Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання»

09 Січня 2020 1:06 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання» (далі — проєкт Закону)

1. Резюме

Пом’якшення відповідальності фізичних осіб — підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) за порушення, пов’язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, та впровадження ризик-орієнтованого підходу для здійснення контролюючими органами перевірок фізичних осіб — підприємців.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Після прийняття Закону України від 20.10.2019 № 128 «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» з боку представників мікро та малого підприємництва почали надходити питання стосовно застосування у своїй діяльності реєстраторів розрахункових операції, у тому числі програмних РРО. Зазначене обґрунтовано витратами, пов’язаними із адмініструванням процесів застосування традиційних РРО, та відсутність розуміння можливих витрат при застосуванні програмних РРО, оскільки зазначений програмний продукт ще не доступний для повноцінного тестування.

Крім того, використання програмних РРО може мати ризик незабезпечення надійності захисту інформації від спотворення, неналежного виконання фіскальних функцій.

Оскільки безпечність та надійність функціонування програмних РРО не залежить від бізнесу, а є виключно відповідальністю контролюючих органів, існує необхідність пом’якшення відповідальності за порушення у сфері використання РРО, особливо програмних РРО, для суб’єктів господарювання (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування).

Крім того, на сьогодні спостерігається переважання в діяльності контролюючих органів каральних функцій, їх спрямованість на виявлення, відсутність ризик-орієнтованого підходу при плануванні перевірок а не попередження правопорушень та застосування санкцій до суб’єктів господарювання, значні часові й адміністративні витрати суб’єктів господарювання та контролюючих органів, а також підвищені ризики корупційних правопорушень, пов’язані зі здійсненням заходів державного нагляду (контролю).

Тому необхідним є переорієнтація діяльності контролюючих органів зі здійснення фіскальних функцій на виконання сервісних та консультативних функції та впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо перевірок фізичних осіб — підприємців.

Проведення подальшої лібералізації діяльності фізичних осіб — підприємців, у тому числі в частині підвищення граничних обсягів доходів, можливе під час реалізації запланованої податкової реформи.

3. Суть проєкту акта

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в частині посилення аналітичної складової діяльності контролюючого органу щодо визначення ризиків при плануванні перевірок, пом’якшення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення, пов’язані із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту Закону України не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Консультації із заінтересованими сторонами, утому числі з представниками громадськості, стосовно проєкту акта проводились 07.11.2019, 18.11.2019, 29.11.2019 та 26.12.2019 під час засідань Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 892.

Реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін в наслідок прийняття проєкту Закону України.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін наведено у додатку 1 до пояснювальної записки (додається).

Проєкт Закону України не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт Закону не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

6. Прогноз впливу

Очікується позитивний вплив від прийняття проєкту Закону, оскільки пом’якшення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення порядку застосування РРО при використанні програмних РРО, а також впровадження ризик-орієнтованого підходу при плануванні контролюючими органами перевірок суб’єктів господарювання, що зменшить ризики застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за можливий збій у програмних РРО, які не залежать від представників бізнесу.

Реалізація проєкту Закону не впливає на розвиток регіонів, ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Проєктом Закону не затверджується документ державного планування, тому проєкт Закону України не потребує розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено Мінюстом із зауваженням, яке враховано, та Мінфіном із зауваженнями, які не враховано.

8. Ризики та обмеження

У проєкті Закону відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті Закону України відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у зв’язку з чим оцінка гендерного впливу проєкту акта не здійснювалась.

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт Закону України не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт Закону України не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону розроблено на виконання пункту другого статті 1 Указу Президента України від 17.10.2019 № 761 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб — підприємців» та абзацу одинадцятого підпункту а пункту першого статті 1 Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниТ. Милованов

Додаток 1
до пояснювальної записки до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання»

Прогноз впливу
внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання»

1. Метою запровадження державного регулювання є захист фізичних осіб — підприємців від ризиків, пов’язаних із новими правилами застосування РРО.

Для реалізації цієї мети пропонується пом’якшити відповідальність за порушення, пов’язані із застосуванням програмних РРО, та запровадити ризик-орієнтований підхід контролюючого органу під час контролю у сфері РРО.

2. Прогноз впливів на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основ­них показників (у числовому чи якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акту призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (більше року)
ФОП 2–3-ї груп, які вже застосовують РРО Пом’якшення відповідальності + У короткостроковому періоді негативний, оскільки до моменту набрання чинності проєкту Закону вони вже застосовують РРО та до них застосовуються штрафні санкції.У середньостроковому — позитивний вплив. Можливість перейти на програмні РРО, чим зменшити витрати на адміністрування традиційних РРО. Перехідний період для адаптації до нових вимог.
ФОП 2–3-ї груп, які зобов’язані будуть застосовувати РРО Застосування програмних РРО з мінімальними незручностями + + Адаптація до нових правил застосування РРО. Застосування РРО, але без відповідальності, що надасть змогу потренуватись, виявити та виправити власні помилки. Прозорі плани контролюючих органів. Чіткі та зрозумілі процедури перевірки та дії під час перевірки.

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

02.01.2020 р. за № 2711

Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2019 р., № 46, ст. 296) такі зміни:

1) пункт 7 статті 3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Програмні реєстратори розрахункових операцій повинні передбачати можливість формування та передачі фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків в автоматичному режимі з використанням даних фіскального серверу контролюючого органу.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) статтю 15 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

«Документальні перевірки додержання фізичними особами — підприємцями вимог цього Закону проводяться залежно від ступеня ризику, визначеного відповідно до критеріїв. Перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Фактичні перевірки проводяться за підставами, визначеними Податковим кодексом України.».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

3) у статті 17:

в абзаці першому пункту 1 цифри «10» замінити цифрами «20»;

у пункті 5 слова «та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій» виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій без використання режиму програмування найменування товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни такого товару (послуги) та обліку їх кількості;»;

у пункті 10 слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити.

2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 46, ст. 296), крім підпункту 2 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з 1 жовтня 2020 року.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

7) подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством.

Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

7) подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Програмні реєстратори розрахункових операцій повинні передбачати можливість формування та передачі фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків в автоматичному режимі з використанням даних фіскального серверу контролюючого органу

Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством.

Стаття 15. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та інших вимог цього Закону здійснюють контролюючі органи шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі здійснюють Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, шляхом проведення перевірок відповідно до закону.

Стаття 15. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та інших вимог цього Закону здійснюють контролюючі органи шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Документальні перевірки додержання фізичними особами — підприємцями вимог цього Закону проводяться залежно від ступеня ризику, визначеного відповідно до критеріїв. Перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Фактичні перевірки проводяться за підставами, визначеними Податковим кодексом України.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі здійснюють Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, шляхом проведення перевірок відповідно до закону.

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання

5) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці;

6) п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості;

10) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

5) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці;

6) п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій без використання режиму програмування найменування товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни такого товару (послуги) та обліку їх кількості;

10) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниД. Романович

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті