Витяг із Закону України від 12.02.2015 р. № 198-VIII

16 Вересня 2015 4:02 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 12.02.2015 р. № 198-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

12. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):

1) частину першу статті 1 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим;

2) у частині першій статті 3:

а) у пункті 1:

підпункт «г» після слів «військові посадові особи Збройних Сил України» доповнити словами «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

у підпункті «д» слова «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» виключити;

б) у пункті 3 слова «та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах» замінити словами «та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією»;

3) у статті 12:

а) у частині першій:

пункт 12 після слів «надсилати до» доповнити словом «інших»;

доповнити пунктом 121 –11такого змісту:

«121) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення»;

б) частину третю викласти в такій редакції:

«3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення»;

4) в абзаці першому частини другої статті 23 слова «з одного джерела» замінити словами «від однієї особи (групи осіб)», а слова «поточного року» – словами «того року, в якому прийнято подарунки»;

5) у частині першій статті 46:

а) пункти 2-4 після слів та цифри «зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

б) доповнити пунктом 51 такого змісту:

«51) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї».

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

в) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;

г) третє речення пункту 8 викласти в такій редакції: «Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;

ґ) у пункті 9:

абзац перший після слів «відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

д) в абзаці другому пункту 10 цифри «50» замінити цифрами «20»;

6) у статті 62:

а) пункт 2 частини другої доповнити словами і цифрами «якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень»;

б) у частині четвертій слова «Положення антикорупційної програми» замінити словами «Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми»;

в) у частині п’ятій слова «запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми» замінити словами «призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми»;

7) в абзаці першому частини першої статті 63 слова «повинна містити» замінити словами «може містити, зокрема, такі положення»;

8) у статті 64:

а) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки»;

б) в абзаці першому частини четвертої слова та цифру «підпункті «а» пункту 2» виключити;

9) у розділі XIII «Прикінцеві положення»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції»;

б) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

«1) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VII), крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

в) в абзаці другому підпункту 22 пункту 5 слова «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи» замінити словами «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону»;

г) пункт 6 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до введення в дію цього Закону»;

10) у тексті Закону слова «Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.

Президент України П. Порошенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті