Проєкт постанови КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410»

23 Жовтня 2020 2:31 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410»

1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою удосконалення вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» встановлені вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, зокрема однією із вимог є наявність умов для медичного обслуговування населення та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Пунктом 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073) встановлено, що суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає пропозицію, яка повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Проте в закладах охорони здоров’я, які надають екстрену медичну допомогу, допомога надається не в будівлях та приміщеннях такого закладу охорони здоров’я, то зазначена норма щодо надання скан копії документів, які підтверджують доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил є неактуальною. У зв’язку із цих виникла необхідність внесення відповідних змін.

Також оскільки звіт про доходи та витрати формується на основі фінансової звітності, необхідно привести терміни його подання у відповідність до встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 термінів.

Так, у пункті 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 визначено, що проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 цієї постанови (органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

3. Суть проєкту акта

Вноситься зміна до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073) «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» шляхом доповнення новим абзацом, в якому зазначається, що заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ щодо надання екстреної медичної допомоги, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також вноситься зміна до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, якою визначаються терміни надання звіту про доходи та витрати: за 1 півріччя до 30 липня звітного року, за рік — до 28 лютого наступного за звітним року.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не матиме впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

6. Прогноз впливу

Реалізація проєкту постанови не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвит­ку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт постанови потребує правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створює підстав для дискримінації, не стосується інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертиза не проводилися.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України за власною ініціативою.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

22.10.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від __________ 2020 р. №_____
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________№__________

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410

1. Доповнити пункт 2 постанови після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим.

2. У пункті 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій зазначеною постановою:

1) абзац перший викласти в редакції:

«Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме»;

2) доповнити абзацом п`ятим наступного змісту:

«Звіт про доходи та витрати надається за 1 півріччя до 30 липня звітного року, за рік — до 28 лютого наступного за звітним року».

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту постанови. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» розроблено з метою удосконалення вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення.

2. Вплив на ключові інтереси всіх заінтересованих сторін відображено в таблиці нижче.

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ щодо надання екстреної медичної допомоги (ЗОЗ щодо екстреної медичної допомоги) Виключення норми щодо необхідності подавати сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, як такої, що є неактуальною для ЗОЗ щодо екстреної медичної допомоги. Подовження термінів надання звіту про доходи та витрати. + + Прийняття зазначеного проєкту акта дозволить не подавати сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також подовжити терміни надання звіту про доходи та витрати.
НСЗУ Удосконалення вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким голов­ними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення. + + Прийняття зазначеного проєкту дозволить удосконалення вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»
2. Установити, що: до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; положення відсутнє 2. Установити, що: до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; Зазначений документ, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, є неактуальним для закладів охорони здоров’я, які надають екстрену медичну допомогу, оскільки така допомога надається не в будівлях та приміщеннях такого закладу охорони здоров’я.
Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1) доходи — оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки — оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки — придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація. положення відсутнє

241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1) доходи — оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки — оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки — придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

Звіт про доходи та витрати надається за 1 півріччя до 30 липня звітного року, за рік — до 28 лютого наступного за звітним року.

Оскільки звіт про доходи та витрати формується на основі фінансової звітності, необхідно привести терміни його подання у відповідність до встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 термінів.

Так, у п.5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 визначено, що проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 цієї постанови (органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

 

В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпеченняЄвгенія Ідіоятова

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410»

Проєкт постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» за предметом правового регулювання не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України щодо предмета правового регулювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» відсутні.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Порядковий номер Положення проєкту акта Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС) Оцінка відповідності Праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано) Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням (відповідає, не суперечить,частково враховує, не відповідає, не врегульовано)

 

5. Очікувані результати

Прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» дозволить удосконалити вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» не є регуляторним актом.

6. Узагальнений висновок

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті