Постанова КМУ від 26.04.2022 р. № 491

02 Травня 2022 3:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26.04.2022 р. № 491

Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, що додається.
  2. Рекомендувати військовим адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад, закладам охорони здоров’я організувати роботу із задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, та інформування Міністерства охорони здоров’я не рідше ніж раз на три дні про здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я та використання коштів.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2022 р. № 491

ПОРЯДОК

використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я

1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я.

2.У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про громадські об’єднання».

Під терміном «рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я» (далі — рахунок) у цьому Порядку розуміється поточний рахунок МОЗ, відкритий у Національному банку для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків (далі — кошти), для задоволення потреб охорони здоров’я.

3.МОЗ може використовувати кошти з рахунка відповідно до цього Порядку.

4.Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на:

закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), витратних матеріалів, медичних виробів (зокрема дороговартісного медичного обладнання) та допоміжних засобів до них, медичних меблів, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, мобільних госпіталів, інших необхідних товарів для задоволення потреб охорони здоров’я (далі — медичне забезпечення);

відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме: технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною та периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ та Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване), токенами), а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання інших робіт або надання послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна, в тому числі виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання тощо;

оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, а саме: проведення досліджень та передпроектних робіт, збору вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту, експертної оцінки, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодження та затвердження проекту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання інших робіт або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання тощо;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій, зокрема технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною технікою, периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ, доступом до Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване), токенами тощо), виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, повʼязаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання та систем киснезабезпечення (зокрема закупівля будівельних матеріалів, інженерного обладнання тощо);

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті тощо);

закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме: транспортно-експедиційних послуг та послуг із супроводження на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань.

МОЗ може використовувати кошти з рахунка в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.

5.Першочергово кошти спрямовуються на:

медичне забезпечення для регіонів, де ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги постраждалим та пораненим внаслідок бойових дій;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали пошкоджені внаслідок бойових дій.

6.Одержувачами коштів є:

за напрямами їх використання, визначеними абзацами третім — п’ятим пункту 4 цього Порядку, — військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я;

за напрямами їх використання, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим четвертим — п’ятим пункту 4 та пунктом 71 цього Порядку, — державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ.

7.Розподіл коштів здійснюється комісією з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я, утвореною МОЗ (далі — комісія).

Персональний склад комісії затверджується МОЗ. Головою комісії є заступник Міністра охорони здоров’я.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (у разі його відсутності — заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії в такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим і секретарем, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Секретар комісії забезпечує:

підготовку засідань комісії, зокрема інформування членів комісії про час скликання засідання комісії та питання, які передбачається винести на її розгляд;

черговість розгляду пропозицій, поданих одержувачами коштів;

ведення діловодства комісії;

попередній розгляд пропозицій, поданих одержувачами коштів, на відповідність вимогам, установленим за формою, визначеною МОЗ;

письмове інформування голови комісії про пропозиції, подані одержувачами коштів.

У разі невідповідності пропозицій, поданих одержувачами коштів, вимогам, установленим за формою, визначеною МОЗ, секретар комісії письмово інформує про це голову комісії, який у строк,  що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання інформації, приймає рішення щодо їх повернення для доопрацювання. Доопрацьовані пропозиції, що надійшли повторно, розглядаються відповідно до пункту 8 цього Порядку.

71. У разі необхідності проведення цільового збору для задоволення першочергових потреб охорони здоров’я МОЗ формує перелік таких потреб та подає їх на затвердження комісії.

Інформація про потреби охорони здоров’я є відкритою та публікується на офіційному веб-сайті МОЗ і Єдиному державному веб-порталі для збору пожертв на підтримку України «United24».

Після надходження коштів для задоволення потреб охорони здоров’я комісія ухвалює рішення про їх спрямування на потреби охорони здоров’я згідно з переліком, сформованим МОЗ, та визначає одержувачів коштів, що є підставою для їх перерахування для проведення відповідних процедур закупівель.

8. Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів (крім випадків, визначених пунктом 71 цього Порядку):

8.Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів:

за напрямами, визначеними абзацами третім — п’ятим шостим пункту 4 цього Порядку, — на основі пропозицій, поданих військовими адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державними та комунальними закладами охорони здоров’я;

за напрямами, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим четвертим — п’ятим пункту 4 цього Порядку, —  на основі пропозицій, поданих державним підприємством «Медичні закупівлі України», сформованих з урахуванням потреб, зібраних від закладів охорони здоров’я, відповідно до номенклатури, визначеної МОЗ.

Пропозиції, що подаються одержувачами коштів за формою, визначеною МОЗ, повинні містити інформацію, зокрема, про реквізити відповідного рахунка одержувача коштів, напрями і суми використання коштів, та розглядатися в порядку черговості.

Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: united24@moz.gov.ua.

81. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» після здійснення закупівлі товарів і послуг за напрямами, визначеними абзацами другим і шостим пункту 4 цього Порядку, інформує МОЗ про обсяг закуплених товарів і послуг та потреби закладів охорони здоров’я у зазначених товарах і послугах.

МОЗ на підставі зазначеної інформації приймає рішення про розподіл товарів і послуг між закладами охорони здоров’я.

9.За результатами розгляду пропозицій комісія у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня їх отримання, інформує в офіційному порядку одержувача коштів, що подав пропозицію, про прийняте рішення.

10.МОЗ на підставі прийнятого комісією рішення щодо розподілу коштів з рахунка перераховує кошти з поточного рахунка МОЗ, відкритого в Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті перераховуються МОЗ на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифікації 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб», для використання в установленому порядку.

11.Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних  закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України  «Про публічні закупівлі»,  на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).

11.Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), після припинення або скасування воєнного стану — в порядку, установленому законодавством для проведення таких процедур.

12.Введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичних меблів, систем медичних виробів, мобільних госпіталів у межах здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15–19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10—13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

13.На період здійснення заходів, спрямованих на задоволення потреб охорони здоров’я, на одержувачів коштів, визначених у пункті 6 цього Порядку, не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів.

14.Одержувачі коштів організовують роботу із задоволення потреб охорони здоров’я за рахунок коштів та інформують не рідше ніж раз на три дні МОЗ про використання коштів та задоволення потреб охорони здоров’я.

У разі виникнення залишку коштів одержувач коштів протягом пʼяти днів повертає їх на поточний рахунок МОЗ.

15.Керівники одержувачів коштів здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті