Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення з метою обговорення Проекту Методики з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (з додатками форм обліку до неї).

Проект Методики розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, впорядкування матеріальної відповідальності за збереження та використання цих матеріальних цінностей.

Проект Методики з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я та повідомлення про оприлюднення Проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді Управлінням бухгалтерського обліку МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, або в електронному вигляді на адресу: 999@moz.gov.ua.

Контактна особа Білоконь Галина Дем’янівна, тел. (044) 253 48 06.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

Прийняття проекту наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» (далі Методика) зумовлене необхідністю виконання підпункту 1 пункту 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни».

Міністерство фінансів України відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» рекомендує Міністерству охорони здоров’я України, відповідно до галузевих особливостей, питання відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій щодо надходження і списання лікарських засобів та медичних виробів врегульовувати Методичними рекомендаціями.

Згідно підпункту 3.4.6. пункту 3.4. Порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 на державну реєстрацію не подаються акти: рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру (в тому числі методичні рекомендації). У разі затвердження Методичних рекомендацій наказ не буде поширюватися на підприємства, установи та організації комунальної та приватної форми, оскільки буде мати тільки рекомендаційний характер, тому проект названо Методикою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» приймається з метою запровадження єдиних методологічних засад у обліку, контролю за збереженням та раціональним використанням цих матеріальних цінностей.

3. Правові аспекти

Проект «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» розроблено відповідно до положень Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

6. Регiональний аспект

Проект Методики не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» оприлюднений на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для обговорення з громадскістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства, що регламентує методологічні засади у обліку, дії суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я та необхідністю подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» сприятиме удосконаленню порядку ведення бухгалтерському обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони, впорядкування матеріальної відповідальності за збереження та використання цих матеріальних цінностей.

Заступник Міністра охорони здоров’я України
керівник апарату
Р. Богачев

Проект
оприлюнений на офіційному сайті МОЗ України
13.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою запровадження єдиних підходів щодо обліку з надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, посилення матеріальної відповідальності за їх збереження та використання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (далі Методика), що додається.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цієї Методики.

3. Визнати таким, що не застосовується на території України, наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 02 червня 1987 року № 747 «Про затвердження Інструкції з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР».

4. Начальнику Управління бухгалтерського обліку головному бухгалтеру (Н. Лапенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України

МЕТОДИКА
ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

1. Загальні положення

1.1. Методика ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (далі — Методика) визначає порядок формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і грошовій формі як запасів та поширюється на бюджетні заклади, установи, організації та підприємства незалежно від форм власності (далі — заклади охорони здоров’я).

1.2. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, до яких належать лікарські засоби та медичні вироби для підприємств та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності (далі — підприємства), визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року № 2, для бюджетних закладів, установ, організацій (далі — бюджетні установи) — Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947, Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746.

1.3. Для цілей цієї Методики терміни «лікарські засоби» та «медичні вироби» застосовуються у такому значенні:

а). Лікарські засоби (далі — ЛЗ) — будь-які речовини або комбінації речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі — АФІ) та допоміжних речовин), що мають властивості та призначені для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-які речовини або комбінації речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), які можуть бути призначені для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

До лікарських засобів належать: АФІ, продукція «in bulk» (будь-який лікарський засіб, призначений для виробництва готового лікарського засобу, який пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та /або кінцевого пакування і маркування); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

б) Медичні вироби (далі — МВ) — прилади, комплекси, системи, обладнання, апарати, інструменти, пристрої, імплантати, приладдя, матеріали або інші вироби, в тому числі інвазивні медичні вироби; медичні вироби для діагностики in vitro (технічний регламент щодо яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 641); медичні вироби, що не досягають основної передбачуваної мети в організмі людини або на ньому за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціям яких такі вироби можуть сприяти; медичні вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного використання з метою забезпечення профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або їх компенсації; дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів; контролю процесів запліднення, тобто це оборотні активи (запаси), які належать закладу та забезпечують його функціонування, а саме: перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, що призначені для пакування та зберігання виробів медичних та лікарських засобів, набори реагентів для медичного, фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів, приладдя, пристосування, імплантати, інструменти та інші вироби, що застосовуються в медичних цілях та будуть використані, як правило, протягом одного року і не беруться на облік як основні засоби.

1.4. Крім обліку на підставі законодавчих документів, зазначених у пункті 1.2 цієї Методики, запроваджується предметно-кількісний облік окремих груп ЛЗ, що регулюються певними нормативно-правовими документами.

Предметно-кількісному обліку підлягають лікарські засоби згідно з Переліком лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку у закладах охорони здоров’я, визначеним у додатку 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062.

Предметно-кількісний облік отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, ведеться у журналі, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062.

Облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ведеться у журналах, форми яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642.

Облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові ведеться за формами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я.

1.5. Лікарські засоби та медичні вироби (далі — запаси) у закладах охорони здоров’я обліковуються бухгалтерською службою та за місцем їх зберігання (знаходження) матеріально відповідальними особами.

1.6. З метою організації складського (внутрішнього) та бухгалтерського обліку керівник закладу охорони здоров’я розпорядчим документом визначає Порядок приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та медичних виробів (далі — Порядок) з урахуванням особливостей господарської діяльності закладу охорони здоров’я

2. Складський облік лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

2.1. Складський облік ЛЗ та МВ повинен забезпечувати своєчасне та достовірне відображення операцій з їх надходження, переміщення та вибуття.

2.2. Відповідальність за приймання, зберігання і відпуск ЛЗ та МВ покладається на матеріально відповідальних осіб, призначених наказом керівника закладу охорони здоров’я. З посадовими особами, які відповідають за збереження цих запасів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2.3. Облік здійснюється за найменуваннями за кожним лікарським засобом окремо, з зазначенням його назви, дозування, лікарської форми випуску (таблетки, ампули тощо), виду упаковки (коробки, флакони, туби тощо), назви виробника лікарського засобу, кількості, ціни та суми.

2.4. Для аналітичного обліку ЛЗ та МВ матеріально відповідальними особами складу ведеться Книга складського обліку лікарських засобів та медичних виробів (додаток 1).

2.5. При прийманні до спеціального приміщення для зберігання ЛЗ та МВ (складу) матеріально відповідальна особа розписується на кожному з трьох примірників прибуткової накладної про їх отримання.

Перший примірник прибуткової накладної передається до бухгалтерської служби, другий — залишається у матеріально відповідальної особи, третій примірник повертається постачальнику.

2.6. Видача ЛЗ та МВ зі складу у відділення здійснюється згідно з Накладною (вимогою) (додаток 2), яка виписується у двох примірниках старшою медсестрою кожного відділення.

Відповідно до зазначеної потреби у накладних (вимогах) матеріально відповідальними особами складу здійснюється відпуск з проставлянням фактично відпущеної кількості за кожним найменуванням, ціни та суми, а також загальний підсумок за цим обліковим документом у гривнях з копійками.

2.7. Матеріально відповідальною особою складу на підставі прибуткових накладних та видаткових накладних (вимогах) проводяться записи до документів:

Реєстр отриманих прибуткових накладних (додаток 3);

Реєстр виданих накладних (вимог) (додаток 4).

Ці реєстри складають у двох примірниках та подаються до бухгалтерської служби у зазначені в Порядку терміни, але не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним.

Один примірник реєстру з підшитими до нього накладними після перевірки правильності оформлення первинних документів залишається в бухгалтерській службі, другий — з відміткою бухгалтера про приймання повертається матеріально відповідальній особі складу.

2.8. У терміни, визначені Порядком, але не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, матеріально відповідальні особи складу складають та подають до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів (додаток 6).

3. Облік лікарських засобів та медичних виробів у відділеннях закладу охорони здоров’я.

