Закон України від 02.03.2015 р. № 217-VIII

05 Серпня 2015 11:07 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 02.03.2015 р. № 217-VIII

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

«Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 502.259.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 474.745.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 27.514.031,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 566.869.708,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 537.566.703 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 29.303.005,7 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 75.820.006,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 61.953.010,5 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону»;

2) у статті 5 цифри «1.176.060.356,4» замінити цифрами «1.393.950.825,4»;

3) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

«Дозволити Кабінету Міністрів України створити у 2015 році стабілізаційний (резервний) енергетичний фонд у розмірі до 1.000.000 тис. доларів США за рахунок коштів зовнішнього запозичення, що можуть бути залучені під державні гарантії понад обсяги, встановлені абзацом першим цієї статті. Кабінету Міністрів України затвердити порядок формування і використання коштів такого фонду»;

4) статтю 11 доповнити пунктами 7-9 такого змісту:

«7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону, у таких підприємств»;

5) статтю 14 доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

«15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону)»;

6) у частині першій статті 15 цифри «65.400.000» замінити цифрами «60.500.000»;

7) статтю 19 викласти у такій редакції:

«Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

8) у статті 25 слова «сфери управління Державного управління справами» замінити словами «сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства інфраструктури України, Державного управління справами»;

9) пункт 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

«Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому»;

10) пункт 2 статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

«Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному»;

11) доповнити статтями 29-31 такого змісту:

«Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та медичної субвенції між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України».

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менше ніж на 360 календарних днів»;

12) у розділі «Прикінцеві положення»:

у пункті 7 цифри та слово «3, 5 та 7» замінити цифрами та словом «4, 7 та 10»;

в абзаці третьому пункту 9 слова і цифри «частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-42, ст. 529; 2010 р., № 43, ст. 529; 2010 р., № 44-45)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами)»;

доповнити пунктами 14-17 такого змісту:

«14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового і юридичного радників за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.

Дозволити Міністерству фінансів України та Київській міській раді здійснити правочин щодо переведення місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями (крім запозичень від міжнародних фінансових організацій) Київської міської ради до державного боргу. За результатами такого правочину Київська міська рада погашає заборгованість перед державою на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

15. Зупинити на 2015 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

16. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов’язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

17. Кабінету Міністрів України передбачати необхідні кошти Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рахунок державного бюджету протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання – резидентами України»;

13) внести зміни до додатків №№ 1-8 та № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» відповідно до додатків №№ 1-9 до цього Закону, виклавши додатки № 8 та № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. Порошенко

Додаток № 3

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

(із змінами Закону України від 02.03.2015 р. № 217-VIII)

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 537 566 703,0 499 547 405,0 55 857 068,3 4 616 346,1 36 519 298,0 29 303 005,7 21 270 575,5 1 689 990,2 896 345,8 8 032 430,2 566 869 708,7
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 9 087 574,1 8 502 560,9 1 524 270,3 242 977,3 585 013,2 2 208 110,7 1 967 558,6 137 117,6 64 227,6 240 552,1 11 295 684,8
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 8 163 058,8 7 578 228,2 899 454,9 194 262,5 584 830,6 1 872 602,7 1 655 019,3 46 854,0 16 349,4 217 583,4 10 035 661,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 24 812,3 24 812,3 15 846,5 1 543,7 1 140,2 1 140,2 640,2 25 952,5
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 34 830,6 34 830,6 34 522,6 34 522,6 69 353,2
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 714 901,9 714 901,9 1 628 511,5 1 462 684,6 165 826,9 2 343 413,4
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 145 150,8 145 150,8 97 133,8 3 914,4 67 286,7 64 115,8 32 596,5 8 941,7 3 170,9 212 437,5
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 222,9 1 222,9 897,5 1 222,9
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 721 166,1 721 166,1 317 230,2 70 941,3 9 878,2 9 043,9 2 281,2 1 342,5 834,3 731 044,3
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 712,7 4 712,7 50 646,1 48 559,1 2 087,0 55 358,8
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та   вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 752 734,7 752 734,7 260 046,1 60 502,4 18 138,8 15 599,7 3 398,1 1 325,0 2 539,1 770 873,5
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 293 837,0 293 837,0 118 412,4 48 407,7 11 274,0 9 776,7 601,7 2 008,1 1 497,3 305 111,0
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 80 096,3 80 096,3 52 312,8 5 179,9 13 905,2 13 514,8 7 153,9 949,5 390,4 94 001,5
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 436 039,5 436 039,5 436 039,5
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 121 575,4 121 575,4 25 225,8 2 688,7 2 961,0 2 961,0 622,6 958,4 124 536,4
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 203 948,9 203 948,9 203 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі 200000 тис. грн. на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва 4 098 857,7 4 048 857,7 50 000,0 4 098 857,7
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 018,0 18 018,0 12 349,8 1 084,4 1 318,0 968,0 200,0 184,0 350,0 19 336,0
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 33 020,4 26 655,5 6 364,9 33 020,4
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 500 000,0 500 000,0 500 000,0
2302000   Державна служба України з лікарських засобів 13 610,6 13 610,6 6 708,0 571,0             13 610,6
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 13 610,6 13 610,6 6 708,0 571,0 13 610,6
2303000   Державна служба України з контролю за наркотиками 2 238,2 2 238,2 1 185,2 123,3             2 238,2
2303010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками 2 238,2 2 238,2 1 185,2 123,3 2 238,2
2304000   Державна санітарно-епідеміологічна служба України 907 982,8 907 800,2 616 462,0 47 990,6 182,6 328 534,2 310 145,1 89 582,4 47 878,2 18 389,1 1 236 517,0
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 73 796,1 73 796,1 52 481,0 1 772,1 73,5 73,5 10,3 73 869,6
2304020 0740 Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій 834 186,7 834 004,1 563 981,0 46 218,5 182,6 328 460,7 310 071,6 89 582,4 47 867,9 18 389,1 1 162 647,4
2305000   Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 683,7 683,7 460,2 29,9   6 973,8 2 394,2 681,2   4 579,6 7 657,5
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 683,7 683,7 460,2 29,9 683,7
2305020 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні 6 973,8 2 394,2 681,2 4 579,6 6 973,8
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 292 193,3 46 247 193,3     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 421 932,1
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 292 193,3 46 247 193,3     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 421 932,1
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 090 228,4 46 090 228,4 46 090 228,4
2311430 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру 45 000,0 45 000,0 45 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення   заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 129 738,8 56 624,1 73 114,7 129 738,8

Додаток № 7

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

(із змінами Закону України від 02.03.2015 р. № 217-VIII)

Міжбюджетні трансферти

(інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Стабілізаційна дотація Субвенції з державного бюджету   Субвенція спеціального фонду на:
Субвенція загального фонду на:
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги будівництво лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 712,8 5 560,7 6 219,5
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 458,7 3 003,5 15 821,1
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 1 450,2 11 891,9 42 614,6
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 913,4 14 893,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської   області 556,1 3 803,3
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 553,6 2 834,7 1 643,2
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 782,2 4 836,0 19 373,1
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 608,8 4 304,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 760,0 3 735,3
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 435,0 4 127,7
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 986,4 8 553,3
13100000000 Обласний бюджет Львівської   області 1 118,1 6 125,7 5 050,3
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 514,6 4 575,9
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 055,6 7 666,4 19 000,0
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 642,3 4 797,9 29 676,3
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 510,4 4 083,4 9 340,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 499,0 3 700,5
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 472,8 3 524,2
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 205,7 10 275,7
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 472,4 3 428,3
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 575,7 4 202,5
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 555,0 5 249,9
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 400,2 2 469,2
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 469,9 3 817,3
26000000000 Міський бюджет міста Києва 1 263,7 6 531,9
04201000000 м. Днiпропетровськ
05201000000 м. Донецьк
04204000000 м. Жовтi Води
10209000000 м. Славутич
20201000000 м. Харків
ВСЬОГО 2 000 000,0 18 972,6 137 992,3 19 000,0 129 738,8
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті