Законопроект «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України»

02 Листопада 2015 11:19 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

Доповідати даний законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Пташник В.Ю.

Народні депутати України В.Ю. Пташник
Н.В. Кацер-Бучковська
А.І. Шкрум
І.О. Климпуш-Цинцадзе
В.В. Голуб
Г.М. Гопко
Т.Г. Острікова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Наразі, майже жодне рішення Антимонопольного комітету не є публічним. Разом з тим, враховуючи функції, які виконує публікація рішень, відповідна процедура є звичайною практикою в роботі більшості розвинутих конкурентних відомств по всьому світу. Зокрема, оприлюднення рішень забезпечує

а) прозорість та передбачуваність діяльності конкурентного відомства, що, в свою чергу, впливає також на рівень правового обґрунтування позицій відомства; та

б) правову визначеність для суб’єктів господарювання, зокрема щодо можливих антиконкурентних ризиків.

Необхідність запровадження обов’язку публікувати рішення Антимонопольного комітету України на офіційному сайті органу визначено підпунктом 2.1.1 Розділу ІХ Коаліційної угоди.

Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – «Угода»), Україна взяла на себе зобов’язання щодо публікації рішень органів Антимонопольного комітету України. Зокрема, відповідно до Угоди, Україна має імплементувати статтю 30 Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003 та Статтю 20 Регламенту Ради (ЄС) № 139/2004. Відповідні статті закріплюють обов’язок Європейської комісії публікувати рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та рішення щодо концентрацій з урахуванням обґрунтованих інтересів суб’єктів господарювання щодо захисту комерційної таємниці.

Таким чином, з метою виконання Угоди розроблено даний законопроект.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою виконання Угоди, запровадження процедури громадського контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України та забезпечення правової визначеності та передбачуваності суб’єктів господарювання щодо своєї конкурентної поведінки. Зазначене, серед іншого, сприятиме

а) зменшенню кількості рішень органів Антимонопольного комітету, прийнятих з порушенням законодавства;

б) попередженню правопорушень суб’єктами господарювання та органами влади у сфері економічної та недобросовісної конкуренції;

в) захисту інтересів суб’єктів господарювання; та

г) розвитку конкуренції в цілому.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається, що Органи Антимонопольного комітету України обов’язково публікують рішення за результатом розгляду

а) заяв та справ на концентрацію та узгодженні дії;

б)справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; та

в) справ про недобросовісну конкуренцію

на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення з урахуванням інформації, публікування якої може завдати шкоду учасникам та третім особам.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно правовими актами, у цій сфері правового регулювання, є Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Законопроект створить, передусім, умови для контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України, підвищенню рівня правової впевненості щодо антиконкурентних ризиків, та, відповідно, попередженню правопорушень, що матиме позитивний вплив на розвиток конкуренції в Україні в цілому.

Народні депутати України В.Ю. Пташник
Н.В. Кацер-Бучковська
А.І. Шкрум
І.О. Климпуш-Цинцадзе
В.В. Голуб
Г.М. Гопко
Т.Г. Острікова

Проект

від 11.02.2015 р. за реєстрайціним № 2102

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):

1) у статті 22-1:

виключити останнє речення частини другої статті;

доповнити статтю новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.

В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою».

У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою

2) Абзац 1 статті 24 після слів «встановленому законодавством» доповнити словами «та оприлюднюються».

2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) :

1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження»

2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:

«Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).

3) абзац 11 частини першої ст. 48 виключити.

4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:

«Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).

У зв’язку з цим вважати частини 2-3, частинами 3-4.

3. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):

1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:

«Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Чинна редакція  Редакція з урахуванням запропонованих змін 
Закон України «Про Антимонопольний комітет України» 
Стаття 22-1. Обов’язок надання інформаціїДокументи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації. Стаття 22-1. Обов’язок надання інформаціїДокументи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно.
Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою.
Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону.За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.… Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону.За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.…
Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, посвідчених у порядку, встановленому законодавством.… Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, посвідчених у порядку, встановленому законодавством та оприлюднюються.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» 
Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі.Абзац відсутній Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі.Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження.
Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання6. Інформація про прийняті рішення за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію може бути опублікована в “Офіційному віснику України”, інших друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена в інший спосіб. Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання6. Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
Стаття 48. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про:визнання вчинення порушення законодавства про     захист економічної конкуренції;припинення порушення законодавства про захист   економічної конкуренції;зобов’язання органу влади, органу місцевого   самоврядування, органу адміністративно-господарського правління та контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; Стаття 48. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про:визнання вчинення порушення законодавства про     захист економічної конкуренції;припинення порушення законодавства про захист   економічної конкуренції;зобов’язання органу влади, органу місцевого   самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;
визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;накладення штрафу;блокування цінних паперів;усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом’якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію;скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону; визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;накладення штрафу;блокування цінних паперів;усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом’якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію;скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення   дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону;
оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі опублікування рішень у повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою територіального відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначені цим рішенням або законодавством; Абзац виключити
закриття провадження у справі. закриття провадження у справі.
Частина відсутня 2. Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
2. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони можуть   виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз’яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення.
  1. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони можуть виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз’яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти
    додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення.
3. З метою захисту суспільних інтересів чи відвернення негативних або непоправних наслідків для суб’єктів господарювання органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про визнання рішення, прийнятого відповідно до частини першої цієї статті,   частини першої статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», таким, дія якого не зупиняється у зв’язку з:порушенням господарським судом провадження у   справі про визнання його недійсним;переглядом відповідного рішення (постанови) господарського суду. 4. З метою захисту суспільних інтересів чи відвернення негативних або непоправних наслідків для суб’єктів господарювання органи Антимонопольного комітету   України приймають рішення про визнання рішення, прийнятого відповідно до частини першої цієї статті, частини першої   статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», таким, дія якого не зупиняється у зв’язку з:порушенням господарським судом провадження у   справі про визнання його недійсним;переглядом відповідного рішення (постанови) господарського суду.
Рішення органу Антимонопольного комітету України, передбачене цією частиною, може бути прийняте за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи органів Антимонопольного комітету України. Таке рішення може прийматись як перед поданням відповідної заяви до   господарського суду, так і після подання такої заяви, якщо господарським судом не зупинено дію рішення органу Антимонопольного комітету України, що оскаржується. Рішення органу Антимонопольного комітету України, передбачене цією частиною, може бути прийняте за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи органів Антимонопольного комітету України. Таке рішення може прийматись як перед поданням відповідної заяви до господарського суду, так і після подання такої заяви, якщо господарським судом не зупинено дію рішення органу Антимонопольного комітету України, що оскаржується.
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
Стаття 30. Рішення органів Антимонопольного комітету УкраїниОргани Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов’язкові для виконання рішення про:визнання факту недобросовісної конкуренції;припинення недобросовісної конкуренції;офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;накладання штрафів;закриття провадження у справі. Стаття 30. Рішення органів Антимонопольного комітету УкраїниОргани Антимонопольного комітету України у справах   про недобросовісну конкуренцію приймають обов’язкові для виконання рішення про:визнання факту недобросовісної конкуренції;припинення недобросовісної конкуренції;офіційне спростування за рахунок порушника   поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;накладання штрафів;закриття провадження у справі.
Частина відсутня Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».
У разі надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі. У разі надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі.
Народні депутати України В.Ю. Пташник
Н.В. Кацер-Бучковська
А.І. Шкрум
І.О. Климпуш-Цинцадзе
В.В. Голуб
Г.М. Гопко
Т.Г. Острікова

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління

від 18.02.2015 р.

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України»

(реєстр. № 2102 від 11.02.2015 р., внесений народними депутатами України В.Ю.Пташник та іншими)

У проекті пропонується запровадити процедуру громадського контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України, зокрема, шляхом обов’язкового опублікування рішень за результатами розгляду заяв та справ, віднесених до його компетенції, з урахуванням обгрунтованих інтересів суб‘єктів господарювання щодо захисту їх комерційної таємниці.

Головне управління, розглянувши зазначену законодавчу пропозицію, вважає за доцільне зауважити наступне.

1. У нових частинах 4 та 5, якими доповнюється ст. 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», встановлюється, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України (у подальшому – АМК України), його територіальним відділенням неконфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією. При цьому АМК України матиме право не розглядати надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо вона не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу є необґрунтованою. Таким чином, АМК України отримує право самостійно визначати правомірно чи ні власник відповідної інформації надав їй статус інформації з обмеженим доступом.

Проте слід звернути увагу на те, що у частині 3 цієї статті вже передбачено надання АМК України, його територіальним відділенням інформації з обмеженим доступом. За цих умов відсутня необхідність надання органам АМК України неконфіденційної версії відповідної інформації, що пропонується у проекті. У зв‘язку з цим пропонуємо вилучити з проекту внесення змін до статті ст. 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а також внести до проекту інші відповідні зміни.

Разом з тим, на нашу думку, чинну редакцію частини 3 зазначеної статті було б доцільно доповнити наступним реченням:

«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом».

2. У змінах до статті 24 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» доцільно уточнити, де і як оприлюднюється інформація, про яку йдеться у статті.

3. У змінах до статей 30, 31, 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» термін «опубліковуються» доцільно замінити на «оприлюднюються».

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Перший заступник Керівника Головного управління С.О.Гудзинський

ВИСНОВОК

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики

від 19.03.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики розглянув на своєму засіданні 19 березня 2015 року (протокол засідання № 8) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр.№2102 від 11.02.2015р.), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та іншими.

Проектом пропонується запровадити процедуру громадського контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України, зокрема, шляхом обов’язкового опублікування рішень за результатами розгляду заяв та справ, віднесених до його компетенції, з урахуванням обгрунтованих інтересів суб‘єктів господарювання щодо захисту їх комерційної таємниці.

Головне наукове-експертне управління апарату Верховної Ради України (висновок № 16/3-245/2102 від 18.02.2015р.) вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Комітет з питань економічної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 2102) прийняти в першому читанні за основу.

Співдоповідачем від Комітету визначено Голову Комітету, народного депутата України – Іванчука Андрія Володимировича.

Висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України та проект постанови Верховної Ради України додаються.

Голова Комітету А.Іванчук

ЗАУВАЖЕННЯ

Головного юридичного управління

до проекту закону України про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності

Антимонопольного комітету України

(Реєстраційний №2102)

від 16.07.2015 р.

У Головному юридичному управлінні розглянуто зазначений законопроект, підготовлений Комітетом з питань економічної політики до розгляду у другому читанні , і повідомляється наступне.

Запропоновані у законопроекті зміни сприятимуть забезпеченню публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України із збереженням інтересів суб’єктів господарювання щодо захисту комерційної таємниці. При цьому прийняття вказаного законопроекту сприятиме реалізації права на доступ до публічної інформації.

Разом з тим, слід зауважити, що норми законопроекту про обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати інформацію про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію, рішень за результатами розгляду цих справ, а також рішень за результатами розгляду справ про недобросовісну конкуренцію протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття, не узгоджуються із вимогами частини другої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», якою встановлено, що інформація підлягає обов’язковому оприлюднення невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів.

Заступник керівника Головного управління В. Мілованов

Проект

(тираж 17.07.2015)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №50, ст. 472; 2004р., №13, ст. 181):

1) частину третю викласти в такій редакції:

«Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

1) надання інформації органам слідства та суду відповідно до закону;

2) недотримання вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) інших випадків, встановлених законом»;

2) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з’ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті, та/або з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації».

У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою.

3. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»(Відомості Верховної Ради України, 2001р., №12, ст. 64; 2003р., №30, ст. 247; 2012р., №5,ст. 36):

1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження»;

2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:

«6. Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення»;

3) у статті 48:

абзац одинадцятий частини першої виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

2. Статтю 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України,1996р., №36, ст. 164; 2009р., №15, ст. 204) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення».

У зв‘язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

II. Прикінцеві положення

1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня

його опублікування.

2. Антимонопольному комітету України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
Проект Проект
ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України -1- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)У розділі І у пункті 1 частини першої слова “виключити останнє речення частини другої статті;” – виключити. Враховано ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України 
Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: -2- Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка №14)Пункт перший частини першої розділу першого законопроекту виключити. Врахованочастково І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):1) у статті 22-1:виключити останнє речення частини другої статті; -3- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У розділі І у частині першій пункт перший виключити.Пункт перший викласти у такій редакції:«1) у статті 22-1 частину третю доповнити новим реченням третім такого змісту: «Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом». Врахованочастково 

 

 

1. У статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №50, ст. 472; 2004р., №13, ст. 181):
-4- Н.д.Голубов Д.І. (Реєстр.картка №136)Частину 3 статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» доповнити реченням наступного змісту:«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів, є інформацією з обмеженим доступом». Врахованоредакційно
-5 Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)Н.д.Фаєрмарк С.О. (Реєстр.картка №254)У розділі І у частині першій пункт 1 викласти у такій редакції:«1) у статті 22-1:частину третю статті викласти в такій редакції:Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків: Врахованочастково 1) частину третю викласти в такій редакції:«Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:
1) надання її органам слідства та суду відповідно до закону, 1) надання інформації органам слідства та суду відповідно до закону;
2) відсутності критеріїв обмеження доступу до інформації, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі якщо суспільний інтерес у оприлюдненні таких документів чи іншої інформації, що полягає, зокрема, у:доведенні органом Антимонопольного комітету України порушення законодавства про захист економічної конкуренції;необхідності оцінки негативних для конкуренції наслідків узгоджених дій, концентрації;забезпеченні правової визначеності та передбачуваності застосування законодавства про захист економічної конкуренції при оприлюдненні прийнятих органами Антимонопольного комітету України рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заявах і справах про узгоджені дії, концентрацію,забезпеченні реалізації права суб’єкта господарювання на захист з метою прийняття органом Антимонопольного комітету України обґрунтованого рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,переважає шкоду, яка може бути завдана таким оприлюдненням. 2) недотримання вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3) в інших випадках, встановлених законом. 3) інших випадків, встановлених законом»;
доповнити статтю новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою».У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою доповнити статтю новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:Особа, яка надає інформацію, як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів,є інформацією з обмеженим доступом.В цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті   Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з’ясування підстав надання інформації статусу конфіденційної та можливості зняття цією особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк не конфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з видаленою, зачерненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, який забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, та/або з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі розкриттям такої інформації. 2) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті,   Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з’ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами другим та третім частини третьої цієї статті, та/або з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою”. У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
-6- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №397)«1) у статті 22-1:частину третю статті викласти в такій редакції:Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:1) надання її органам слідства та суду відповідно до закону;2) відсутності критеріїв обмеження доступу до інформації, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;3) в інших випадках, встановлених законом».У статті 22-1 нову частину п‘яту виключити з тексту проекту. Враховано
2) Абзац 1 статті 24 після слів «встановленому законодавством» доповнити словами «та оприлюднюються». -7- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)Підпункт другий пункту першого наступного змісту: “2) Абзац 1 статті 24 після слів “встановленому законодавством” доповнити словами “та оприлюднюються”.” – виключити. Враховано
-8- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)Підпункт 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «2) Абзац 1 статті 24 після слів «встановленому законодавством» доповнити словами «та оприлюднюються на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України у визначеному законом порядку». Відхилено
-9- Н.д.Голубов Д.І. (Реєстр.картка №136)Частину 1 статті 24 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» після слів «та оприлюднюються» доповнити словами «з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відхилено
2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) : -10- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)У абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту слова «стосовно» замінити словом «щодо», після слів «а саме» поставити «:» (двокрапку), слова «виду та змісту» замінити словами «вид та зміст». Враховано частково 3. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»(Відомості Верховної Ради України, 2001р., №12, ст. 64; 2003р., №30, ст. 247; 2012р., №5,ст. 36):
-11- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)1) У пункті 1) абзаці другому слово «опублікуванню» замінити на «оприлюдненню». Враховано
1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:«Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження» -12- Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №336)Н.д.Агафонова Н.В. (Реєстр.картка №333)Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)В пункті 1 частини другої розділу I після слів «змісту узгоджених дій чи концентрації» доповнити словами «, а також статус розгляду справи» та слова «протягом 10 днів» замінити словами «протягом трьох робочих днів». Відхилено 1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:«Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження»;
-13- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №397)В Законі України «Про захист економічної конкуренції» з нового абзацу статті 30 вилучити слово «змісту».У змінах до статей 30, 31, 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» після цифри 10 доповнити словом «робочих». Враховано
-14- Н.д.Голубов Д.І. (Реєстр.картка №136)У змінах до статей 30, 31, 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» терміни «опублікуванню», «публікується» та «публікують» замінити відповідно термінами «оприлюдненню», «оприлюднюється» та «оприлюднюють». Враховано
-15- Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка №14)У змінах, які пропонуються законопроектом до статей 30,31,48 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» термін «опубліковуються» доцільно замінити на «оприлюднюються». Враховано
-16- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)У абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту після слова «концентрацію» поставити кому, цифри та слова «30» днів замінити цифрами та словами «10» днів. Враховано
2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:«Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472). -17- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка№375)Н.д.Фаєрмарк С.О. (Реєстр.картка №254)2. Пункт 2 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення. Враховано 2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:«6. Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення»;
-18- Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №336)Н.д.Агафонова Н.В. (Реєстр.картка №333)Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)В пунктах 2 і 4 частини другої та пункті 1 частини третьої розділу I слова «протягом 30 днів» замінити словами «протягом трьох робочих днів». Відхилено
-19- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У пункті 2) в абзаці другому слово «опублікуванню» замінити на «оприлюдненню». Враховано
3) абзац 11 частини першої ст. 48 виключити. -20- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту цифри та слова «30» днів замінити цифрами та словами «10» днів. Враховано 3) у статті 48:абзац одинадцятий частини першої виключити;
-21- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У пункті 4) в абзаці другому слово «опублікуванню» замінити на «оприлюдненню». Враховано
-22- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)Н.д.Фаєрмарк С.О. (Реєстр.картка №254)Пункт 4 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією   – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної   інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.У зв’язку з цим частини другу-третю вважати відповідно частинами третьою-четвертою». Враховано
4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:«Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).У зв’язку з цим вважати частини 2-3, частинами 3-4. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:«2. Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі,   крім інформації, яка визначена   інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення».У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
3. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164): -23- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)У абзаці другому підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту цифри та слова «30» днів замінити цифрами та словами «10» днів. Враховано 2. Статтю 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України,1996р., №36, ст. 164; 2009р., №15, ст. 204) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту: -24- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У частині третій у пункті 1) в абзаці другому слово «опублікуванню» замінити на «оприлюдненню». Враховано
«Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472). -25- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)Н.д.Фаєрмарк С.О. (Реєстр.картка №254)Пункт 1 частини 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:«1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає оприлюдненню у повному обсязі за винятком інформації, яка є конфіденційною інформацією – така інформація має бути вилучена або змінена у спосіб, який забезпечує захист конфіденційної   інформації та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету рішення прийнятого рішення. Враховано «Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення».У зв‘язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
II. Прикінцеві положення. -26- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)Н.д.Фаєрмарк С.О. (Реєстр.картка №254) Враховано II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування. 5. Доповнити розділ ІІ пунктом 2 Прикінцевих положень наступного змісту:«2. Доручити Антимонопольному комітету України у тримісячний термін з дня, наступного за днем опублікування Закону, привести Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України (Офіційний вісник України, 2011 р., № 64, стор. 39, ст. 2522) у відповідність із цим Законом.».
  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня

його опублікування.

 

2. Антимонопольному комітету України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті