраційний номер 3430) у Верховній Раді України Мінприроди до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону забезпечення збереження прибережних захисних смуг водних об'єктів та дотримання обмеженого режиму господарської діяльності
6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
II квартал прийняття відповідного акта покращення стану земель та впровадження екологічно збалансованого підходу до їх використання
218. Відновлення комплексної системи моніторингу навколишнього природного середовища, що побудована на принципах європейського законодавства 1) доопрацювання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля» Мінприроди липень прийняття відповідного розпорядження визначення юридичних підстав для системного внесення змін до законодавства
2) розроблення плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної та національних галузевих академій наук
у тримісячний строк після схвалення відповідної Концепції прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, підвищення рівня виконання її основних функцій відповідно до потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості в оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього природного середовища в Україні
219. Зменшення обсягів викидів від підприємств гірничо-металургійного комплексу з урахуванням вимог директив ЄС розроблення національного плану скорочення викидів від підприємств гірничо-металургійного комплексу Мінприроди грудень надіслання на погодження до центральних органів виконавчої влади відповідного проекту створення правових та інституційних передумов для забезпечення поступового скорочення викидів від підприємств гірничо-металургійного комплексу
220. Збільшення площі природоохоронних територій до середньоєвропей-ського рівня, формування національної екологічної мережі 1) приведення законодавства про охорону біорізноманіття у відповідність з Директивами 2009/147/ЄС про захист диких птахів, 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 1882/2003 Мінприроди відповідно до планів імплементації виконання планів імплементації збереження біорізноманіття та природних територій (екосистем)
2) створення Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника площею 227 тис. гектарів, створення нових та розширення території існуючих об'єктів природно-заповідного фонду в усіх областях України Мінприроди

Мінагрополітики

Держлісагентство

Мінрегіон

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін'юст

облдержадміністрації
протягом року схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України, подання до обласних рад проектів рішень про створення нових та розширення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду створення Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника, інших об'єктів природно-заповідного фонду та розширення території існуючих об'єктів
3) створення Смарагдової мережі природоохоронних територій як аналога Європейської мережі НАТУРА 2000 площею більше 8 відсотків території України Мінприроди

МЗС

протягом року подання до Секретаріату Бернської конвенції матеріалів щодо потенційних об'єктів Смарагдової мережі прийняття рішення Постійного Комітету Бернської конвенції про включення до Смарагдової мережі відповідних об'єктів України
4) децентралізація управління природоохоронними територіями шляхом законодавчої передачі повноважень на обласний рівень, надання фінансової можливості паркам та заповідникам сплачувати місцевий земельний податок Мінприроди

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін'юст
червень прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Державного бюджету України на 2016 рік надання облдерж-адміністраціям відповідних повноважень у сфері заповідної справи, забезпечення установ природно-заповідного фонду необхідними коштами для сплати земельного податку
5) утворення Державного агентства заповідної справи з передачею до сфери його управління національних природних парків та заповідників Мінприроди

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін'юст

Мінагрополітики

МОН за участю Державного управління справами та Національної академії наук
вересень прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України утворення Державного агентства заповідної справи
6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони навколишнього природного середовища під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України законодавче забезпечення збереження цінних природоохорон-них територій, наданих природним заповідникам, ботанічним садам, зоологічним та дендрологічним паркам загально- державного значення, а також у межах заповідних зон біосферних заповідників та національних природних парків
7) розроблення регіональних програм та схем формування екомережі Мінприроди

обласні та Київська міська держадміністрації
протягом року схвалення місцевими органами влади регіональних програм та схем формування екомережі формування екомережі на регіональному та місцевому рівні, збереження природних екосистем та біорізноманіття
8) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного акта формування національного та регіональних переліків територій та об'єктів екологічної мережі, започаткування ведення баз даних екологічної мережі, збереження природних екосистем та біорізноманіття
9) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо створення тому Червоної книги України «Оселища», збереження особливо цінних для України та Європи видів тварин та рослин і їх оселищ Мінприроди

Мін'юст

Національна академія наук (за згодою)
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збереження особливо цінних для України та Європи видів тварин та рослин і їх оселищ, наближення природоохорон-ного законодавства до європейського, створення законодавчої бази для включення до Червоної книги України оселищ особливо цінних вітчизняних та європейських видів рослин і тварин
221. Запровадження ведення електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України Мінагрополітики

Держлісагентство
до 30 липня прийняття відповідної постанови запобігання нелегальним рубкам та торгівлі нелегально заготовленою деревиною
222. Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури з урахуванням досвіду Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури Мінагрополітики

Мінприроди

Держлісагентство
до 30 грудня прийняття відповідної постанови забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з підвищенням продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення за рахунок власних коштів новоутворених підприємств
223. Удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» Мінприроди

ДАЗВ
вересень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України покращення стану поводження з радіоактивними відходами в Україні шляхом впровадження системи їх класифікації, яка відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів
224. Формування та розвиток інвестиційного та наукового потенціалу зони відчуження розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» Мінприроди

ДАЗВ
вересень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України врегулювання проблемних питань провадження наукової, природо-охоронної діяльності на території зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, а також впорядкування реалізації владних повноважень органами виконавчої влади на цій території
225. Вдосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про систему фінансування поводження з радіоактивними відходами» Мінприроди

ДАЗВ
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення акумулювання коштів у Державному фонді поводження з радіоактивними відходами та захист їх від інфляції, забезпечення цільового використання цих коштів
IV. СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
1. Нова податкова: сервіс замість фіскального тиску
Податкова реформа
226. Проведення податкової реформи супроводження проектів Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (реєстраційний номер 3630) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (реєстраційний номер 3631) у Верховній Раді України Мінфін

ДФС
до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів забезпечення прозорого адміністрування податків та зборів, скорочення та спрощення податкової звітності, запровадження інвестиційного податкового кредиту, встановлення рівних та справедливих податкових правил
Скорочення, реструктуризація ДФС
227. Проведення реформи ДФС 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (щодо заступників керівника центрального органу виконавчої влади) (реєстраційний номер 2176а) у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону надання Кабінетові Міністрів України права збільшувати кількість заступників керівника центрального органу виконавчої влади, прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо збільшення кількості заступників Голови ДФС відповідно до функціональних потреб
2) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів Державної фіскальної служби» (реєстраційний номер 2177а) у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону оптимізація структури ДФС шляхом включення митниць до складу територіальних органів ДФС (інспекцій) на правах структурних підрозділів
3) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету» (реєстраційний номер 2178а) у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону встановлення однорівневої системи адміністративного оскарження платниками податків рішень контролюючих органів
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про призначення заступників Голови ДФС Мінфін

ДФС

Мін'юст
у місячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття відповідних розпоряджень покращення системи управління структурними підрозділами центрального апарату, територіальних підрозділів та ДФС в цілому
5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання положень відповідних законів Мінфін

ДФС

Мін'юст
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття відповідних актів покращення системи управління структурними підрозділами центрального апарату, територіальних підрозділів та ДФС в цілому
6) приведення нормативно-правових актів

Мінфіну у відповідність з положеннями відповідних законів
Мінфін

ДФС
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття відповідних актів

Мінфіну
покращення системи управління структурними підрозділами центрального апарату, територіальних підрозділів та ДФС в цілому
7) завершення реформування Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Мінфін

ДФС
II квартал прийняття відповідних актів

Мінфіну
покращення якості обслуговування великих платників податків
8) удосконалення законопроекту щодо створення Служби фінансових розслідувань Мінфін

ДФС

МВС

Мін'юст
II квартал схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення нової демілітаризованої служби, яка замінить податкову міліцію та здійснюватиме аналітичні функції
9) супроводження законопроекту щодо створення Служби фінансових розслідувань у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного закону прийняття відповідного закону
10) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання положень відповідного закону Мінфін

ДФС

Мін'юст
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття відповідних нормативно-правових актів
11) приведення нормативно-правових актів

Мінфіну у відповідність з положеннями відповідних законів
Мінфін

ДФС
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття

Мінфіном відповідних актів
228. Запровадження системи спрощення митних формальностей для добросовісного бізнесу 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами)» Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

травень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)» Мінфін

ДФС

Мін'юст
I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України отримання можливості чесним бізнесом використовувати спрощені митні процедури, що зменшить часові і фінансові витрати під час проходження митних процедур
3) супроводження законопроекту щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного закону прийняття відповідного закону законодавче визначення спрощених митних процедур, що зменшить часові і фінансові витрати під час проходження митних процедур
4) розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та

Мінфіну на виконання положень відповідного закону
Мінфін

ДФС

Мін'юст
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття Кабінетом Міністрів України та

Мінфіном відповідних актів
завершення нормативного регулювання процесу встановлення спрощених митних процедур для бізнесу
229. Залучення міжнародних компаній (іноземних радників) до реформування митної справи з метою впровадження міжнародних стандартів у роботу митниць 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції залучення компаній (радників) до реформування митниць ДФС Мінфін

ДФС
I квартал прийняття відповідного розпорядження визначення основних цілей та принципів впровадження міжнародних стандартів у роботу митниць
2) залучення міжнародної компанії (радника), яка має успішний досвід у сфері реформування митниць в ЄС, для надання консультаційних послуг ДФС ДФС

Мінфін
II квартал підписання договору про надання консультаційних послуг ДФС здійснення міжнародною компанією (радником) реформування митниць ДФС
3) надання міжнародною компанією (іноземними радниками) ДФС консультаційних послуг та впровадження нових стандартів здійснення митної справи відповідно до найкращого світового досвіду ДФС

Мінфін
II—IV квартали впровадження нових стандартів здійснення митної справи, навчання працівників митниць, збільшення обсягу надходжень до державного бюджету отримання сучасного сервісу та стандартів під час роботи з митницею і перетину кордону, робота митниці відповідно до найкращих світових правил
Електронні сервіси в ДФС
230. Забезпечення розвитку електронних сервісів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення електронного сервісу «Електронний кабінет платників податків» Мінфін

ДФС
IV квартал прийняття відповідного акта створення повноцінного електронного кабінету платника податків
231. Реформування автоматизованої системи аналізу ризиків та митного оформлення з метою розвитку митних ІТ- технологій для усунення суб'єктивних факторів у роботі митниць 1) затвердження нових та удосконалення існуючих профілів ризиків, які спрямовані на виявлення високоризикових операцій та суб'єктів господарювання ДФС

Мінфін

Державне агентство з питань електронного урядування
I—II квартали затвердження ДФС профілів ризиків підвищення ефективності автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, що сприятиме зменшенню кількості контрольних митних процедур для добросовісного бізнесу
2) підготовка і затвердження технічного завдання та удосконалення автоматизованої системи митного оформлення ДФС

Мінфін
I—II квартали отримання автоматизованою системою аналізу та управління ризиками та автоматизованою системою митного оформлення товарів нових функціональних можливостей, які обмежують працівників митниць у прийнятті неправомірних рішень зменшення можливостей ухилення для недобросовісного бізнесу від оподаткування та отримання інших переваг у веденні бізнесу
2. Ефективне регулювання
Скорочення/відміна дозволів, ліцензій
232. Застосування механізму кількісного обмеження щодо запровадження нових засобів регулювання підприємницької діяльності (ліцензій, дозволів, інших обов'язкових адміністративних процедур) за принципом «one in — two out» розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Мінекономрозвитку

ДРС
до кінця року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України запровадження однієї процедури за умови скасування двох сприятиме ефективному регулюванню та зменшенню адміністративного тиску на бізнес
233. Переведення на електронний спосіб одержання не менш як 70 відсотків документів дозвільного характеру та ліцензій 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України «Про адміністративні послуги» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (реєстраційний номер 3759) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку

ДРС
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження безконтактного (електронного) способу одержання більшості дозволів
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку ліцензування за допомогою засобів телекомунікацій Мінекономрозвитку

ДРС
до кінця року прийняття відповідної постанови запровадження безконтактного (електронного) способу одержання більшості ліцензій
234. Створення сервісу реєстрації юридичних осіб за допомогою Інтернету протягом 24-х годин реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» Мін'юст I квартал прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів та затвердження центральними органами виконавчої влади відповідних актів створення умов для практичної можливості здійснення реєстрації бізнесу за допомогою Інтернету протягом 24-х годин
235. Розширення інформації, що відображається у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (щодо довірчої власності, фінансового лізингу, продажу майна з утримання права власності тощо) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо реєстрації певних цивільних прав Мін'юст III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення даних, які відображаються у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
236. Збільшення рівня захисту прав та законних інтересів міноритарних акціонерів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо захисту прав міноритарних акціонерів, передбачивши зокрема:встановлення вимоги щодо необхідності надання загальними зборами акціонерів згоди у разі вчинення правочину із заінтересованістю, предметом якого є актив, що є рівним або перевищує вартість 10 відсотків активівнадання акціонеру права вимагати у судовому порядку притягнення до відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за завдання компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінтересованістюзапровадження механізму позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в акціонерних товариствах у разі завдання збитків внаслідок укладення на підставі рішення такої особи угоди із заінтересованістюнадання акціонеру, який володіє 10 відсотками частки у статутному капіталі компанії, права оглядати документи щодо угоди із заінтересованістюпередачу до виключної компетенції загальних зборів акціонерів повноважень з обрання та заміни зовнішнього аудиторазобов'язання потенційного покупця зробити пропозицію всім акціонерам у разі придбання 50 відсотків акцій акціонерного товариства або усім учасникам у разі придбання 50 відсотків частки у товаристві з обмеженою відповідальністю Мінекономрозвитку II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України посилення захисту прав міноритарних акціонерів
237. Встановлення правила про необхідність прийняття рішення загальних зборів учасників у разі відчуження 51 відсотка активів товариства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» Мінекономрозвитку I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України підвищення рівня захисту прав інвесторів
238. Впровадження фінансових стимулів для забезпечення надійності електропостачання розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо стимулювання надійності електропостачання та захисту прав споживачів Держпродспоживслужба II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України встановлення відповідальності (пені) електро-передавальної організації у разі, коли тривалість аварійного відключення перевищує встановлений законом проміжок часу
239. Звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання» Міненерговугілля II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження фінансових стимулів для забезпечення надійності електро-постачання
240. Законодавче визначення повноважень органів місцевого самоврядування щодо присвоєння поштових адрес, спрощення процедур у будівництві супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (реєстраційний номер 3684) у Верховній Раді України Мінрегіон до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону врегулювання питань щодо:присвоєння адреси;забудови територій на підставі будівельного паспорта;створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
241. Проведення реєстрації платником податку на додану вартість одночасно з реєстрацією юридичної особи розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо скорочення реєстрації новоутворених суб'єктів платниками податку на додану вартість Мінфін I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення можливості реєстрації платником податків на додану вартість на підставі відмітки у заяві про реєстрацію юридичної особи, яка подається державному реєстратору
242. Надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» Мін'юст I квартал прийняття відповідної постанови забезпечення вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна через Інтернет
243. Скорочення часу та витрат на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно забезпечення реалізації Закону України від 26 листопада 2015 р. № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Мін'юст I квартал прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів та затвердження центральними органами виконавчої влади відповідних актів створення умов для практичної реалізації Закону від 26 листопада 2015 р. № 834-VIII, спрямованого на скорочення часу та витрат під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
244. Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму виправлення помилкових даних Мінрегіон III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України cпрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов'язаних з веденням Державного земельного кадастру
245. Покладення функції радіологічного контролю на Держприкордонслужбу 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо радіологічного контролю Мінекономрозвитку I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедури переміщення товарів через державний кордон
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо радіологічного контролю на кордоні» Мінекономрозвитку I квартал прийняття відповідної постанови
246. Запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів Мінекономрозвитку I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедур митного оформлення експортних та імпортних операцій на кордоні
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо запровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів» Мінекономрозвитку I квартал прийняття відповідної постанови
247. Зменшення строків на отримання сертифіката походження товарів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо сертифікатів походження товару Мінекономрозвитку I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення процедур митного оформлення експортних операцій
248. Дерегуляція у сфері зовнішньо-економічної діяльності 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 581 і від 23 травня 2012 р. № 438» Мінекономрозвитку до 1 жовтня прийняття відповідної постанови створення рівних умов для суб'єктів господарювання під час ввезення енерго-зберігаючих матеріалів, обладнання,
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо операцій з ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектувальних виробів Мінекономрозвитку до кінця року схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України устаткування, комплектуваль-них виробів, а також підвищення рівня прозорості та ефективності державного управління та забезпечення додаткових надходжень до бюджету
3) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду» (реєстраційний номер 2492а) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону спрощення процедур у сфері зовнішньо-економічної діяльності
4) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» (реєстраційний номер 2498а) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону
249. Лібералізація валютного регулювання розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про лібералізацію валютного регулювання» Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)
до кінця року схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення умов ведення бізнесу, дерегуляція, створення підґрунтя для подальшого розвитку галузі IT, фріланс, експорту послуг та товарів суб'єктами малого та середнього бізнесу
250. Спрощення процедур реєстрації (перереєстрації) і зняття з обліку транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, видачі посвідчень водія для керування транспортними засобами та сільськогосподарською технікою 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» МВС

до 1 квітня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження процедур реєстрації (перереєстрації) і зняття з обліку транспортних засобів та
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та сільськогосподарською технікою» МВС

до 1 квітня прийняття відповідної постанови сільськогоспо- дарської техніки сервісними центрами МВС

, видачі посвідчень водія для керування транспортними засобами та сільськогосподар-ською технікою
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів та сільськогосподарської техніки» МВС

до 1 квітня прийняття відповідної постанови
251. Надання нової якості послуг, зменшення бюрократичних процедур та ліквідація корупційних чинників розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» МВС

Національна поліція

ДМС
до 1 червня прийняття відповідної постанови впровадження нових послуг у сервісних центрах МВС

, забезпечення прозорості в наданні послуг та зрозумілого ціноутвореннянаближення послуг до громадян (мобільні центри) та електронних послуг, збільшення надходжень до Державного бюджету України
252. Створення прозорої і ефективної системи реалізації лісоматеріалів необроблених розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України Мінагрополітики

Держлісагентство
до 30 грудня прийняття відповідної постанови удосконалення системи реалізації лісоматеріалів необроблених
253. Приведення системи технічного регулювання у будівництві у відповідність із європейськими вимогами 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» Мінрегіон грудень схвалення відповідного законопроекту і подання до Верховної Ради України запровадження параметричних методів нормування у будівництві, розширення можливостей обрання прогресивних технічних рішень під час проектування об'єктів будівництва
2) формування нормативної бази у будівництві (розроблення будівельних норм та стандартів у будівництві — близько 100 документів) Мінрегіон грудень прийняття стандартів та затвердження будівельних норм інтеграція нормативної бази у будівництві у міжнародно-правовий простір технічного регулювання
254. Спрощення доступу до електричних мереж, законодавче визначення строків, порядку формування плати, доступу до інформації розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо спрощення приєднання до електричних мереж Мінрегіон

Міненерговугілля

Мінекономрозвитку
I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України просте та швидке підключення до електричних мереж для малого та середнього бізнесу (стандартне приєднання), чітке розмежування прав та обов'язків замовників і електро-постачальних організацій, встановлення строків та оплати за підключення
255. Реформування органів рибоохорони 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» щодо запровадження національної схеми функціонування документа, що свідчить про законність походження виловлених водних біоресурсів із середовища їх існування під час здійснення торговельних операцій, пов'язаних з виловом водних біоресурсів для забезпечення боротьби з незаконним рибальством з урахуванням досвіду ЄС Мінагрополітики

Держрибагентство
грудень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення дієвого та прозорого механізму боротьби з незаконним рибальством
2) впровадження пілотного проекту рибного патруля по м. Києву та Київській області Держрибагентство протягом року оновлення роботи органів рибоохорони, впровадження рибного патруля
256. Спрощення умов ведення бізнесу в цукровій галузі розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» Мінагрополітики

II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України ліквідація законодавчих бар'єрів та обмежень щодо виробництва та реалізації цукру
257. Спрощення умов ведення виноробства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства» Мінагрополітики

III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України ліквідація законодавчих бар'єрів та обмежень у виноробстві, розширення кола суб'єктів виноробства
258. Розроблення та запровадження механізмів делегування державних повноважень недержавним організаціям у племінній справі у тваринництві розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» Мінагрополітики

IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України передача ряду повноважень у племінній справі у тваринництві недержавним установам та надання можливості суб'єктам господарювання обирати надавача відповідних послуг
259. Надання уповноваженому лікарю ветеринарної медицини права видавати дозвіл на допуск тварини у стадо розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» Мінагрополітики

II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України надання можливості суб'єктам господарювання обирати надавача відповідних послуг
260. Розширення кола осіб, яким надано право займатися професійним бджільництвом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» Мінагрополітики

II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України надання права займатися професійним бджільництвом особам, які пройшли спеціальну підготовку або мають значний досвід, та іноземцям
261. Спрощення та запровадження єдиного чіткого та прозорого порядку отримання дозвільних документів у рибному господарстві розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності» Мінагрополітики

II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження спрощеного, єдиного та прозорого порядку отримання дозвільних документів у рибному господарстві
262. Дерегуляція у сфері виробництва біоетанолу розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню в Україні біоетанолу» Мінагрополітики

Мінфін

ДФС
I квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України спрощення діяльності з виробництва біоетанолу
Удосконалення процедури банкрутства
263. Запровадження раціональних юридичних механізмів для оптимального врегулювання відносин між неплатоспроможним боржником і колом його кредиторів у справах про банкрутство супроводження проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)» (реєстраційний номер 3163) та «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)» (реєстраційний номер 3132) у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону вдосконалення процедури банкрутства для захисту інтересів кредиторів та боржників
264. Розроблення правових механізмів розв'язання проблем заборгованості фізичних осіб супроводження проекту Закону України «Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом» (реєстраційний номер 2353а) у Верховній Раді України Мін'юст до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження ефективних правових механізмів врегулювання заборгованості фізичних осіб за договорами з різними категоріями кредиторів
3. Державний сервіс має бути електронним
Відкриті дані та електронні дані для населення
265. Переведення сервісів ДМС в електронну форму, переведення паперового документообігу в електронну форму 1) вжиття заходів до переведення сервісів ДМС в електронну форму у межах видатків, врахованих для ДМС у Державному бюджеті України на 2016 рік МВС

ДМС

Державне агентство з питань електронного урядування
IV квартал запровадження електронної черги на офіційному веб-сайті ДМС; автоматизація платежів за сервіси (можливість розрахуватися через термінали та он-лайн за допомогою платіжної картки); запровадження сервісу перевірки місця реєстрації особи на офіційному веб-сайті ДМС отримання громадянами сервісів ДМС в електронній формі, через офіційних веб-сайт ДМС
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів та порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» МВС

ДМС

Державне агентство з питань електронного урядування
I квартал прийняття відповідної постанови отримання можливості територіальними громадами ведення електронних реєстрів з доступом до Єдиного державного демографічного реєстру з використанням електронного цифрового підпису
266. Забезпечення максимальної публічності та прозорості функціонування державних підприємств, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту 1) оприлюднення фінансово-господарської звітності на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту Мінмолодьспорт щокварталу оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту подолання та унеможливлення корупційних схем, підзвітність громадянському суспільству, більш ефективне використання коштів платників податків
2) створення наглядових рад із залученням до їх складу представників громадськості Мінмолодьспорт липень
3) підключення та використання системи «PROZORRO» на державних підприємствах під час проведення державних закупівель Мінмолодьспорт липень
267. Визначення європейських підходів до управління державними підприємствами, установами та організаціями, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту проведення відкритих та прозорих конкурсів на керівні посади Мінмолодьспорт протягом року оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту інформації про заміщення вакантних керівних посад на державних підприємствах залучення ефективного менеджменту, підвищення показників діяльності державних підприємств, установ та організацій, забезпечення їх сталого розвитку; забезпечення громадського контролю за процесами призначення керівників державних підприємств
268. Забезпечення максимальної публічності та прозорості залучення коштів міжнародних фінансових організацій унормування питання ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій Мінфін до 1 червня оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті

Мінфіну
підзвітність громадянському суспільству, автоматизація проведення платежів, ефективне використання коштів платників податків
269. Забезпечення відбору державних інвестиційних проектів на принципах прозорості, обґрунтованості та публічності проведення відбору державних інвестиційних проектів та розподілу державних капітальних вкладень під час формування Державного бюджету України на 2017 рік Мінекономрозвитку до 1 липня подання переліку відібраних проектів

Мінфіну для включення відповідних видатків у проект Державного бюджету України на 2017 рік, опублікування переліку на офіційному веб-сайті Мінеконом-розвитку
доступність інформації щодо проектів, які фінансуються з державного бюджету; забезпечення сталого фінансування розпочатих державних інвестиційних проектів
270. Запровадження сучасних практик взаємодії держави, бізнесу і суспільства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції реалізації державної політики у сфері соціальної відповідальності бізнесу відповідно до Керівних принципів Декларації ОЄСР про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства Мінекономрозвитку у тримісячний строк після приєднання України до Декларації ОЄСР прийняття відповідного акта посилення взаємної відповідальності усіх учасників суспільного життя, створення умов для подальшого економічного розвитку держави та суспільства; покращення інвестиційного клімату
271. Запровадження нових підходів до залучення інвестицій утворення Агентства залучення інвестицій та визначення джерел його фінансування Мінекономрозвитку протягом року функціонування Агентства збільшення залучення іноземних інвестицій
272. Стимулювання залучення інвестицій шляхом розвитку державно-приватного партнерства 1) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства» (реєстраційний номер 3648) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону можливість взяття державним партнером довгострокових зобов'язань, збільшення кількості пілотних проектів
2) реалізація пілотних проектів державно-приватного партнерства у сферах інфраструктури, житлово-комунального господарства та охорони здоров'я Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року підготовка пілотних проектів у зазначених сферах підготовка проектів державно-приватного партнерства та конкурсів, проведення переговорів з потенційними інвесторами
Запровадження стимулів розвитку індустріальних (промислових) парків розроблення нормативно-правових актів щодо реєстрації індустріальних (промислових) парків та можливості підтримки Мінекономрозвиткуінші центральні та місцеві органи виконавчої влади до 1 травня прийняття відповідних нормативно-правових актів реєстрація та створення не менше двох індустріальних (промислових) парків
4. Зроблено в Україні
Приватизація державних підприємств
274. Законодавче врегулювання питання роздержавлення державних підприємств, які перебувають у сфері управління

Мінагрополітики

1) супроводження законопроектів «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку» (реєстраційний номер 1567) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів агропромислового комплексу» (реєстраційний номер 2519а) у Верховній Раді України Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону підвищення ефективності функціонування не лише окремих підприємств, які на сьогодні не мають стратегічного значення для економіки і безпеки держави, але і окремих галузей агропромисло-вого комплексу через їх роздержавлення, а також пошук для підприємств нових ефективних власників, залучення приватних інвестицій у їх розвиток
2) формування та подання пропозицій стосовно включення об'єктів агропромислового комплексу, що входять до сфери управління

Мінагрополітики

, до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, включивши до нього державне підприємство «Укрспирт», ПАТ «Аграрний фонд», державне підприємство «Артемсіль», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Фонд державного майна
до 1 травня прийняття відповідного акта прискорення процесу приватизації державних підприємств
3) передача в установленому законодавством порядку Фонду державного майна для приватизації об'єктів агропромислового комплексу, що належать до сфери управління

Мінагрополітики

, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури
Мінагрополітики

Фонд державного майна
до 30 грудня прийняття рішення про передачу державного майна прискорення процесу приватизації державних підприємств
275. Удосконалення процедури приватизації державних сільськогосподарських підприємств розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

до 1 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України удосконалення процедури приватизації державних сільськогосподарських підприємств
276. Удосконалення механізму визначення частки державного майна (акцій), що безоплатно передається працівникам підприємства (організації), що приватизується розроблення та подання Кабінетові Міністрів України відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України на виконання положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

Фонд державного майна
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття відповідної постанови вирішення проблемних питань, пов'язаних з визначенням частки державного майна (акцій), що безоплатно передається працівникам підприємства (організації), що приватизується
277. Роздержавлення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо роздержавлення підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

до 1 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України проведення роздержавлення спиртової галузі, детінізація виробництва та обігу спирту
278. Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на державних підприємствах розроблення проекту законодавчого акта щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження наглядових рад на унітарних державних підприємствах, участі в них незалежних директорів, розкриття інформації про діяльність та керівників державних підприємств (унітарні підприємства і господарські товариства) Мінекономрозвитку лютий прийняття відповідного Закону запровадження наглядових рад на унітарних державних підприємствах, підвищення якості управління державними підприємствами, підвищення стандартів розкриття інформації та прозорості діяльності державних підприємств
279. Проведення фінансового аудиту найбільших державних підприємств забезпечення проведення фінансового аудиту найбільших державних підприємств із залученням аудиторських фірм, що відповідають критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 390 Мінекономрозвитку протягом року зобов'язання суб'єктів управління об'єктами державної власності надавати щокварталу звіт про стан проведення фінансового аудиту найбільших державних підприємств із залученням аудиторських фірм підвищення надійності фінансової звітності державних підприємств
280. Забезпечення прозорого процесу призначення керівників державних підприємств проведення конкурсів з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств Мінекономрозвитку протягом року призначення керівників державних підприємств за результатами проведення прозорих конкурсів підвищення ефективності управління державними підприємствами
281. Реструктуризація державних підприємств затвердження планів реструктуризації 13 державних підприємств з найбільшими фіскальними ризиками (зокрема в частині плану заходів щодо зменшення фіскальних ризиків) Мінфін

Мінекономрозвитку

суб'єкти управління об'єктами державної власності
перше півріччя отримання затверджених планів реструктуризації від державних підприємств з найбільшими фіскальними ризиками підвищення ефективності державних підприємств, мінімізація фіскальних ризиків
282. Створення національної холдингової компанії створення незалежної державної керуючої холдингової компанії із наглядовою радою, що буде призначатися на підставі рішення комітету з призначення Мінекономрозвитку перше півріччя прийняття відповідної постанови запровадження централізованого стратегічного управління найбільшими державними підприємствами
283. Корпоратизація об'єктів державної власності розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо зобов'язання суб'єктів управління об'єктами державної власності щокварталу подавати пропозиції щодо корпоратизації підпорядкованих державних підприємств Мінекономрозвитку перше півріччя прийняття відповідної постанови подальша корпоратизація державних підприємств
284. Підвищення ефективності фінансового планування державних підприємств розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо затвердження фінансових та стратегічних планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з відповідних питань Мінекономрозвитку липень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України, прийняття відповідної постанови більш ефективний процес фінансового планування
285. Ліквідація непрацюючих державних підприємств розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу Фонду державного майна непрацюючих суб'єктів господарювання з метою здійснення заходів з їх ліквідації Мінекономрозвитку травень прийняття відповідного розпорядження концентрація функції з ліквідації непрацюючих державних підприємств у Фонді державного майна
286. Проведення прозорої приватизації державних підприємств скасування обов'язкового продажу 5—10 відсотків акцій на фондових біржах, вибір права договору та місця арбітражу, скасування заборони участі у приватизації компаніям, що на 25 відсотків і більше належать іноземним державам, заборонити приватизацію країною-агресоромперегляд списку підприємств, заборонених до приватизації, із подальшим його скороченнямрозширення поточного переліку підприємств для приватизації Мінекономрозвитку травень прийняття відповідного Закону початок прозорої та конкурентної приватизації
287. Визначення основних завдань діяльності державних підприємств затвердження порядку встановлення основних завдань діяльності державних підприємств та переліку державних підприємств, на яких поширюється зазначений порядок Мінекономрозвитку червень затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо визначення основних завдань діяльності державних підприємств формування та оприлюднення єдиного переліку основних завдань діяльності державних підприємств
288. Розмежування діяльності державних підприємств на ринкову та неринкову розроблення методики розмежування діяльності підприємств на ринкову, неринкову та у разі потреби діяльності у сфері регульованого ціноутворення, забезпечення нормативної бази для складення регулярної звітності за діяльністю, що не є ринковою Мінекономрозвитку червень затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо розмежування діяльності державних підприємств на ринкову та неринкову формування державними підприємствами звітності про діяльність, що не є ринковою, на регулярній основі
289. Видання якісних річних та квартальних звітів «100 найбільших державних підприємств України» початок видання Мінекономрозвитку (без залучення неурядових організацій) звіту «100 найбільших державних підприємств України» Мінекономрозвитку щокварталу регулярне складення та видання звітів «100 найбільших державних підприємств України» визначення повноважень Мінеконом-розвитку щодо автономного складення і видання звітів «100 найбільших державних підприємств України»
Ефективні та прозорі публічні закупівлі
290. Реформа системи публічних закупівель 1) розроблення та затвердження нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» Мінекономрозвитку до 1 квітня прийняття відповідних нормативно-правових актів забезпечення функціонування системи публічних закупівель
2) ратифікація Угоди СОТ про державні закупівлі Мінекономрозвитку до 1 березня прийняття відповідного Закону набуття Україною статусу повноправної сторони Угоди СОТ про державні закупівлі
3) запровадження пілотного проекту щодо створення централізованої закупівельної організації Мінекономрозвитку до 1 червня прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо відповідного пілотного проекту опрацювання на практиці особливостей функціонування централізованої закупівельної організації
4) здійснення заходів, визначених Стратегією реформування системи державних закупівель («дорожньою картою») Мінекономрозвитку протягом року згідно з графіком здійснення заходів, передбачених «дорожньою картою» гармонізація українського законодавства із директивами ЄС у сфері публічних закупівель; поетапне відкриття ринків публічних закупівель країн ЄС
Розвиток інфраструктури
291. Утворення конкурентного ринку залізничних перевезень 1) розроблення та затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги всіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом Мінінфраструктури

у шести-місячний строк після прийняття Закону України «Про залізничний транспорт України» прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно- правового акта нормативно-правове забезпечення замовлення соціальних перевезень відповідно до Регламенту 1370/2007/ЄС
2) розроблення Положення та організаційної структури центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту Мінінфраструктури

у тримісячний строк після прийняття Закону України «Про залізничний транспорт України» прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно- правового акта забезпечення державного контролю за рівноправним доступом до інфраструктури залізничного транспорту, передача функцій з реалізації державної політики окремому органу, який не має відношення до оператора інфраструктури
3) продовження структурної реформи ПАТ «Укрзалізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Мінінфраструктури

протягом року утворення нових функціональних філій підвищення прозорості та ефективності діяльності національної залізничної компанії
4) розроблення плану імплементації Директиви ЄС 2007/59/ЄС від 23 жовтня 2007 р. про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі Співтовариства Мінінфраструктури

грудень прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно- правового акта імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
5) розроблення плану імплементації Регламенту ЄС 913/2010 від 22 вересня 2010 р. стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень Мінінфраструктури

грудень прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно- правового акта імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
292. Лібералізація ринку авіаційних перевезень, інкорпорування в національне законодавство та імплементація застосовних вимог та стандартів ЄС підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір Мінінфраструктури

МЗС

протягом року підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, яка була парафована у листопаді 2013 року лібералізація ринку авіаційних перевезень з ЄС, подальше технічне та технологічне удосконалення аеронавігаційної системи України, підвищення ефективності пропускної спроможності повітряного простору України в межах її відповідальності перед ІКАО
293. Задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки та ефективності використання повітряного простору України розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про використання повітряного простору» Мінінфраструктури

II квартал прийняття відповідної постанови приведення норми з використання повітряного простору України у відповідність з нормами міжнародного права у галузі цивільної авіації
294. Законодавче закріплення сучасних норм регулювання діяльності галузі цивільної авіації в Україні у частині захисту від актів незаконного втручання розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» Мінінфраструктури

II квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення виконання стандартів та рекомендованої практики міжнародних організацій у сфері захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання
295. Вирішення актуальних питань розвитку аеропортів, реконструкції та розбудови аеропортової інфраструктури виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині створення єдиної державної мережі аеродромів у результаті їх об'єднання та передачі аеродромів державної і комунальної форми власності до сфери управління

Мінінфраструктури

Мінінфраструктури

протягом року утворення та розвиток підприємства у сфері управління Мінінфраструк-тури, за яким буде закріплено аеродроми та аеродромні об'єкти на праві господарського відання вирішення питання щодо модернізації інфраструктури аеропортів; розвиток адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких розташовані аеропорти; створення додаткових робочих місць; захист інтересів держави з питань національної безпеки та оборони
296. Приведення законодавства України у відповідність з європейським законодавством у галузі авіаційного транспорту розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов'язаної з перевезенням пасажирів, вантажу повітряним транспортом» Мінінфраструктури

III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України впровадження європейських стандартів під час здійснення ліцензування
297. Спрощення процедур ліцензування розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом» Мінінфраструктури

III квартал прийняття відповідної постанови дерегуляція господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом
298. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі автомобільного транспорту розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до відповідних проектів нормативно-правових актів на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» Мінінфраструктури

протягом року прийняття відповідного акта створення умов для одержання споживачами, представниками бізнесу та суспільством у цілому значних економічних та соціальних переваг, зменшення аварійності та шкідливих наслідків діяльності автомобільного транспорту, підвищення якості та безпеки перевезень
299. Дерегуляція та реформування системи управління пасажирськими автомобільними перевезеннями розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю, регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)» Мінінфраструктури

IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України перехід на ринкові умови та принципи вільної конкуренції під час виконання пасажирських перевезень на внутрішній території України; дерегуляція діяльності автостанцій, підвищення конкуренції на ринку автостанційних послуг; створення рівних умов для учасників ринку автомобільних перевезень, в тому числі щодо оподаткування
300. Створення прозорої та справедливої дозвільної системи на ринку міжнародних вантажних перевезень розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації міжнародних перевезень пасажирів та вантажів» Мінінфраструктури

IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України лібералізація міжнародних перевезень та вдосконалення системи контролю за ефективністю використання дозволів на міжнародні вантажні перевезення; імплементація Регламентів Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1072/2009 та № 1073/2009, що дасть змогу українським перевізникам отримати допуск на європейський ринок та успішно конкурувати на ньому
301. Реформування ринку таксомоторних перевезень супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб» (реєстраційний номер 3107) Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження державного регулювання у сфері діяльності інформаційно-диспетчерських служб; вихід з тіні 90 відсотків бізнесу перевезень за рахунок запровадження простих, справедливих «правил гри», які стануть однаковими для всіх, значне зростання надходжень до державного бюджету; покращення технічного стану таксомоторного парку та безпеки перевезень; підвищення якості послуг та безпеки перевезень
302. Запровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» Мінінфраструктури

II квартал прийняття відповідного нормативно- правового акта запровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність; підвищення конкуренції та якості послуг, що надаються пасажирам
303. Формування сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення оновлення рухомого складу пасажирських та вантажних автоперевізників розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на автобуси), «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів) Мінінфраструктури

III квартал схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України скасування ввізного мита на автобуси великої місткості та напівпричепи, що не виробляються в Українірозроблення та впровадження за участю банківської системи, виробників транспортних засобів механізму стимулювання інвестицій в оновлення рухомого складу шляхом використання різних джерел фінансування (власних коштів перевізників, коштів інвесторів, кредитних ресурсів комерційних банків та міжнародних фінансових установ)
304. Підвищення відповідальності за порушення вагових норм (перевантаження) транспортних засобів розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху» Мінінфраструктури

III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення збереження мереж автомобільних доріг від передчасних руйнувань, збільшення надходжень до державного бюджету, стимулювання залучення інвестицій у розвиток дорожньої інфраструктури
305. Запровадження системи збору плати з транспортних засобів загальною вагою більше 12 тонн, що рухаються автомобільними дорогами державного значення, з метою створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання транспортними засобами автомобільних доріг загального користування державного значення» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за використання транспортними засобами автомобільних доріг загального користування державного значення» Мінінфраструктури

IV квартал схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, підвищення безпечності та конкурентоспро-можності національної мережі автомобільних доріг державного значення з метою залучення транзитних вантажопотоків
306. Запровадження механізму відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює завантаження транспортного засобу, за завантаження транспортного засобу понад встановлені вагові норми розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на участь в дорожньому русі» Мінінфраструктури

IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України зменшення негативного впливу транспортних засобів на автомобільні дороги шляхом введення відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за завантаження транспортних засобів понад встановлені норми
307. Запровадження незалежного контролю якості дорожніх робіт, встановлення вимоги щодо обов'язкового залучення незалежних інженерів-консультантів для контролю якості розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог щодо здійснення контролю якості робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування» Мінінфраструктури

II квартал прийняття відповідної постанови підвищення якості виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, збільшення строку служби дорожніх покриттів, забезпечення безпеки дорожнього руху
308. Створення конкуренто-спроможного середовища на ринку дорожньо-ремонтних робіт завершення ліквідації ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», інвентаризації активів з подальшою передачею облавтодорів на місцевий рівень, створення неприбуткового державного підприємства для обслуговування автомобільних доріг державного значення, розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення державного підприємства для експлуатаційного утримання доріг державного значення» Мінінфраструктури

IV квартал прийняття відповідного акта забезпечення належного утримання та безпеки руху на автомобільних дорогах державного значення, створення конкурентного середовища на ринку дорожньо-ремонтних робіт
309. Створення європейської системи управління автомобільними дорогами загального користування супроводження проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду України», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду України» у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідних Законів прийняття відповідних Законів передача автомобільних доріг загального користування в управління місцевих органів виконавчої влади, запровадження в дорожньому будівництві контрактів на умовах FIDIC та контрактів на утримання автомобільних доріг за кінцевим результатом, забезпечення дорожньої галузі фінансуванням відповідно до науково обґрунто-ваних потреб
310. Підвищення ефективності управління дорожньою мережею шляхом реформування Укравтодору розроблення нормативно-правових актів на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» (реєстраційний номер 0954), розроблення оновленого положення про Укравтодор, приватизація непрофільних активів Укравтодору Мінінфраструктури

IV квартал прийняття відповідних нормативно-правових актів реорганізація Укравтодору для виконання функцій замовника лише на автомобільних дорогах загального користування державного значення, роздержавлення непрофільних активів
311. Упорядкування господарської діяльності у сфері перевезень на таксі, легковими автомобілями на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб, запровадження державного регулювання, яке дасть змогу створити у цій сфері прозоре конкуренто-спроможне середовище та забезпечити дотримання всіма учасниками даного сектору економіки вимог законодавства розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб» Мінінфраструктури

III квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України запровадження процедури державного регулювання у сфері діяльності інформаційно-диспетчерських служб таксі
312. Створення ринкових умов для роботи автомобільних перевізників на місцевих ринках розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мінінфраструктури

IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України скасування урегульованості тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування
313. Удосконалення системи організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері організації пасажирських перевезень автомобільним транспортом Мінінфраструктури

III квартал прийняття відповідної постанови запровадження об'єктивної процедури оцінки перевізників-претендентів під час проведення конкурсу та впровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність
314. Підвищення рівня безпеки на транспорті розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення адміністративної відповідальності» Мінінфраструктури

Укртрансбезпека
IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України підвищення адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо безпеки на транспорті
315. Дерегуляція контрольно-наглядових функцій розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі функцій з контролю за малими суднами та базами для їх стоянок місцевим органам виконавчої влади Мінінфраструктури

Укртрансбезпека
IV квартал схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України передача функцій з контролю за малими суднами та базами для їх стоянок місцевим органам виконавчої влади
316. Виконання міжнародних зобов'язань України та створення дієвої системи пошуку та рятування на морі розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1137 «Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства» щодо відновлення міжвідомчого Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі Мінінфраструктури

IV квартал прийняття відповідної постанови відновлення діяльності міжвідомчого Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі
317. Удосконалення системи державного управління на морському та річковому транспорті створення Морської адміністрації України, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Мінінфраструктури

грудень прийняття відповідних нормативно- правових актів забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, передбачених угодами, регламентами та директивами, покладених на Морську адміністрацію України, підвищення рівня безпеки судноплавства
318. Визначення стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Морської доктрини України Мінінфраструктури

Міноборони

Мінекономрозвитку

ДСНС

Держрибагентство
III квартал прийняття відповідного нормативно- правового акта визначення основних цілей розвитку, посилення позицій України як морської держави, активна міжнародна співпраця з охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня безпеки, підвищення рівня взаємодії між органами влади
319. Створення дієвої системи пошуку та рятування на морі відновлення функціонування казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» та приєднання державного підприємства «Морська аварійно-рятувальна служба» до нього Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін
II квартал прийняття відповідного нормативно- правового акта Кабінету Міністрів України відновлення ефективної системи пошуку і рятування на морі
320. Розбудова об'єктів портової інфраструктури, залучення інвестицій розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції створення глибоководного рейдового термінала Мінінфраструктури

III квартал прийняття відповідного акта інтеграція морського транспорту з внутрішнім водним транспортом, залучення додаткового вантажопотоку
321. Залучення інвестицій у стратегічні об'єкти портової інфраструктури розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури» Мінінфраструктури

II квартал прийняття відповідної постанови створення механізму компенсації коштів інвесторів в об'єкти портової інфраструктури, що належать до сфери відповідальності держави, розвиток системи водних підходів до портів, причальної інфраструктури тощо
322. Дерегуляція та лібералізація контрольних процедур у морських портах, інформатизація процесів супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства» у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону зменшення кількості контрольних процедур у портах та запровадження електронного документообігу; удосконалення існуючої інформаційної системи портового товариства; скорочення часу оформлення вантажів; створення комфортних умов для ведення бізнесу
323. Створення правового поля для відродження в Україні судноплавства внутрішніми водними шляхами, залучення інвестицій, побудова ефективної системи управління внутрішніми водними шляхами супроводження проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт України» у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону збільшення обсягів перевезень річковим транспортом, збільшення кількості вантажного та пасажирського флоту, що працює на внутрішніх водних шляхах України, нарощування обсягів інвестицій у розбудову річкової інфраструктури, зменшення навантаження на автомобільні дороги та зменшення обсягу коштів, що витрачаються на їх ремонт, позитивний екологічний ефект від зменшення шкідливих викидів у атмосферу, розвиток портового річкового господарства та створення нових робочих місць
324. Забезпечення гарантованих глибин суднового ходу на р. Дніпро проведення державної будівельної експертизи проекту днопоглиблювальних робіт на р. Дніпро Мінінфраструктури

Мінрегіон
протягом року замовлення державним підприємством водних шляхів «Укрводшлях» робіт з реалізації проекту повноцінне використання наявного потенціалу р. Дніпро з гарантованими глибинами, збільшення обсягів перевезень на р. Дніпро, ефективне використання наявного річкового флоту шляхом його більш повного завантаження
325. Відновлення вантажоперевезень річковим транспортом з/до Республіки Білорусь розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон у річковому порту Київ Мінінфраструктури

протягом року прийняття відповідного розпорядження збільшення обсягів перевезень з/до Республіки Білорусь річковим транспортом; створення належних умов для зростання обсягів річкових перевезень та міждержавної торгівлі
326. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі морського транспорту (Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приєднання України до Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві Мінінфраструктури

протягом року схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України покращення соціального захисту моряків, забезпечення захисту їх прав
327. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі морського транспорту (Регламент (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради про заборону оловоорганічних сполук на суднах) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України щодо приєднання України до Міжнародної конвенції з контролю за шкідливими протиобростаючими системами на суднах Мінінфраструктури

протягом року схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України запобігання забрудненню навколишнього природного середовища олововмісними речовинами із суден
328. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі внутрішнього водного транспорту (Директива 96/75/ЄС у частині ротаційного фрахтування та ціноутворення) розроблення та видання наказу

Мінінфраструктури

«Про систему ротаційного фрахтування на ринку внутрішніх водних перевезень»
Мінінфраструктури

протягом року реєстрація наказу в Мін'юсті запровадження системи ротаційного фрахтування, ціноутворення та укладення договорів у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами
329. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України у сфері комбінованих перевезень (Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Мінінфраструктури

протягом року прийняття відповідних нормативно-правових актів розвиток мультимодальних перевезень шляхом створення міжвідомчого механізму взаємодії для встановлення спільних правил для окремих видів транспортування товарів (комбінований транспорт)
330. Інтеграція до транс'європейської транспортної мережі розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції розвитку національної (пріоритетної) транспортної мережі України до 2025 року Мінінфраструктури

протягом року прийняття відповідного акта розвиток сталої транспортної мережі, пов'язаної з транс'європейсь-кою транспортною мережею; розвиток мультимодальної транспортної мережі та модернізація інфраструктури
331. Утворення конкуренто-спроможного ринку залізничних перевезень супроводження законопроекту «Про залізничний транспорт України» (реєстраційний номер 3650) у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону визначення чітких та однакових для всіх правил участі на ринку залізничних перевезень
332. Підвищення безпеки дорожнього руху супроводження законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування» (реєстраційний номер 2234а) у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону зменшення аварійності на автомобільних шляхах загального користування, забезпечення їх естетичного вигляду
333. Підвищення ефективності діяльності у сфері транспорту супроводження законопроекту «Про державне регулювання у сфері транспорту» (реєстраційний номер 3835) у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону підвищення ефективності державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків за участю суб'єктів природних монополій у сфері транспорту, сприяння одержанню споживачами високоякісних послуг у необхідному обсязі за економічно обґрунтованими цінами
334. Врегулювання механізму тарифоутворення шляхом надання органам місцевого самоврядування повноважень у частині розроблення та затвердження тарифів супроводження законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту» (реєстраційний номер 3049) у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону дерегуляція у сфері тарифоутворення та підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування
335. Запровадження європейських правил допуску та роботи на ринку автомобільних перевезень супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстраційний номер 3713) у Верховній Раді України Мінінфраструктури

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону сталий розвиток автотранспортно-го сектору економіки; покращення умов ведення бізнесу в результаті створення рівних та прозорих умов конкуренції; підвищення якості та безпеки перевезень, зменшення рівня аварійності та смертності на дорогах; збільшення інвестицій держав — членів ЄС в автотранспортний сектор; збільшення обсягу надходжень до державного бюджету
336. Відновлення та реконструкція існуючої спортивної інфраструктури пошук та залучення інвесторів, меценатів; проведення внутрішнього моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів Мінмолодьспорт

Мінекономрозвитку
протягом року відбір державних інвестиційних проектів створення умов для занять фізичною культурою і спортом відповідно до потреб населення, популяризація здорового способу життя
337. Забезпечення розвитку Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська область, Турківський район, с. Яворів) проведення внутрішнього моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

Львівська облдержадміністрація

Мінекономрозвитку

Мінмолодьспорт
протягом року відбір державних інвестиційних проектів підвищення рівня підготовки спортсменів паралімпійців та олімпійців із зимових видів спорту, забезпечення високого рівня реабілітації інвалідів з числа військово-службовців, які брали участь в антитерористичній операції; з використанням засобів фізкультурно-спортивної реабілітації
Підтримка експортерів
338. Максимальне використання переваг зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 1) приєднання України до Регіональної конвенції Пан'європейсько-середземноморських правил преференційного походження товарів Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФСМЗС

протягом року започаткування і проведення Україною переговорів щодо Регіональної конвенції Пан'європейсько-середземно-морських правил преференційного походження товарів; приєднання до Конвенції збільшення обсягів експорту до ЄС; ефективне використання можливостей у рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; додаткове підвищення можливостей виходу на ринки 42 країн, серед яких є як держави — члени ЄС, так і Туреччина, Ізраїль, держави Північної Африки та інші
2) започаткування дискусії з ЄС щодо створення багатокластерного діалогу Україна — ЄС щодо взаємодії з питань промислової політики Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФСМЗС

протягом року збільшення присутності на ринку ЄС промислової продукції вітчизняного виробництва, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, залучення до європейських ланцюгів постачань, кооперація із підприємствами держав — членів ЄС, модернізація власного промислового виробництва збільшення обсягів експорту промислової продукції до ЄС, ефективне використання можливостей в рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
3) започаткування діалогу щодо розширення параметрів подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

Мінфін

ДФСМЗС

протягом року формування консолідованої пропозиції Української Сторони щодо подальшої лібералізації торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС збільшення обсягів експорту до ЄС; ефективне використання можливостей у рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
339. Зростання економічної присутності України у світі 1) надання сприяння українському бізнесу за кордоном МЗС

Мінекономрозвитку
постійно отримання контрактів українськими підприємствами, участь у міжнародних виставках (ярмарках) відновлення економічного зростання
2) проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами, їх робочих органів та координація роботи Української частини таких комісій і органів Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
постійно забезпечення захисту інтересів України у двосторонніх торговельно-економічних відносинах з іншими державами
3) забезпечення презентації привабливості українського ринку Мінекономрозвитку МЗС

постійно зростання іноземних інвестицій в економіку України
340. Виконання Програми розвитку українського експорту 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення експортної стратегії України на період до 2020 року Мінекономрозвитку грудень прийняття відповідного акта створення інституційних та нормативних засад для підтримки експорту
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо створення спеціального органу страхування та фінансування експорту Мінекономрозвитку до 30 червня прийняття відповідного нормативно-правового акта створення інституційних та нормативних засад для підтримки експорту
3) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС

стосовно інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту (http://www.ukrexport.gov.ua)»
Мінекономрозвитку

МЗС

до 30 червня видання відповідного спільного наказу покращення підтримки експортерів
341. Сприяння українським експортерам у їх експансії на зовнішньому ринку 1) стимулювання експорту продукції з високою часткою доданої вартості та високотехнологічної продукції, включення вітчизняних компаній у глобальні та регіональні коопераційні проекти і програми Мінекономрозвитку

МЗС

Мінагрополітики

постійно збільшення вдвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року
2) підписання з урахуванням національних інтересів угод про створення зони вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем та іншими перспективними торговельними партнерами Мінекономрозвитку

МЗС

Мінагрополітики

постійно підписання відповідних угод поглиблення торговельного та економічного співробітництва з відповідними країнами.
3) використання механізмів СОТ з метою усунення торговельних бар'єрів для українських товарів і послуг; поліпшення доступу до ринків товарів і послуг найбільш активних щодо набуття членства в СОТ країн на умовах, що відповідають економічним інтересам України Мінекономрозвитку

МЗС

постійно підписання відповідних протоколів про доступ до ринків розширення доступу національних виробників до зовнішніх ринків і збільшення обсягів експорту
4) підтримка участі вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних та національних виставках і ярмарках Мінекономрозвитку

МЗС

Мінагрополітики

постійно збільшення участі вітчизняних виробників та експортерів у виставках збільшення кількості укладених коротко- та довгострокових зовнішньоеконо-мічних контрактів на постачання вітчизняної наукоємної, високотехноло-гічної товарної продукції на зовнішні ринки
5) реалізація Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Мінекономрозвитку протягом року прийняття усіх актів законодавства, необхідних для реалізації Законів сприяння доступу української промислової продукції на світовий ринок
6) прийняття як національних стандартів міжнародних та європейських стандартів та створення повнотекстової електронної бази національних стандартів Мінекономрозвитку

Національний орган стандартизації (державне підприємство «УкрНДНЦ»)
протягом року прийняття понад однієї тисячі стандартів та внесення до повнотекстової електронної бази усіх національних стандартів
7) започаткування переговорного процесу з Європейською Комісією щодо перевірки стану наближення українського законодавства до законодавства ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Угода АСАА) в трьох пріоритетних секторах промисловості (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини) Мінекономрозвитку

МЗС

протягом року проведення оцінки Європейською Стороною стану готовності до підписання Угоди АСАА
342. Захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ та міжнародних договорів України 1) забезпечення захисту інтересів вітчизняних виробників на ринках іноземних країн у рамках антидемпінгових, антисубсидиційних, спеціальних розслідувань та переглядів діючих заходів стосовно українських товарів Мінекономрозвитку МЗС

постійно забезпечення доступу вітчизняної продукції на зовнішній ринок відновлення економічного зростання
2) застосування механізму врегулювання суперечок СОТ, забезпечення дотримання іншими членами СОТ обов'язків за Угодою СОТ Мінекономрозвитку МЗС

постійно захист прав і торговельних інтересів України відновлення економічного зростання
3) внесення на розгляд профільних органів/комітетів СОТ проблемних питань доступу українських товарів/послуг на зовнішній ринок Мінекономрозвитку МЗС

постійно усунення торговельних бар'єрів для вітчизняних товарів і послуг відновлення економічного зростання
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму Світової організації торгівлі» Мінекономрозвитку протягом року прийняття відповідної постанови підвищення ефективності захисту національних інтересів України відповідно до правил СОТ
343. Удосконалення законодавства з питань використання інструментів торговельного захисту та діяльності Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», «Про зовнішньоекономічну діяльність» Мінекономрозвитку протягом року схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України приведення законодавства України у відповідність із актами СОТ;врегулювання питання діяльності Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
Розвиток зовнішніх ринків для аграрної продукції
344. Гармонізація законодавства України із законодавчими актами ЄС 1) забезпечення схвалення та реалізація Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Мінагрополітики

МОЗ

Держпродспожив-служба
протягом року прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України, реалізація відповідної стратегії наближення законодавства України до вимог ЄС
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про приєднання до схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних, олійних та прядивних культур Організації економічного співробітництва та розвитку» Мінагрополітики

Національна академія аграрних наук (за згодою)
до 30 листопада схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України адаптація та імплементація вітчизняної сортової системи в насінництві до міжнародних вимог
3) подання заявки на приєднання до схем сортової сертифікації ОЕСР щодо цукрових буряків Мінагрополітики

Національна академія аграрних наук (за згодою)
до 30 серпня подання заявки до ОЕСР із пакетом супровідних документів адаптація та імплементація вітчизняної сортової системи в насінництві до міжнародних вимог
4) приведення у відповідність із законодавством ЄС положень Методики апробації сортових посівів олійних культур Мінагрополітики

до 15 грудня адаптація Методики апробації сортових посівів олійних культур до вимог ЄС адаптація та імплементація вітчизняної сортової системи в насінництві до міжнародних вимог
345. Проведення реформи у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів 1) супроводження проекту Закону України «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин» (реєстраційний номер 0906) у Верховній Раді України Мінагрополітики

Держпродспожив-служба
до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону імплементація законодавства України до вимог ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів
2) забезпечення повноцінної роботи Держпродспоживслужби Мінагрополітики

Мінекономрозвитку МОЗ
до 31 березня функціонування центрального апарату Держпродспожив-служби та її територіальних органів забезпечення повноцінної роботи Держпрод-споживслужби
3) проведення аудиту рухомого і нерухомого майна, що використовується Держпродспоживслужбою, та розроблення пропозицій щодо його оптимізації, включаючи формування об'єднаної лабораторної мережі Держпродспоживслужба

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Фонд державного майна
до 31 липня
4) забезпечення законодавчих та нормативно-правових можливостей для делегування повноважень у сфері харчової безпечності Мінагрополітики

до 31 грудня затвердження критеріїв та порядку уповноваження акредитованих лабораторій, супроводження законопроекту «Про приватну ветеринарну практику» у Верховній Раді України
346. Розширення сфери визнання вітчизняної продукції на ринках іноземних країн 1) проведення 24 навчальних семінарів для підприємств харчової промисловості щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках Мінагрополітики

до 30 грудня проведення навчання понад однієї тисячі суб'єктів господарювання збільшення частки підприємств харчової промисловості, на яких впроваджено систему НАССР
2) розширення переліку видів продукції та підприємств, яким дозволено експорт харчової продукції на ринок ЄС і третіх країн, зокрема Близького Сходу та Південно-Східної Азії Мінагрополітики

Держпродспожив-служба
постійно збільшення кількості затверджених для експорту на ринки третіх країн потужностей на 10 відсотків розширення номенклатури та географії експорту продукції агропромисло-вого комплексу
3) супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» (реєстраційний номер 3859) у Верховній Раді України Мінагрополітики

до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону створення умов для збільшення обсягів експорту живої худоби
4) проведення переговорів з міжнародними фінансовими установами та державами — стратегічними партнерами України з метою сприяння залученню інвестицій в аграрний сектор економіки Мінфін

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

МЗС

до 30 грудня проведення переговорів з міжнародними фінансовими установами та з державами нарощування інвестиційного потенціалу вітчизняного агропромисло-вого комплексу
5) розвиток договірно-правової бази двостороннього співробітництва в аграрній сфері Мінагрополітики

МЗС

Мінекономрозвитку
до 30 грудня удосконалення правової бази двостороннього співробітництва в аграрній сфері розширення двостороннього співробітництва в аграрній сфері
6) сприяння національним експортерам сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в укладенні експортних контрактів з представниками імпортерів з іноземних країн МЗС

Мінагрополітики

постійно збільшення кількості укладених зовнішньоторго-вельних контрактів нарощування експортного потенціалу аграрного сектору
Розвиток фермерських та кооперативних аграрних господарств
347. Створення умов для залучення на організований аграрний ринок малих форм господарювання 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України» із запровадженням програм фінансування малих виробників сільськогосподарської продукції Мінагрополітики

Мінекономрозвитку
до 30 квітня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України застосування найбільш ефективних механізмів стимулювання розвитку агропромислово-го сектору України
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року Мінагрополітики

у чотири-місячний строк після схвалення Концепції відповідної програми прийняття відповідної постанови створення умов для розвитку високоефектив-ного конкурентоспро-можного аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринку
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про локальні агропродовольчі ринки» Мінагрополітики

Мінекономрозвитку
до 30 грудня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення умов для розбудови мережі локальних аграрних ринків
4) приведення у відповідність з міжнародними вимогами законодавчих засад розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції, сировини, харчових продуктів Мінагрополітики

до 30 листопада схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення обсягів виробництва органічної продукції
5) схвалення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі Мінагрополітики

МОННаціональна академія аграрних наук (за згодою)
до 30 липня прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України реформування системи вітчизняної аграрної науки
348. Розвиток страхування в аграрному секторі 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» Мінагрополітики

Нацкомфінпослуг (за згодою)
до 30 грудня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України удосконалення законодавчого врегулювання механізмів страхування
2) підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю з державною підтримкою: видання відповідного наказу
сої — від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінагрополітики

до 30 червня створення сприятливих умов для доступу сільськогосподарських товаровиробників до страхування з державною підтримкою виробників сої
озимих зернових сільськогосподарських культур — від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінагрополітики

до 30 червня створення сприятливих умов для доступу сільськогосподарських товаро-виробників до страхування з державною підтримкою виробників озимих зернових сільськогосподарських культур
кукурудзи на зерно — від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінагрополітики

до 30 червня створення сприятливих умов для доступу сільськогосподарських товаровиробників до страхування з державною підтримкою виробників кукурудзи
349. Розроблення плану реалізації Концепції розвитку сільських територій 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій Мінагрополітики

до 30 червня прийняття відповідного розпорядження виконання основних завдань, визначених Концепцією розвитку сільських територій, спрямованих на поліпшення якості життя та економічного благополуччя сільського населення, стимулювання диверсифікації джерел енергозабезпе-чення та поліпшення доступності до якісних життєвих благ, підвищення активізації ініціативності та відповідальності сільських територіальних громад, реформування системи управління розвитком сільських територій
2) навчання власників фермерських та особистих селянських господарств ведення туристичного аграрного бізнесу (навчання щодо створення та просування туристичного продукту) Мінагрополітики

Асоціація індустрії гостинності України (за згодою)
протягом року навчання 500 осіб посилення підприємницьких ініціатив сільського населення, створення додаткових джерел доходів особистих селянських та фермерських господарств шляхом залучення виробничого процесу до створення туристичного продукту, підвищення рівня зайнятості та освіти сільського населення
Земельна реформа
350. Визначення комплексу організаційних заходів щодо розвитку та належного проведення земельної реформи розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку земельних відносин в Україні Мінрегіон

Держгеокадастр

Мінприроди

інші центральні органи виконавчої влади
червень прийняття відповідного розпорядження виконання програми діяльності центральних органів виконавчої влади щодо ефективного проведення земельної реформи
351. Створення передумов для відкриття повноцінного ринку земель після закінчення строку дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення щодо запровадження на першому етапі (з 1 січня 2017 р.) продажу земель сільськогосподарського призначення державної власності, на другому (з 1 січня 2019 р.) — відкриття для продажу земель громадянами Мінрегіон

Мінагрополітики

МінприродиДержгеокадастр
березень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України створення повноцінного ринку землі, що дає можливість власникам розпоряджатися своїм майном, та сприятиме розвитку бізнесу та залученню інвестицій
352. Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів» Мінрегіон

Мінприроди

Держгеокадастр

Мінагрополітики

червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України забезпечення прозорості, зручності проведення аукціонів із залученням максимальної кількості учасників;створення єдиної он-лайн платформи для проведення електронних аукціонів
353. Врегулювання питання використання земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про вдосконалення механізму використання земель сільськогосподарського призначення державними підприємствами щодо запобігання передачі таких земель у користування третім особам та законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати за використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються Мінрегіон

Держгеокадастр

Мінприроди

Мінагрополітики

червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України збільшення надходжень від плати за землю від 1 до 5 відсотків
354. Встановлення прозорих процедур приватизації земель розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо можливості набуття у власність земельних ділянок через центри надання адміністративних послуг, затвердження розпорядником земель переліку земельних ділянок, які будуть безоплатно передаватися у власність та продаватися на аукціонах у співвідношенні 25:75 Мінрегіон

Держгеокадастр

Мінприроди
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України запровадження процедури управління землями державної та комунальної власності
355. Врегулювання проблемних питань щодо проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів та затвердження районними радами технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» щодо встановлення строку для затвердження районними радами технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та застосування принципу мовчазної згоди у разі порушення таких строків Мінрегіон

Держгеокадастр
червень схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України своєчасне затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що сприятиме активізації процесу проведення земельних аукціонів, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів
356. Проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» щодо надання Кабінету Міністрів України повноважень стосовно прийняття рішення про проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та про її затвердження Мінрегіон

Держгеокадастр

Мінагрополітики

червень схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України запровадження справедливої ціни за використання земельних ділянок
357. Завершення до 1 січня 2017 р. інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності організація та забезпечення проведення в межах бюджетних асигнувань інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, насамперед земель державних підприємств, які належать до сфери управління

Мінагрополітики

та перебувають у віданні Національної академії наук
Мінрегіон

МінфінДержгеокадастр

Мінагрополітики

Національна академія наук (за згодою)
грудень інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності створення передумов для належного використання земельних ділянок, формування та наповнення Державного земельного кадастру
358. Забезпечення формування повних баз даних Державного земельного кадастру проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності Мінрегіон

Держгеокадастр
до 30 грудня організація робіт з формування баз даних Державного земельного кадастру для його ефективного функціонування завершення формування баз даних Державного земельного кадастру для його ефективного функціонування
359. Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля) Мінагрополітики

Мінрегіон
до 30 травня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України законодавче забезпечення формування зручних для сільськогоспо-дарського використання масивів земель сільськогоспо-дарського призначення
360. Запровадження мінімального строку дії договорів оренди земельних ділянок для закладення багаторічних насаджень на строк не менший за репродуктивний період культури розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» Мінагрополітики

Мінрегіон
до 30 листопада схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України встановлення на законодавчому рівні мінімального строку оренди земельних ділянок для закладення багаторічних насаджень на строк не менший за репродуктивний період культури
361. Відновлення площ зрошуваних земель розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії з відновлення та модернізації зрошувальних систем Мінприроди

Держводагентство

Мінагрополітики

протягом року прийняття відповідного акта створення умов для відновлення та модернізації зрошувальних систем на основі інтегрованого управління водними ресурсами, адаптації до змін клімату з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій
РЕФОРМИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ, УКРАЇНА ЗМІНЮЄТЬСЯ
362. Забезпечення моніторингу та контролю видатків державного бюджету 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України «Про Концепцію функціонування комплексної системи моніторингу та контролю видатків» Мінфін I квартал прийняття відповідного акта виявлення та реагування на фінансові ризики до їх виникнення, виявлення потенційних бюджетних відхилень за результатами моніторингу рушійних чинників, що впливають на видатки (cost drivers)
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження звіту про результати моніторингу видатків» Мінфін

Мінсоцполітики

МОЗ

МОН

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади
III квартал прийняття відповідного акта аналіз стану використання бюджетних коштівперегляд видаткових політиквизначення основи для прогнозування та планування видатків
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (у разі потреби внесення змін до спеціальних законів) Мінфін

Мінсоцполітики

МОЗ

МОН

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади
III—IV квартал схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України ефективний та своєчасний перерозподіл бюджетних коштів
4) запровадження моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів за рахунок державних капітальних вкладень починаючи з проектів, які включено до Державного бюджету України на 2016 рік Мінекономрозвитку

Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

головні розпорядники коштів державного бюджету
до 1 серпня підготовка звіту про результати моніторингу реалізації проектів, його оприлюднення доступність інформації щодо стану реалізації державних інвестиційних проектів, врахування результатів під час внесення змін до державного бюджету в разі потреби
363. Своєчасне та якісне формування Державного бюджету України на 2017 рік та на середньострокову перспективу 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік Мінфін

головні розпорядники коштів державного бюджету
до 20 березня схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік та подання їх до Верховної Ради України визначення пріоритетів бюджетної політики на 2017 рік, які є основою для формування проекту державного бюджету і враховують запропоновані центральними органами виконавчої влади реформи в галузях, за які вони відповідають
2) забезпечення формування проекту Державного бюджету України на 2017 рік та на середньострокову перспективу за принципом «від першої гривні» Мінфін

головні розпорядники коштів державного бюджету
перша декада вересня подання до Кабінету Міністрів України проекту Державного бюджету України на 2017 рік формування збалансованого проекту Державного бюджету України на 2017 рік на основі граничних обсягів видатків, розподілених у бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів, які враховують реформи у відповідних галузях, передбачені в Основних напрямах бюджетної політики на 2017 рік
3) розгляд та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України на 2017 рік та на середньострокову перспективу Кабінет Міністрів України до 15 вересня своєчасне схвалення проекту Державного бюджету України на 2017 рік та на середньострокову перспективу і подання його до Верховної Ради України підготовка проекту Державного бюджету України на 2017 рік, який враховує реформи у відповідних галузях
364. Забезпечення ефективності в управлінні найбільшими державними підприємствами 1) створення нової системи управління фіскальними ризиками державних підприємств Мінфін березень запровадження європейської системи управління фіскальними ризиками державних підприємств посилення бюджетного нагляду за суб'єктами господарювання державної форми власності, мінімізація негативного впливу неефективної діяльності державних підприємств на бюджет і фіскальну політику країни
квітень ухвалення нових стандартів під час затвердження фінансових планів
2) створення нової аудиторської служби для державних підприємств Мінфін квітень прийняття Верховною Радою України Закону про аудиторську службу, в якому будуть визначені повноваження щодо контролю за державними підприємствами, всі інші функції передано Рахунковій палаті та іншим органам контролю/ слідства посилення контролю за результативністю та ефективністю використання державних коштів
серпень забезпечення прозорого набору аудиторів в аудиторську службу
жовтень перетворення Державної фінансової інспекції на аудиторську службу для державних підприємств
365. Проведення за міжнародної підтримки реформ в агропромисловому комплексі 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для аграрної галузі — Україна») між Україною та Європейським інвестиційним банком» Мінфін II квартал схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України залучення до аграрного сектору економіки середньо- та довгострокових фінансових ресурсів з метою розвитку зернових та олійних культур, рибного господарства і аквакультур
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів на виконання положень Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для аграрної галузі — Україна») між Україною та Європейським інвестиційним банком» Мінагрополітики

Мінфін
у тримісячний строк після набрання чинності відповідним Законом прийняття нормативно-правових актів
366. Проведення за міжнародної підтримки реформ в енергетичній сфері 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про збільшення роздрібного тарифу на газ і теплову енергію» Міненерговугілля

НКРЕКП (за згодою)
до 1 березня прийняття відповідного розпорядження стабілізація фінансового стану НАК «Нафтогаз України»
2) розроблення плану щодо запровадження компенсації за технологічні втрати в тарифах на теплову енергію і зменшення технологічних втрат у результаті залучення інвестицій в інфраструктуру Міненерговугілля лютий схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного плану проведення термомодернізації теплових мереж, зниження втрат теплової енергії під час її транспортування
367. Проведення за міжнародної підтримки реформ у податковій сфері 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження обслуговування заможних фізичних осіб)» Мінфін

ДФС
до 31 грудня схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України удосконалення процесів адміністрування податків, підвищення податкової дисципліни платників податків — фізичних осіб із значними доходами
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу» Мінфін

ДФС
до 31 березня схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України зменшення заборгованості підприємств перед бюджетом
368. Проведення за міжнародної підтримки реформ у соціальній сфері розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Мінфін до 31 грудня схвалення відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України удосконалення процедури збору та обліку єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування
369. Проведення за міжнародної підтримки реформ у сфері приватизації 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії приватизації Мінекономрозвитку до 30 червня схвалення відповідного акта Кабінету Міністрів України оптимізація структури державної власності, досягнення максимальної ефективності продажу об'єктів приватизації
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку заходів для запобігання виведенню активів з державних підприємств, обраних для приватизації, з обмеженням прав керівництва таких державних підприємств Мінекономрозвитку до 31 травня прийняття відповідної постанови удосконалення механізмів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об'єктів, запобігання виведенню активів та банкрутству підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, захист національних інтересів у процесі приватизації
370. Проведення за міжнародної підтримки реформ щодо розвитку державного банківського сектору 1) розроблення Засад стратегічного реформування державного банківського сектору Мінфін до 28 лютого прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України деполітизація, збільшення вартості та забезпечення прозорості функціонування державних банків
2) здійснення заходів, що визначені в Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору Мінфін протягом року схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України, прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
371. Проведення за міжнародної підтримки реформ щодо удосконалення системи кредитування 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» Національний банк (за згодою) до 31 березня схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України надання Національному банку повноважень для створення кредитного реєстру з урахуванням передового міжнародного досвіду і надання ним інформації з кредитного реєстру банкам
2) розроблення проекту постанови Національного банку «Про положення про кредитні ризики» Національний банк (за згодою) до 31 березня прийняття відповідної постанови приведення у відповідність з Базельськими принципами
372. Проведення за міжнародної підтримки реформ щодо реалізації активів розроблення законопроекту щодо полегшення реалізації активів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

Мінфін

Мін'юст

Національний банк (за згодою)
до 31 березня подання відповідного законопроекту до Верховної Ради України послаблення існуючих надмірних мінімальних умов для продажу активів
373. Проведення за міжнародної підтримки реформ у сфері боротьби з корупцією розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії реформування системи звітності про протидію легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом Мінфін

ДФС

Держфінмоніторинг
до 30 травня прийняття відповідного акта посилення контролю за грошовими потоками з метою протидії уникненню від оподаткування
374. Проведення за міжнародної підтримки реформ щодо реструктуризації фінансових зобов'язань 1) супроводження законопроекту «Про фінансову реструктуризацію» (реєстраційний номер 3555) у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону запровадження ефективного механізму добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств та їх досудової санації
2) супроводження законопроекту «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)» (реєстраційний номер 4004) у Верховній Раді України Мінфін до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону зменшення фінансового навантаження на фізичних осіб-позичальників, які мають кредити в іноземній валюті, що були отримані на придбання єдиного житла
375. Консолідація міжнародної підтримки у протидії агресії та проведенні реформ 1) забезпечення підтримки з боку основних міжнародних гравців політики деокупації та реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей МЗС

постійно припинення збройних зіткнень, продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію створення сприятливого безпекового середовища та перехід до політичного врегулювання ситуації на Донбасі
2) забезпечення підтримки з боку основних міжнародних гравців політики деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя МЗС

перше півріччя дотримання політики невизнання анексії Кримського півострова міжнародним співтовариством, застосування конвенційного механізму міжнародних організацій з моніторингу ситуації на окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя початок роботи міжнародного майданчика з деокупації Криму «Женева плюс», допуск міжнародних спостережних місій на Кримський півострів
3) інформування країн-партнерів про зміст, результати, потреби здійснюваних у державі реформ МЗС

інші центральні органи виконавчої влади
постійно отримання міжнародної (технічної, фінансової) допомоги для потреб реформування отримання економічної та політичної підтримки від країн-партнерів з метою ефективного проведення реформ в Україні
376. Реформа медіазаконодавства розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів, спрямованих на дерегуляцію, демонополізацію та деолігархізацію у сфері медіа, в тому числі на підтримку свободи слова та наближення до європейських цінностей та принципів, шляхом гармонізації законодавства України із законодавством ЄС МІП

IV квартал схвалення відповідних законопроектів і подання їх до Верховної Ради України удосконалення законодавства у сфері свободи слова з метою стимулювання розвитку медіа-простору та впровадження принципу прозорості діяльності засобів масової інформації
377. Розроблення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів та плану заходів з її реалізації на період до 2020 року розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів та плану заходів з її реалізації на період до 2020 року Мінекономрозвитку

Держпродспожив-служба
до кінця року прийняття відповідного розпорядження визначення чітких завдань органів виконавчої влади щодо підвищення рівня захисту прав споживачів
378. Забезпечення координації міжнародної технічної допомоги 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму координації міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку

Мінфін

МЗС

Мін'юст
протягом року прийняття відповідної постанови удосконалення принципів та підходів у співробітництві з донорами, виходячи з принципів рівноправного партнерства та спільної відповідальності за досягнення цілей зовнішньої допомоги, посилення спільної звітності та прозорості стосовно використання ресурсів міжнародної технічної допомоги
2) укладення міжнародних договорів України з донорами для залучення міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку

Мінфін

МЗС

Мін'юст
протягом року укладення 10—15 міжнародних договорів України з донорами мобілізація ресурсів міжнародної технічної допомоги для сприяння економічному розвитку України
3) підготовка та проведення координаційних донорських конференцій Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року проведення двох донорських конференцій (за домовленістю з донорами) спільна оцінка взаємного досягнення прогресу та узгодження пріоритетів подальшого співробітництва
4) підготовка та проведення за участю донорів переглядів портфелів проектів міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року проведення переглядів (за домовленістю з донорами) спільна оцінка стану реалізації проектів, підвищення ефективності управління проектами та використання зовнішніх ресурсів
5) підготовка та проведення засідань Координаційної групи Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади
протягом року проведення двох засідань Координаційної групи Фонду удосконалення інструментів, видів та форм зовнішніх ресурсів, у тому числі впровадження механізму поєднання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій і грантових ресурсів донорів
6) організаційно-аналітичне забезпечення участі Української Сторони у засіданнях робочих органів Організації економічного співробітництва і розвитку Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

Мінрегіон

Мінінфраструктури

Міненерговугілля

Держстат

ДРС

Антимонопольний комітет

ДФС

Нацдержслужба

Мін'юст

Мінфін
протягом року участь у засіданнях відповідно до запрошень Організації економічного співробітництва і розвитку активізація співпраці з Організацією економічного співробітництва і розвитку та її державами-членами
379. Забезпечення проведення ефективної боргової політики 1) приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України Мінфін III квартал підготовка та подання для схвалення Верховною Радою України плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу у відповідність з установленими вимогами забезпечення економічно безпечного рівня державного боргу та гарантованого державою боргу
2) розроблення нових принципів щодо здійснення місцевих запозичень (гарантій) в умовах децентралізації Мінфін

Мінекономрозвитку

Мінрегіон
III квартал схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту і подання його до Верховної Ради України удосконалення та підвищення ефективності контролю місцевого боргу