3.1. Облік ЛЗ та МВ ведеться матеріально відповідальними особами відділень за найменуваннями за кожним лікарським засобом у кількісному вимірі.

3.2.Матеріально відповідальні особами відділень повинні дотримуватися вимог щодо:

  • умов зберігання ЛЗ та МВ;
  • своєчасного оприбуткування отриманих зі складу та видачі на пости (маніпуляційні кімнати) ЛЗ та МВ;
  • дотримання термінів щодо складання звітності за отриманими від складу, виданими на пости (маніпуляційні кімнати) та використаними ЛЗ та МВ, а також своєчасного подання відділеннями звітів до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я.

3.3. У кожному відділенні отримані зі складу запаси відображаються надходженням у Журналі обліку отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів (далі Журнал) (додаток 5).

3.4. Порядок заповнення окремих граф Журналу:

У графі 8 цього Журналу зазначається кількість виданих ЛЗ та МВ на пости (маніпуляційні кімнати).

У графі 9 цього Журналу зазначаються дані про фактичне використання запасів, які повинні відповідати даним графи 3 «Використано», зазначених у Звіті про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) (додаток 8).

У Журналі обліку отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів залишок на кінець місяця визначається наступним чином: залишок на початок місяця (графа 3) плюс надійшло (графа 6) мінус фактично використано (графа 9) становить залишок на кінець місяця (графа 10).

3.5. У терміни, визначені Порядком, але не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, матеріально відповідальні особи відділень складають та подають до бухгалтерської служби закладу охорони здоров’я Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів (додаток 6).

4. Облік лікарських засобів та медичних виробів на постах (у маніпуляційних кімнатах)

4.1. На пости (у маніпуляційні кімнати) видача ЛЗ та МВ здійснюється головними (старшими) медичними сестрами відділень відповідно до листків-призначень хворим.

4.2. Медичними сестрами постів (маніпуляційних кімнат) ведеться Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) (додаток 7).

4.3. У терміни, визначені Порядком, але не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним, на підставі даних, зазначених у Журналі (додаток 7), медичні сестри постів (маніпуляційних кімнат) складають Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) (додаток 8) та подають головній (старшій) медичній сестрі відділення.

5. Бухгалтерський облік лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

5.1. Бухгалтерський облік ЛЗ та МВ здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закладу охорони здоров’я та комп’ютерної технології оброблення облікових даних.

5.2. Бухгалтерською службою ведеться облік ЛЗ та МВ в кількісному та вартісному вимірі у гривнях з копійками за найменуваннями та в розрізі матеріально відповідальних осіб, з неухильним дотриманням порядку оформлення та подання первинних документів. При необхідності, вносяться пропозиції щодо застосування додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку.

5.3. Заклади охорони здоров’я мають право самостійно обирати метод списання, однак для одного і того ж виду ЛЗ та МВ, що мають однакове призначення та однакові умови використання, не можуть застосовуватися різні методи списання.

5.4. Списані лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, що минув, підлягають вилученню з обігу відповідно до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 листопада 2011 року № 809, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 126/20439, та відповідно до Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 липня 2004 року № 349, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 916/9515.

5.5. Суми нестач понад норми природних втрат, а також втрати від псування, крадіжок, знищення, за якими встановлено винні особи, списуються з балансу з віднесенням крадіжок на рахунок винних осіб з метою відшкодування збитків.

5.6. З періодичністю, визначеною законодавством, закладами охорони здоров’я проводиться інвентаризація ЛЗ та МВ.

6. Особливості бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів у бюджетних установах

6.1. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) ЛЗ та МВ, не зараховуються до їх вартості і відносяться на фактичні видатки бюджетної установи за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ), що призначений для придбання цих запасів, або відносяться до податкового кредиту (якщо це передбачено чинним законодавством України).

6.2. Списання використаних ЛЗ та МВ здійснюється бухгалтерською службою у бюджетних закладах за балансовою вартістю чи середньозваженою собівартістю згідно із звітами про фактичне використання, які складаються матеріально відповідальними особами. На кінець місяця за кожним найменуванням виводяться залишки цих запасів за кількістю та сумою.

6.3. При застосуванні методу списання за балансовою вартістю ЛЗ та МВ списуються за вартістю, відображеною у бухгалтерському обліку.

6.4. При застосуванні методу списання за середньозваженою собівартістю списання здійснюється за розрахунком, що визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці ЛЗ та МВ на сумарну кількість цих запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді запасів. Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі наявності значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами, та обчислюється на періодичній основі або при отриманні кожної партії запасів.

6.5.На підставі звітів матеріально відповідальних осіб складу та відділень про надходження і використання ЛЗ та МВ бухгалтерською службою бюджетної установи за відповідними бухгалтерськими рахунками ведеться накопичувальна відомість, форма якої затверджена в установленому законодавством порядку.

6.6. Виявлені при інвентаризації лишки ЛЗ та МВ підлягають оприбуткуванню та зарахуванню бюджетною установою на збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим встановленням причин виникнення лишків.

6.7. Списання сум з винних осіб, заподіяних крадіжкою, нестачею або втратою, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6.8. За результатами інвентаризації допускається регулювання інвентаризаційних різниць. Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки щодо матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворилися за один і той же період, що перевіряється, та в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, яка перевіряється.

6.9. Лишки та нестачі запасів, виявлених під час інвентаризації проводяться бухгалтерськими службами бюджетних установ відповідними проведеннями згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746.

6.10. Нестачі ЛЗ та МВ в межах норм природних втрат, виявлені в результаті інвентаризації, підлягають списанню за розпорядженням керівника у такому порядку:

придбані поточного року — на фактичні видатки;

придбані минулого року — на фінансові результати.

6.11. Аналітичний облік ЛЗ та МВ, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду або отриманих шляхом централізованого постачання на виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру, в бюджетних установах ведеться за тими самими обліковими регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду. Придбані головним розпорядником коштів державного (місцевого) бюджету за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм ЛЗ та МВ можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів з віднесенням отриманих запасів до другої підгрупи другої групи власних надходжень.

У разі отримання ЛЗ та МВ у межах головного розпорядника бюджетних коштів, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності такі операції відображаються як розрахунки з внутрішньовідомчої передачі майна.

6.12. Облік ЛЗ та МВ, отриманих бюджетними установами як гуманітарна чи благодійна допомога, гранди, дарунки, пожертви ведеться у загальному порядку, але окремо від запасів, придбаних за рахунок коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків, відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконання робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1295, та Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222.

7. Особливості бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів підприємствами

7.1. Визнання та оцінка запасів регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02 листопада 1999 року № 751/4044.

7.2. Оцінка вибуття запасів на підприємствах здійснюється відповідно до нормативних документів, зазначених у пункті 1.2 цього Порядку за одним з таких методів:

ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

7.3. Регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється бухгалтерськими службами підприємств у порядку, встановленому законодавством.

7.4. Для підприємств незалежно від видів діяльності та форм власності порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги регламентується наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року № 298, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за № 915/4208.

Заступник Міністра охорони здоров’я України
керівник апарату
Р. Богачев

Додаток 1
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Книга
складського обліку лікарських засобів та медичних виробів

_______________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа ______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Склад Стелаж Поличка Одиниця виміру Ціна Найменування Дозування Лікарська форма Назва виробника Кількість Сума

Зворотна сторона

Дата запису № документа Порядковий номер запису Від кого отримано (кому видано) Кількість Контроль (підпис) Дата перевірки Зауваження та пропозиції Підпис
Надходження Видаток Залишок

Матеріально відповідальна особа

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 2
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Накладна (вимога) №___

за _____________________20___ року

з/п Найменування лікарських засобів та медичних виробів Одиниця виміру Ціна Кількість Сума
Вимагається Відпущено

Відпустив

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Отримав

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Погоджено Завідувач відділення

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 3
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

__________________________________

(заклад охорони здоров’я)

приміщення для зберігання лікарських

засобів та медичних виробів (склад)

__________________________________

(підрозділ)

Реєстр отриманих прибуткових накладних

за _____________________20___ року

№ з/п Найменуванняпостачальна Накладна Сума
Дата
Всього Х Х Х

Здав

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Прийняв Бухгалтер

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 4
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Реєстр виданих накладних (вимог)

за _____________________20___ року

№ з/п Найменуванняструктурного підрозділу Накладна (вимога) Сума Матеріально відповільна особа
Дата
Разом Х Х Х Х Х

Здав

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Перевірив Бухгалтер

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 5
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Журнал обліку отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів

за ____________місяць 20___ року

______________________________________________

(назва лікарського засобу)

№ з/п Один. виміру Залишок на початок місяця Надійшло Видано Фактичновикористано Залишок на кінець місяця Отримав пост (маніпуляційна)
Дата № накладної Кількість Дата Кількість кількість П.І.Б. Підпис
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Х Х
Всього Х Х Х Х Х Х

Матеріально відповідальна особа

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Затверджую

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 6
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів

за ____________місяць 20___ року

з/п Найменування лікарських засобів та медичних виробів Одиниця виміру Кількість
Залишокна початок місяцяна _______ 20___р. Надходження Використання Залишок на кінець місяцяна _______ 20___ р.

Матеріально відповідальна особа

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Бухгалтер

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Затверджую

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 7
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Журнал обліку фактично отриманих і використаних
лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами)

за ____________місяць 20___ року

______________________________________________________

(назва лікарського засобу)

Отримано на пост (у маніпуляційну кімнату)

№ з/п Дата Кількість Відмітка матеріально відповідальної особи посту (маніпуляційної кімнати) про отримання
П.І.Б Підпис
Всього за місяць Х Х Х

Матеріально відповідальна особа

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Зворотній бік Журналу обліку
фактично отриманих і
використаних лікарських засобів
та медичних виробів постами
(маніпуляціними кімнатами)

Використано на посту (в маніпуляційній кімнаті)

____________________________________________________________

(назва лікарського засобу)

Дата Прізвище, ім’я, по батькові хворого № історії хвороби Кількість Відмітка матеріально відповідальної особи посту (маніпуляційної кімнати)про видачу
П.І.Б Підпис
Всього за місяць Х Х

Матеріально відповідальна особа

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 8
до Методики ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад охорони здоров’я)

_____________________________

(підрозділ)

Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів

постами (маніпуляційними кімнатами)

за ____________місяць 20___ року

______________________________________________________

(назва лікарського засобу)

№ з/п Найменування Фактична кількість-*
надійшло використано
1 2 3

Здав

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Прийняв

___________ ______________________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

1. Опис проблеми

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» підготовлено на виконання підпункту 1 пункту 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р щодо розробки та затвердження Інструкції з ведення обліку лікарських засобів, перев’язувальних засобів та виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський обік та фінансову звітність в Україні» регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бюджетним кодексом України встановлено, що бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

На сьогоднішній день бюджетні установи при веденні бухгалтерського обліку керуються нормативно-правовими актами Державного казначейства України, які є чинними до того часу, поки їх в установленому порядку не буде визнано такими, що втратили чинність.

Метолологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, до яких належать лікарські засоби та медичні вироби, підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2, а бюджетними установами Інструкцією з обліку запасів, затвердженою наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125.

Статтею 6 Закону визначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Згідно підпункту 3.4.6. пункту 3.4. Порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 на державну реєстрацію не подаються акти: рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру (в тому числі методичні рекомендації). У разі затвердження Методичних рекомендацій наказ не буде поширюватися на підприємства, установи та організації комунальної та приватної форми, оскільки буде мати тільки рекомендаційний характер, тому проект названо Методикою.

На сьогоднішній день на території України застосовується Інструкція з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, які перебувають на державному бюджеті СССР (далі Інструкція), затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я СССР від 02 червня 1987 року № 747 зі змінами внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 1996 року № 165.

Для цілей бухгалтерського обліку норми цієї Інструкції застарілі, терміни щодо визначення медикаментів, перев’язувальних засобів, допоміжних матеріалів, тари, їх класифікація та порядок віднесення на відповідні бухгалтерські рахунки не відповідають визначенням, які застосовуються у Законі України «Про лікарські засоби» (зі змінами) від 04 квітня 1996 року № 124-96-Вр, у постанові Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2011 року № 867 «Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість», у постанові Кабінету Міністрів України від 09 литопада 2004 року № 1497 «Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення».

2. Цілі та завдання прийняття запропонованого акта

Мета прийняття запропонованої Методики є запровадження єдиних підходів щодо ведення бюджетними установами та підприємствами, незалежно від форм власності складського обліку, обліку з внутрішнього переміщення і бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів, які відносяться до запасів та застосування запропонованих форм книг, реєстрів, журналів, звітів, згідно з додатками до цієї Методики.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Існує два альтернативні способи досягнення цілей встановленої мети:

Перший альтернативний спосіб — збереження чинної Інструкції з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, які перебувають на державному бюджеті СССР, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я СССР від 02 червня 1987 року № 747 (зі змінами).

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призведе до суперечностей в законодавстві в частині ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів

Другий альтернативний спосіб (обраний спосіб) — забезпечить усунення протиріч у нормативній та законодавчій базі з питань ведення складського та бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів на території України.

Таким чином, обраний спосіб, викладений у наказі МОЗ України є єдиним способом вирішити вищезазначене проблемне питання.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» передбачено застосування запропонованої Методики для використання у роботі закладами охорони здоров’я, підпорядкованими Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству Автономної республіки Крим, Департаментам охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міської Державних адміністрацій, а також застосування запропонованих форм книг, реєстрів, журналів, звітів, згідно з додатками до цієї Методики.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Серед сприятливих зовнішніх обставин, що впливають на досягнення цілей цієї Методики, можна виділити:

Виконання норм, які встановлені проектом акту, не викличе ускладнень у виконанні функцій закладами охорони здоров’я.

Виконання запропонованого акту не потребуватиме витрачання додаткових коштів та часу.

Виконання вимог даного акту закладами охорони здоров’я є обов’язковим з метою уникнення порушень норм законодавства.

Очікується ефективність акта, оскільки запропонована Методика сприятиме впорядкуванню обліку лікарських засобів, медичних виробів матеріально відповідальними особами на складах, у віддаленнях та обліку цих матеріальних цінностей бухгалтерськими службами.

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне вирішення завдання, поставленого перед Міністерством охорони здоров’я України підпунктом 1 пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р щодо розробки та затвердження Інструкції з ведення обліку лікарських засобів, перев’язувальних засобів та виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я, та створює чітку систему управління та контролю за порядком обліку цих матеріальних цінностей та матеріальної відповідальності.

6. Очікувані результати

Позитивний результат: встановлення чітких, прозорих і зрозумілих вимог до закладів охорони здоров’я та забезпечення прозорості в питаннях списання використаних, непридатних лікарських засобів та медичних виробів, відслідковування їх залишків по кожному найменуванню за кількістю та сумою.

Негативний результат: відсутній.

7. Запропонований строк дії акта

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не передбачається;

Методика пошириться на всі бюджетні заклади та підприємства незалежно від форм власності (далі заклади охорони здоров’я).

Рівень поінформованості закладів охорони здоров’я з основних положень акта: проект розміщено на офіційному сайті МОЗ України. Після державної реєстрації наказу МОЗ України останній буде розміщено на сайті Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі «Ліга».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження ефективності застосування зазначеного наказу буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України за рахунок аналізу показників діяльності, наведених у формах державної статистичної звітності закладів охорони здоров’я.

Заступник Міністра керівник апарату Р. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті