Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

23 Квітня 2020 4:25 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу самостійно через електронну систему охорони здоров’я з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проєкт наказу, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту  наказу  надсилати  протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, телефон: (044) 254-04-11, (e-mail: i.onyshchenko.moh@gmail.com).

Генеральний директор Директорату медичних послугО.Сухорукова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

1. Резюме

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі – проєкт наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларація) самостійно через електронну систему охорони здоров’я з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» заклав основи медичної реформи в Україні та передбачив створення електронної системи охорони здоров’я.

Кабінет Міністрів України постановою від 25 квітня 2018 року № 411 затвердив Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Порядок), який визначає механізм функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Система) та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в Системі. Зазначеною постановою визначено право пацієнта подавати декларацію через Систему відповідно до встановленого МОЗ України порядку.

На даний час наказом МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за

№ 347/31799 передбачено можливість та механізм самостійного подання декларації, але фактично такий функціонал досі не був впроваджений.

На виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558 та Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837, Міністерством охорони здоров’я України було опрацьовано можливість поетапного забезпечення реалізації доступу пацієнта до електронних сервісів Системи.

З урахуванням розвитку державних цифрових сервісів та виявленням додаткових технічних можливостей після запуску інтегрованої системи електронної ідентифікації чинні норми, які регламентують порядок самостійної подачі пацієнтом декларації через Систему, потребують зміни.

3. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити зміни Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу в частині механізму  самостійного подання декларації пацієнтом, передбачивши необхідність електронної ідентифікації чи автентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

Наказ МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 є обов’язковим для всіх надавачів медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджетів.

5. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації проєкту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Зміни, що вносяться, у разі прийняття акта, не матимуть негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Реалізація акта не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення.

Затвердження наказу та його реалізація слугуватиме однією з передумов для зміцнення та збереження громадського здоров’я. Забезпечення доступу пацієнтів до електронних сервісів Системи сприятиме забезпеченню їхніх прав на вільний вибір лікаря первинної медичної допомоги та доступності медичних послуг.

Проєкт наказу матиме позитивний влив на екологію та навколишнє природне середовище. Зокрема, відбудеться зменшення обсягу використання природних ресурсів внаслідок часткового переходу до зберігання та ведення інформації в електронній формі без необхідності використовувати безлічі паперу та фарби.

Проєкт наказу є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які мають створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу потребує проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт стосується питань інформатизації, використання національних електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства та цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно – правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої – четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та пункту 40 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» на виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558 та Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 з метою уточнення механізму подання декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

«                                   2020 р.

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта. Прийняття проєкту наказу дозволить запровадити функціонал самостійного подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнтами через електронну систему охорони здоров’я; скоротити паперовий обіг медичної документації шляхом переведення його на електронний.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я Зменшення витрат на ведення, обмін та зберігання медичної документації + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив зниження навантаження шляхом виключення етапу особистого візиту пацієнта з метою подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та самостійного заповнення пацієнтом необхідних даних в електронній системі охорони здоров’я.
Пацієнти Доступність електронних сервісів + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість доступу до самостійного подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ

22.04.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої – четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 40 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року

№ 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» та з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу самостійно через електронну систему охорони здоров’я з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.

2. Директорату медичних послуг (Сухорукова О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

____№____

Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

1. Пункт 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«2. Подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації або автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації або кваліфікованого електронного підпису. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.».

2. Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV після слів «у довільній формі» доповнити словами та знаками «, в тому числі, самостійно через електронну систему охорони здоров’я».

Генеральний директор Директорату медичних послугО.Сухорукова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Зміст положенням акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за

№ 347/31799

III. Заповнення та подання Декларації

2. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

III. Заповнення та подання Декларації

2. Подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації або автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації або кваліфікованого електронного підпису. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

Забезпечення можливості електронної ідентифікації чи автентифікації пацієнта з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації або кваліфікованого електронного підпису
IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

1.Підставами для припинення Декларації є:

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;

IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

1. Підставами для припинення Декларації є:

2) подання пацієнтом (його законним представником)   заяви про   припинення Декларації у довільній формі, в тому числі, самостійно через електронну систему охорони здоров’я;

Забезпечення можливості використання електронних сервісів електронної системи охорони здоров’я з метою подання пацієнтом   заяви про припинення декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Генеральний директор Директорату медичних послугОксана Сухорукова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті