Проект постанови КМУ «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

20 Березня 2018 11:24 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», а також пункту 4 Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 листопада 2016 року, перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) електронна система охорони здоров’я – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 7 Закону Уповноважений орган забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Згідно з частиною четвертою статті 11 Закону Уповноважений орган зобов’язаний опубліковувати на офіційному веб-сайті дані, накопичені в електронній системі охорони здоров’я, за умови знеособлення персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 функції уповноваженого органу посадлено на Національну службу здоров’я (далі – НСЗУ).

Згідно з частиною першою статті 11 Закону порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. Згідно з Перехідними положеннями Закону відповідний порядок має бути затверджений протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законом.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови пропонується створити електронну систему охорони здоров’я (далі – Система) та затвердити Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Система) та Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я, вносяться відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

Завданням Системи є забезпечення пацієнтам можливості використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), та запровадження в Україні електронного документообігу в сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Проектом постанови передбачено, що власником центральної бази даних (далі – ЦБД) є держава.

Розпорядником та володільцем Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в ЦБД є Міністерство охорони здоров’я.

Розпорядником та володільцем інших реєстрів ЦБД та інформації в ЦБД є НСЗУ.

Адміністратором ЦБД є Державне підприємство «Електронне здоров’я», яке належить до сфери управління МОЗ (далі – адміністратор ЦБД).

Згідно з проектом порядку Система мають забезпечувати, зокрема:

1) можливість реєстрації користувачів;

2) можливість створювати, вносити та переглядати рецепти, направлення, медичні записи, іншу інформацію та документи через електронні кабінети;

3) отримання пацієнтами інформації про осіб, які подавали запити щодо надання персоніфікованої інформації, що міститься в ЦБД, про такого пацієнта;

4) здійснення пошуку та перегляду відомостей в ЦБД;

5) можливість укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію за програмою медичних гарантій (далі – договори за програмою медичних гарантій), формування та подачі електронних звітів, первинних, розрахункових та інших документів за такими договорами (далі – електронні звіти) в ЦБД;

6) збереження, автоматичне резервування і відновлення даних, що передавались в ЦБД;

7) сумісність та електронну взаємодію ЦБД у встановленому законодавством порядку з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами;

8) надання інших електронних сервісів.

Захист інформації в ЦБД здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Обробка персональних даних в Системі здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Документообіг в Системі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи, що вносяться до ЦБД, накладається електронний підпис автора або підпис, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону.

В ЦБД ведуться такі реєстри:

– Реєстр пацієнтів;

– Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

– Реєстр суб’єктів господарювання в сфері охорони здоров’я;

– Реєстр медичних спеціалістів;

– Реєстр медичних працівників;

– Реєстр договорів про медичне обслуговування населення;

– Реєстр договорів про реімбурсацію;

– Інші реєстри, визначені МОЗ.

Проект також врегульовує порядок реєстрації користувачів в Системі (пацієнтів, лікарів, керівників та уповноважених осіб закладів охорони здоров’я), їх права доступу, а також порядок підключення, призупинення доступу та відключення МІС від Системи.

Крім того, проектом постанови затверджено Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я.

 1. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання статті 11 Закону, а також пункту 4 Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р.

Правовідносини у відповідній сфері врегульовані в таких нормативно-правових актах: Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», інших законодавчих актах України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, оскільки витрати на забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я закладені в Державному бюджеті України на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308010 «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення».

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном та проведення правової експертизи у Мін’юсті.

 1. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Підходи, запропоновані в проекті постанови, були обговорені з громадськістю шляхом проведення тематичних зустрічей, презентацій на тематичних заходах.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

101.Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови забезпечить пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Система має дозволити реалізувати принцип «гроші ходять за пацієнтом», а також аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення. Система має дозволити максимально автоматизувати та зробити прозорим процес закупівлі медичних послуг для населення. Ця система також відкриє можливість для створення «єдиного медичного простору» – координації і інтеграції між рівнями медичної допомоги.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 19.03.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити:

1) Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Порядок), що додається;

2) Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, що додається.

 1. Установити, що до моменту державної реєстрації Національної служби здоров’я, повноваження стосовно забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я покладаються на Міністерство охорони здоров’я.
 2. Установити, що передбачені Порядком функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я впроваджуються поступово відповідно до етапів реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 3. Установити, що до моменту запровадження електронної взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з державними електронними інформаційними ресурсами, розпорядники таких ресурсів зобов’язані надавати на запити Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я інформацію, що міститься у відповідних державних інформаційних ресурсах та необхідна для функціонування електронної системи охорони здоров’я, протягом десяти робочих днів з моменту отримання таких запитів.
 4. Включити в центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я дані, що містяться в електронній системі обміну медичною інформацією, створеній на підставі Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р (Офіційний вісник України, – 2017 р., № 2, ст. 50), та Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року№ 821-р (далі – електронна система обміну медичною інформацією), та забезпечити верифікацію відповідних даних.
 5. Внести зміни до актів Кабінету Міністрів України, що додаються.
 6. Національній службі здоров’я:

забезпечити створення та функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, подання документів для отримання висновку щодо комплексної системи захисту інформації в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

 1. Центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців:

розробити та затвердити передбачені Порядком нормативно-правові акти;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з Порядком.

 1. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 р. № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1832).
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

функціонування електронної системи охорони здоров’я

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм функціонування та вимоги до електронної системи охорони здоров’я та її компонентів (далі – Система), реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в Системі відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) верифікація – комплекс заходів зі збору, проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності інформації, що міститься в центральній базі даних системи, з інформацією, що отримана від органів державної влади, даними державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними;

2) електронна медична інформаційна система (далі – МІС) – інформаційно-телекомунікаційна система, яка дозволяє створювати, зберігати, переглядати, обмінюватись інформацією в електронній формі;

3) електронний кабінет – персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс, за допомогою якого користувач має можливість створювати, переглядати, обмінюватись інформацією та документами в Системі відповідно до цього Порядку;

4) користувачі – фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до цього Порядку;

5) оператор МІС – юридична особа або фізична особа- підприємець, яка є власником МІС або у якої є право підключати МІС до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я на підставі договору з власником МІС;

6) унікальний код – номер, який автоматично формується та присвоюється користувачам, документам та записам під час їх реєстрації / створення в центральній базі даних, та є незмінним;

7) центральна база даних (далі – ЦБД) – складова частина Системи, в якій розміщені реєстри, яка забезпечує можливість створювати, переглядати, обмінюватись інформацією та документами між реєстрами ЦБД та МІС, а також зовнішніми модулями;

Інші терміни цьому Порядку вживаються у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію». «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», інших законодавчих актах України.

 1. Національна служба здоров’я (далі – НСЗУ) забезпечує функціонування Системи.
 2. Власником ЦБД є держава.

Розпорядником та володільцем Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в ЦБД є Міністерство охорони здоров’я (далі – МОЗ)

Розпорядником та володільцем інших реєстрів та інформації в ЦБД є НСЗУ.

 1. Адміністратором ЦБД є Державне підприємство «Електронне здоров’я», яке належить до сфери управління МОЗ (далі – адміністратор ЦБД).

Завдання та функціональні можливості Системи

 1. Завданням Системи є забезпечення пацієнтам можливості використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), та запровадження в Україні електронного документообігу в сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
 2. Функціональні можливості Системи мають забезпечувати:

1) можливість реєстрації користувачів в ЦБД за допомогою засобів електронної ідентифікації;

2) можливість створювати, вносити та переглядати рецепти, направлення, медичні записи, іншу інформацію та документи через електронні кабінети;

3) можливість для пацієнтів (їх законних представників) надавати доступ до даних про таку особу, що міститься в ЦБД, іншим

користувачам, шляхом подання до НСЗУ відповідної заяви про згоду на надання такого доступу;

4) отримання пацієнтами інформації про осіб, які подавали запити щодо надання персоніфікованої інформації, що міститься в ЦБД, про такого пацієнта;

5) здійснення пошуку та перегляду відомостей в ЦБД;

6) можливість укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію за програмою медичних гарантій (далі – договори за програмою медичних гарантій), формування та подачі електронних звітів, первинних, розрахункових та інших документів за такими договорами (далі – електронні звіти) в ЦБД;

7) збереження, автоматичне резервування і відновлення даних, що передавались в ЦБД;

8) захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

9) розмежування прав на внесення, перегляд та редагування інформації (далі – права доступу) в ЦБД;

10) облік операцій (внесення, перегляд, редагування тощо) з інформацією та документами в ЦБД, та подій, що відбуваються в Системі і стосуються її безпеки;

11) можливість використання єдиних класифікаторів, довідників та словників для внесення та систематизації інформації в ЦБД;

12) сумісність та електронну взаємодію ЦБД у встановленому законодавством порядку з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, зокрема з:

Єдиним державним демографічним реєстром;

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Державним реєстром актів цивільного стану громадян;

13) надання інших електронних сервісів.

 1. Захист інформації в ЦБД здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
 2. Обробка персональних даних в Системі здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 3. Технічні засоби ЦБД мають перебувати в межах території України.
 4. Система повинна дозволяти підключення до неї таких зовнішніх модулів НСЗУ:

модуль аналізу даних та формування аналітичних звітів (ВІ- система);

модуль формування розрахункових документів, звітів та управління процесами розрахунків (модуль взаємодії із надавачами медичних послуг);

інші зовнішні модулі, які необхідні НСЗУ для виконання функцій, передбачених законодавством.

Загальні вимоги до інформації та документів в Системі

 1. Створення, внесення, перегляд та редагування інформації та документів в ЦБД здійснюється користувачами відповідно до прав доступу, встановлених цим Порядком.
 2. Інформація та документи створюються та вносяться до ЦБД українською мовою. У випадках, коли використання літер української абетки призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери і спеціальні символи, зокрема для запису адреси мережі Інтернет та адреси електронної пошти.
 3. Документообіг в Системі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронний підпис. На всі електронні документи, що вносяться до ЦБД, обов’язково накладається електронний цифровий підпис або інший альтернативний електронний підпис.
 4. Для внесення інформації та документів в ЦБД використовуються державні класифікатори, номенклатури та довідники, затверджені в установленому законодавством порядку, а також спеціальні класифікатори та словники, затверджені МОЗ. Адміністратор ЦБД здійснює технічну підтримку застосування чинних версій таких класифікаторів та довідників.

Реєстри ЦБД

 1. В ЦБД ведуться такі реєстри:

1) Реєстр пацієнтів, який містить інформацію про фізичних осіб, які мають право на гарантії згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості про пацієнта:

 • унікальний номер в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія та номер паспорта для осіб, в паспорті яких є відмітка контролюючого органу про відмову від РНОКПП;
 • прізвище, ім’я, по батькові (далі – ПІБ);
 • дата та місце народження;
 • фактичне та зареєстроване місце проживання;
 • серія, номер, орган і дата видачі, строк дії документу, що посвідчує громадянство України або спеціальний статус особи, що надає такому пацієнту право на отримання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • телефон, адреса електронної пошти (далі – контактні дані);
 • інформація про законного представника особи (у разі наявності);
 • сформований в Реєстрі унікальний код пацієнта;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

Дані реєстру пацієнтів є інформацією з обмеженим доступом.

2) Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларація), містить інформацію про чинні та припинені декларації.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості: унікальний код пацієнта з Реєстру пацієнтів;

унікальний код лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – ПМД), з Реєстру медичних працівників;

унікальний код надавача медичних послуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

унікальний код місця надання медичних послуг обраного пацієнтом з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

інші відомості, передбачені формою декларації.

3) Реєстр суб’єктів господарювання в сфері охорони здоров’я містить інформацію про заклади охорони здоров’я, фізичних осіб- підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – ФОП), та лабораторії, які уклали або мають намір подати заявку на укладення договору за програмою медичних гарантій або надавати медичні послуги як підрядники надавачів медичних послуг (далі – суб’єкти господарювання в сфері охорони здоров’я).

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

 • повне найменування (та скорочене у разі його наявності) або ПІБ ФОП;
 • код ЄДРПОУ або РНОКПП чи серія та номер паспорта ФОП, в паспорті якої є відмітка контролюючого органу про відмову від РНОКПП;
 • форма власності (для юридичних осіб);
 • місцезнаходження;
 • ПІБ, посада, контактні дані, сформований в Реєстрі унікальний код керівника суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я;
 • ПІБ, посади, сформовані в Реєстрі унікальні коди уповноважених осіб суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я та їх права доступу в Системі;
 • відомості про чинні та анульовані ліцензії, акредитацію, інші дозволи суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я;
 • інформація про місця надання медичних послуг / відокремлені підрозділи аптек: адреса, контактні дані для запису на прийом, сформований в Реєстрі унікальний код місця надання медичних послуг / відокремленого підрозділу аптеки;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

4) Реєстр медичних спеціалістів містить інформацію про осіб, які здобули освіту в сфері охорони здоров’я.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

 • унікальний код особи з Реєстру пацієнтів;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • спеціальність;
 • дата початку роботи за спеціальністю та інформація про період протягом якого особа не працювала за спеціальністю;
 • сформований в Реєстрі унікальний код медичного спеціаліста;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

Інформація до зазначеного Реєстру вноситься зокрема шляхом електронної взаємодії та обміну інформацією з Реєстром документів про освіту.

5) Реєстр медичних працівників містить інформацію про медичних працівників, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктами господарювання у сфері охорони здоров’я.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

 • унікальний код особи з Реєстру медичних спеціалістів;
 • унікальний код суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посада та спеціалізація медичного працівника;
 • контактні дані для запису на прийом до такого медичного працівника;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

6) Реєстр договорів про медичне обслуговування населення містить інформацію про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

 • дата укладення, строк договору;
 • сформований в Реєстрі унікальний код договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
 • унікальний код надавача медичних послуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • унікальні коди медичних спеціалістів з Реєстру медичних спеціалістів, які будуть залучені до виконання договору;
 • унікальні коди підрядників (закладів охорони здоров’я, ФОП, лабораторій) з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, які будуть залучені до виконання;
 • унікальні коди місць надання медичних послуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, які будуть залучені до виконання договору;
 • контактні дані для запису на прийом;
 • перелік та графік надання медичних послуг;
 • інформація про обладнання надавача медичних послуг;
 • дата припинення договору;
 • інформація про зміни до договору;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

7) Реєстр договорів про реімбурсацію містить інформацію про договори про реімбурсацію за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

 • дата укладення, строк договору;
 • сформований в Реєстрі унікальний код договору про реімбурсацію;
 • унікальний код аптеки з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • унікальні коди відокремлених підрозділів аптеки, в яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інформація про зміни до договору;
 • дата припинення договору;
 • іншу інформацію, визначену МОЗ.

8) Інші реєстри, необхідні для реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Порядок ведення та перелік інформації, що вноситься до таких реєстрів, затверджуються МОЗ.

 1. Реєстри в ЦБД ведуться українською мовою.
 2. Інформація та документи вносяться до реєстрів ЦБД користувачами відповідно до їх прав доступу, визначених відповідно до цього Порядку. Інформація до Реєстрів також може вноситись в результаті електронної взаємодії з державними інформаційними ресурсами.
 3. Органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом трьох днів з дня реєстрації смерті особи подають відповідну інформацію до НСЗУ в електронній формі. На підставі отриманих даних НСЗУ здійснює архівування запису в Реєстрах пацієнтів, медичних спеціалістів та медичних працівників, робить запис про припинення декларації в Реєстрі декларацій.
 4. Зміни та доповнення (далі – редагування) інформації, що міститься в ЦБД, здійснюється за заявою користувача. Якщо протягом трьох днів з дня отримання такої заяви, розпорядник відповідного реєстру ЦБД не відхилив таку заяву через наявність в ній помилок чи завідомо недостовірної інформації, до інформації в ЦБД вносяться відповідні редагування. Інформація про користувача, який подав заяву про редагування, дату та час такого редагування, а також початковий зміст інформації зберігається в ЦБД та не підлягає редагуванню чи видаленню.
 5. У разі виявлення в процесі верифікації невідповідностей між інформацією в реєстрах ЦБД та інформацією, що міститься в державних інформаційних ресурсах, відомостях, наданих державними органами, розпорядник такого реєстру має право звернутись до користувача із запитом про надання пояснень щодо причин такої невідповідності. Користувач має усунути виявлені невідповідності або надати пояснення розпоряднику такого реєстру протягом 10 днів.
 6. У разі виявлення в процесі верифікації фактів систематичного внесення користувачем недостовірної інформації в реєстри ЦБД адміністратор ЦБД або розпорядник відповідного реєстру може тимчасово призупинити доступ такого користувача до ЦБД у порядку, встановленому МОЗ.

Реєстрація користувачів

 1. Для надання або отримання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій користувачі зобов’язані зареєструватись в ЦБД.
 2. Реєстрація в ЦБД суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я здійснюється його керівником. Керівник також визначає та забезпечує реєстрацію в ЦБД своїх працівників, які будуть уповноважені вносити інформацію та документи до відповідних Реєстрів ЦБД (далі – уповноважені особи суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я) відповідно до прав доступу, визначених відповідно до цього Порядку.
 3. Реєстрація в ЦБД пацієнтів та медичних спеціалістів може бути здійснена ними самостійно або шляхом звернення до суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я.
 4. Законний представник може зареєструвати пацієнта тільки шляхом звернення до надавача медичних послуг для забезпечення перевірки документів, що посвідчують повноваження законного представника.
 5. Під час реєстрації здійснюється ідентифікацію особи користувача, а у випадку реєстрації суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я – відповідної юридичної особи та його керівника.
 6. У разі самостійної реєстрації здійснюється електронна ідентифікація користувача за допомогою електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного електронного підпису особи. Пацієнт має право також використовувати для електронної ідентифікації Bank ID та інші засоби електронної ідентифікації відповідно до законодавства.
 7. Під час реєстрації шляхом звернення до суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я ідентифікація особи здійснюється шляхом пред’явлення документу, що посвідчує особу користувача відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 8. Після реєстрації користувача автоматично формується унікальний код запису у відповідному реєстрі ЦБД та створюється електронний кабінет.
 9. Після реєстрації вхід до електронного кабінету здійснюється шляхом введення користувачем своїх ідентифікаційних даних для роботи в Системі (далі – автентифікація).

Права доступу до інформації та документів в ЦБД

 1. Доступ користувачів до інформації в ЦБД здійснюється через електронні кабінети. Електронні кабінети керівників та уповноважених осіб суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я, медичних працівників функціонують в МІС. Електронні кабінети пацієнтів функціонувати в МІС або на веб-сайті Системи.
 2. Пацієнт (його законний представник) має право:

1) реєструвати себе в ЦБД, подавати заяви про редагування відповідної інформації в Реєстрі пацієнтів;

2) вносити та переглядати іншу інформацію про себе та пацієнта, законним представником якого він є;

3) подавати заяви про припинення обробки персональних даних, що міститься в ЦБД;

4) подавати декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД, через Систему відповідно до встановленого МОЗ порядку;

5) надавати доступ медичним працівникам та іншим користувачам до інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є), що міститься в ЦБД, в тому числі в Реєстрі медичних записів та Реєстрі декларацій про вибір лікаря;

 1. Керівник суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я має право:

1) реєструвати в ЦБД суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я та уповноважених осіб суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я, вносити зміни до відповідної інформації в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстрі уповноважених осіб суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

2) вчиняти дії з метою укладення, зміни та припинення договорів за програмою медичних гарантій;

3) формувати та подавати НСЗУ електронні звіти, первинні та розрахункові документи через Систему;

4) здійснювати дії для припинення доступу до ЦБД уповноваженим особам суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я та медичних працівникам.

 1. Уповноважені особи суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я мають право:

1) реєструвати пацієнтів, медичних спеціалістів та медичних працівників в ЦБД, подавати заяви про редагування інформацію про них в відповідних Реєстрах;

2) вносити в ЦБД електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником), в порядку, встановленому МОЗ.

 1. Медичні спеціалісти мають право:

3) реєструвати себе в ЦБД, подавати заяви про редагування інформацію про себе в Реєстрі медичних спеціалістів.

 1. Медичні працівники мають право:

1) вносити до ЦБД електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником), у порядку, встановленому МОЗ;

2) створювати, вносити інформацію про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про редагування інформацію створені ними документи в ЦБД;

3) отримувати доступ до даних дані про пацієнта, що міститься в ЦБД, за умови надання згоди такого пацієнта (його законного представника) або без такої згоди, у випадках, передбачених законом;

 1. Голова НСЗУ та уповноважені ним посадові особи НСЗУ в межах своїх повноважень мають право:

1) вчиняти дії щодо укладення, зміни та припинення договорів за програмою медичних гарантій;

2) переглядати інформацію про договори за програмою медичних гарантій в Реєстрі договорів про медичне обслуговування населення та в Реєстрі договорів про реімбурсацію;

 1. переглядати іншу інформацію та документи в ЦБД.
 2. Користувачі зобов’язані забезпечити внесення актуальних та достовірних даних про себе в ЦБД.
 3. Додаткові права доступу користувачів в Системі затверджуються МОЗ.

Адміністратор ЦБД

 1. Адміністратор ЦБД:

1) здійснює адміністрування та технічну підтримку ЦБД, зокрема, можливість виконувати функції, передбачені пунктом 7 цього Порядку;

2) забезпечує безперебійну роботу ЦБД;

3) забезпечує розробку, оновлення та підтримку програмного забезпечення ЦБД;

4) приймає рішення про підключення, відключення та призупинення доступу МІС до ЦБД;

5) укладає та припиняє договори з операторами МІС про підключення МІС до ЦБД;

6) вживає заходи щодо технічного і криптографічного захисту інформації, що містяться в ЦБД;

7) надає технічну підтримку операторам МІС з питань підключення, відключення, взаємодії МІС з ЦБД;

8) надає інформаційні та консультаційні послуги щодо Системи.

Технічні вимоги до МІС. Порядок підключення МІС до ЦБД

 1. Технічні вимоги до МІС розробляються та затверджуються Комісію з питання електронної системи охорони здоров’я (надалі – Комісія). Положення про Комісію, Порядок її формування та персональний склад затверджується МОЗ.
 2. Для підключення МІС до ЦБД оператор МІС подає заявку адміністратору ЦБД. До заявки на підключення додається:
 • інформація та документи (за наявності), що підтверджують права оператора МІС або на підключення МІС до ЦБД;
 • технічні характеристики МІС;
 • обсяг функціональних можливостей МІС для роботи в Системі;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про такого оператора.
 1. Для встановлення відповідності МІС технічним вимогам адміністратор ЦБД проводить тестування МІС протягом тридцяти календарних днів з дня подання заявки оператором МІС. Тестування здійснюється відповідно до тестової програми, що розробляється адміністратором ЦБД та затверджується Комісією.

За результатами тестування адміністратор ЦБД оформлює висновок та протягом трьох робочих днів надсилає його оператору МІС.

 1. У разі встановлення невідповідності МІС технічним вимогам висновок має містити опис таких невідповідностей та пропозицію оператору МІС їх усунути. Оператор МІС має право повторно подати електронну заявку адміністратору ЦБД після усунення невідповідностей.
 2. У разі встановлення відповідності МІС технічним вимогам адміністратор ЦБД укладає з оператором МІС договір про підключення до ЦБД для визначеного обсягу функціональних можливостей роботи в Системі.
 3. Адміністратор ЦБД публікує інформацію про підключені до ЦБД МІС та їх функціональні можливості в Системі, операторів МІС з якими адміністратор ЦБД уклав договір.
 4. У разі зміни технічних вимог до МІС або подання оператором МІС заявки про розширення функціональних можливостей МІС для роботи в Системі, МІС підлягає повторному тестуванню відповідно до пункту 44 цього Порядку.
 5. Адміністратор ЦБД має право проводити додаткові тестування МІС для підтвердження їх відповідності технічним вимогам.
 6. У разі передачі прав на МІС, підключену до ЦБД, новий оператор МІС має право протягом десяти робочих днів з моменту передачі таких прав звернутись до адміністратора ЦБД про укладення нового договору. До заявки додаються такі ж документи, які потрібні для підключення МІС, повторне тестування МІС в такому випадку не проводиться. У разі незвернення нового оператора МІС у встановлений строк МІС відключається від Системи.
 7. Інформація про зміну технічних вимог до МІС публікується адміністратором ЦБД на веб-сайті. Зміни технічних вимог до МІС набирають чинність не раніше, ніж через три місяці після їх опублікування. Протягом цього строку оператори МІС мають забезпечити приведення МІС у відповідність до нових технічних вимог.
 8. Суб’єкти господарювання Для використання МІС здійснюється на підставі договору з оператором МІС або особою, яка має право на підставі договору з таким оператором МІС надавати в користування МІС.

Порядок призупинення доступу або відключення МІС від ЦБД

 1. Рішення про призупинення доступу МІС до ЦБД чи відключення МІС від ЦБД приймає адміністратор ЦБД у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) добровільного подання оператором МІС заяви на відключення МІС від ЦБД;

2) встановлення за результатами тестування невідповідності МІС технічним вимогам;

3) відсутності у оператора МІС прав власності на МІС або на підключення МІС до ЦБД;

4) відсутності більше ніж 24 години у користувачів МІС доступу до ЦБД внаслідок технічних проблем МІС;

5) порушення оператором МІС вимог щодо безпеки та цілісності даних, внесених в Систему;

6) розголошення оператором МІС конфіденційної інформації, внесеної в Систему;

7) несанкціоноване втручання оператора МІС в дані або підміна ним даних в Системі;

8) порушення оператором МІС умов договору, укладеного з адміністратором ЦБД;

9) незвернення новим оператором МІС до адміністратора ЦБД про укладення договору протягом строку, встановленого пункту 50 цього Порядку.

Перелік підстав для відключення МІС від ЦБД є вичерпним.

 1. Уразі призупинення доступ відновлюється адміністраторам ЦБД після усунення виявлених порушень.
 2. Спори щодо підключення, відключення та тимчасового призупинення доступу МІС до ЦБД можуть передаватись на розгляд Комісії. Рішення Комісії є обов’язковим для застосовування адміністратором ЦБД.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я

 1. Цей Порядок встановлює строки та обсяг опублікування інформації з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я (далі – НСЗУ).
 2. Терміни в цьому порядку вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», інших законодавчих актах України.
 3. НСЗУ зобов’язана публікувати:

1) договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та договір про реімбурсацію за програмою медичних гарантій разом з усіма додатками, які не містять персональних даних, – протягом п’яти днів з дати їх укладення;

2) знеособлену інформацію про перелік та обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій – щоквартально;

 1. Інформація, зазначена в пункті 2 цього Порядку, підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті НСЗУ.
 2. НСЗУ та адміністратор центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я можуть надавати доступ до знеособлених відомостей та даних, що містяться в ЦБД, у вигляді загальної довідкової або статистичної інформації на договірних засадах. Порядок надання відомостей з реєстрів центральної бази даних затверджує Міністерство охорони здоров’я.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 1. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651; 2015 р., № 50, ст. 1601, № 69, ст. 2276, № 102, ст. 3525; 2016 р., № 28, ст. 1113, № 91, ст. 2973), доповнити пунктом 9-2 такого змісту:

«9-2. Мін’юст надає Національній службі здоров’я відомості з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміну імені.»;

 1. Підпункт 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141, № 65, ст. 2157; 2018 р., № 4, ст. 179), доповнити абзацом такого змісту:

«затверджує порядки ведення реєстрів в електронній системі охорони здоров’я»;

 1. В Постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2393; 2017 р., № 43, ст. 1344):

пункт 1 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) в електронному вигляді з метою інтеграції відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців з електронною системою охорони здоров’я.»;

викласти абзац четвертий пункту 2 у такій редакції:

«Відомості відповідно до підпунктів 3 та 4 пункту 1 цієї постанови надаються безоплатно.»;

 1. Доповнити Перелік пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016, № 73, ст. 2455; 2017, № 15, ст. 438), доповнити абзацом наступного змісту:

«Електронна система охорони здоров’я».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті