Постанова КМУ від 26.04.2022 р. № 491

02 Травня 2022 3:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26.04.2022 р. № 491

Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, що додається.
  2. Рекомендувати військовим адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад, закладам охорони здоров’я організувати роботу із задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, та інформування Міністерства охорони здоров’я не рідше ніж раз на три дні сім днів про здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я та використання коштів.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2022 р. № 491

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2023 р. № 728)

ПОРЯДОК

використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я

1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я (далі — кошти), відкритого МОЗ у Національному банку для зарахування добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права (далі — рахунок), які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету і обліковуються за кодом бюджетної класифікації 24070700 «Кошти, отримані Міністерством охорони здоров’я України на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я».

2.Кошти спрямовуються на:

закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), витратних матеріалів, медичних виробів (зокрема, дороговартісного медичного обладнання) та допоміжних засобів до них, медичних меблів, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, мобільних госпіталів, мобільних амбулаторій, автономних джерел живлення (генераторів) для задоволення потреб охорони здоров’я (далі — медичне забезпечення) відповідно до номенклатури, затвердженої МОЗ, у тому числі на сплату податку на додану вартість, зборів та митних платежів, що включається до вартості медичного забезпечення;

відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною та периферійною технікою, серверним обладнанням, токенами, надання доступу до хмарних сховищ та Інтернету, ліцензій на програмне забезпечення, зокрема спеціалізоване, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання робіт або надання послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна, в тому числі виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання;

оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів, а саме проведення досліджень та передпроектних робіт, збору вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту, експертної оцінки, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодження та затвердження проекту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання робіт або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання;

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті);

закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме транспортно-експедиційних послуг та послуг із супроводження на території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань.

МОЗ може використовувати кошти з рахунка в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.

3.Першочергово кошти спрямовуються на:

медичне забезпечення для регіонів, на території яких ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги особам, постраждалим і пораненим внаслідок бойових дій;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій.

4.Кошти можуть отримувати:

за напрямами їх використання, визначеними абзацами третім — шостим пункту 2 цього Порядку, — військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я;

за напрямами їх використання, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим пункту 2 цього Порядку, — державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ, з урахуванням потреб, зібраних від закладів охорони здоров’я, відповідно до номенклатури, затвердженої МОЗ, очікуваної вартості за одиницю предмета закупівлі з урахуванням орієнтовних строків поставки;

центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та Національна академія медичних наук.

5.Пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету (далі — пропозиції) подаються за формою, визначеною МОЗ, органами, підприємствами, установами та організаціями, зазначеними у пункті 4 цього Порядку (далі — заявники) МОЗ.

6.У пропозиції зазначаються:

інформація про заявника;

головний розпорядник бюджетних коштів, у разі потреби — відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів;

напрям використання коштів, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;

обсяг коштів з відповідним обґрунтуванням, зокрема вартість одиниці предмета закупівлі;

деталізований розрахунок;

код економічної класифікації видатків бюджету;

код і назва бюджетної програми, за якою встановлені бюджетні асигнування, або необхідність відкриття нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам).

7.Пропозиції розглядаються в порядку черговості їх надходження і реєстрації в системі електронного документообігу МОЗ.

Пропозиції подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: [email protected].

8.Рішення про розподіл та/або передачу коштів приймається в межах наявних на рахунку МОЗ коштів, а також невикористаних коштів на відповідних рахунках спеціального фонду державного бюджету за результатами виконаних завдань за напрямами, визначеними у пункті 2 цього Порядку.

9.Для розгляду пропозицій і прийняття рішення щодо розподілу та/або передачі коштів МОЗ утворює комісію.

Положення про комісію і її персональний склад затверджуються МОЗ.

Головою комісії є заступник Міністра охорони здоров’я.

До складу комісії, крім посадових осіб МОЗ, можуть входити представники інших центральних органів виконавчої влади та міжнародних організацій (за згодою).

Кількість представників громадських об’єднань, партнерів з розвитку та виконавців проектів міжнародної технічної допомоги становить не менше третини складу комісії.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

Формою роботи комісії є відкрите засідання, яке проводиться за потреби.

Дата, час та місце проведення засідання комісії визначаються головою комісії.

Засідання може бути проведено в режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, про що зазначається в порядку денному такого засідання.

Голова (у разі його відсутності — заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії в такому режимі.

Інформація про дату, час, місце та порядок денний засідання комісії оприлюднюється за три календарних дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті МОЗ.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим і секретарем, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Комісія приймає рішення щодо розподілу та/або передачі коштів на підставі поданих пропозицій за кожним напрямом, визначеним у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням першочерговості.

У разі невідповідності пропозицій вимогам, установленим МОЗ, такі пропозиції у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня реєстрації пропозиції, повертаються головою комісії для доопрацювання.

Заявники, чиї пропозиції були подані на розгляд комісії, можуть представляти подану пропозицію та брати участь у засіданні комісії без права голосу.

10.За результатами розгляду пропозицій комісія приймає одне з таких рішень:

про розподіл та/або передачу коштів;

про відмову у розподілі та/або передачі коштів.

Підставами для прийняття рішення про відмову у розподілі та/або передачі коштів є:

відсутність на рахунку коштів у розмірі, достатньому для фінансування поданої пропозиції;

подання пропозиції, що не відповідає напрямам використання коштів, визначеним у пункті 2 цього Порядку.

11.Комісія інформує заявників про прийняте рішення у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня реєстрації пропозиції.

12.МОЗ не рідше ніж раз на чотири місяці на підставі аналізу медичного забезпечення сфери охорони здоров’я, проведеного з використанням інформаційно-аналітичної системи «MeDdata», подає комісії пропозиції щодо спрямування коштів для задоволення першочергових потреб у сфері охорони здоров’я, які можуть бути підставою для проведення цільового збору.

13.У разі необхідності проведення цільового збору для задоволення першочергових потреб охорони здоров’я, зокрема за пропозиціями, зазначеними в пункті 12 цього Порядку, МОЗ після розгляду та прийняття рішення комісією затверджує перелік таких потреб.

Після надходження на рахунок коштів комісія приймає рішення про їх розподіл та/або передачу згідно з переліком потреб у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

Цільовий збір коштів проводиться з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Інформація про першочергові потреби у сфері охорони здоров’я публікується на офіційному веб-сайті МОЗ і Єдиному державному вебпорталі для збору пожертв на підтримку України «United24».

14.Рішення комісії щодо розподілу та/або передачі коштів є підставою для:

1) підготовки МОЗ проекту акта Кабінету Міністрів України про:

розподіл коштів з рахунка МОЗ у разі, коли є потреба у відкритті нової бюджетної програми або визначення нового напряму використання коштів (крім напрямів використання коштів, визначених відповідно до абзаців другого та шостого пункту 2 цього Порядку, у разі розподілу коштів за такими напрямами на бюджетну програму МОЗ, за якою раніше вже здійснено розподіл за рішенням Кабінету Міністрів України) за бюджетною програмою, за якою встановлені бюджетні асигнування, для подальшого їх використання МОЗ та/або перерахування розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня/одержувачам бюджетних коштів, включеним до його мережі;

передачу коштів з рахунка МОЗ іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету (у разі, коли заявником є такий головний розпорядник коштів державного бюджету, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня або одержувач бюджетних коштів, включений до його мережі після внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету за пропозицією МОЗ, яка ґрунтується на рішенні Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я. Разом з пропозиціями подається рішення Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я, супровідні фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування до таких пропозицій);

розподіл або передачу коштів з рахунка МОЗ у разі, коли є потреба у відкритті нової бюджетної програми для надання трансфертів місцевим бюджетам (якщо заявниками є органи місцевого самоврядування);

2) перерахування коштів з рахунка МОЗ для подальшого їх використання МОЗ та/або перерахування заявникам, включеним до його мережі.

15.У проекті акта Кабінету Міністрів України про розподіл та/або передачу коштів, зокрема, зазначаються:

головний розпорядник коштів державного бюджету;

у разі потреби — відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів;

напрям використання коштів, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;

код і назва бюджетної програми, за якою встановлено бюджетні асигнування, з визначенням у разі потреби нового напряму використання коштів або у разі, коли є потреба у відкритті нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам), — положення щодо спрямування коштів на нову бюджетну програму (включаючи трансферти місцевим бюджетам);

обсяг коштів (тис. гривень) з визначенням видатків споживання і видатків розвитку;

у разі потреби — обсяг коштів у вигляді трансфертів місцевим бюджетам у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету та у разі потреби визначення нових коду і назви бюджетної програми;

положення про надання доручення щодо перерахування з рахунка МОЗ коштів на відповідний рахунок Казначейства;

положення про повернення залишків невикористаних коштів за результатами повного виконання завдань за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, на рахунок спеціального фонду державного бюджету, відкритий в Казначействі для МОЗ.

16.Операції з перерахування, використання коштів, відображення таких операцій в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету та складення звітності про надходження та використання коштів здійснюються відповідно до Положення про особливості казначейського обслуговування коштів, отриманих головними розпорядниками коштів державного бюджету на рахунки, відкриті в Національному банку, затвердженого Мінфіном.

Перерахування коштів у вигляді трансфертів місцевим бюджетам здійснюється Казначейством відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161).

Залишки коштів невикористаних трансфертів місцевим бюджетам за результатами повного виконання завдань за напрямами, визначеними у пункті 2 цього Порядку, повертаються на рахунок спеціального фонду державного бюджету, відкритий в Казначействі для МОЗ, на підставі платіжної інструкції, наданої місцевим фінансовим органом.

17.Закупівля товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), а після припинення або скасування воєнного стану — в установленому законом порядку.

Замовниками виконання робіт, надання послуг та придбання товарів є розпорядники бюджетних коштів або одержувачі бюджетних коштів.

18.Державне підприємство «Медичні закупівлі України» після здійснення закупівлі товарів і послуг за напрямами, визначеними абзацами другим і шостим пункту 2 цього Порядку, інформує МОЗ про обсяг закуплених товарів і послуг та потреби закладів охорони здоров’я у зазначених товарах і послугах, актуальні станом на дату надання інформації.

МОЗ на підставі зазначеної інформації приймає рішення про розподіл товарів і послуг між закладами охорони здоров’я.

19.Введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів і допоміжних засобів до них, медичних меблів, систем медичних виробів, мобільних госпіталів у межах здійснення заходів щодо задоволення потреб у сфері охорони здоров’я, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15—19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10—13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), пунктів 19—21 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

20.Заявники інформують МОЗ про використання коштів не рідше ніж один раз на 10 робочих днів.

Про утворення залишку коштів після виконання запланованих завдань заявники інформують МОЗ. Комісія приймає рішення щодо повернення залишку коштів та/або розподілу (передачі) коштів відповідно до цього Порядку.

У разі прийняття комісією рішення про повернення залишку коштів заявник протягом п’яти робочих днів повертає їх в установленому порядку.

Кошти, отримані заявником від нарахованої пені та інших платежів, передбачених умовами договорів, зараховуються до державного бюджету.

Пропозиції щодо фінансування завдань за рахунок невикористаного залишку коштів з рахунка можуть включатися до проекту акта Кабінету Міністрів України про розподіл та/або передачу коштів.

21.МОЗ щомісяця, не пізніше 10 числа наступного за звітним періоду, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суму отриманих добровільних внесків (благодійних пожертв), перелік товарів, робіт і послуг, придбаних (наданих) за рахунок таких коштів протягом звітного періоду, загальну кількість зазначених товарів, робіт і послуг та загальну суму здійснених видатків за кожним видом зазначених товарів, робіт і послуг.

22.Керівники заявників здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за достовірність і зміст поданих пропозицій.

23.Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття та закриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

24.Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

25. МОЗ може укладати договір про наміри із фізичними та юридичними особами приватного права та/або публічного права, які здійснюють добровільні внески (благодійні пожертви) на рахунок (далі — донори), до моменту перерахування коштів на рахунок у разі пропозиції щодо укладення такого договору від донора. Відповідно до договору можуть бути визначені/встановлені/заплановані дії донора, орієнтовні суми його перерахувань на рахунок, а також визначені напрями використання таких сум коштів відповідно до переліку першочергових потреб у сфері охорони здоров’я, затвердженого МОЗ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2022 р. № 491

ПОРЯДОК

використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я

1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я.

2.У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про громадські об’єднання».

Під терміном «рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я» (далі — рахунок) у цьому Порядку розуміється поточний рахунок МОЗ, відкритий у Національному банку для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків (далі — кошти), для задоволення потреб охорони здоров’я.

3.МОЗ може використовувати кошти з рахунка відповідно до цього Порядку.

4.Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на:

закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), витратних матеріалів, медичних виробів (зокрема дороговартісного медичного обладнання) та допоміжних засобів до них, медичних меблів, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, мобільних госпіталів, інших необхідних товарів для задоволення потреб охорони здоров’я (далі — медичне забезпечення);

відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме: технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною та периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ та Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване), токенами), а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання інших робіт або надання послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна, в тому числі виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання тощо;

оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів лікарень інтенсивного лікування, а саме: проведення досліджень та передпроектних робіт, збору вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту, експертної оцінки, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодження та затвердження проекту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання інших робіт або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання тощо;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій, зокрема технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною технікою, периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ, доступом до Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване), токенами тощо), виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, повʼязаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання та систем киснезабезпечення (зокрема закупівля будівельних матеріалів, інженерного обладнання тощо);

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті тощо);

закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме: транспортно-експедиційних послуг та послуг із супроводження на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань.

МОЗ може використовувати кошти з рахунка в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.

5.Першочергово кошти спрямовуються на:

медичне забезпечення для регіонів, де ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги постраждалим та пораненим внаслідок бойових дій;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали пошкоджені внаслідок бойових дій.

6.Одержувачами коштів є:

за напрямами їх використання, визначеними абзацами третім — п’ятим пункту 4 цього Порядку, — військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я;

за напрямами їх використання, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим четвертим — п’ятим пункту 4 та пунктом 71 цього Порядку, — державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ.

7.Розподіл коштів здійснюється комісією з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я, утвореною МОЗ (далі — комісія).

Персональний склад комісії затверджується МОЗ. Головою комісії є заступник Міністра охорони здоров’я.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (у разі його відсутності — заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії в такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим і секретарем, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Секретар комісії забезпечує:

підготовку засідань комісії, зокрема інформування членів комісії про час скликання засідання комісії та питання, які передбачається винести на її розгляд;

черговість розгляду пропозицій, поданих одержувачами коштів;

ведення діловодства комісії;

попередній розгляд пропозицій, поданих одержувачами коштів, на відповідність вимогам, установленим за формою, визначеною МОЗ;

письмове інформування голови комісії про пропозиції, подані одержувачами коштів.

У разі невідповідності пропозицій, поданих одержувачами коштів, вимогам, установленим за формою, визначеною МОЗ, секретар комісії письмово інформує про це голову комісії, який у строк,  що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання інформації, приймає рішення щодо їх повернення для доопрацювання. Доопрацьовані пропозиції, що надійшли повторно, розглядаються відповідно до пункту 8 цього Порядку.

Не рідше ніж раз на три місяці МОЗ на підставі аналізу медичного забезпечення сфери охорони здоров’я, проведеного з використанням інформаційно-аналітичної системи «MeDdata», подає на затвердження комісії пропонований перелік першочергових потреб спрямування коштів, на підставі якого, в тому числі, може здійснюватися цільовий збір.

71. У разі необхідності проведення цільового збору для задоволення першочергових потреб охорони здоров’я МОЗ формує перелік таких потреб та подає їх на затвердження комісії.

Інформація про потреби охорони здоров’я у тому числі першочергових потреб, сформованих відповідно до абзацу сімнадцятого пункту 7 цього Порядку є відкритою та публікується на офіційному веб-сайті МОЗ і Єдиному державному веб-порталі для збору пожертв на підтримку України «United24».

Після надходження коштів для задоволення потреб охорони здоров’я комісія ухвалює рішення про їх спрямування на потреби охорони здоров’я згідно з переліком, сформованим МОЗ, та визначає одержувачів коштів, що є підставою для їх перерахування для проведення відповідних процедур закупівель.

8. Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів (крім випадків, визначених пунктом 71 цього Порядку):

8.Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів:

за напрямами, визначеними абзацами третім — п’ятим шостим пункту 4 цього Порядку, — на основі пропозицій, поданих військовими адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державними та комунальними закладами охорони здоров’я;

за напрямами, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим четвертим — п’ятим пункту 4 цього Порядку, —  на основі пропозицій, поданих державним підприємством «Медичні закупівлі України», сформованих з урахуванням потреб, зібраних від закладів охорони здоров’я, очікуваної вартості за одиницю предмета закупівлі з урахуванням орієнтовних строків поставки, відповідно до номенклатури, визначеної МОЗ.

Пропозиції, що подаються одержувачами коштів за формою, визначеною МОЗ, повинні містити інформацію, зокрема, про реквізити відповідного рахунка одержувача коштів, напрями і суми використання коштів, та розглядатися в порядку черговості (вартість за одиницю предмета закупівлі в пропозиціях, що подаються державним підприємством «Медичні закупівлі України»).

Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: [email protected].

81. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» після здійснення закупівлі товарів і послуг за напрямами, визначеними абзацами другим і шостим пункту 4 цього Порядку, інформує МОЗ про обсяг закуплених товарів і послуг та потреби закладів охорони здоров’я у зазначених товарах і послугах.

МОЗ на підставі зазначеної інформації приймає рішення про розподіл товарів і послуг між закладами охорони здоров’я.

9.За результатами розгляду пропозицій комісія у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня їх отримання, інформує в офіційному порядку одержувача коштів, що подав пропозицію, про прийняте рішення.

10.МОЗ на підставі прийнятого комісією рішення щодо розподілу коштів з рахунка перераховує кошти з поточного рахунка МОЗ, відкритого в Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті перераховуються МОЗ на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифікації 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб», для використання в установленому порядку.

11.Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних  закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України  «Про публічні закупівлі»,  на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).

11.Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), після припинення або скасування воєнного стану — в порядку, установленому законодавством для проведення таких процедур.

12. Введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичних меблів, систем медичних виробів, мобільних госпіталів у межах здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15–19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10–13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), пунктів 19–21 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р.,
№  82, ст. 3048), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої  та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

12.Введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичних меблів, систем медичних виробів, мобільних госпіталів у межах здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15–19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10—13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

13.На період здійснення заходів, спрямованих на задоволення потреб охорони здоров’я, на одержувачів коштів, визначених у пункті 6 цього Порядку, не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів.

14. Одержувачі коштів організовують роботу із задоволення потреб охорони здоров’я за призначенням відповідно до напрямів, визначених пунктом 4 цього Порядку, та інформують не рідше ніж раз на сім робочих днів МОЗ про використання коштів та задоволення потреб охорони здоров’я.

У разі виникнення залишку коштів одержувачі інформують про такі залишки МОЗ. Комісія приймає рішення щодо повернення залишку коштів та спрямування таких коштів на подальші напрями закупівель, визначені пунктом 4 цього Порядку.

У разі прийняття рішення про повернення зазначених залишків коштів одержувач коштів повертає протягом п’яти робочих днів визначену комісією залишкову суму коштів на поточний рахунок МОЗ.

14.Одержувачі коштів організовують роботу із задоволення потреб охорони здоров’я за рахунок коштів та інформують не рідше ніж раз на три дні МОЗ про використання коштів та задоволення потреб охорони здоров’я.

У разі виникнення залишку коштів одержувач коштів протягом пʼяти днів повертає їх на поточний рахунок МОЗ.

15.Керівники одержувачів коштів здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті