Наказ МОЗ України від 14.02.2017 р. № 125

23 Лютого 2017 2:51 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14.02.2017 р. № 125
Про утворення Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України з питань впровадження електронної охорони здоров’я

Відповідно до частини восьмої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, а також Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA, та з метою впровадження електронної охорони здоров’я.

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та затвердити склад Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України з питань впровадження електронної охорони здоров’я (далі — Координаційної ради), що додається.

2. Затвердити Положення Координаційної ради, що додається.

3. Голові Координаційної ради забезпечити проведення першого засідання Координаційної ради не пізніше 15 лютого 2017 року.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2016 року № 720 «Про утворення робочої групи з розробки та впровадження стандартів електронної охорони здоров’я».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 14.02.2017 р. № 125

Склад Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України з питань впровадження електронної охорони здоров’я

КОВТОНЮК Павло Анатолійович заступник Міністра, голова Координаційної ради;
РИЖЕНКО Олександр Володимирович Голова Державного агентства з питань електронного урядування (за згодою);
СЕМЕНКО Сергій В’ячеславович начальник відділу моніторингу, електронної систематизації та захисту інформації Управління координації центрів реформ, заступник голови Координаційної ради;
ДАЦЮК Наталія Михайлівна головний спеціаліст відділу моніторингу, електронної си­стематизації та захисту інформації Управління координації центрів реформ, секретар Координаційної ради;
ДЯЧЕНКО Сергій Олександрович директор ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
ГОРОХ Євген Леонідович начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;
МАЙОРОВ Олег Юрійович перший віце-президент Української Асоціації Комп’ютерна Медицина, завідуючий кафедрою клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охорони здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (за згодою);
ОДРИНСЬКИЙ Владислав Анатолійович член правління Української асоціації сімейної медицини, за фахом лікар-терапевт (за згодою);
СВЄНТУХ Олег Віталійович юрисконсульт із доступу до лікування, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);
БАДІКОВ Тимофій Олександрович голова правління ГО «Батьки за вакцинацію» (за згодою);
БІЗЯЄВ Вадим Ігорович аналітик, менеджер проектів в секторі охорони здоров’я Київської Школи Економіки, БФ «Київська Школа Економіки» (за згодою);
КОНОВАЛОВ Петро Олександрович директор ТОВ «ДОКТОР ЕЛЕКС» — комплексна медична інформаційна система (за згодою);
ЗАЯЦЬ Андрій Сергійович заступник директора зі стратегічного планування ТОВ «МЕДІТАМЕНТ», ТОВ «Поліклініка без черг» — онлайн-сервіс запису до лікаря (за згодою);
ГИК Дмитро Миронович директор ТОВ «Вітаграмма» — система зберігання і управління даними медичних досліджень (за згодою).

 

Заступник Міністра
Павло Ковтонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 14.02.2017 р. № 125

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Міністерства охорони здоров’я України з питань впровадження електронної охорони здоров’я

1. Координаційна рада Міністерства охорони здоров’я України з питань створення комплексної електронної системи для забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при МОЗ України.

2. Основними завданнями та функціями Координаційної ради є:

оцінка пріоритетних напрямів розвитку та реалізації завдань, проектів та інших інформаційних систем, пов’язаних з впровадженням електронної охорони здоров’я України;

підготовка та внесення пропозицій щодо впровадження електронної сфери охорони здоров’я України.

координація взаємодії та зв’язок з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та державними установами з питань, що належать до її компетенції;

надання консультативної, методичної та інформаційної допомоги МОЗ України з питань використання, впровадження та розвитку сучасних інформаційних технологій;

організація розробки нормативно-правових актів з питань розвитку і впровадження електронної охорони здоров’я України.

3. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

4. До складу Координаційної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Координаційної ради.

5. Координаційна рада має право:

одержувати в межах компетенції в установленому порядку від органів державної влади закладів, установ, підприємств, підпорядкованих МОЗ України інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

подавати пропозиції керівництву МОЗ України щодо вирішення питань зі структурними підрозділами МОЗ України, іншими міні­стерствами, відомствами, органами влади з проблем та завдань, що знаходяться у межах повноважень Координаційної ради;

залучати за потреби спеціалістів органів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України закладів, установ, підприємств, та громадськості для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

6. Голова Координаційної ради організовує роботу відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, готує пропозиції щодо їх реалізації, дає доручення заступнику, секретареві та членам ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Координаційна рада приймає рішення, надає пропозиції та рекомендації.

7. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 50% +1 від загальної кілько­сті членів ради.

8. Рішення Координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості присутніх на засіданні членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом засідання Координаційної ради, який підписує голова та секретар.

Оригінал протоколу засідання Координаційної ради зберігається у секретаря. Рішення Координаційної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня засідання Координаційної ради МОЗ України.

За необхідності результати роботи Координаційної ради висвітлюються на в науково-практичних форумах, у спеціалізованих виданнях та в засобах масової інформації.

9. У разі відсутності голови, обов’язки голови виконує заступник голови. У разі не можливості участі в засіданні Координаційної ради з поважних причин, учасники мають право тимчасово делегувати свої права іншій особі, попередньо письмово поінформувавши секретаря та голову Координаційної ради про особу, яка буде присутня замість члена Координаційної ради, не пізніше, ніж за день до відповідного засідання.

У разі відсутності Голови чи заступника голови, засідання Координаційної ради не проводиться.

10. Секретар Координаційної ради визначається з числа співробітників Управління координації центрів реформ МОЗ України та забезпечує організацію її роботи: формує порядок денний засідання, здійснює їх підготовку, без права голосу.

11. Голова, заступник Голови, секретар та члени Координаційної ради мають право:

бути присутніми на нарадах з питань інформатизації сфери охорони здоров’я України, які проводяться керівництвом МОЗ України та в підпорядкованих їм суб’єктах господарської діяльності;

порушувати перед Координаційною радою питання щодо поліпшення ефективності реалізації державної політики з питань інформатизації, необхідності підготовки проектів нових та внесення змін до діючих нормативно- правових актів.

12. За рішенням голови Координаційної ради до участі у її роботі на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних, наукових та благодійних організацій (за згодою).

13. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Координаційної ради, вони зобов’язані письмово повідомити про це Голову. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно до норм діючого законодавства. Такі члени підлягають заміні у складі групи або не беруть участі в голосуванні з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

14. Засідання Координаційної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергове скликання засідання Координаційної ради відбувається за вмотивованою письмовою пропозицією члена Координаційної ради, яка погоджена з головою Координаційної ради.

Секретар надсилає членам Координаційної ради порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню, не пізніше ніж за два дні до засідання Координаційної ради.

15. На засіданнях Координаційної ради забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

16. Рішення Координаційної ради доводяться до відома уповноважених осіб МОЗ України головою, у разі відсутності голови — заступником голови або секретарем.

Заступник Міністра
Павло Ковтонюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті