Проект постанови КМУ «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я»

28 Лютого 2018 1:05 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою здійснення громадського контролю та забезпечення прозорості діяльності Національної служби здоров’я України.

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 253-33-31.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частин другої — п’ятої статті 7 Закону України від 19.10.2017 року № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — Закон № 2168-VIII) з метою забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Національної служби здоров’я України (далі — НСЗУ) утворюється Рада громадського контролю.

Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону № 2168-VIII порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю, її персональний склад та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

На виконання положень Закону № 2168-VIII був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я», яким затверджується Положення про Раду громадського контролю при НСЗУ та Порядок формування Ради громадського контролю при НСЗУ (далі — проект постанови).

Ради громадського контролю при НСЗУ буде забезпечувати прозорість та громадський контролю за діяльністю НСЗУ.

Рада громадського контролю при НСЗУ виконуватиме такі завдання:

заслуховуватиме інформацію про діяльність, виконання завдань НСЗУ;

розглядатиме звіти НСЗУ і затверджує свій висновок щодо них;

сприятиме громадському обговоренню проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності НСЗУ;

обговорюватиме із залученням представників громадських об’єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності НСЗУ, готує рекомендації з цих питань;

висловлюватиме в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушень законів, прав пацієнтів, прав і свобод людини і громадянина працівниками НСЗУ;

розглядатиме отриману від НСЗУ інформацію щодо запропонованого складу програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

доводитиме до відома НСЗУ власну позицію щодо запропонованого складу програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

здійснюватиме громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

проводитиме експертизу діяльності НСЗУ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє НСЗУ та які стосуються її діяльності;

інформуватиме громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НСЗУ та в інший прийнятний спосіб;

збиратиме, узагальнюватиме та подаватиме НСЗУ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, вирішення яких належить до повноважень НСЗУ;

подаватиме НСЗУ пропозиції та зауваження з питань витрачання коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

організовуватиме публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

готуватиме та оприлюднюватиме щорічний Звіт про свою діяльність.

За допомогою виконання Радою громадського контролю при НСЗУ зазначених завдань створюється підґрунтя для досягнення балансу інтересів пацієнтів, ресурсів державного бюджету України та діяльності НСЗУ з реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

3. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання частини четвертої статті 7 Закону № 2168-VIII.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів. Реалізація проекту здійснюватиметься з урахуванням галузевого та бюджетного законодавства, відповідно до бюджетних призначень, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Нацдержслужби та проведення правової експертизи у Мін’юсті.

6. Регіональний аспект

Проект Постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Підходи, запропоновані в проекті постанови потребують громадського обговорення. Проект постанови опублікований на офіційному веб-сайті МОЗ України.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови пов’язані із встановленням постійного громадського контролю за запровадженням в Україні нової системи фінансування охорони здоров’я за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Рада громадського контролю при НСЗУ покликана забезпечити прозорість та громадський контроль за діяльністю НСЗУ, представлятиме інтереси пацієнтів та інформуватиме громадськість щодо відповідності діяльності НСЗУ вимогам законодавства, про виконання програми медичних гарантій та дотримання прав пацієнтів.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

Проект

оприлюднений 28.02.2018 р.

на сайті МОЗ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) Положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоров’я, що додається;

2) Порядок формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я

1. Рада громадського контролю утворюється при Національній службі здоров’я (далі — Рада громадського контролю) до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Національної служби здоров’я (далі — НСЗУ).

2. Рада громадського контролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада громадського контролю здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність НСЗУ, її працівників.

4. Основними завданнями Ради громадського контролю є:

1) здійснення громадського контролю за діяльністю НСЗУ;

2) сприяння взаємодії НСЗУ з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері медичного обслуговування населення;

3) забезпечення прозорості діяльності НСЗУ;

4) інформування НСЗУ про громадську думку стосовно формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та про програму державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій).

5. Рада громадського контролю:

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання завдань НСЗУ;

2) розглядає звіти НСЗУ і затверджує свій висновок щодо них;

3) сприяє громадському обговоренню проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності НСЗУ;

4) обговорює із залученням представників громадських об’єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності НСЗУ, запобігання спробам дискредитації НСЗУ та її працівників, виробляє рекомендації з цих питань;

5) висловлює в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушень законів, прав пацієнтів, прав і свобод людини і громадянина працівниками НСЗУ;

6) розглядає отриману від НСЗУ інформацію щодо запропонованого складу програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

7) доводить до відома НСЗУ власну позицію щодо запропонованого складу програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

8) здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

9) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності НСЗУ та громадську антикорупційну експертизу нормативно- правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє НСЗУ та які стосуються її діяльності;

10) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НСЗУ та в інший прийнятний спосіб;

11) збирає, узагальнює та подає НСЗУ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, вирішення яких належить до повноважень НСЗУ;

12) подає НСЗУ пропозиції та зауваження з питань витрачання коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

13) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

14) готує та оприлюднює щорічний Звіт про свою діяльність.

6. Рада громадського контролю у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, недержавними засобами масової інформації, міжнародними та національними медичними організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.

7. Рада громадського контролю формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб.

8. Члени Ради громадського контролю на першому її засіданні обирають зі свого складу простою більшістю голосів Г олову Ради громадського контролю (далі — Голова), а також за пропозицією Г олови — Секретаря Ради громадського контролю (далі — Секретар).

9. Голова, Секретар та інші члени Ради громадського контролю беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

10. Строк повноважень Ради громадського контролю становить два роки.

11. Повноваження члена Ради громадського контролю достроково припиняються у разі:

1) складення повноважень за власним бажанням;

2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

4) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю;

5) виникнення обставин, що виключають можливість перебування особи у складі Ради громадського контролю, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

6) відсутності на двох засіданнях Ради громадського контролю поспіль.

12. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради громадського контролю, проводиться конкурс для обрання нового члена Ради громадського контролю. Такий член Ради громадського контролю обирається на строк, що залишається до закінчення дворічного строку повноважень Ради громадського контролю.

13. Голова Ради громадського контролю:

1) організовує діяльність Ради громадського контролю;

2) скликає та головує на засіданнях Ради громадського контролю;

3) представляє Раду громадського контролю у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

14. Секретар Ради громадського контролю у разі відсутності Голови Ради веде засідання Ради громадського контролю, забезпечує підготовку проектів документів до її засідань, інформування членів Ради громадського контролю про результати виконання прийнятих нею рішень, а також інформування громадськості про діяльність Ради громадського контролю.

15. Члени Ради громадського контролю:

беруть участь у засіданнях Ради громадського контролю та підготовці матеріалів до них;

забезпечують за дорученням Ради громадського контролю виконання окремих завдань, що належать до її компетенції.

16. Засідання Ради громадського контролю проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

17. Засідання Ради громадського контролю можуть проводитися з ініціативи її Голови, більшості членів Ради громадського контролю або за зверненням Г олови НСЗУ.

18. Дата проведення засідання Ради громадського контролю узгоджується з її Г оловою.

19. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Ради громадського контролю або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Ради громадського контролю, вони зобов’язані письмово повідомити про це Голову Ради громадського контролю. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Про конфлікт інтересів членів Ради громадського контролю, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Ради громадського контролю, Голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Ради громадського контролю.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Радою громадського контролю, — таке рішення підлягає перегляду.

20. Засідання Ради громадського контролю є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Члени Ради громадського контролю не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради громадського контролю та право голосу на них, іншим особам, у тому числі іншим членам Ради громадського контролю. У разі відсутності члена Ради громадського контролю на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі.

Рішення Ради громадського контролю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї Ради.

У засіданнях Ради громадського контролю на запрошення її Голови можуть брати участь працівники НСЗУ, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад інших державних органів та інші особи. Запрошені на засідання Ради громадського контролю особи користуються правом дорадчого голосу.

21. За результатами засідання Ради громадського контролю оформляється протокол, який підписується Головою Ради громадського контролю, а у разі відсутності голови — секретарем Ради громадського контролю.

Копії протоколів засідань Ради громадського контролю надаються Голові НСЗУ.

22. Організаційне забезпечення діяльності Ради громадського контролю здійснюється її Головою.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я

1. Цей Порядок визначає механізм формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я (далі — Рада громадського контролю) на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наданих їм в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», та в іншому законодавстві України.

3. Рада громадського контролю формується за результатами конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування.

4. До складу Ради громадського контролю згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» не можуть входити визначені частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

5. Для проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю Г олова НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю.

6. В оголошенні зазначаються строк подання кандидатур та відповідних документів, який не може бути меншим, ніж п’ять робочих днів, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю, дата та час проведення рейтингового Інтернет-голосування.

7. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із задоволенням та захистом прав та свобод пацієнтів, сприянням розвитку медицини, наданням медичних послуг, обігом лікарських засобів та іншими суспільними відносинами, пов’язаними із наданням медичних послуг (далі — громадські об’єднання).

8. Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

9. Кандидатури, які подаються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку.

10. Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю відповідні громадські об’єднання подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання;

3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» обмежень щодо входження до складу Ради громадського контролю;

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради громадського контролю;

8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

9) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6, 7 цього пункту.

11. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадське об’єднання і кандидат.

12. Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 8 і 9 пункту 10 цього Порядку) розміщуються протягом доби на веб-сайті НСЗУ.

13. Якщо громадським об’єднанням не подано документи, передбачені підпунктами 1-9 пункту 10 цього Порядку, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на веб-сайті НСЗУ не розміщуються.

14. Якщо для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подано менш ніж п’ятнадцять кандидатур, Голова НСЗУ може продовжити строк подання кандидатур та відповідних документів та перенести дату та час проведення рейтингового Інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується Головою НСЗУ на офіційному веб-сайті НСЗУ.

15. Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин через веб-сайт НСЗУ.

16. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні особа може проголосувати не більше, ніж за одного кандидата.

17. Обраними до складу Ради громадського контролю за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються п’ятнадцять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, — кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

18. У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, щодо таких кандидатів проводиться повторне Інтернет-голосування згідно з пунктами 15-17 цього Порядку.

19. За результатами конкурсу з формування складу Ради громадського контролю Голова НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про результати рейтингового голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та складу Ради громадського контролю, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, — із зазначенням обраного члена Ради громадського контролю.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті