Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»»

07 Листопада 2017 12:43 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»» (далі – проект ).

Проект розроблено з метою врегулювання питань атестації здобувачів вищої освіти у галузі охорони здоров’я у відповідності до Закону України «Про вищу освіту».

Питання атестації здобувачів вищої освіти регламентовані статтею 6 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено можливість здійснення атестації здобувачів ступеня магістра у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, Відділ освіти і науки, E-mail: ysp@moz.gov.ua, mlkachurets@gmail.com, з темою листа «Постанова_атестація_пропозиції».

В.о. начальника відділу освіти Н. Олексіна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою врегулювання питань атестації здобувачів вищої освіти у галузі охорони здоров’я.

Питання атестації здобувачів вищої освіти регламентовані статтею 6 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено можливість здійснення атестації здобувачів ступеня магістра у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами). Цією постановою у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» визначено такі спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія» та 229 «Громадське здоров’я».

Від якості виконання професійних функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я населення, що визнаються в Україні і світі найвищими соціальними цінностями. Саме тому у багатьох країнах світу професії у сфері охорони здоров’я мають статус регульованих, а рівень компетентності таких фахівців контролюється державою.

На сьогодні у системі охорони здоров’я, наприклад Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Японії, Китаю, Індії та інших країн, функціонують спеціалізовані атестаційні центри.

Ці центри створюються на державному рівні відокремлено від навчальних закладів як неприбуткові організації (Licensure Boards). Метою їхньої діяльності є визначення рівня професійної компетентності фахівців, про що їм видається сертифікат. Наявність сертифіката є підтвердженням того, що рівень професійних знань і вмінь суб’єкта навчання є не нижчим за встановлений мінімальний.

Зазначимо, що у 1998 році Міністерством охорони здоров’я України на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 1997 року № 1166 «Про Основні напрями соціальної політики на 1997–2000 роки», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 1998 року № 422 «Про заходи щодо реалізації у 1998–2000 роках основних напрямів соціальної політики», Угоди про взаємодію у галузі впровадження медичного ліцензійного іспиту в Україні, укладеної між МОЗ України та Національною Радою Медичних Екзаменаторів (США) 08.09.1997, було запроваджено систему ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК», як форму державного контролю якості підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні. Державна атестація студентів (інтернів), які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація», регламентується наказами МОЗ України: від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за № 244/10524; від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003; від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фармація», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.1999 за № 563/3003; від 20.11.2006 № 762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1269/13143; від 20.11.2006 № 763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1270/13144.

Існуюча система проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями галузі охорони здоров’я, є ефективним та обов’язковим компонентом оцінювання професійної компетентності фахівців. Відповідно до чинних нормативно-правових актів МОЗ України ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» є обов’язковою складовою атестації фахівців у галузі охорони здоров’я, а наявність сертифіката ліцензійних іспитів є обов’язковою умовою для присвоєння відповідної кваліфікації відповідного ступеня вищої освіти.

Організаційно-методичні заходи з проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК» здійснює Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ) як спеціально уповноважена державна організація для здійснення Міністерством охорони здоров’я України контрольних функцій з дотримання вимог до якості підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я.

У новому Законі України «Про вищу освіту» не використовується поняття «державної атестації» студентів і передбачено можливість проведення атестації у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Враховуючи те, що у світі, зокрема у країнах Європейського Союзу, професії у галузі охорони здоров’я мають статус регульованих, а рівень компетентності таких фахівців контролюється державою, Міністерство охорони здоров’я України вже понад 20 років розбудовує систему зовнішнього контролю якості підготовки фахівців, використовуючи ліцензійні інтегровані іспити «КРОК». Саме тому є доцільним використовувати систему ліцензійних іспитів «КРОК», яка має міжнародне визнання, при атестації осіб, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» в якості єдиного державного кваліфікаційного іспиту для визначення рівня професійної компетентності фахівців.

Обов’язковим етапом атестації фахівців з медицини та стоматології як в Україні, так і у світі, є оцінювання їхньої практичної клінічної компетентності.

В Україні нормативною формою оцінювання практичної клінічної компетентності фахівця на сьогодні є практично-орієнтований іспит. Він проводиться екзаменаційною комісією у вищому навчальному закладі.
Міжнародний досвід оцінювання практичної клінічної компетентності фахівців у медицині та стоматології визнає «золотим стандартом» оцінювання цієї компетентності об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – ОСП(К)І).

Поліпшення якості практичної підготовки лікарів має реалізуватися шляхом запровадження при атестації також і ОСП(К)І для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 228 «Педіатрія».

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою підготовки проекту акта є застосування системи ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК», як складової єдиного державного кваліфікаційного іспиту, та запровадження проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту при атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Закон України «Про вищу освіту»; постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України»; постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цієї постанови не потребує витрат з місцевого та державного бюджету та не призведе до змін доходів і видатків місцевого та державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством освіти і науки України та проведення юридичної експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить належний контроль якості атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», сприятиме поліпшення якості надання медичної допомоги населенню України.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднено на сайті

МОЗ України 10.11.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки привести у двох місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОРЯДОК

атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

1. Цей Порядок регулює питання проведення атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 14, ст. 398).

Визначення термінів, що використовуються у цьому Порядку, відповідають Закону України «Про вищу освіту».

2. Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яким є ліцензійний інтегрований іспит «КРОК», та інших форм атестації, визначених цією Постановою та стандартом вищої освіти.

Для спеціальностей 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» атестація також повинна включати практично-орієнтований іспит – об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – ОСП(К)І), а для спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» – ОСП(К)І і міжнародний іспит з основ медицини IFOM (International Foundations of Medicine).

3. Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» – є стандартизованим засобом діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.
Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» складається з одного, двох або трьох окремих тестових екзаменів залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня.

1) Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» включає два тестових екзамени – «КРОК 1» та «КРОК 2». «КРОК 1» оцінює рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін та англійської мови професійного спрямування*; «КРОК 2» оцінює рівень професійної компетентності із професійно- орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Для атестації інтернів після здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» проводиться тестовий екзамен «КРОК 3» із професійних дисциплін та застосовуються інші форми атестації, визначені стандартом вищої освіти.

2) Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 229 «Громадське здоров’я» складається з одного тестового екзамену «КРОК 2» із професійно-орієнтованих (клінічних) дисциплін.

3) Порядок, умови, строки проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК» та критерії «склав» затверджуються Міністерством охорони здоров’я.

4) Ліцензійні інтегровані іспити «КРОК» проводяться Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ), спеціально уповноваженою державною організацією для здійснення Міністерством охорони здоров’я контрольних функцій з дотримання вимог до якості підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я.

Компенсація витрат Центру тестування при МОЗ за підготовку та проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК» здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними послуги по встановленню відповідності якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти шляхом проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК».

Оплата здійснюється відповідно до укладених договорів між Центром тестування при МОЗ та закладами вищої освіти.

5) Ліцензійні інтегровані іспити «КРОК» проводяться у всіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», за закритими тестами, за стандартизованою методикою з централізованою перевіркою результатів у Центрі тестування при МОЗ.

6) При успішному складанні тестового екзамену ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК» студенту видається сертифікат про результати складання ліцензійного іспиту (далі – сертифікат).

Сертифікат включається до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «Охорона здоров’я», який адмініструє Центр тестування при МОЗ.

Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «Охорона здоров’я» затверджуються Міністерством охорони здоров’я.

Інформація про результат складання студентом ліцензійного іспиту «КРОК» вноситься Центром тестування при МОЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Сертифікат є невід’ємним додатком до диплома.

Студент, який отримав сертифікат за результатами складання у Центрі тестування при МОЗ іспиту, що дає право на здійснення професійної діяльності з відповідної спеціальності у галузі охорони здоров’я в країнах-членах Європейського Союзу (членство визначається станом на 01 січня 2017 року), Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, або відповідний міжнародний іспит (далі – професійний міжнародний іспит), може отримати сертифікат ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК» на підставі еквівалентності результатів іспитів, яка визначається Центром тестування при МОЗ.

Професійний міжнародний іспит може проводитись за умови наявності угоди між розробником такого іспиту, Міністерством охорони здоров’я та Центром тестування при МОЗ.

Порядок та умови видачі сертифікатів ліцензійних іспитів на підставі визначеної еквівалентності розробляються Центром тестування при МОЗ.

4. За результатами складання ОСП(К)І оцінюється готовність випускника до здійснення професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо).

ОСП(К)І проводиться екзаменаційною комісією, яка створюється у закладі вищої освіти.

5. Міжнародний іспит з основ медицини IFOM розробляється Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (National Board of Medical Examiners, NBME). Структура, зміст та порядок проведення іспиту IFOM є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені міжнародною експертною комісією.

IFOM оцінює відповідність рівня знань студентів з клінічних дисциплін міжнародному стандарту.

Відповідальним виконавцем за проведення IFOM в Україні є Центр тестування при МОЗ України. Порядок проведення IFOM в Україні затверджуються Міністерством охорони здоров’я.

6. Рішення про присвоєння ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження всіх етапів атестації.

*До 01 вересня 2019 року «КРОК 1» оцінює рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін та іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті