Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»

08 Вересня 2016 4:54 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статі 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями».

Доповідати під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат Голуб В.В.

Народні депутати України
В.В. Голуб
О.С. Сотник
І.О. Климпуш-Цинцадзе

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р. було впроваджено перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами. Зазначений перехід було оформлено статтею 58–1 Господарського кодексу України, відповідно до частини першої якої «суб’єкт господарювання може мати печатки» та статтею 207 Цивільного кодексу України, згідно з частиною другою якої «обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін».

Водночас поза межами правового регулювання залишились наступні питання:

  • (1) Яким є юридичне значення відбитку печатки та наслідки непроставлення відбитку печакти;
  • (2) Яким чином суб’єкти господарювання можуть або ж повинні дізнаватися про те, чи обов’язковим є використання печатки їх контрагентом;
  • (3) Яким є режим використання печатки поза межами цивільно-правових відносин.

Крім того, існує ціла низка законів, які, не зважаючи на загальне правило про добровільність використання печаток, роблять відбиток печатки обов’язковим реквізитом документів. Прикладами таких законів є Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про депозитарну систему України», Закон України «Про аграрні розписки».

Ряд законодавчих актів визнають відбиток печатки обов’язковим реквізитом документу в залежності від того, чи є у суб’єкта господарювання печатка, а не від того, чи прийняв такий суб’єкт господарювання рішення використовувати таку печатку. Такі положення містяться у Господарському процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Податковому кодексі України, Законі України «Про обіг векселів в Україні» тощо.

Більше того, Кодекс України про адміністративні правопорушення все ще містить адміністративну відповідальність за «порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток» (ст. 189–2), не зважаючи на те, що вказаних правил не існує, як не існує і заборони на операції з самонабірними печатками.

Вказана ситуація призвела до того, що, не зважаючи на прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р., печатки продовжують бути фактично обов’язковим реквізитом кожної юридичної особи. При цьому ризики та невизначеність, пов’язана з режимом використання печаток, лише зросла.

Ще однією проблемою, на вирішення якої спрямований законопроект, є те, що численні положення законодавства про необхідність наявності печаток на документах призвели до того, що у господарській та правозастосовчій діяльності відбиток печатки часто помилково сприймається як доказ наявності повноважень у особи, яка підписала документ, незалежно від реальних повноважень таких осіб. Зазначена практика хоча і була помилковою завжди, однак стала особливо небажаною після скасування дозвільного порядку виготовлення печаток наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.2011р. №5 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС від 11.01.99 №17». З цієї дати будь-яка особа отримала право виготовляти печатки будь-якого змісту та у будь-якій кількості на власний розсуд, а тому вимога наявності відбитку печатки на документі є звичайною бюрократичною перепоною, а не підтвердженням офіційності/автентичності/достовірності документу чи повноважень особи, яка підписала такий документ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є вдосконалення державного регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Задля досягнення вказаної мети проектом Закону впроваджуються наступні положення:

  • із законодавства виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання)
  • виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
  • виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.

3. Правові аспекти

У сфері, регулювання якої вдосконалюється проектом закону, діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Податковий кодекс України, Закон України «Про обіг векселів в Україні», Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про депозитарну систему України», Закон України «Про аграрні розписки».

Реалізація проекту Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, окрім зазначених у ньому.

Реалізація законопроекту також не передбачає визнання будь-яких нормативно-правових актів такими, що втратили чинність, та/або розроблення нових нормативно-правових актів (окрім нормативно-правових актів про внесення змін до вже існуючих підзаконних нормативно-правових актів).

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян, які не здійснюють господарську діяльність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додається.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження із Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та його положення не впливають на регіональний розвиток.

61 . Запобігання дискримінації

Проект Закону спрямований на вдосконалення режиму використання печаток у господарській діяльності. У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Даний проект Закону не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту Закону відсутні.

Водночас, проект Закону скасовує можливість відмови у прийнятті документів без відбитку печатки, зменшуючи таким чином ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону пройшов консультації із громадськістю, основними представниками якої були суб’єкти підприємництва та бізнес-асоціації. За результатами громадського обговорення проект Закону отримав підтримку.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями. Виходячи з цього, проект Закону не проходив узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. Тому, позиція зазначених соціальних партнерів щодо даного проекту Закону не надається.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проектом Закону деталізується порядок використання печаток у господарській діяльності. Проект Закону підтримує стабільність цивільного обороту та зменшує кількість спорів, що можуть виникнути у зв’язку з невизначеністю правового статусу відбитку печатки.

Крім того, проект Закону спрощує господарську діяльність, виключаючи необхідність проставлення відбитку печатки на документах, які будуть подаватися до органів державної влади або місцевого самоврядування.

В цілому, проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

10 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Внаслідок прийняття проекту Закону буде досягнуто ряд важливих цілей:

1) суб’єкти господарювання отримають реальну можливість здійснювати господарську діяльність без використання печаток;

2) буде зменшено правову невизначеність у сфері використання печаток, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості господарських спорів з цього питання;

3) взаємодія суб’єктів господарювання та державних органів буде спрощеною.

Народні депутати України
В.В. Голуб
О.С. Сотник
І.О. Климпуш-Цинцадзе

Проект
від 10.03.2016 р. реєстраційний № 4194

Закон УкраЇни
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 166–23 такого змісту:

«Стаття 166–23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документіВимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

2) статтю 189–2 виключити;

3) у статті 221 після цифр «166–22» доповнити цифрами «166–23».

4) у частині першій статті 222 цифри «189–2» виключити;

5) абзац сорок перший пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «166–21» доповнити цифрами «166–23».

2. У частині третій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56) слова «ним» та «та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності)» виключити.

3. Абзац третій частини другої статті 207 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356) виключити;

4. Статтю 58–1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст. 144) викласти у такій редакції:

«1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки.

2. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

3. Органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.

4. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим).

5. Виготовлення та придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

6. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом.».

5. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40–41, 42, ст. 492) слова «з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності)» виключити.

6. У частині третій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35–36, № 37, ст. 446) слова «і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації (за наявності)» виключити.

7. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст. 205):

1) у пункті 1 статті 9 слова «і завірених печаткою у встановленому порядку» замінити словами «уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання»;

2) у пункті 7 статті 17 слова «підписаних і завірених печаткою (за наявності)» виключити.

8. У частині третій статті 13 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст. 206) слова «Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.» виключити.

9. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст. 128):

1) у абзаці третьому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;

2) у абзаці четвертому частини п’ятої статті 5 слова «Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)» виключити;

10. У частині шостій статті 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст. 78) слово «має» замінити словами «може мати».

11. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст. 258):

1) у пункті 8 частини другої статті 38 слова «та печатка» виключити;

2) у частині четвертій статті 38 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити;

3) у частині другій статті 40 слова «завірений печаткою юридичної особи або нотаріально» виключити.

12. У Законі України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст. 1):

1) у пункті 3 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об’єднання» виключити;

2) у пункті 4 частини четвертої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об’єднання» виключити;

3) у пункті 4 частини шостої статті 14 слова «засвідчений печаткою громадського об’єднання» виключити;

4) у пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень слова «засвідченими печаткою такої організації, спілки» виключити.

13. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст. 337):

1) у пункті 7 частини п’ятої статті 31 слова «підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а» виключити;

2) у пункті 8 частини п’ятої статті 31 після слова «підпису» доповнити словами «учасника корпоративного фонду — фізичної особи».14. У частині восьмій статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст. 517) слова «печаткою та» виключити.

15. У Законі України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст. 695):

1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «та печатка» виключити;

2) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «та печатка» виключити;

3) у частині першій статті 11 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

4) у частині шостій статті 12 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

5) у частині десятій статті 12 слова «та печатками (за наявності)» виключити;

6) у статті 14 слова «та печаткою» виключити.

16. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст. 883):

1) у абзаці третьому частини третьої статті 22 слово «печаток» виключити;

2) у абзаці третьому частини четвертої статті 27 слова «та печаткою замовника» виключити;

3) у абзаці шістнадцятому частини третьої статті 38 слово «печаток» виключити.

17. У абзаці другому частини п’ятої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст. 262) слова «і печаткою» та «(за її наявності)» виключити.

18. У Законі України «Про утилізацію транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20–21, ст. 719):

1) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слова «засвідченої печаткою» замінити словами «оригіналу або засвідченої підписом керівника»;

2) у пункті «б» абзацу 3 частини 1 слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття відсутня Стаття 166–23. Вимагання проставлення відбитку печатки на документіВимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 189–2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печатокПорушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток -тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за собою їх втрату, – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Статтю виключено
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 41–1 — 41–3, 42–1, 42–2, частиною першою статті 44, статтями 44–1, 46–1, 46–2, 51, 51–2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85–1, 88 — 88–2, 90, 91, 92–1, статтями 98, 101–103, частиною першою статті 106–1, статтями 106–2, 107–1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122–2, 122–4, 122–5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127–1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135–1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149–1, частиною другою статті 154, статтею 155–1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 — 162–3, 163–1 — 163–4, частиною другою статті 163–7, статтями 163–12, 164, 164–3, 164–5 — 164–16, 166–1 — 166–4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166–6, 166–8 — 166–12, 166–14 — 166–18, 166–21, 166–22, 171–2, 172–4 — 172–20, 173 — 173–2, 174, 177–2, частиною третьою статті 178, статтею 180–1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 — 185–11, 185–13, 186–5 — 186–7, 187, 188, 188–1, 188–13, 188–14, 188–16, 188–17, 188–19, 188–22, 188–25, 188–27, 188–28, 188–31, 188–32, 188–33, 188–34, 188–35, 188–38, 188–39, 188–40, 188–41, 188–45, 188–46, 188–47, частиною першою статті 189–1, статтями 189–3, 190, 191, 193, 195–1 — 195–6, статтями 204–1, 204–2, 204–3, 206–1, 212–2 — 212–21 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 41–1 — 41–3, 42–1, 42–2, частиною першою статті 44, статтями 44–1, 46–1, 46–2, 51, 51–2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85–1, 88 — 88–2, 90, 91, 92–1, статтями 98, 101–103, частиною першою статті 106–1, статтями 106–2, 107–1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122–2, 122–4, 122–5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127–1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135–1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149–1, частиною другою статті 154, статтею 155–1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 — 162–3, 163–1 — 163–4, частиною другою статті 163–7, статтями 163–12, 164, 164–3, 164–5 — 164–16, 166–1 — 166–4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166–6, 166–8 — 166–12, 166–14 — 166–18, 166–21, 166–22, 166–23, 171–2, 172–4 — 172–20, 173 — 173–2, 174, 177–2, частиною третьою статті 178, статтею 180–1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 — 185–11, 185–13, 186–5 — 186–7, 187, 188, 188–1, 188–13, 188–14, 188–16, 188–17, 188–19, 188–22, 188–25, 188–27, 188–28, 188–31, 188–32, 188–33, 188–34, 188–35, 188–38, 188–39, 188–40, 188–41, 188–45, 188–46, 188–47, частиною першою статті 189–1, статтями 189–3, 190, 191, 193, 195–1 — 195–6, статтями 204–1, 204–2, 204–3, 206–1, 212–2 — 212–21 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Стаття 222. Органи Національної поліції Стаття 222. Органи Національної поліції
Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 44–1, частина друга статті 106–1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116–2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121–1, 121–2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124–1 — 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128–129, стаття 132–1, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133–1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164–4, статтею 175–1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189–2, 192, 194, 195). Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 44–1, частина друга статті 106–1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116–2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121–1, 121–2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124–1 — 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128–129, стаття 132–1, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133–1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164–4, статтею 175–1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, частина перша статті 182, статті 183, 184, 192, 194, 195).
<…> <…>
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:1) уповноважені на те посадові особи: У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:1) уповноважені на те посадові особи:
<…> <…>
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166–10, 166–12, 166–21, 188–38,188–45); центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166–10, 166–12, 166–21, 166–23, 188–38,188–45);
<…> <…>
Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
<…> <…>
Ч.3 Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності). Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої особи.
<…> <…>
Цивільний кодекс України
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
<…> <…>
2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. 2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін. Частину виключено
Господарський кодекс України
Стаття 58–1. Печатки суб’єкта господарювання Стаття 58–1. Печатки суб’єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання може мати печатки.2. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається. 1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки.2. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.3. Органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або не приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.
4. Відсутність відбитку печатки на документі (угоді, правочині) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, невчиненим).5. Виготовлення та придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.6. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, який на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у випадку, якщо така вимога не встановлена законом
Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
<…> <…>
3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності). 3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням.
<…> <…>
Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників
<…> <…>
3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації (за наявності). 3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи.
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання;
<…> <…>
Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
<…> <…>
7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті; 7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
<…> <…>
Закон України «Про видавничу справу»
Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
<…> <…>
Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою — підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою. Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою — підприємцем.
Закон України «Про обіг векселів в Україні»
Стаття 5. Стаття 5.
<…> <…>
Вексель підписується: Вексель підписується:
<…> <…>
від імені фізичних осіб — власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, наданого органом доходів і зборів (крім випадків відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), та даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель. від імені фізичних осіб — власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, наданого органом доходів і зборів (крім випадків відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), та даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель;
Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності);
від імені фізичних осіб — підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель. від імені фізичних осіб — підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель.
Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Стаття 4. Мета створення об’єднання та його статус Стаття 4. Мета створення об’єднання та його статус
<…> <…>
Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку. Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.
<…> <…>
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
Стаття 38. Подвійне складське свідоцтво Стаття 38. Подвійне складське свідоцтво
<…> <…>
У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені: У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені:
<…> <…>
8) підпис уповноваженої особи та печатка зернового складу. 8) підпис уповноваженої особи зернового складу.
<…> <…>
У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити найменування (ім’я) і місцезнаходження (місце проживання) юридичної особи (громадянина), що видала кредит, дату видачі й розмір кредиту, умови, на яких він виданий, і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи або нотаріально. Термін видачі кредиту не повинен перевищувати терміну зберігання зерна. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити найменування (ім’я) і місцезнаходження (місце проживання) юридичної особи (громадянина), що видала кредит, дату видачі й розмір кредиту, умови, на яких він виданий, і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина). Термін видачі кредиту не повинен перевищувати терміну зберігання зерна.
<…> <…>
Стаття 40. Передання складського та заставного свідоцтва Стаття 40. Передання складського та заставного свідоцтва
<…> <…>
Індосамент повинен містити найменування юридичної особи або ім’я громадянина та її місцезнаходження (його місце проживання), що стали новими утримувачами складського свідоцтва або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи або нотаріально. Індосамент повинен містити найменування юридичної особи або ім’я громадянина та її місцезнаходження (його місце проживання), що стали новими утримувачами складського свідоцтва або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина).
<…> <…>
Закон України «Про громадські об’єднання»
Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання
<…> <…>
4. Зареєстроване громадське об’єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи: 4. Зареєстроване громадське об’єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи:
<…> <…>
3) засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;4) засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління; 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;
<…> <…>
6. Зареєстроване громадське об’єднання для повідомлення про зміни до статуту подає (надсилає) такі документи: 6. Зареєстроване громадське об’єднання для повідомлення про зміни до статуту подає (надсилає) такі документи:
<…> <…>
4) засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління; 4) примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
<…> <…>
Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
<…> <…>
11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки. 11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки.
<…> <…>
Закон України «Про інститути спільного інвестування»
Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування
<…> <…>
5. Бюлетень для голосування шляхом опитування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: 5. Бюлетень для голосування шляхом опитування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
<…> <…>
7) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а підпис учасника корпоративного фонду — фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису бюлетень вважається недійсним. 7) застереження про те, що підпис учасника корпоративного фонду — фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису учасника корпоративного фонду — фізичної особи бюлетень вважається недійсним.
Закон України «Про депозитарну систему України»
Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів
<…> <…>
8. У разі надання Центральним депозитарієм, а у випадку, встановленому цим Законом, — Національним банком України емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа паперова форма цього реєстру засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. 8. У разі надання Центральним депозитарієм, а у випадку, встановленому цим Законом, — Національним банком України емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа паперова форма цього реєстру засвідчується підписом уповноваженої особи емітента.
Закон України «Про аграрні розписки»
Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення спорів про якість сільськогосподарської продукції Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення спорів про якість сільськогосподарської продукції
<…> <…>
Товарна аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити: Товарна аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:
<…> <…>
8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис — для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка — для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників. 8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис — для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи — для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
<…> <…>
Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки
Фінансові аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені). Фінансова аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити: Фінансові аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені). Фінансова аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:
<…> <…>
8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис — для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка — для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників. 8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис — для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи — для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
<…> <…>
Стаття 11. Передання прав кредитора за аграрною розпискою Стаття 11. Передання прав кредитора за аграрною розпискою
Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та печаткою (за наявності) попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом попереднього кредитора за аграрною розпискою.
Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними розписками Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними розписками
<…> <…>
Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом та печаткою (за наявності) кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості — шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці. Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості — шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці.
<…> <…>
У разі отримання часткового виконання за аграрною розпискою на ній робиться напис, в якому фіксуються виконана частина зобов’язання та розмір зобов’язання, що зберігається. Такий напис скріплюється підписами та печатками (за наявності) боржника за аграрною розпискою та кредитора за аграрною розпискою. При цьому забезпечення аграрної розписки заставою зберігається в первинному обсязі. У разі отримання часткового виконання за аграрною розпискою на ній робиться напис, в якому фіксуються виконана частина зобов’язання та розмір зобов’язання, що зберігається. Такий напис скріплюється підписами боржника за аграрною розпискою та кредитора за аграрною розпискою. При цьому забезпечення аграрної розписки заставою зберігається в первинному обсязі.
<…> <…>
Стаття 14. Порука фінансових установ Стаття 14. Порука фінансових установ
Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової установи, про що така фінансова установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом вчинення напису «Поручаюся», який скріплюється підписом її уповноваженого представника та печаткою. Порука фінансових установ за аграрними розписками здійснюється в порядку, встановленому для операцій з авалювання векселів. Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової установи, про що така фінансова установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом вчинення напису «Поручаюся», який скріплюється підписом її уповноваженого представника. Порука фінансових установ за аграрними розписками здійснюється в порядку, встановленому для операцій з авалювання векселів.
Закон України «Про здійснення державних закупівель»
Стаття 22. Документація конкурсних торгів Стаття 22. Документація конкурсних торгів
<…> <…>
3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме — відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. 3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме — відсутність нумерації сторінок, підписів на окремих документах, технічні помилки та описки.
<…> <…>
Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
<…> <…>
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації
<…> <…>
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме — відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме — відсутність нумерації сторінок, підписів на окремих документах, технічні помилки та описки.
<…> <…>
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком управителем Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком управителем
<…> <…>
Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом і печаткою управителя (за її наявності). Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом управителя.
Закон України «Про утилізацію транспортних засобів»
Стаття 7. Порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому Стаття 7. Порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому
<…> <…>
Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать юридичним особам, здійснюється на підставі таких документів: Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать юридичним особам, здійснюється на підставі таких документів:
<…> <…>
б) засвідченої печаткою юридичної особи або нотаріально копії документа про уповноваження юридичною особою на передачу транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому її представника (протокол, наказ, довіреність тощо); б) оригіналу або засвідченої підписом керівника юридичної особи або нотаріально копії документа про уповноваження юридичною особою на передачу транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому її представника (протокол, наказ, довіреність тощо);
в) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу, та копії такого документа, засвідченої печаткою юридичної особи або нотаріально. в) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу реєстрацію транспортного засобу, та копії такого документа, засвідченої підписом керівника юридичної особи або нотаріально.
<…> <…>
Народні депутати України
В.В. Голуб
О.С. Сотник
І.О. Климпуш-Цинцадзе

ВИСНОВОК
щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями.

Реєстр. № 4194 від 10 березня 2016р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Голуб В.В., Сотник О.С., Климпуш-Цинцадзе О.І.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду — Комітет з питань правової політики та правосуддя.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів — проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 11 травня 2016 року, протокол № 72).

Голова Комітету
Є. Соболєв

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»
(р. № 4194, н.д. В.Голуб та інш.)
від 17.05.2016

Метою законопроекту є виключення із законодавства вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання), можливості визнання правочину недійсним у зв’язку з відсутністю відбитку печатки; виключення необхідності використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування; встановлення адміністративної відповідальності за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.

Проект Закону належить до сфери законодавства про компанії та охоплюється положеннями Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода про асоціацію). Стаття 378 та стаття 379 Угоди про асоціацію передбачають, що «Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва, і, таким чином, поліпшуватимуть умови для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх підприємств (МСП). Поглиблене співробітництво має покращити адміністративну структуру та нормативно-правову базу для українських і європейських суб’єктів господарювання в Україні та ЄС та повинно базуватися на політиці ЄС щодо розвитку малого і середнього підприємництва та промисловості з урахуванням визнаних на міжнародному рівні принципів та практики у цих сферах». З цією метою Сторони співпрацюють задля «спрощення та раціоналізації нормативно-правових актів та практики».

Положення проекту Закону не суперечать acquis ЄС та зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію.

Заступник голови Комітету
А. Артеменко

ВИСНОВОК
Головного науковго-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»
(реєстр. № 4194 від 10.03.2016 р.)
від 12.07.2016 р.

У проекті з метою «вдосконалення державного регулювання використання печаток у господарської діяльності» пропонується внести зміни до ряду кодексів (Кодекс України про адміністративні правопорушення (у подальшому — КупАП), Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу тощо) та законів України («Про видавничу справу», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про депозитну систему України» тощо), згідно з якими з них, зокрема, вилучаються норми про обов’язковість використання печаток у діяльності суб’єктів господарювання.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Головне управління підтверджує свою думку, висловлену щодо аналогічних проектів, зокрема, у висновку № 16/3–903/2558а від 03.07.2013 року на проект № 2558а від 06.06.2013 року, згідно з якою подібні пропозиції є вразливими як з концептуальної точки зору, так і з точки зору практичних наслідків його прийняття. Це пояснюється тим, що, скасовуючи обов‘язковість застосування печаток, проект не запроваджує замість них інших способів підтвердження достовірності документів та/чи повноважень відповідної особи. За цих умов учаснику цивільних та інших відповідних відносин доводиться покладатися виключно на добросовісність своїх контрагентів у цих відносинах, що, на нашу думку, явно недостатньо для забезпечення надійного цивільного (господарського) обороту в сучасних умовах. У зв’язку з цим вважаємо, що просте скасування обов‘язковості застосування печаток без їх заміни іншими механізмами підтвердження достовірності документів може призвести до зростання правопорушень у сфері цивільного (господарського) обігу, в тому числі шляхом шахрайства. Варто також звернути увагу на те, що у діяльності юридичної особи печатки використовуються не лише у цивільних (господарських) відносинах, а й у інших, наприклад, у трудових, для належного оформлення записів у трудовій книжці працівника. Таким чином управління, не заперечуючи можливості певного скорочення сфери обов’язкового застосування печаток при укладенні правочинів, вважає, що це має супроводжуватися встановленням на законодавчому рівні додаткових гарантій щодо забезпечення захисту прав учасників відповідних відносин. Зокрема, вважаємо, що вимога про обов‘язкове скріплення печаткою має стосуватися письмових правочинів з нерухомістю, в тому числі земельними ділянками, акціями, векселями, об’єктами права інтелектуальної власності, кредитних договорів тощо. Крім цього, має бути збережено положення частини 2 статті 207 ЦК України, згідно з яким скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін, яку у проекті пропонується виключити.

2. Пропозиція законопроекту щодо встановлення адміністративної відповідальності за такі діяння як вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки суб’єкта господарювання на документах, які їм подаються, або відмова приймати вказані документи у зв’язку з відсутністю відбитка печатки (ст. 166–23 КУпАП в редакції проекту) є доволі сумнівною та недостатньо юридично обґрунтованою. Адже вказані діяння самі по собі не можуть завдати шкоди будь-яким охоронюваним об’єктам, а тому суперечать засадам адміністративної відповідальності, перелік яких міститься у статті 9 КУпАП.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління
В.І. Борденюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
від 13.07.2016 р.

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 13 липня 2016 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями (реєстр. № 4194), поданий народними депутатами України Голубом В.В та Сотник О.С.

Метою прийняття законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, є вдосконалення державного регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 12.07.2016 року вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій (додається).

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку від 11.05.2016 року зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів — проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (додається).

Комітет з питань європейської інтеграції у своєму висновку від 17.05.2016 року зазначає, що положення проекту Закону не суперечать acquis ЄС та зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію.

Комітет з питань бюджету у листі від 20.04.2016 року зазначив, що законопроект матиме вплив на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством (додається).

Народні депутати України — члени Комітету, розглянувши законопроект, погодились з необхідністю зменшення правової невизначеності у сфері використання печаток та створення реальної можливості здійснювати господарську діяльність без використання печаток.

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету прийняли рішення проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями (реєстр. № 4194) внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України — Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

Голова Комітету
В. Галасюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті