Витяг із Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII

Документ набув чинності 01.01.2019 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 23.11.2018 р. № 2628-VIII

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

9. У статті 44:

1) пункт 44.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів – для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву»;

2) в абзаці другому пункту 44.7 слова «Протягом п’яти робочих днів» замінити словами і цифрами «Протягом 10 робочих днів».

13. У статті 86:

1) в абзаці першому пункту 86.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами і цифрами «протягом 10 робочих днів»;

2) в абзаці першому пункту 86.8 слова «протягом десяти робочих днів» замінити словами і цифрами «протягом 15 робочих днів».

  1. У статті 231:

1) пункт 231.1 викласти в такій редакції:

«

…..

Виробник спирту етилового, що здійснює розлив спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флакони з медичного скла об’ємом не більше 100 кубічних сантиметрів, зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.

В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;

б) дата складання акцизної накладної;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, – особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий;

г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий, та суб’єкта господарювання – отримувача  пального або спирту етилового;

ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання – отримувача пального або спирту етилового;

д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

е) опис пального або спирту етилового;

є) обсяг пального в літрах, приведених до температури 15° C, або обсяг спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C;

ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;

з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;

и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави та тип і ємність транспортного засобу – акцизного складу пересувного;

і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;

ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;

к) ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

л) ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу, із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;

м) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання – не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

….

При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із зазначенням у такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу пересувного»;

  1. Абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 доповнити словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».
  2. У розділі ХХ «Перехідні положення»:

в абзаці першому пункту 38 цифри і слова «31 березня 2019 року» замінити цифрами і словами «31 грудня 2020 року»;

3) у підрозділі 5:

  1. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:

до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);

з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно);

з 1 серпня 2019 року, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 цього Кодексу.

…..

Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 до 15 липня 2019 року (включно) обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:

1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

2) з 16 до 22 липня 2019 року (включно) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку – розпорядником таких акцизних складів пересувних.

  1. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об’єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об’єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишків спирту етилового контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишків спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового.

Форма акта проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року

абзаців шістнадцятого та сімнадцятого підпункту 3 пункту 60 (щодо доповнення пунктом 21 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення») розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 червня 2019 року;

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

8) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

статтю 2 після абзацу двадцять дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів».

У зв’язку з цим абзац тридцятий вважати абзацом тридцять першим;

у статті 9:

пункти 1, 6, 8 і 9 після слів «гарантійному ремонту» доповнити словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення»;

пункт 10 після слів «гарантійному ремонту» доповнити словами «лікарських засобів, виробів медичного призначення»;

11) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2017 р., № 1, ст. 2, № 4, ст. 42):

статтю 1 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

«Термін «лікарські засоби» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про лікарські засоби».

Термін «вироби медичного призначення» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

друге речення абзацу першого частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції: «Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а щодо технічно складних побутових товарів – після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу»;

Президент України П. Порошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Євген Древаль 29.12.2018 10:39
Як можна повертати препарати, які вимагають особливих умов зберігання?) на кого покладається відповідальність за правильність зберігання?) як аптека може нести відповідальність при наступній продажі цих препаратів? ліцензійні вимоги вимагають наявність двох холодильників в аптеці, закритих шаф, необхідної температури в приміщеннях, а як можна вимагати доказів правильного зберігання препаратів, що повертаються у покупця......? мені здається, що треба переписати ліцензійні умови і дозволити продаж препаратів прямо з капотів автомобіля або ж прилавку на ринку...... гарних свят!
Ігор 03.01.2019 4:04
Пане ,Євген Древаль,дозвольте Вас доповнити ! Продаж ...тільки через мереживні аптеки..і через касовий апарат..але обов"зково за наявності маркетингової угоди!)))..Щасливого 2019!
Тетяна 10.01.2019 11:12
Чи можна повернути в аптеку невикористані ліки, або помилково придбані, при наявності чека і без пошкодження зовнішньої упаковки?
Елена Приходько 10.01.2019 11:40
Татьяна, нет. Вы можете вернуть только некачественные лекарства, качественные лекарства возврату не подлежат
Владимир 14.01.2020 12:13
Добрый день. Могу ли я вернуть тонометр, если манжета длинная и невозможно использовать прибор, ведь он является не лекарственным средством и не продовольственным товаром и по нему действуют правила об обмене товара надлежащего качества. А также он не включен в перечень товаров надлежащего качества не подлежащий обмену или возврату.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті