Міністерство охорони здоров’я України. Тестування стандартів акредитації аптечних закладів з питань економіки і фінансів

?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Затверджую
Заступник Міністра охорони здоров’я
А.П. Картиш
11 жовтня 1999 р.

ТЕСТУВАННЯ СТАНДАРТІВ АКРЕДИТАЦІЇ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

(методичні peкомендації)
Київ – 1999

Oсновна установа — розробник:
Національна фармацевтична академія
Автори:
С.І. Іляшова, А.С. Немченко,
З.М. Мнушко, Н.М. Омельченко
Рецензент:
д-р фарм. наук, проф. В.М. Толочко

Передмова

Економіка і фінанси — є одними з найважливіших факторів комплексної оцінки економіко-соціальної ефективності роботи аптечних закладів.

Перехід на нові умови господарювання, становлення ринкових відносин обумовлюють необхідність постійного пошуку шляхів підвищення економічної ефективності роботи аптечних закладів.

Після опрацювання розділу «1.8. Економіка і фінанси» Стандартів акредитації аптечних закладів, проведення економічного аналізу та об’єктивної оцінки господарювання, вивчення соціальної та економічної ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів в аптечному закладі можна на основі системного підходу приступити до прийняття управлінських рішень стосовно подальшої роботи аптечного закладу, підвищення якості медикаментозної допомоги населенню та лікувально-профілактичним закладам за рахунок вдосконалення методів аналізу, обліку і планування основних показників господарсько-фінансової діяльності аптечного закладу.

Зростання товарообігу, ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, вивчення впливу запланованого підвищення заробітної плати аптечним працівникам на рівень рентабельності аптеки — ці та інші питання, відображені у цьому розділі, є фундаментом підвищення якості медикаментозного забезпечення населення та покращання фінансового стану аптечного закладу.

Основою фінансово-господарської діяльності аптечного закладу є діюча нормативна база. У даних методичних рекомендаціях розробниками внесені корективи до нормативної бази, наведеної у розділі «1.8. Економіка і фінанси» Стандартів акредитації аптечних закладів, a також дані роз’яснення щодо пунктів і підпунктів вищезазначеного розділу.

НОРМАТИВНА БАЗА
(основні документи)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

1. Від 03.04.97 р. № 168/97-ВР

«Про податок на додану вартість» із усіма змінами та доповненнями.

2. Від 28.12.94 р. № 334/94-ВР

«Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР з усіма змінами та доповненнями.

3. Від 19.09.96 p. № 378/96-BP

«Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 27.06.97 р. № 404/97-ВР.

Постанови Кабінету Міністрів України:

4. Bід 03.04.93 р. № 250

«Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

5. Від 18.03.96 р. № 334

«Про затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності».

6. Від 19.04.93 р. № 279

«Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

7. Bід 05.09.96 р. № 1071

«Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров’я України.

8. Від 05.05.97 р. № 427

«Про впорядкування закупівлі медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України.

Накази Міністерства охорони здоров’я:

9. Bід 24.07.95 p. № 138

«Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров’я».

10. Bід 07.02.86 р. № 229

«Про затвердження «Інструкції про порядок проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків в об’єднаннях, підприємствах і організаціях системи Міністерства охорони здоров’я СРСР».

11. Від 04.09.96 р. № 274

«Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України.

12. Від 11.08.94 р. № 69

«Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків».

13. Bід 31.03.87 р. № 468

«Про затвердження інструкції по веденню журнально-ордерної форми обліку і форм журналів-ордерів в аптечних закладах».

Наказ Міністерства економіки:

14. Від 24.07.97 р. № 159

«Інструкція про облік основних засобів».

Наказ Міністерства фінансів:

15. Від 18.08.95 р. № 139

«Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та інструкції про порядок їх заповнення» із двома змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України.

Постанови Правління Національного банку України:

16. Від 11.11.98 р. № 472

«Про затвердження змін і доповнень до Інструкції № 4 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України».

17. Від 02.02.95 р. № 21

Інструкція «Порядок введення касових операцій у національній валюті в Україні» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України.

Затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21 в редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р. № 334.

1.8. Економіка і фінанси

Даний розділ стандартів визначає комплексну оцінку торгово-фінансової діяльності аптечних закладів.

Ефективність торгово-фінансової діяльності закладу залежить від раціональної організації всіх видів обліку: управлінського та фінансового, статистично-бухгалтерського та податкового.

При цьому обов’язковими є тільки нормативні документи, стандарти, що регламентують облік та звітність з оподаткування, статистичну звітність підприємства. Нормативні документи та стандарти з інших видів обліку (управлінського, фінансового та бухгалтерського), а також економічні показники мають характер рекомендацій в зв’язку з переходом України на міжнародні стандарти з економіки та бухгалтерського обліку.

Залежно від форми господарювання, форми власності аптечного закладу, умов роздрібної чи оптової реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення амбулаторним або стаціонарним лікувальним закладам, виготовлення екстемпоральних ліків, обсягів діяльності та інших факторів керівництво аптечного закладу (окремим споживачам) організовує роботу фінансово-економічної служби (ФЕС) чи бухгалтерії.

Основними функціями ФЕС чи бухгалтерії є:

•?облік та звітність з оподаткування аптечного закладу;

•?облік, аналіз та економічні розрахунки руху товарних запасів та інших обігових засобів;

•?статистична звітність;

•?ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення;

•?ведення безготівкових та касових операцій, їх облік.

1.8.1. Opганізація роботи ФЕС чи бухгалтерії

Наказ про організацію всіх видів обліку в аптеці.

Наказ про визначення функцій та обов’язків працівників ФЕС чи бухгалтерії або Положення про роботу цього підрозділу.

1.8.1.1. Товарні запаси. Оцінка ведення (наявності):

•?договорів купівлі-продажу, їх оформлення;

•?журналу реєстрації договорів;

•?журналів (книг) контролю розрахунків з постачальниками та покупцями;

•?цінової політики (документи, що регламентують формування роздрібних цін: реєстри-акти, накази, цінники тощо);

•?журналу обліку доручень.

1.8.1.2. Організація в аптеці усіх видів та розділів обліку

Оцінюється раціональність ведення:

•?первинного обліку господарських операцій основних і обігових коштів;

•?аналітичного обліку дебіторів та кредиторів, заборгованості;

•?обліку праці та заробітної плати (журнал розрахунку заробітної платні, платіжні відомості і т. ін.);

•?бухгалтерського обліку (наявність основних документів — головної книги, форм 1, 2 та 3)*;

•?податкової звітності (наявність та своєчасність подання декларацій тощо)*;

1.8.2. Bідомості про кваліфікацію та кількісний склад працівників ФЕС (бухгалтерії)

1.8.3. Наказ (або контракт) про призначення начальника ФЕС (головного бухгалтера). Посадова інструкція начальника ФЕС (головного бухгалтера)

1.8.3.1. Дотримання аптечним закладом визначеного у статуті порядку розподілу прибутку за фондами, оплати праці — відповідність колективному договору на основі фінансового плану, аналітичних фінансових звітів, касових планів тощо.

1.8.3.2. Наявність та оцінка:

•?актів звірки дебіторської та кредиторської заборгованості;

•?актів перевірок банків, що обслуговують аптечні заклади.

1.8.3.3. Наявність та оцінка:

•?договорів про матеріальну відповідальність працівників аптечного закладу;

•?товарних звітів матеріально-відповідальних осіб (структурних підрозділів);

•?документів про наслідки інвентаризації (заповнення описів, заключення, актів списання, переоцінки);

•?обліку касових та безготівкових операцій (касової книги, журналу ЕККА, товарно-касової книги, журналу реєстрації платіжних доручень тощо);

•?актів податкових адміністрацій, інспекцій з цін, банків про факти порушення фінансової дисципліни.

1.8.3.4. Щоквартальний та річний аналіз результатів торгово-фінансової діяльності аптечного закладу в порівняні з аналогічним минулим періодом за основними економічними показниками: товарообіг, накладні торгові витрати, торгова націнка, витрати в цілому та по статтях, продуктивності праці, прибутку та рентабельності, a також в порівнянні з середньостатистичними по області (регіону).

1.8.3.5., 1.8.3.6. Наявність реєстраційних документів платників податків в органах Державної податкової адміністрації, пенсійному фонді і т. ін.

Наявність та своєчасність подання звітності державним органам податкової адміністрації, статистики, бюджетним та позабюджетним фондам, внесення податків та обов’язкових платежів. Акти перевірок податкових адміністрацій, аудиту і т. ін.

1.8.3.7. Щоквартальний та річний аналіз фінансової діяльності аптечного закладу згідно з основними формами бухгалтерського обліку (пояснювальною запискою до них).

1.8.3.7.1. Аналіз дaниx фopми 1. Баланс підприємства.

1.8.3.7.2. Аналіз даних форми 2. 3віт про фінансові результати та їх використання.

1.8.3.7.3. Аналіз (щомісяця) даних аналітичного обліку сплачених рахунків на основі даних журналів контролю розрахунків з постачальниками та покупцями, актів виконаних робіт.

1.8.3.7.4. Аналіз (щомісяця) дебіторської і кредиторської заборгованості та термінів їх давності на основі актів звірки з постачальниками, покупцями та бюджетом, форм статистичної звітності № 1-Б.

1.8.3.7.5. Наявність наказів про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, про створення інвентаризаційної комісії, документів про наслідки інвентаризації. Аналіз порядку дотримання термінів інвентаризації, та оформлення її результатів, а також заходів, що вжиті за наслідками інвентаризації (в окремих випадках). Наявність:

•?інвентаризаційних описів основних фондів (щороку);

•?протокол, що підтверджує проведення аналізу.

1.8.3.7.6. Наявність інвентаризаційних описів малоцінного інвентарю, допоміжного матеріалу, тари згідно з чинним законодавством.

1.8.3.7.7. Наявність інвентаризаційних описів обігових засобів (щороку) та згідно з чинним законодавством.

1.8.3.7.8. Наявність інвентаризаційних описів грошових коштів та документів (щомісячно) відповідно до чинного законодавства.

1.8.4. Аналіз майнового стану та фінансових ресурсів, проведений аптечним закладом на основі даних форми 3 (динаміка за три роки). Звіт про фінансово-майновий стан підприємства.

1.8.5. Аналіз фінансової стійкості аптечного закладу згідно з показником загальної та поточної ліквідності за три роки.

1.8.6. Розрахунки та аналіз обертання товарних запасів аптечного закладу згідно з загальноприйнятими методиками.

1.8.7.1. Аналіз прибутковості аптечного закладу за три роки в порівнянні із середньостатистичними показниками по регіону (області, місту, району).

1.8.7.2. Аналіз продуктивності праці (товарообіг на одного працюючого аптечного закладу за три роки в порівнянні із середньостатистичними показниками по регіону (області, місту, району).

1.8.7.3. Поповнення фондів розвитку аптечного закладу (за три роки). Наявні документальні свідчення згідно з установчими документами.


*Примітка. Враховуються особливості ведення обліку в аптечних закладах, які перейшли до єдиного податку.

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті