Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України»

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде Дудка В.В.

Народні депутати України
Дудка В.В.
Єремеєв І.М.
Журавський В.С.
Бахтеєва Т.Д.
Ілик Р.Р.
Ханенко С.М.
Шипко А.Ф.
Развадовський В.Й.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні є досить низьким, що впливає на якість лікування та тривалість життя громадян. Так, частка державних витрат у структурі загальних витрат на охорону здоров’я в Україні складає лише близько 56%, тоді як у країнах — членах ЄС — близько 76%. Значна частка фінансування в Україні (близько 40%) припадає на готівкові витрати населення за надання медичних послуг, а решта (близько 4%) на добровільне медичне страхування та благодійну допомогу.

Враховуючи те, що підвищення державного фінансування галузі охорони здоров’я є проблемним внаслідок незадовільної економічної ситуації в державі, необхідно вишукувати інші шляхи залучення коштів до зазначеної галузі.

Значний інтерес у цьому плані становить ринок добровільного медичного страхування, який характеризується значною інвестиційною привабливістю, але водночас реально охоплює лише близько 3% населення. Проте за оцінками експертів навіть за такого рівня охоплення населення, вітчизняними страховиками протягом останніх п’ятьох років у галузь охорони здоров’я (медичне обладнання, транспорт, кол-центри тощо) інвестовано майже 600 млн грн. При цьому, за даними компетентних державних органів, скарг від громадян або медичних закладів на роботу зазначених страховиків не надходило.

Як свідчать результати досліджень, значною перешкодою в розвитку добровільного медичного страхування є відсутність податкових заохочень, адже підприємства, на долю яких припадає оплата 41% страхових платежів, сплачують їх за рахунок чистого прибутку після оподаткування. Така ситуація щодо відсутності податкових преференцій для добровільного медичного страхування суттєво гальмує процес детінізації сектору медичних послуг та залучення ринкових механізмів фінансування галузі охорони здоров’я.

З огляду на викладене є необхідність внесення змін до Податкового кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою віднесення страхових платежів та інших витрат, які роботодавці здійснюють за добровільним медичним страхуванням, до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, тобто з метою зменшення бази оподаткування роботодавця на розмір таких витрат.

Зокрема, пропонується шляхом внесення змін до відповідних положень Податкового кодексу України включити витрати добровільного медичного страхування до складу загальновиробничих і адміністративних витрат, витрат, пов’язаних з наданням послуг, витрат подвійного призначення, витрат, дозволених до включення до податкової знижки, а також врегулювати питання, пов’язані з визначенням розміру таких витрат для звітного податкового періоду. Крім того, проектом пропонується визначити поняття договору медичного страхування, за яким будуть надаватися зазначені податкові преференції.

3. Стан нормативно-правової бази для прийняття проекту акта

Нормативно-правова база для прийняття цього проекту складається з Конституції України, Податкового кодексу України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Включення витрат добровільного медичного страхування до складу витрат роботодавців призведе до зменшення бази оподаткування, що в свою чергу вплине на розмір надходження податків до державного бюджету із зазначеного джерела.

Разом з тим, водночас збільшиться розмір надходжень від оподаткування страхових платежів, що надходять до страховиків, а також оподаткування страхових виплат за фактичне лікування застрахованої фізичної особи, що відбуватиметься у медичних закладах при виплаті заробітної плати медичним працівникам.

Крім того, досвід інших країн (Грузія, Нідерланди) свідчить про те, що завдяки запропонованим змінам, інвестиції страхового ринку у галузі охорони здоров’я України у найближчі два роки після ухвалення цього закону можуть зрости до 2–2,5 млрд грн, а за рахунок розвитку страхового ринку буде створено близько 5 тис. додаткових робочих місць.

Таким чином, реалізація проекту Закону фінансових витрат з Державного бюджету України не передбачає, оскільки зменшення розміру надходжень з одних джерел буде компенсовано за рахунок збільшення розміру надходжень з інших джерел.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта сприятиме розвитку системи добровільного медичного страхування в Україні, підвищить якість медичного обслуговування, створить законодавчу основу для запровадження ефективної системи соціального захисту роботодавцями своїх найманих працівників, утворить надійне джерело фінансування галузі охорони здоров’я, що в свою чергу дозволить знизити навантаження на державний бюджет України та сприятиме поліпшенню здоров’я населення України.

Народні депутати України
Дудка В.В.
Єремеєв І.М.
Журавський В.С.
Бахтеєва Т.Д.
Ілик Р.Р.
Ханенко С.М.
Шипко А.Ф.
Развадовський В.Й.

Проект
від 25.06.2014 р. реєстраційний № 4164а

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити пункт 14.1. статті 14 новим підпунктом 14.1.52–1. такого змісту:

«14.1.52–1. договір медичного страхування із податковою пільгою — договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування, безперервного страхування здоров’я та/або страхування здоров’я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат з виплатою закладам охорони здоров’я. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.».

2. У статті 138:

1) у підпунктах «а» і «е» підпункту 138.8.5. пункту 138.8. слова «медичне страхування» замінити словами «витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою»;

2) у пункті 138.10.:

  • підпункт «б» підпункту 138.10.2. після слів «адміністративного апарату» доповнити словами «, на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою»;
  • у підпункті «в» підпункту 138.10.3. слова «та комісійні винагороди» замінити словами «, комісійні винагороди та витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою».

3. Абзац перший підпункту 140.1.6. пункту 140.1. статті 140 після слів «якщо це передбачено договором» доповнити словами «; за договорами медичного страхування із податковою пільгою», а слово «, здоров’я» виключити.

4. У пункті 142.2. статті 142:

  • абзац другий після слів «договору довгострокового страхування життя,» доповнити словами «договору медичного страхування із податковою пільгою,»;
  • абзац третій після слова «перевищувати» доповнити словом «подвійних».

5. У статті 143:

  • пункт 143.2. після слів «довгострокове страхування життя» доповнити словами «або за договором медичного страхування із податковою пільгою»;
  • доповнити статтю новим пунктом 143.3. в такій редакції:

«143.3. Обмеження, визначені у статті 142 та розділі IV цього Кодексу, не застосовуються до платника податку у разі страхування життя, здоров’я, працездатності або пенсійного забезпечення фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого передбачена законодавством, колективним договором (угодою).».

6. Підпункт «в» підпункту 164.2.16. пункту 164.2. статті 164 після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «, медичного страхування із податковою пільгою», а цифри «15» замінити цифрами «25»;

7. Підпункт «а» підпункту 165.1.27. пункту 165.1. статті 165 доповнити новим абзацом такого змісту:

«страхування за договором медичного страхування з податковою пільгою, укладеним відповідно до вимог цього Кодексу;».

8. У підпункті 166.3.5. пункту 166.3 статті 166:

  • абзац перший після слів «довгострокового страхування життя,» доповнити словами «медичного страхування із податковою пільгою,»;
  • у підпункті «а» слова «суму, визначену» замінити словами «подвійний розмір суми, визначеної».

9. Пункт 11 підрозділу 4 розділу XX виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд, прийняття і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради України
О.Турчинов

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
(щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
Стаття 14. Визначення понять Стаття 14. Визначення понять
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні: 14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:
Підпункт 14.1.52–1. відсутній 14.1.52–1. договір медичного страхування із податковою пільгою — договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування, безперервного страхування здоров’я та/або страхування здоров’я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат з виплатою закладам охорони здоров’я. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються: 138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються:
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу; витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою, страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою, страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
138.10. До складу інших витрат включаються: 138.10. До складу інших витрат включаються:
138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного апарату) та іншого загальногосподарського персоналу; б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного апарату, на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою) та іншого загальногосподарського персоналу;
138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг: 138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг:
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; в) оплата праці, комісійні винагороди та витрати на сплату страхових платежів (премій, внесків) за договорами медичного страхування із податковою пільгою продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
140.1. При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення: 140.1. При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:
140.1.6. будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 10 відсотків вартості виробництва національного фільму); екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об’єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, якщо це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб. 140.1.6. будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 10 відсотків вартості виробництва національного фільму); екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об’єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, якщо це передбачено договором; за договорами медичного страхування із податковою пільгою; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
142.2. Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті, до складу витрат платника податку включаються обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього пункту. 142.2. Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті, до складу витрат платника податку включаються обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього пункту.
Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору довірчого управління або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору медичного страхування із податковою пільгою, договору довірчого управління або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.
При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду. При цьому сума таких платежів не може перевищувати подвійних розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду.
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
143.2. Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення або на пенсійний вклад чи рахунки учасників фондів банківського управління за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього Кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат. 143.2. Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або за договором медичного страхування із податковою пільгою або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення або на пенсійний вклад чи рахунки учасників фондів банківського управління за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього Кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат.
Пункт 143.3 відсутній 143.3. Обмеження, визначені у статті 142 та розділі IV цього Кодексу, не застосовуються до платника податку у разі страхування життя, здоров’я, працездатності або пенсійного забезпечення фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого передбачена законодавством, колективним договором (угодою).
Стаття 164. База оподаткування Стаття 164. База оподаткування
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: 164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються: 164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:
в) роботодавцем — резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків; в) роботодавцем — резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя, медичного страхування із податковою пільгою або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 25 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків;
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов: 165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;в разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця); а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;в разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);страхування за договором медичного страхування з податковою пільгою, укладеним відповідно до вимог цього Кодексу;
Стаття 166. Податкова знижка Стаття 166. Податкова знижка
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. 166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): 166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, медичного страхування із податковою пільгою, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу; а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
11. До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) платник податку має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. Пункт 11 підрозділу 4 виключити
Народні депутати України
Дудка В.В.
Єремеєв І.М.
Журавський В.С.
Бахтеєва Т.Д.
Ілик Р.Р.
Ханенко С.М.
Шипко А.Ф.
Развадовський В.Й.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті