Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

17 Травня 2011 1:54 Поділитися

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
Ю.М. АЗАРОВ
« » 2011 р.

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» такі зміни:

1. Доповнити статтю 1 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«відокремлене місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, — територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — шістнадцятим.

2. Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:

«У разі наявності у заявника — юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника — фізичної особи — підприємця відокремлених місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.».

3. Частини сьому, дев’яту і десяту статті 14 викласти у такій редакції:

«Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату — юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату — фізичній особі —підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону.»;

«У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, нового відокремленого місця, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва як спеціально уповноваженим органу з питань ліцензування.

Головною необхідністю прийняття акта є те, що чинним Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі — Закон № 1775-III) встановлений порядок видачі копії ліцензії тільки для юридичних осіб і не встановлений такий порядок для фізичних осіб — підприємців. Така недосконалість закону створює умови недобросовісної конкуренції і носить ознаки дискримінаційного характеру по відношенню до фізичних осіб — підприємців.

Крім зазначеного вище, прийняття акта обумовлено необхідністю виправлення некоректного викладення редакції окремих норм чинного Закону № 1775-III. Так, в частині сьомій статті 14 Закону № 1775-III записано, що засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії, тоді як відповідно до визначеного Законом № 1775-III терміну «ліцензія», такий документ засвідчує відповідне право ліцензіата , а не філії. Зазначена некоректність редакції закону призводить до колізії його норм, адже, копія будь якого документа не може змінювати правовий зміст оригінального документа.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття проекту акта є створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання, які мають намір проваджувати, або проваджують господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

3. Правові аспекти

Абзац 5 статті 1 Закону № 1775-III визначає ліцензіата суб’єктом господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Абзац 14 статті 1 Закону № 1775-III встановлює, що суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — підприємець.

Таким чином, в розумінні Закону № 1775-III поняття «ліцензіат», «суб’єкт господарювання» охоплює як юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до частини першої статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Зазначені вище правові аспекти підтверджують про необхідність встановлення правових норм щодо створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання, які мають намір проваджувати, або проваджують господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

Реалізація акта потребуватиме внесення змін до відповідних постанов Кабінету Міністрів, та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Відповідно до Закону № 1775-III плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України, що обумовить деяке збільшення його доходів.

Разом з тим, завдяки удосконаленню правового механізму отримання копії ліцензій виникають більш сприятливі умови для започаткування та здійснення господарської діяльності фізичними особами — підприємцями, що матиме наслідком додаткові надходження до Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджений з:

Міністерством юстиції України із зауваженнями і пропозиціями, які враховані повністю;

Міністерством економіки України із зауваженнями і пропозиціями, які враховані повністю шляхом їх опрацювання та вироблення взаємоузгодженої позиції на проведеній Держкомпідприємництвом і Мінекономіки 25.03.2011 нараді;

Міністерством фінансів України без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції.

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва для громадського обговорення із зацікавленими спілками підприємців України, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Внесення запропонованих змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» буде сприяти:

  • створенню належних умов провадження господарської діяльності;
  • вдосконаленню ліцензування господарської діяльності;
  • заінтересованості осіб у започаткуванні бізнесу:
  • створенню сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності.
Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Г.М. Яцишина

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 1. Визначення термінів Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності; анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;
виробництво (виготовлення) — діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва; виробництво (виготовлення) — діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;відокремлене місце провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, — територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування;
господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт; господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов; ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;
(абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесеними (абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.12.2009 р. № 1759-VI)
згідно із Законом України від 15.12.2009 р. № 1759-VI)
ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування; ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності; орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;
плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії; плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії;
повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення; повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов; розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
(абзац дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1571-VI) (абзац дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1571-VI)
розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування; розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;
(абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1571-VI) (абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 25.06.2009 р. № 1571-VI)
суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором; суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором;
(абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 із змінами,внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. № 2562-VI) (абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 із змінами,внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. № 2562-VI)
торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії
Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані: У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
1) відомості про суб’єкта господарювання — заявника: 1) відомості про суб’єкта господарювання — заявника:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи; найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи; паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи;
2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. 2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. У разі наявності у заявника — юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника — фізичної особи — підприємця відокремлених місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.
До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік (756–2001-п) яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік (756–2001-п) яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п’ятою цієї статті. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п’ятою цієї статті.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог цієї статті. документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб’єкт господарювання, який здійснює цей вид господарської діяльності, зобов’язаний подати протягом 30 робочих днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності. (Статтю 10 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом №  994-V (994–16) від 27.04.2007). У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб’єкт господарювання, який здійснює цей вид господарської діяльності, зобов’язаний подати протягом 30 робочих днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності. (Статтю 10 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 994-V (994–16) від 27.04.2007).
Ліцензія в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим Законом. Відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування, не є підставою для відмови у видачі ліцензії. (Статтю 10 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 994-V (994–16) від 27.04.2007). Ліцензія в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим Законом. Відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування, не є підставою для відмови у видачі ліцензії. (Статтю 10 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом №  994-V (994–16) від 27.04.2007).
Стаття 14. Видача ліцензії Стаття 14. Видача ліцензії
Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше, ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п’ять років. Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п’ять років.
(Частина четверта статті 14 в редакції Закону № 1759-VI (1759–17) від 15.12.2009). (Частина четверта статті 14 в редакції Закону № 1759-VI (1759–17) від 15.12.2009).
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії. Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому статтями 10, 11 цього Закону та цією статтею для видачі ліцензії. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату — юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату — фізичній особі-підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону.
(Частина сьома статті14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1571-VI (1571–17) від 25.06.2009).  
За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого новоговідокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, нового відокремленого місця, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділуліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення. У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.
У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом. У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
(Частина одинадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1759-VI (1759–17) від 15.12.2009). (Частина одинадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1759-VI (1759–17) від 15.12.2009).
Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу. (Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2344-III (2344–14) від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом № 961-V (961–16) від 19.04.2007). До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів івантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу. (Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом № 2344-III (2344–14) від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом № 961-V (961–16) від 19.04.2007}
Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Г.М. Яцишина

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
(щодо порядку видачі копії ліцензії)» (реєстр. № 8450 від 28.04.2011 р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується врегулювати питання видачі копій ліцензій фізичним особам — підприємцям, які ведуть господарську діяльність у декількох місцях.

Головне науково-експертне управління, розглянувши зазначену законодавчу пропозицію, вважає за необхідне висловити щодо її змісту наступні зауваження та пропозиції.

Згідно з запропонованими змінами до ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» пропонується визначити відокремлене місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності як територію чи приміщення, яке, зокрема, знаходиться поза межами місця проживання такої особи. Проте при цьому не враховується те, що фізична особа — підприємець не зобов’язана вести господарську діяльність за місцем свого проживання. У зв’язку з цим наслідком прийняття вказаних змін буде утворення ситуації, за якою фізична особа-підприємець, яка не здійснює господарську діяльність за своїм місцем проживання, буде здійснювати таку діяльність лише на підставі копій ліцензії. Причому сам оригінал ліцензії у цьому випадку не буде використовуватися для регулювання господарської діяльності. У зв’язку з цим, на нашу думку, більш доречним є підхід, за яким оригінал ліцензії отримується на здійснення господарської діяльності за першим (основним) місцем її провадження, яке визначається самим підприємцем у заяві про видачу ліцензії, а копії видаються на інші місця її здійснення. Крім цього, пропонуємо вилучити з визначення змісту терміну «відокремлене місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності» вимогу про те, що таке місце має відповідати вимогам ліцензійних умов, оскільки не у всіх таких умовах до місця проведення господарської діяльності встановлюються певні вимоги, а копії ліцензій необхідні у всіх випадках здійснення господарської діяльності поза межами основного місця такої діяльності.

У зв’язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни. Зокрема:

1) Із змін до ст. 1 Закону виключити слова «відокремлене» та «знаходяться поза межами місця проживання такої особи».

2) Зміни до ст. 10 Закону викласти у такій редакції:

«У разі наявності у заявника — юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, у заяві зазначається їх місцезнаходження. Заявник — фізична особа — підприємець вказує у заяві місце провадження господарської діяльності, а у разі, якщо відповідна діяльність на постійній основі буде здійснюватися в іншому місці (інших місцях), таке місце (місця) також зазначаються у заяві.»

3) У новій редакції частини 7 ст. 14 Закону слово «відокремлене» замінити на «інше, крім основного».

4) частину 9 ст. 14 Закону викласти у такій редакції:

«У разі створення ліцензіатом — юридичною особою нової філії, відокремленого підрозділу, ліцензіатом — фізичною особою — підприємцем нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат (далі — за текстом проекту)».

Узагальнюючий висновок : за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо порядку видачі копії ліцензії)» може бути прийнятий у першому читанні з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного науково-експертного управління В.І. Борденюк

До проекту № 8450 від 28.04.2011 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва на засіданні 11 травня 2011 року розглянув проект Закону України провнесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії (реєстр. № 8450), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою зазначеного законопроекту є створення рівних умов для суб’єктів господарювання, які мають намір проваджувати або проваджують господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 11.05.2011 року визначило, що за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії може бути прийнятий у першому читанні з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій (додається).

Члени Комітету розглянувши та обговоривши проект Закону України провнесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії прийняли рішення підтримати його та внести на розгляд Верховної Ради України і пропонувати прийняти його за основу.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено Голову Комітету Королевську Наталію Юріївну.

Орієнтовний час розгляду законопроектів — 19 хвилин.

Додаток: на 3-х аркушах.

Голова Комітету Н.Ю. КОРОЛЕВСЬКА

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті