Наказ МОЗ України від 18.09.2020 р. № 2136

02 Жовтня 2020 3:43 Поділитися

Документ набув чинності 01.10.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18.09.2020 р. № 2136
Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою запровадження ведення медичних висновків про народження в електронній системі охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, що додається.

2. Затвердити Порядок формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров>я, що додається.

3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

4. Національній службі здоров’я України забезпечити створення Реєстру медичних висновків як складової центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення медичних висновків до Реєстру медичних висновків відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, є обов’язковим:

1) в частині медичних висновків про народження з 01 жовтня 2020 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «акушерство та гінекологія» та надають медичну допомогу при пологах;

2) в частині медичних висновків інших видів для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та в строки, що визначатимуться законодавством щодо формування та видачі таких висновків.

6. До виникнення технічної можливості щодо формування та внесення медичних висновків до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, заповнюється медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о).

7. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров’я, передбачена пунктом 5 цього наказу, виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров’я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені технічними вимогами, що визначаються Національною службою здоров’я України відповідно до Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101.

8. Установити, що відомості, що містяться в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, враховуються надавачами медичних послуг при складанні відповідних звітів та форм звітності, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

9. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (М. Карчевич) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Я. Кучера.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

18 вересня 2020 року № 2136

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає перелік відомостей, що вносяться до Реєстру медичних висновків (далі — Реєстр) в електронній системі охорони здоров’я (далі — система), особливості ведення Реєстру, порядок його формування та надання інформації з Реєстру.

2. Дія цього Порядку поширюється на заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання) та формують медичні висновки відповідного виду відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ, фізичних та юридичних осіб, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

3. У цьому Порядку термін «медичний висновок» вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров’я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законі України «Про інформацію», Законі України «Про захист персональних даних», Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законі України «Про електронні довірчі послуги», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.

4. Мета та порядок обробки персональних даних для кожного виду медичного висновку відповідно до законодавства визначається порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

5. Реєстр створюється та ведеться в центральній базі даних системи та формується з медичних висновків, що внесені до системи відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ. Медичні висновки, що внесені до Реєстру відповідно до цього Порядку, є первинною обліковою медичною документацією в електронній формі.

6. Медичні висновки, що вносяться до Реєстру, підписуються кваліфікованим електронним підписом лікаря.

7. Запис про медичний висновок в Реєстрі містить такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів;

3) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;

4) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

5) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

6) вид медичного висновку;

7) суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку;

8) строк дії медичного висновку або зазначення «безстроково»;

9) відомості, передбачені відповідними порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

8. Персональні дані, які містяться в Реєстрі у формі посилань на записи в інших реєстрах системи, обробляються протягом строку, визначеного порядками ведення відповідних реєстрів. Після закінчення строку обробки персональних даних медичні висновки зберігаються у системі в знеособленому вигляді безстроково. Система забезпечує фіксацію та збереження інформації про всі операції, пов’язані з обробкою персональних даних і доступом до них.

Зміни до медичного висновку вносяться шляхом створення нового запису в Реєстрі з одночасним проставленням відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни. Початковий зміст інформації, що міститься у медичному висновку, зберігається у центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.

9. У разі виявлення технічної неточності у медичному висновку особою, яка його внесла до Реєстру, така особа повинна внести відповідні зміни до запису, а також повідомити про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.

У випадку, якщо пацієнт (його законний представник) або інша особа, яка має доступ до медичного висновку відповідно до наданих прав доступу, виявила технічну неточність або недостовірну інформацію у медичному висновку, пацієнт (його законний представник) або така особа мають право особисто, у тому числі засобами комунікацій, звернутись до особи, яка внесла такий запис до Реєстру, щодо внесення до системи відповідних змін. Зазначена особа обов’язково повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.

Зміни до інформації, що міститься у Реєстрі, за заявою пацієнта (його законного представника) також здійснюються НСЗУ у порядку, передбаченому пунктом 26 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

10. На прохання пацієнта (його законного представника) медичний працівник з правом доступу до відповідних даних в системі повинен надати йому інформацію про цього пацієнта, що міститься в Реєстрі, у формі витягу з Реєстру, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

11. Доступ користувачів до реєстрації медичних висновків та ознайомлення з відомостями в Реєстрі визначається відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, та порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.

12. Електронна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

18 вересня 2020 року № 2136

 

ПОРЯДОК
формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків (далі — Реєстр) в електронній системі охорони здоров’я (далі — система), перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.

2. Цей Порядок є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «акушерство та гінекологія» та надають медичну допомогу при пологах (далі — суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку термін «медичний висновок про народження» вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів в системі, містить висновок лікаря про факт народження дитини та є підставою для реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законі України «Про інформацію», Законі України «Про захист персональних даних», Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законі України «Про електронні довірчі послуги», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.

4. Формування та видача медичних висновків про народження в Реєстрі здійснюється з врахуванням Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136.

5. Обробка персональних даних в Реєстрі здійснюється з метою засвідчення лікарем факту народження дитини, забезпечення передачі відомостей для реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану народження дитини та забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я.

6. Кожен медичний висновок про народження повинен містити такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про новонародженого в Реєстрі пацієнтів;

3) посилання на запис про жінку, яка народила дитину, в Реєстрі пацієнтів;

4) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;

5) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

6) повне найменування суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб — підприємців);

7) адреса місця надання медичних послуг;

8) посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів, на підставі якого здійснюється формування та видача медичного висновку про народ­ження;

9) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

10) вид медичного висновку («медичний висновок про народження»);

11) категорію медичного висновку («за результатом огляду пологів»);

12) суть висновку лікаря:

дата народження дитини;

стать новонародженого;

13) строк дії медичного висновку визначається як безстроковий (дата завершення дії медичного висновку не зазначається).

7. Медичні висновки категорії «за результатом огляду пологів» вносяться до Реєстру на підставі медичних записів про медичний огляд, надання консультації або лікування в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів (далі — медичні записи) щодо результатів первинного огляду новонародженого.

8. Право ознайомлення з медичними висновками про народження у Реєстрі мають користувачі системи, яким відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, надано право на ознайомлення з тим медичним записом, на підставі якого зареєстровано відповідний медичний висновок.

9. Для забезпечення державної реєстрації народження дитини за запитом передаються:

1) електронний примірник медичного висновку про народження;

2) номер запису у Реєстрі;

3) дата народження дитини;

4) стать дитини.

Запит може бути направлений через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відомості від:

1) органу державної реєстрації актів цивільного стану шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами НСЗУ та Мін’юсту;

2) Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в процесі отримання комплексної послуги «єМалятко».

Запит на отримання відомостей про народження дитини з Реєстру повинен містити відомості, достатні для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку про народження та однозначної ідентифікації системою жінки, яка народила дитину, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про яку зазначені в такому медичному висновку.

Набори даних та порядок взаємодії визначається відповідно до чинного законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.

НСЗУ публікує в форматі знеособлених відкритих даних не пізніше 7 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним, наявні у центральній базі даних ЕСОЗ статистичні показники (регіон, вік матері, черговість живонародження та інші відомості, визначені НСЗУ).

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

18 вересня 2020 року № 2136

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. У Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року № 179, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. При надходженні вагітної до пологового будинку (відділення) з повного 22-го тижня вагітності відомості про жінку записуються у Журнал обліку приймання вагітних, роділь і породіль (ф. № 002/о).

У випадках переривання вагітності, починаючи з повного 22-го тижня, заповнюється первинна облікова документація, а саме: Історія пологів (ф. № 096/о), Журнал запису пологів у стаціонарі (ф. № 010/о); на дітей, що народились (живими і мертвими), — Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о) та Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) (ф. № 102/о).

Усі народжені живими при вагітності менш ніж 22 тижні підлягають виходжуванню, на них заповнюється Карта розвитку новонародженого (ф. № 097/о) і здійснюється запис в окремому Журналі обліку новонароджених у відділенні (палаті) (ф. № 102/о). Якщо вони прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження), відомості про них уносяться до загального Журналу обліку новонароджених у відділенні (палаті) як про живонароджених, які народились при передчасних пологах.

На кожний випадок народження живої дитини, яка народилась у терміні вагітності 22 тижні вагітності та більше:

заповнюється Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о) у випадку народження дитини жінкою без документів, що посвідчують особу, або яка є громадянкою іноземної держави чи особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України;

формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою України, громадянкою іноземної держави, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Трупи мертвонароджених або померлих протягом перших 168 годин життя плодів, які народилися при терміні вагітності між 20 та 22 тижнем, підлягають антропометрії, результати якої заносяться до форми № 097/о. З метою встановлення причин і механізмів смерті проводять патолого-анатомічний розтин їх, результати якого у вигляді другого примірника Протоколу патологоанатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя (ф. № 013-2/о) підклеюється до первинної облікової документації матері/дитини (ф. № 097/о).

Трупи мертвонароджених або померлих новонароджених протягом перших 168 годин, які народились при терміні вагітності 22 тижні та більше незалежно від маси тіла, підлягають обов’язковому патолого-анатомічному розтину. Примірник Протоколу патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя (ф. № 013-2/о) підклеюються до первинної документації дитини (ф. N 097/о).

Примірник Протоколу патолого-анатомічного дослідження посліду № (ф. № 013-1/о) у вищезазначених випадках уноситься до Історії пологів (ф. № 096/о).

На кожний випадок смерті в перинатальному періоді в порядку, встановленому МОЗ України, заповнюється Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (ф. № 106-2/о).

У разі смерті новонародженого в перші 168 годин життя:

заповнюється Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о) у випадку народження дитини жінкою без документів, що посвідчують особу, або яка є громадянкою іноземної держави чи особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України;

формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою України, громадянкою іноземної держави, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Зазначені первинні облікові документи реєструються у Журналі обліку випадків перинатальної смерті (ф. № 153/о).»;

2) пункт 3 виключити.

2. Пункт 1.1 глави 1 Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024, доповнити новим абзацом такого змісту:

«Закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні висновки про народження до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я форма № 103/о не ведеться.».

3. Абзац перший підпункту 1 пункту 11 Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, викласти у такій редакції:

«1) медичні записи про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги:».

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті