Законопроект «Про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

29 Квітня 2013 3:40 Поділитися

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Голова Держпідприємництва Бродський Михайло Юрійович.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства
про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання пункту 7 витягу з протоколу № 94 засідання Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року, в частині подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким передбачається встановити відповідальність посадових осіб органу ліцензування за порушення встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії, збільшення розміру штрафу, що накладається на посадових осіб за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Необхідність прийняття проекту Закону полягає у наступному.

Положеннями Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначено строки для здійснення органами ліцензування процедури ліцензування. Відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності передбачена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Слід зауважити, що у статті 16612 зазначеного Кодексу встановлено лише відповідальність посадових осіб органу ліцензування за порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування.

Проте, не встановлено відповідальності за порушення строків для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії.

Зазначена ситуація призводить до безвідповідального ставлення посадових осіб органів ліцензування щодо прийняття відповідних рішень в установлений законом строк і безпідставно створює перешкоди для провадження суб’єктами господарювання діяльності, що потребує одержання ліцензії.

Також проектом Закону, для посилення відповідальності посадових осіб органу ліцензування щодо дотримання строків встановлених для здійснення процедури ліцензування збільшується розмір штрафів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є посилення відповідальності посадових осіб органу ліцензування за дотриманням строків для здійснення процедури ліцензування, визначених у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що в подальшому, після прийняття законодавчого акта, дозволить суб’єктам господарювання отримувати ліцензію та її копію, переоформлювати ліцензію у визначений зазначеним Законом строк, а у разі недодержання строків посадовими особами органу ліцензування звертатись до суду за відновленням порушених прав, з вимогою накладання штрафу на посадових осіб органу ліцензування.

Для досягнення поставленої мети, проектом Закону пропонується статтю 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнити положеннями щодо встановлення відповідальності за порушення посадовими особами органу ліцензування строків, для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії.

Крім того, збільшення розміру штрафів передбачене проектом Закону буде додатковим чинником для додержання посадовими особами органів ліцензування здійснення процедури ліцензування у визначений строк, згідно з вимогами Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

3. Правові аспекти

Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначені строки для здійснення органом ліцензування процедури ліцензування та зазначено, що посадові особи органів ліцензування, у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування, несуть відповідальність згідно із законом.

Запропоновані зміни вносяться до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Крім внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, реалізація проекту Закону не потребує внесення змін до інших чинних нормативно-правових актів, розроблення нових актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено Міністерством фінансів України без зауважень.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект Закону погоджено із зауваженнями. Пропозиції Мінекономрозвитку України щодо перегляду розміру передбачених проектом Закону адміністративних стягнень у бік їх зменшення з урахуванням характеру вчинених правопорушень було враховано: передбачалось збільшити суми штрафів у п’ять разів, а з урахуванням наданих зауважень розмір штрафів було збільшено у два рази.

Також і Міністерством юстиції України висловлено зауваження стосовно розмірів штрафу. Зауваження, викладені у Висновку Мін’юсту України за результатами правової експертизи проекту Закону, повністю враховано, а саме скориговано розмір штрафних санкцій згідно вимог нормопроектувальної техніки.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації. У зв’язку із цим громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку із цим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект Закону не має ознак регуляторного акта, як такий, що не спрямований на регулювання господарських відносин та/або адміністративних відносин між суб‘єктами господарювання та органами державної влади. Прийняття проекту Закону не потребує реалізації процедур, передбачених цим Законом.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить встановити адміністративну відповідальність посадових осіб органів ліцензування за порушення строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії та її копії, переоформлення ліцензії, та сприятиме дотриманню посадовими особами органів ліцензування процедури ліцензування, визначеної Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Голова М.Ю. Бродський

Проект

реєстр. № 2942 від 26.04.2013 р.

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Ю.М. Азаров

Закон УкраЇни
Про внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) у частині першій:

абзац перший після слів «Порушення встановлених законом строків для» доповнити словами «прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії; порушення встановлених законом строків для»;

в абзаці другому слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від п’ятдесяти до сімдесяти»;

2) в абзаці другому частини другої слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від п’ятдесяти до сімдесяти»;

3) в абзаці другому частини третьої слова «від п’ятдесяти до сімдесяти» замінити словами «від сімдесяти до ста».

2. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 16612. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності Стаття 16612. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
Порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування —тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії; порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування —тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу —тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу —тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Голова М.Ю. Бродський

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності»

У законопроекті пропонується внести зміни до частини першої статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) з метою встановлення адміністративної відповідальності за порушення посадовими особами органів ліцензування встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії. Одночасно з цим у санкціях частин першої – третьої цієї статті пропонується збільшити розміри штрафів.

Проаналізувавши законопроект, Головне науково-експертне управління погоджується з ідеєю встановлення адміністративної відповідальності за порушення посадовими особами органів ліцензування встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, а також про переоформлення ліцензії. Разом з тим, вважаємо за необхідне звернути увагу на певні недоліки запропонованих у законопроекті положень.

1. Ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності можна віднести до документів дозвільного характеру, оскільки ліцензія фактично і є спеціальним дозволом. Тому встановлення адміністративної відповідальності окремо за правопорушення, пов’язані з документами дозвільного характеру (стаття 166-10 «Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру»), і окремо – за схожі правопорушення щодо ліцензій (стаття 166-12) видається невиправданим. Зазначені вище статті КУпАП по суті дублюють одна одну, створюючи невиправдану конкуренцію. При цьому законопроект, який розглядається, лише поглиблює цю конкуренцію, а не усуває її.

2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 8 вересня 2011 року № 3720, який набрав чинності з 5 січня 2012 року, статтю 166-12 КУпАП було доповнено частинами другою та третьою. Отже, у чинній редакції ця стаття діє лише півтора року. Виходячи з цього, пропозиції щодо посилення відповідальності у виді адміністративних штрафів, передусім, повинні мати серйозне наукове обґрунтування. Однак, у Пояснювальній записці до проекту таке обґрунтування відсутнє, будь-які належні аргументи щодо необхідності посилення адміністративної відповідальності за вказані правопорушення саме у вигляді підвищення розмірів штрафів не наведені, відсутні також статистичні дані про кількість правопорушень та кількість осіб, притягнутих до відповідальності за їх вчинення. Між тим, якщо причиною неефективності приписів законодавства про адміністративні правопорушення є, наприклад, пасивність або бездіяльність державних органів у боротьбі з відповідними правопорушеннями, то одне лише посилення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності позитивних результатів дати не може.

Крім того, за даними Державної служби статистики України з моменту запровадження статті 166-12 КУпАП по ній у 2007 році в Україні не було розглянуто жодної справи; у 2008 році – 3 справи (при цьому, до адміністративної відповідальності було притягнуто 2 особи), у 2009 році – 1 справа (яку було закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення); у 2010 році – розглянуто 5 справ (притягнуто до відповідальності 3 особи);  у 2011 році – розглянуто 2 справи (притягнуто до відповідальності 1 особу); у  2012 році – не розглянуто жодної справи.

З огляду на зазначені обставини необхідність підвищення штрафів за правопорушення, передбачені статтею 166-12 КУпАП, на наш погляд, є недостатньо обґрунтованою, оскільки розмір існуючих санкцій у статті 166-12 КУпАП є цілком достатнім для запобігання поодиноким випадкам вчинення передбачених цієї статтею правопорушень.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності» (реєстр. № 2942).

Метою законопроекту є посилення відповідальності посадових осіб органів ліцензування за дотриманням строків для здійснення процедури ліцензування, визначених у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою встановлення адміністративної відповідальності за порушення посадовими особами органів ліцензування встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії. Разом з цим, у санкціях частин першої-третьої цієї статті пропонується збільшити розмір штрафних санкцій.

Проаналізувавши законопроект, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Ради України за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України – голову підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Дубового Олександра Федоровича.

Додаючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та проект постанови Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

Голова Комітету А.Кожем’якін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті