Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку, умов та термінів проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів»

12 Червня 2020 1:06 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку, умов та термінів проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів»

1. Резюме

Мета: запровадити єдиний порядок проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів. Очікуваним результатом є підвищення якості вищої медичної освіти фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Запровадження єдиного порядку, умов та термінів проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі — Порядок) полягає у необхідності визначення механізму, процедури та строків проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, а також критеріїв оцінювання результатів.

3. Суть проєкту акта

Проєкт наказу затверджує Порядок, який визначає процедуру, умови та терміни проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів (далі — Іспити) для осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти або закладах вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та інтернів (далі — здобувач (інтерн)), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади фахової передвищої освіти та заклади вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та здобувачів (інтернів).

У Порядку визначається відповідальність суб’єктів господарювання, які беруть участь у проведенні Іспитів, а також основні характеристики іспитів, їх структура та тривалість, процедура проведення та оскарження результатів, критерії оцінювання.

4. Вплив на бюджет

Реалізація передбачених проєктом наказу норм не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Проєкт наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери. Реалізація проєкту наказу не впливає на ринок праці.

Проєкт наказу є регуляторним актом.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України, Національною поліцією України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України і потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт акта є гендерно нейтральним.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України не потребує проведення процедури громадського обговорення

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 5 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за №563/3003.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку, умов та термінів проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів» дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки здобувачів (інтернів) для галузі знань 22 «Охорона здоров’я» при проведенні тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (більше року)
Фахівці для галузі охорони здоров’я — здобувачі (інтерни), які складатимуть тестові екзамени ліцензійних інтегрованих іспитів Складність підготовки для отримання успішного результату + Унеможливлення виникнення корупційної складової при складанні тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів призведе до необхідності докладати більших зусиль для підготовки до складання іспиту.

Системність підходу та неодноразове проведення сприятимуть підвищенню якості підготовки та належному навчанню протягом семестру, що позитивно вплине на результати.

Наявність належних умов для проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів + + Створення суб’єктами господарювання, які беруть участь у процесі проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів, відповідних умов для іспитів здобувачами (інтернами).
Об’єктивність та неупередженість при оцінці знань + + Оцінювання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів проводитиметься поза межами закладів охорони здоров’я, що зменшить корупційні ризики та можливість суб’єктивної оцінки знань конкретного здобувача (інтерна)
Можливість успішно працевлаштуватися + + Складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів сприятиме чіткому усвідомленню студентом власних здібностей, знань, навичок та схильностей
Суб’єкти господарювання, які беруть участь у процесі проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів: Центр тестування при МОЗ та заклади вищої освіти Наявність норм, які чітко регламентують порядок + + Визначення чіткого порядку проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів
Пацієнти Якісно підготовлений, фаховий та вмотивований лікар + + Неупереджена та різностороння перевірка знань та навичок здобувачів (інтернів) сприятиме випуску кваліфікованих лікарів

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

11.06.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку, умов та термінів проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 5 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003, та з метою запровадження єдиного порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок, умови та терміни проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів, що додається.

2. Департаменту реалізації політик (Гаврилюк А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Максим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

____________ 2020 № ____

ПОРЯДОК,
умови та терміни проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання процедури, умов та термінів проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів (далі — Іспит) для осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти або закладах вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та інтернів (далі — здобувач (інтерн), а також критеріїв оцінювання результатів.

2. У цьому Порядку термін «Іспит» вживається в такому значенні: складова частина атестації осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти або закладах вищої освіти незалежно від їх підпорядкування за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», та інтернів, які навчаються з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», Законі України «Про фахову передвищу освіту», Положенні про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003; Положенні про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2005 року № 53, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2005 року за № 244/10524.

3. Дія цього Порядку поширюється на заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», заклади післядипломної освіти, державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та здобувачів (інтернів).

4. Систему Іспитів встановлюють:

для присудження освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, або ступеня вищої освіти молодшого бакалавра певної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» — тестовий екзамен (Крок М), який за змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки молодшого спеціаліста, або стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності (нормативно визначеної спеціалізації), або стандарту вищої освіти зі спеціальності (нормативно визначеної спеціалізації), відповідно;

для присудження ступеня вищої освіти бакалавра певної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» — тестовий екзамен (Крок Б), який за змістом відповідає стандарту вищої освіти зі спеціальності (нормативно визначеної спеціалізації);

для присвоєння кваліфікації спеціаліста або присудження ступеня вищої освіти магістр (для здобувачів, які вступили до закладів вищої освіти до 2016 року) певної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» — сукупність двох тестових екзаменів, перший з яких є екзамен (Крок 1) із загальнонаукових дисциплін, другий — екзамен (Крок 2) із професійноорієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів або стандарту вищої освіти зі спеціальності, відповідно;

для отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури — сукупність трьох тестових екзаменів, перші два з яких є екзаменами для спеціалістів/магістрів (Крок 1 та Крок 2), третім є екзамен (Крок 3), який за змістом відповідає програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською або провізорською спеціальністю в інтернатурі.

5. Організацію та проведення Іспитів забезпечують:

у частині підготовки аудиторій для їх проведення відповідно до вимог цього Порядку, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами (інтернами), за потреби, невідкладної медичної допомоги, здійснення заходів щодо інформування здобувачів (інтернів) про дату, час, місце проведення складання, перескладання, додаткового складання Іспитів, про встановлений порядок проведення Іспитів, а також оголошення результатів Іспитів — керівник закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», закладу післядипломної освіти (далі — Заклад);

у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для його підготовки та проведення — директор державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі — Центр тестування).

ІІ. Права та обов’язки здобувачів (інтернів)

1. Здобувачі (інтерни), які були зареєстровані для складання Іспиту, мають право на:

1) доступ до інформації про графік та порядок проведення Іспиту, час і місце його проведення, порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів Іспиту;

2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення Іспиту;

3) безпечні умови під час проведення Іспиту;

4) отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення Іспиту;

5) подання апеляційних заяв щодо:

порушення процедури проведення Іспиту, що може вплинути на об’єктивність оцінки його результатів;

підтвердження результату Іспиту.

Заклад та Центр тестування забезпечують дотримання прав здобувачів (інтернів), передбачених цим пунктом.

2. Здобувачі (інтерни), які були зареєстровані для складання Іспиту, зобов’язані:

1) ознайомитися з цим Порядком;

2) своєчасно прибути до місця проведення Іспиту з документом, що посвідчує особу (для громадян України — паспорт громадянина України, для іноземців або осіб без громадянства — паспортний документ іноземця) та дані якого (серія та номер документу) було подано Закладом до Центру тестування під час реєстрації на Іспит;

3) ввічливо ставитися до всіх здобувачів (інтернів) та осіб, присутніх у аудиторії під час проведення Іспиту, визначених пунктом 13 розділу IV цього Порядку;

4) виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення Іспиту, пов’язані з процедурою його проведення.

3. Здобувачам (інтернам) забороняється:

1) приносити до аудиторії, в якій проводиться Іспит, небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в аудиторії, в якій проводиться Іспит, та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-яку їжу;

3) впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати іншим здобувачам (інтернам) виконувати тестові завдання;

4) заважати особам, залученим до проведення Іспиту, виконувати свої обов’язки;

5) спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами (інтернами) під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;

6) копіювати відповіді інших здобувачів (інтернів);

7) розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;

8) виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей або їх копії;

9) продовжувати позначати відповіді або стирати відмітки на бланку відповідей після оголошення про закінчення Іспиту;

10) псувати майно у місці проведення Іспиту.

4. У разі порушення вищеперерахованих вимог здобувач (інтерн) позбавляється права на продовження роботи над тестовими завданнями і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення Іспиту (далі — проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, в якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті, форма та зміст якого визначається Центром тестування. Такий здобувач (інтерн) отримує результат «0».

ІІІ. Реєстрація здобувачів (інтернів) на складання Іспиту

1. В Іспиті беруть участь здобувачі (інтерни) Закладу, які зареєстровані на його складання та стан здоров’я яких на час проведення Іспиту дає змогу проходити тестування.

2. Реєстрація здобувачів (інтернів) для складання Іспиту починається не раніше ніж за 3 місяці і закінчується не пізніше ніж за 1 місяць до встановленої дати проведення Іспиту.

Реєстрацію здобувачів (інтернів) для складання Іспиту здійснює Центр тестування.

Реєстрація здобувачів (інтернів) для складання Іспиту здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від Закладу на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування.

3. Про початок та строк закінчення реєстрації здобувачів (інтернів) для складання Іспиту Центр тестування повідомляє Заклад відповідним листом, в якому також надає зразки замовлення та відповідних форм.

4. Для здобувачів (інтернів), яким для присвоєння кваліфікації або присудження ступеня вищої освіти пунктом 4 розділу І цього Порядку визначено складання декількох тестових екзаменів, Центр тестування не може здійснювати реєстрацію на складання наступного тестового екзамену без наявності сертифікатів про складання попереднього тестового екзамену.

5. У разі потреби здобувачам (інтернам) з особливими освітніми потребами, що потребують створення особливих (спеціальних) умов для складання Іспиту, Заклад надає Центру тестування під час реєстрації таких здобувачів (інтернів) висновок закладу охорони здоров’я форми 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1710/29840. Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в аудиторіях Закладу під час проведення Іспиту, наведені у додатку до цього Порядку.

6. Центр тестування має право відмовити Закладу у реєстрації здобувача (інтерна) на Іспити у разі:

неналежного оформлення комплекту реєстраційних документів; невідповідності поданих документів законодавству України; подання замовлення пізніше встановленого строку.

У випадку відмови у реєстрації здобувача (інтерна) через неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів, невідповідність поданих документів законодавству України, Заклад після усунення недоліків у комплекті реєстраційних документів має право подати їх повторно, але не пізніше встановленого терміну закінчення реєстрації.

IV. Порядок, умови та терміни проведення Іспиту

1. Іспит проводиться на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах (в останньому випадку з дотриманням законодавства із захисту інформації).

2. Іспит проводиться за єдиними закритими тестами, розробленими Центром тестування.

3. Тривалість складання Іспиту для здобувачів (інтернів) громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для здобувачів (інтернів) — громадян іноземних держав — 1, 2 хвилини на 1 тестове завдання.

4. Кількість тестових завдань Іспиту не може перевищувати 200 завдань.

5. Іспити проводяться відповідно до графіка, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України. Графік затверджується на календарний рік щороку до 01 вересня попереднього календарного року.

У графіку зазначаються дати проведення Іспиту та термін (місяць) проведення перескладання Іспиту з урахуванням того, що перескладання має відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру.

Дати перескладання Іспиту визначаються Центром тестування та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Дата проведення додаткового складання Іспиту для здобувачів (інтернів), які були відсутні на складанні Іспиту з поважних (документально підтверджених) причин, визначених пунктом 3 розділу VI цього Порядку, визначається Центром тестування та оприлюднюється на його офіційному сайті.

6. Іспити проводяться в аудиторіях, наданих Закладом, в якому навчається здобувач (інтерн).

Кожна аудиторія, в якій проводиться Іспит, має відповідати таким вимогам:

відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів (інтернів), які складають тест;

належне природне/штучне/комбіноване освітлення;

наявність для кожного здобувача окремого робочого місця, обладнаного столом та стільцем (партою, стільцем зі столиком), комп’ютера (для комп’ютерної форми);

оснащеність годинником;

оснащеність дошкою або іншою поверхнею, на якій можна позначити час початку та закінчення тестування;

обладнаність відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування (отримане зображення має бути чітким, покривати не менше 95% аудиторії; на відео має простежуватися кожен здобувач (інтерн), який виконує тест, незалежно від його розміщення в аудиторії (на першому ряду чи на останньому);

достатність місця (усі здобувачі (інтерни), які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути в одне посадкове місце для унеможливлення спілкування один з одним та підглядання у відповіді один одного).

7. Іспит проводиться в приміщенні, визначеному Центром тестування, у випадках:

якщо кількість здобувачів (інтернів) у Закладі, які перескладають чи додатково складають Іспит, 20 осіб або менше;

якщо для здобувача (інтерна) було припинено Іспит у зв’язку з порушенням цього Порядку.

8. Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до Закладу здійснюється із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку. Для доставки екзаменаційні збірники тестових завдань упаковуються Центром тестування у герметичну плівку та контейнери з використанням захисних матеріалів.

Контейнери з екзаменаційними збірниками тестових завдань доставляються до канцелярії Закладу не раніше ніж за два дні до визначеної дати проведення Іспиту, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом з числа керівних працівників адміністрації Закладу, що фіксується у відповідному акті. Вони зберігаються у спеціально визначеній ректором (директором) Закладу кімнаті, що опечатується.

9. У день Іспиту відповідальна особа Закладу особисто разом з усіма прокторами, що прибули до Закладу для проведення Іспиту, перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними збірниками тестових завдань, що фіксується у відповідному акті, який підписують усі проктори та відповідальна особа Закладу (може здійснюватися відеозапис цього процесу). Форма та зміст такого акта визначається Центром тестування.

У випадку збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів проктори розпочинають проведення Іспиту.

У випадку порушення цілісності упаковки проктор інформує Центр тестування, який у свою чергу інформує Міністерство охорони здоров’я України, яке приймає рішення щодо проведення цього Іспиту у Закладі.

10. Для забезпечення прозорості і публічності проведення Іспиту в аудиторіях, в яких він проводиться, здійснюється відеоспостереження та відеозапис. Відеозапис включає період часу від входу першого здобувача (інтерна) до аудиторії до моменту виходу здобувачів (інтернів) та проктора з

аудиторії після завершення проведення Іспиту. Проктор залишає аудиторію останнім.

Зроблені копії відеозаписів передаються до Центру тестування, де проводиться аналіз кожного відеозапису. Строк зберігання відеозапису у Закладі становить чотири роки.

11. Якщо під час аналізу відеозаписів співробітники Центру тестування виявляють факт порушення здобувачем (інтерном) цього Порядку, такий здобувач (інтерн) отримує результат «0».

12. Для забезпечення безпеки та громадського порядку, а також запобігання пронесенню здобувачами до аудиторій недозволених пристроїв Центр тестування залучає поліцію охорони Національної поліції України. Заходи безпеки і охорони порядку визначаються на підставі укладених Центром тестування договорів з поліцією охорони Національної поліції України з урахуванням вимог законодавства України, що регулює дане питання.

13. Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні проктор (проктори), представник Закладу. Усі присутні в аудиторії зобов’язані забезпечувати виконання цього Порядку під час проведення Іспиту.

Представник Закладу визначається наказом керівника Закладу. Під час тестування відповідальний представник Закладу не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі здобувачами (інтернами).

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, в якій проводиться Іспит, забороняється.

14. Іспит складається здобувачем (інтерном) індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення Іспиту.

Процедура ідентифікації здобувача (інтерна) полягає у пред’явленні ним діючого документа, що посвідчує особу, дані якого було вказано Закладом під час реєстрації здобувача (інтерна) для складання Іспиту (для громадян України — паспорт громадянина України, для іноземців або осіб без громадянства — паспортний документ іноземця). Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником Закладу за участі проктора шляхом зіставлення:

даних (серія та номер) пред’явленого документа, що посвідчує особу здобувача, даним, поданим Закладом під час реєстрації здобувача (інтерна) для складання Іспиту;

фотографії на документі, що посвідчує особу здобувача (інтерна), з особою — пред’явником цього документу;

підпису на документі, що посвідчує особу здобувача (інтерна), з підписом цієї особи на бланку відповідей.

Представник Закладу та проктор при здійсненні ідентифікації здобувача (інтерна) мають право запитувати у здобувача (інтерна) інші дані, зазначені у документі, що посвідчує особу здобувача (інтерна) (зокрема, дату народження, місце народження тощо).

15. У разі відсутності документа, що посвідчує особу здобувача (інтерна), останній до Іспиту не допускається.

16. Здобувачі (інтерни), які не пройшли процедуру ідентифікації, до Іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, форма та зміст якого визначається Центром тестування, а здобувач (інтерн) вважається таким, що був відсутній на Іспиті без поважної причини.

17. Особисті речі та верхній одяг здобувачів (інтернів) залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких відповідає Заклад. Зберігання особистих речей та верхнього одягу здобувачів (інтернів) під час Іспиту забезпечує Заклад.

18. У випадку запізнення здобувача (інтерна) для складання Іспиту не більш як на 15 хвилин, здобувач (інтерн) допускається до тестування без надання додаткового часу на тестування. У випадку запізнення здобувача (інтерна) для складання Іспиту більше ніж на 15 хвилин, здобувач (інтерн) не допускається до тестування, що фіксується в акті проведення Іспиту, форма та зміст якого визначається Центром тестування. Такий здобувач (інтерн) вважається відсутнім на Іспиті без поважної причини.

19. Після проведення Іспиту по кожній аудиторії Закладу складається відповідний акт проведення Іспиту, форма та зміст якого визначається Центром тестування. Складений акт засвідчується підписами представника Закладу, присутнього на Іспиті, та проктора (прокторів).

20. Бланки відповідей здобувачів (інтернів), які склали іспит, зберігаються у Центрі тестування впродовж 30 днів з дня оприлюднення результатів Іспиту. Бланки відповідей та копії бланків відповідей здобувачів (інтернів), які не склали іспит, зберігаються в Центрі тестування впродовж 1 року.

21. З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у Закладі копій заповнених бланків відповідей здобувачів (інтернів). Оформити копії заповнених бланків відповідей здобувачів (інтернів) після проведення Іспиту можливо за ініціативою Закладу або Центру тестування. В разі ініціювання Закладом оформлення копій заповнених бланків відповідей здобувачів (інтернів), останній має не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Іспиту направити офіційне письмове звернення до Центру тестування. В разі ініціювання Центром тестування оформлення копій заповнених бланків відповідей здобувачів (інтернів), останній має не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Іспиту направити офіційне письмове звернення до Закладу. Процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів (інтернів), їх зберігання та відкриття визначаються Центром тестування.

22. У разі успішного складання Іспиту здобувачу (інтерну) видається сертифікат, за встановленою Центром тестування формою. Інформація про сертифікати для Іспиту вноситься до Реєстру сертифікатів, який веде Центр тестування.

23. Екзаменаційні збірники тестових завдань після проведення складання Іспиту залишаються у Закладі, де централізовано зберігаються протягом 30 днів.

24. Екзаменаційні збірники тестових завдань після проведення перескладання Іспиту або додаткового складання Іспиту запаковуються у номерні сейф-пакети з захисним клапаном одноразового використання та повертаються до Центру тестування. Номер сейф-пакета, в який запаковано екзаменаційні збірники тестових завдань, фіксується у відповідному акті, форма та зміст якого визначається Центром тестування.

V. Процедура проведення Іспиту

1. Здобувачі (інтерни) по одному відповідно до списку проктора заходять до аудиторії.

2. Після входу до аудиторії у присутності проктора та представника Закладу здобувачі (інтерни) проходять контроль на наявність недозволених під час складання Іспиту предметів та пристроїв, який здійснює працівник поліції охорони Національної поліції України у встановленому порядку.

3. Після проходження контролю здобувач (інтерн) проходить процедуру ідентифікації, визначену цим Порядком.

4. Після проходження процедури ідентифікації здобувач (інтерн) отримує бланк відповідей, в якому зазначено такі дані здобувача (інтерна): прізвище та ініціали, ідентифікаційний екзаменаційний код (ID-студента) та додаткова інформація (курс, факультет, назва та дата складання іспиту, назва Закладу). Внесення зазначених даних здобувача (інтерна) у бланк відповідей здійснюється відповідальною особою Закладу до дня проведення Іспиту. Відповідальність за правильність внесення даних здобувача (інтерна) до бланка відповідей несе Заклад. Здобувач перевіряє вказані на бланку відповідей дані, після чого ставить на ньому ручкою власний підпис.

У разі встановлення здобувачем (інтерном) внесених Закладом неправильних даних про себе у бланку відповідей, він здійснює відповідні виправлення під наглядом проктора та представника Закладу.

5. Розсадження здобувачів (інтернів) на робочі місця для складання Іспиту здійснюється проктором.

6. Після розсадження всіх здобувачів (інтернів) в аудиторії перед початком Іспиту проктор проводить інструктаж, зміст якого визначається Центром тестування.

7. Після інструктажу здобувач (інтерн), який у списку проктора вказаний під номером 3 (три), у присутності проктора, відповідальної особи Закладу та усіх здобувачів (інтернів), які складають Іспит у цій аудиторії, перевіряє цілісність упаковки контейнера з екзаменаційними збірниками тестових завдань та відкриває його. Про перевірку та відкриття контейнера з екзаменаційними збірниками тестових завдань оформлюється акт, форма та зміст якого визначаються Центром тестування.

8. Після відкриття контейнера з екзаменаційними збірниками тестових завдань кожний здобувач (інтерн) отримує екзаменаційний збірник тестових завдань та, виконуючи вказівки проктора, заповнює відповідні графи «варіант» у бланку відповідей та вказує свої дані (прізвище та ініціали здобувача (інтерна), його ідентифікаційний екзаменаційний код) на обкладинці екзаменаційного збірника тестових завдань.

9. Після оголошення проктором про початок Іспиту, розпочинається Іспит. Час початку і закінчення Іспиту фіксується проктором на дошці чи іншій поверхні.

10. Виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей здобувачів (інтернів) заборонено.

11. Здобувач (інтерн) самовільно (без дозволу проктора) не може змінювати своє робоче місце, пересуватися аудиторією або виходити з аудиторії під час проведення Іспиту. Якщо здобувачу (інтерну) необхідно вийти з аудиторії для годування немовляти, до вбиральні або за медичними показаннями (за наявності підтвердження та за умови попереднього письмового інформування Закладом Центру тестування), він має повідомити про це проктора та отримати усний дозвіл.

12. У випадку раптового погіршення стану здоров’я під час тестування здобувач (інтерн) інформує про це проктора та представника Закладу, присутнього в аудиторії. За неспроможності продовжувати тестування проктор припиняє тестування для цього здобувача (інтерна). У цьому випадку представник Закладу забезпечує виклик швидкої (невідкладної) медичної допомоги, в результаті чого оформляється відповідна довідка, яка в день проведення Іспиту передається до Центру тестування.

13. У випадку прийняття здобувачем (інтерном), в якого раптово погіршився стан здоров’я під час тестування, рішення про продовження складання Іспиту він документально засвідчує, що стан його здоров’я дозволяє продовжити складання Іспиту.

Припинення тестування за станом здоров’я здобувача (інтерна), фіксується у відповідному акті, форма та зміст якого визначаються Центром тестування.

14. Проктор забирає екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого здобувача (інтерна), який тимчасово залишає аудиторію, та повертає їх здобувачу (інтерну) після повернення до аудиторії. Проктор несе відповідальність за збереження бланка відповіді здобувача (інтерна) після отримання дозволу вийти із аудиторії до повернення здобувача (інтерна) до аудиторії.

15. Одночасно виходити із аудиторії двом і більше здобувачам (інтернам) забороняється.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного здобувачем (інтерном) поза аудиторією, не надається.

16. Після повернення здобувача (інтерна) до аудиторії здійснюється повторний контроль на наявністю недозволених під час тестування предметів та пристроїв.

17. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань здобувач (інтерн) вкладає персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний збірник тестових завдань, здає його проктору. Проктор перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та наявність персонального бланка відповідей кожного здобувача (інтерна), їх відповідність один одному у присутності здобувача (інтерна). Після цього здобувач (інтерн) залишає аудиторію.

18. Здобувачі (інтерни), які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одному, не пізніше ніж за 10 хвилин до закінчення тестування. Після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту залишилось десять хвилин, жоден здобувач (інтерн) не має права виходити з аудиторії.

VI. Перескладання та додаткове складання Іспитів

1. Перескладання Іспиту проводиться відповідно до вимог законодавства у сфері вищої освіти.

2. Додаткове складання Іспиту проводиться для здобувачів (інтернів):

які були відсутні на складанні або перескладанні Іспиту з поважної (документально підтвердженої) причини, визначеної пунктом 3 цього розділу;

для яких було припинено складання Іспиту через раптове погіршення стану здоров’я.

3. Здобувачі (інтерни), які були відсутні під час складання або перескладання Іспиту, надають до Центру тестування впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу (інтерну) взяти участь у тестуванні, належать:

захворювання в період проведення тестування, що підтверджено формою первинної облікової документації № 095/о «Довідка №____про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листка непрацездатності;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі (інтерни), які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання Іспиту без поважної причини, та отримують результат «0».

4. Здобувачі (інтерни), для яких було припинено складання Іспиту через раптове погіршення стану здоров’я, надають до Центру тестування у день проведення Іспиту відповідну довідку від швидкої (невідкладної) медичної допомоги. Здобувачі (інтерни), які не надали таку довідку у день проведення Іспиту, вважаються такими, що не склали Іспит, та отримують результат «0».

5. Додаткове складання Іспиту проводиться один раз. Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування, повідомляється відповідним листом Закладу та оприлюднюється на сайті Центру тестування.

VIІ. Результати Іспиту

1. Результат Іспиту подається в якісній та кількісній формах.

2. Якісна форма результату подається як «склав»/«не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

3. Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

4. Величини критерію «склав» для Іспиту затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

5. Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів Іспиту базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

6. Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач (інтерн) обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді.

7. Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо: позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

не позначено жодного варіанта відповіді.

8. Центр тестування офіційно надсилає до Закладу результати Іспиту здобувачів (інтернів) впродовж 14 робочих днів з дати проведення Іспиту.

VIІІ. Процедура апеляції

1. Здобувач (інтерн) може подати до Центру тестування апеляційну заяву щодо:

порушення процедури проведення Іспиту, що може вплинути на об’єктивність оцінки його результату (далі — порушення процедури проведення Іспиту);

підтвердження результату Іспиту.

2. Апеляційну заяву здобувача (інтерна) розглядає апеляційна комісія Центру тестування (далі — апеляційна комісія), кількісний склад якої, її повноваження, наслідки, що настають за результатами розгляду нею апеляційних заяв, визначаються відповідним положенням, що затверджується Центром тестування.

Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора Центру тестування. Інформація про склад апеляційної комісії розміщується на офіційному вебсайті Центру тестування протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня створення апеляційної комісії.

Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розгляду апеляційною комісією. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

Формою роботи апеляційної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

3. Апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення Іспиту здобувач (інтерн) має право подати у разі виявлення порушення проктором процедури проведення Іспиту, встановленої цим Порядком. Така заява подається здобувачем (інтерном) проктору до виходу з аудиторії, в якій він складав Іспит, та має містити інформацію про:

прізвище та ім’я здобувача (інтерна);

адресу місця проживання здобувача (інтерна); назву Закладу, де навчається здобувач (інтерн);

місце проведення Іспиту (фактична адреса і номер аудиторії);

прізвище та ім’я проктора, який забезпечував проведення Іспиту в аудиторії, в якій оскаржується процедура його проведення;

суть порушення із посиланням на відповідний пункт розділу V цього Порядку, який регламентує процедуру проведення Іспиту (копія витягу розділу V з цього Порядку надається проктором здобувачу (інтерну) за його зверненням).

Проктор не пізніше 1 (одного) календарного дня після проведення Іспиту передає до Центру тестування апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення Іспиту разом із записами відеоспостереження та відеозапису, які велися в аудиторії під час проведення Іспиту.

Розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури здійснює апеляційна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів без урахування дня їх надходження.

4. Апеляційну заяву щодо результатів Іспиту здобувач (інтерн) має право подати в разі виникнення сумніву щодо правильності розрахунку результату Іспиту.

Апеляційну заяву щодо результатів Іспиту здобувач (інтерн) подає до Центру тестування протягом 5 (п’яти) робочих днів з урахуванням дня передачі Центром тестування результатів Іспиту до Закладу. Апеляційна заява повинна бути завірена керівником Закладу, де навчається здобувач (інтерн) та розглядається Центром тестування у разі, якщо вона подана здобувачем (інтерном) у встановлений термін та містить інформацію про:

прізвище та ім’я здобувача (інтерна);

адресу місця проживання здобувача (інтерна); назву Закладу, де навчається здобувач (інтерн);

місце проведення Іспиту (фактична адреса і номер аудиторії), результати якого підтверджуються;

прізвище та ім’я відповідальної особи Закладу, яка була присутня в аудиторії під час проведення Іспиту, результати якого підтверджуються.

Право на подання апеляційної заяви щодо результатів Іспиту мають здобувачі (інтерни), які брали участь у складанні Іспиту та одержали результат «не склав».

Розгляд апеляційної заяви щодо результатів Іспиту здійснюється у присутності здобувача (інтерна) та полягає у повторному визначенні результату Іспиту шляхом порівняння бланка відповідей здобувача (інтерна) з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат.

5. Рішення за результатами розгляду апеляційної заяви приймається апеляційною комісією простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови апеляційної комісії є вирішальним.

За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія приймає рішення про задоволення або відмову у задоволенні апеляційної заяви, що оформляється відповідним актом, який підписується членами апеляційної комісії та, у разі розгляду апеляційної заяви щодо результатів Іспиту — здобувачем (інтерном). Форма та зміст актів затверджуються Центром тестування.

6. Про прийняте апеляційною комісією рішення за результатами розгляду апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення Іспиту Центр тестування не пізніше наступного робочого дня після його прийняття письмово інформує здобувача (інтерна) та проктора, який забезпечував проведення Іспиту в аудиторії, в якій оскаржується процедура його проведення.

Директор Департаменту реалізації політикА. Гаврилюк

Додаток

до Порядку, умов та термінів проведення тестових екзаменів

ліцензійних інтегрованих іспитів (пункт 5 розділу ІІІ)

Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в аудиторіях Закладу під час проведення Іспиту

№ з/п Категорія осіб з особливими освітніми потребами Особливі (спеціальні) умови, що створюються в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання
опис умов
1 Глухі та особи з порушеннями слуху Виконання тесту за одним із перших столів аудиторії
Надання проктором перед початком Іспиту тексту інструктажу (надання додаткового часу для читання інструктажу до 15 хвилин)
Надання можливості використовувати слуховий апарат, імплант
2 Особи з порушеннями зору Надання можливості використовувати оптичний збільшувач (лупу) або електронного збільшувача (електронні збільшувачі не мають бути складовими засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації або комутуватися з такими засобами чи пристроями)
Надання можливості використовувати настільний пристрій для додаткового освітлення робочого місця (пристрої мають працювати автономно, без під’єднання до електромережі, а також не мають бути складовими засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації)
Текст екзаменаційного збірника тестових завдань Іспиту та бланку відповідей має бути надрукований фарбою чорного кольору на білому папері з матовою поверхнею з розміром шрифту, рекомендованим у висновку закладу охорони здоров’я
3 Особи з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, які одужують після травм, особи із хворобами нервової системи Виконання тесту в аудиторії, що розташована на першому поверсі
Наявність у будівлі, де розміщується аудиторія для проведення Іспиту, зовнішніх сходів і пандусів, обладнаних поручнями з урахуванням встановлених технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»
Наявність у Закладі туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»
Надання можливості супроводжуючим особам допомогти учаснику Іспиту зайняти робоче місце в аудиторії, де він проводиться, та вийти з неї
Виконання тесту за столом, придатним для письма на інвалідному візку
Надання додаткового часу (до 20 хвилин) для виконання тесту*
4 Особи, яким встановлено електрокардіостимулятор або інший електронний імплантат чи пристрій Відмова від здійснення за допомогою металодетектора або іншого електронного пристрою контролю за дотриманням особою вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації
5 Особи, які потребують періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур із забезпечення життєдіяльності людини та/або контролю за її станом Наявність кімнати для медичного працівника, в якій можливо здійснювати індивідуальні медичні процедури та контроль за станом особи
Надання додаткового часу (до 20 хвилин) для виконання тесту*
6 Особи, які мають захворювання, що потребують постійного медичного нагляду Забезпечення медичним працівником періодичного контролю за станом здоров’я
Надання можливості бути присутнім лікарю-спеціалісту (відповідно до діагнозу) в аудиторії, де відбувається Іспит
*Висновок щодо створення цієї особливої (спеціальної) умови може надаватися лише особам з інвалідністю.

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*