Проект наказу Мінекономрозвитку «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі»

26 Березня 2019 4:59 Поділитися

Проект

оприлюднений на сайті

Мінекономрозвитку 20.03.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
«Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі»

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічних закупівель

НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 448/28578, такі зміни:

пункт 1 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час здійснення закупівлі медичних виробів предмет закупівлі визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159. У разі якщо предмет закупівлі медичних виробів містить два і більше медичних виробів, замовником у дужках зазначаються код та назва кожного медичного виробу.»;

пункт 17 розділу II викласти в такій редакції:

«17. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів (створення нових постановок, концертів, виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів), а також заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, популяризації читання та української літератури у світі, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи Міністерства культури України, Українського інституту національної пам’яті та/або державної установи «Український інститут книги» на відповідний період.»;

розділ II доповнити пунктом 22 такого змісту:

«22. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення за кордоном заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи державної установи «Український інститут» на відповідний період.».

2. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем’єр міністр України —
Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі»

I. Визначення проблеми

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) однією з функцій Мінекономрозвитку, як Уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері закупівель, є розроблення та затвердження порядку визначення предмета закупівлі.

Згідно з абзацом другим пункту 1 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за №448/28578, (далі — Порядок), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником, зокрема на основі націо­нального класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (далі — Єдиний закупівельний словник), за показниками четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Водночас, як свідчить практика здійснення закупівель медичних виробів, наявна класифікація в Єдиному закупівельному словнику не дозволяє однозначно ідентифікувати медичний виріб, що в результаті призводить до звуження кола потенційних учасників торгів, зниження рівня конкуренції та неефективного здійснення закупівель. Введення при визначенні предмета закупівлі коду та назви з національного класифікатору НК 24:2019 «Класифікатор медичних виробів» (далі — Класифікатор медичних виробів), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.02.2019 № 159, дозволить чітко ідентифікувати медичний виріб, що закуповується.

Крім того, державна установа «Український інститут» та державна установа «Український інститут книги» зіштовхуються з проблемами планування закупівель та проведення відкритих торгів на закупівлю товарів і послуг, так як не мають змоги передбачити точний обсяг, перелік послуг, номенклатуру товарів, закупівля яких необхідна в рамках проведення заходів, формат заходів, країн — учасників, кількість самих учасників, місце проведення, тощо.

Враховуючи зазначене та те, що творчі концепції організації кожного заходу істотно відрізняються одна від одної, мають свою специфіку та ексклюзивність та набувають остаточного формулювання лише за 2–3 тижні до початку заходу, а номенклатура та особливі параметри необхідних товарів, вимоги до послуг стають відомими за 10–15 днів до початку заходу, визначення предмета закупівлі за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу дозволить спростити здійснення таких закупівель та забезпечити вчасність їх проведення.

Для вирішення вищевикладених питань до Мінекономрозвитку звернулись Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство культури України та державна установа «Український інститут» листами від 07.02.2019 № 24.01/203/3309, від 31.01.2019 № 298/22-2/14-19, від 11.02.2019 № 414/22-2/14-19, від 18.01.2019 № 416/14-930-25 відповідно, з пропозиціями щодо внесення змін до Порядку.

Проектом акта пропонується встановити особливості визначення предмета закупівлі медичних виробів, а саме визначення предмета закупівлі медичних виробів за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках коду та назви медичного виробу відповідно до Класифікатора медичних виробів та встановити особливості визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, проведення за кордоном заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України, за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи відповідно державної установи «Український інститут книги», державної установи «Український інститут» на відповідний період.

Прийняття наказу сприятиме підвищенню рівня прозорості та ефективності процедур закупівель медичних виробів, а також сприятиме спрощенню здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення державною установою «Український інститут книги» на території України національних та міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі та проведення за кордоном державною установою «Український інститут» заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни ні
Держава так
Суб’єкти господарювання, ні
у тому числі суб’єкти малого підприємництва ні

Врегулювання існуючої проблеми неможливе за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки існує пряма норма, яка зобов’язує замовників визначати предмет закупівлі товарів і послуг на основі затвердженого Єдиного закупівельного словника.

У зв’язку із вищевикладеним, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України підготовлено відповідний проект регуляторного акта.

II. Цілі державного регулювання

Метою наказу є удосконалення порядку визначення предмета закупівлі, що дозволить чітко ідентифікувати медичні вироби, що закуповуються замовниками, підвищити рівень прозорості та ефективності їх закупівель, шляхом застосування Класифікатора медичних виробів, а також спростить здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення державною установою «Український інститут книги» націо­нальних та міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, а також проведення за кордоном державною установою «Український інститут» заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України на відповідний період.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення ситуації без змін характеризується збереженням діючого нормативно-правового механізму, що є неприйнятним з огляду на необхідність доопрацювання та внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі.
Альтернатива 2 Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, визначених розділом ІІ аналізу регуляторного впливу.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2 Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель в частині запровадження ідентифікації медичних виробів, та спрощення здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, закордонних заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України. Відсутні

Впливу на сферу інтересів громадян не очікується.

Впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання не очікується.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Альтернатива не є ефективною з огляду на необхідність внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі.
Альтернатива 2 4 Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель, в частині запровадження ідентифікації медичних виробів, та спрощення здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, закордонних заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Альтернатива не вирішує проблему Не очікується Альтернатива не є ефективною з огляду на об’єктивну необхідність внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Альтернатива 2 Альтернативна повністю вирішує проблему Не очікується Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель в частині запровадження ідентифікації медичних виробів та спрощення здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, закордонних заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернатив Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Альтернатива не є ефективною з огляду на необхідність внесення змін у Порядок визначення предмета закупівлі Відсутність однозначної ідентифікації медичних виробів призводить до неефективності закупівель медичних виробів в України, завищення цін, звуження кола потенційних учасників публічних закупівель, зниження рівня конкуренції та нестачі медичних виробів у закладах охорони здоров’я.
Крім того, тривалість процедур закупівель, ризики затягування або відміни торгів на закупівлю товарів та послуг, необхідних для проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, проведення за кордоном заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України може призвести до зриву заходів та негативного впливу на імідж країни.
Альтернатива 2 Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель в частині запровадження ідентифікації медичних виробів та спрощення здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, закордонних заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України. Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття наказу сприятиме удосконаленню порядку визначення предмета закупівлі, дозволить чітко ідентифікувати медичні вироби, що закуповуються замовниками, підвищити рівень прозорості та ефективності їх закупівель, а також спрощенню здійснення закупівель товарів та послуг, необхідних для належної організації та проведення державною установою «Український інститут книги» національних та міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, а також проведення за кордоном державною установою «Український інститут» заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України.

Для цього передбачені такі заходи:

– доповнення пункту 1 розділу ІІ Порядку абзацом такого змісту:

«Під час здійснення закупівлі медичних виробів предмет закупівлі визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159. У разі якщо предмет закупівлі медичних виробів містить два і більше медичних виробів, замовником у дужках зазначаються код та назва кожного медичного виробу.»;

– викладення пункту 17 розділу ІІ Порядку в такій редакції:

«17. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів (створення нових постановок, концертів, виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів), а також заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, популяризації читання та української літератури у світі, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи Міністерства культури України, Українського інституту національної пам’яті та/або державної установи «Український інститут книги» на відповідний період.».;

– доповнення розділу ІІ Порядку пунктом 22 такого змісту:

«22. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення за кордоном заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи державної установи «Український інститут» на відповідний період.».

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетних витрат не очікується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта запропоновано встановити на необмежений термін.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується регуляторний акт.

Термін набрання чинності регуляторним актом — відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

  • кількість оголошених процедур закупівель медичних виробів, для визначення предмету закупівлі яких застосувався Класифікатор медичних виробів;
  • кількість завершених процедур закупівель медичних виробів, для визначення предмету закупівлі яких застосувався Класифікатор медичних виробів;
  • кількість проведених процедур закупівель товарів та послуг для проведення заходів популяризації читання та української літератури у світі, закордонних заходів культурної дипломатії, заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України відповідно до планів роботи державної установи «Український інститут книги» та державної установи «Український інститут»;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта — проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після реєстрації в Мін’юсті наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі «Публічні закупівлі».

Крім того, суттєвим показником результативності проекту акта є підвищення рівня прозорості, відкритості процедур закупівель медичних виробів, рівня конкуренції та зменшення корупційних ризиків.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збирання зауважень та одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюється в межах­ строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», — через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Базове та повторне відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Проведення відстеження буде здійснюватися статистичним методом за допомогою статистичних показників. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції зацікавлених органів виконавчої влади, громадських організацій тощо.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом регулювання публічних закупівель Мінекономрозвитку.

 

Перший віце-прем’єр міністр України —
Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті