Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципу справедливості оподаткування)

23 Грудня 2019 3:21 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципу справедливості оподаткування)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Рейтинг Світового банку Doing Business 2020 фіксує, що світ активно реформується і спрощує національні умови ведення бізнесу — за минулий рік проведено 314 реформ у 128 країнах з 190 країн учасників глобального рейтингу. України, на жаль, немає серед лідерів змін (Китай, Індія, Туреччина, Афганістан, Джибуті, Азербайджан, Того, Кенія, Кот-д’Івуар і Руанда). Водночас, не дивлячись на те, що наша країна перемістилася з 76 на 71 місце в загальному рейтингу, за трьома напрямками вона погіршила свої позиції другий рік поспіль:

Напрямок DB 2018 DB 2019 DB 2020 Динаміка 2020 до 2019
Кредитування 29 32 37 – 5
Реєстрація підприємств 52 56 61 – 5
Оподаткування 43 54 65 – 11

Поки світ активно реформується Україна за індексом економічної свободи (Index of Economic Freedom 2019) залишається найбільш економічно «невільною» країною Європи, а кожен четвертий економічно активний українець вже проголосував ногами бо не в змозі реалізувати себе в нашій країні — у трудову міграцію залучено близько 4 млн наших співгромадян, дві третини з яких (близько 2,6-2,7 млн) працюють за кордоном постійно.

Існує ще одна величезна проблема — українське податкове законодавство є нестабільним, складним та обтяжливим, воно змінюється з надзвичайною швидкістю. Яскравий приклад, «нормативний турборежим» парламенту у вересні-листопаді 2019 року.

При цьому, складне та обтяжливе податкове законодавство:

  • не може на належному рівні обслуговувати українську слабку економіку та сприяти економічному зростанню;
  • не може бути виконаним з боку платників податків, бо його неможливо об’єктивно трактувати внаслідок того, що держава змінює старі й пише нові закони та регуляції з нерозумною швидкістю.

Більш того, останні законодавчі ініціативи (Закони 128 та 129 щодо фіскалізації розрахунків, законопроекти № 1210 та його сурогати щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві або № 2367 щодо збільшення на 400% ставок екологічного податку):

збільшують ступінь втручання держави в економіку;

ініціюють зростання податкового навантаження;

посилюють дискреційні права контролюючих органів;

запроваджують нові та ускладнюють існуючі процедури адміністрування податків та зборів.

Таким чином, в Україні на сьогодні триває справжній наступ на економічний розвиток, економічну свободу та права платників податків.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Впровадження компенсаційних кроків із захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципів справедливості оподаткування та збільшення рівня стабільності національного податкового законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Проектом передбачається :

Зміст заходу Норма проекту
Адміністрування податків та зборів
1. захист платників податків — якщо суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань не були вчасно повернуті платникові податків, такі суми вважаються заборгованістю бюджету щодо якої нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки НБУ новий пункт 43.7
Податок на додану вартість
2. захист платників податків — обмеження механізму позасудового блокування податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — не більш 30 робочих днів, за прикладом законодавства з питань боротьби з відмиванням «брудних» коштів нова редакція пункту 201.16
3. удосконалення механізму застосування «касового методу» при сплаті ПДВ за операціями з виконання підрядних будівельних робіт — усунення дискримінації за ознакою підрядник/субпідрядник, поширення «касового методу» на субпідрядників новий підпункт 14.1.2411 та нова редакція п. 187.1
Податок з доходів фізичних осіб
4. заходи з дотримання принципу справедливості оподаткування — скасування неконституційної норми1 щодо оподаткування пенсій (грошового утримання) нова редакція п. 164.2.19, «е» пп. 165.1.1, 167.4
Прикінцеві та перехідні положення
5. скасування військового збору з 01.01.2023 року нова редакція пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ
6. заходи з дотримання принципу стабільності податкового законодавства — запровадження з 01.01.2021 по 31.12.2023 мораторію на внесення змін до Податкового кодексу (лише в частині збільшення ставок або розширення бази оподаткування) новий пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечується:

Конституцією України;

Податковим кодексом України.

1Рішення Конституційного суду України від 27.02.2018 року № 1-р/2018

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не призведе до збільшення витрат з Державного бюджету України.

Зміна показників бюджету відбудеться лише у 2023 році внаслідок втрати чинності норм щодо військового збору (з 01.01.2023), але зазначені зміни знаходяться поза зоною впливу на поточну середньострокову (3 роки) Бюджетну декларацію.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту

Кроки з дотримання принципу справедливості оподаткування та зростання рівня захисту платників податків, скасування з 01.01.2023 року військового збору призведуть до зниження тиску (адміністративного та податкового) на платників податків.

Трирічний мораторій (з 2021 року) на зміну податкового законодавства підвищить стабільність і передбачуваність для інвесторів і платників податків національної податкової системи.

Синтез зазначених державних рішень має потенціал щодо формування базису для оздоровлення національної податкової системи, зокрема збільшення її справедливості та комфортності для платників податків та, стимулювання економічного зростання.

Проект

зареєстрований в Парламенті

19.12.2019 р. за № 2629

Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципу справедливості оподаткування)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 після підпункту 14.1.241 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«14.1.2411. підрядник і субпідрядник — у значенні, визначеному Цивільним кодексом України»;

2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.7 такого змісту:

«43.7. У разі якщо суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань не були вчасно повернуті платникові податків у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом, такі суми вважаються заборгованістю бюджету перед платником податків. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення».

3. Підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 викласти в такій редакції:

«164.2.19. суми пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати».

4. У підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 слова «крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу» виключити.

5. Абзац четвертий пункту 187.1 статті 187 після слів «підприємницької діяльності» доповнити словами «(підрядники та субпідрядники)».

6. Пункт 201.16 статті 216 після слів «бути зупинена» доповнити словами «строком не більш як на 30 робочих днів».

7. У підрозділі 10 розділу XX «Перехідні положення»:

1) абзац перший пункту 161 викласти в такій редакції:

«161. Тимчасово, у період до 31 грудня 2022 року, встановлюється військовий збір»;

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

«53. Встановити, що з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 запроваджується мораторій на внесення змін до Податкового кодексу України у частині збільшення ставок або розширення бази податків (зборів)».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципу справедливості оподаткування)

Чинна редакція Запропонована редакція змін
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

Відсутня 14.1.2411. підрядник і субпідрядник — у значенні, визначеному Цивільним кодексом України;
РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені

Відсутня

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені

43.7. У разі якщо суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань не були вчасно повернуті платникові податків у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом, такі суми вважаються заборгованістю бюджету перед платником податків. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.19. суми пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати;

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1

е) сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1

е) сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань

187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб’єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань

187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб’єкти підприємницької діяльності (підрядники та субпідрядники) можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Стаття 201. Податкова накладна

201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 201. Податкова накладна

201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена строком не більш як на 30 робочих днів в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
161. Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. 161. Тимчасово, у період до 31 грудня 2022 року, встановлюється військовий збір.
Відсутня 53. Встановити, що з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 запроваджується мораторій на внесення змін до Податкового кодексу України у частині збільшення ставок або розширення бази податків (зборів).
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті