Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)»

10 Серпня 2021 4:06 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)».

Представлятиме законопроєкт у Верховній Раді Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки Любченко Олексій Миколайович.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)»

 1. Мета

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)» (далі — проєкт Закону) є системно пов’язаним із проєктом Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)», який розроблено з метою виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 (далі — Програма), удосконалення засад державного нагляду (контролю).

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема збільшення суми адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю).

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 1. Правові аспекти

Проєкт Закону розроблено спільно з проєктом Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» на виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових фінансових чи інших витрат з державного та місцевих бюджетів (фінансово-економічний розрахунок додається). Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, в межах яких планується реалізація проєкту Закону зазначені в пункті 3 фінансово-економічного розрахунку.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті Закону відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод.

У проєкті Закону відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті Закону відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проєкті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

Проєкт Закону надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту Закону сприятиме удосконаленню законодавства у сфері державного нагляду (контролю), що забезпечить переорієнтацію системи державного нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, створення системи державного нагляду (контролю), що сприяє встановленню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій.

Реалізація проєкту Закону матиме вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного

впливу

Суб’єкти господарювання Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без порушень зі сторони органів контролю. Збільшення сум штрафів за порушення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) забезпечить дотримання посадовими особами органів контролю вимог Закону про контроль та відсутність зловживань.
Посадові особи органів державного нагляду (контролю) Зменшення кількості порушень посадовими особами органів контролю До посадових осіб органів контролю застосовуватимуться підвищені штрафи за порушення законодавства у сфері державного нагляду (контролю).

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки УкраїниОлексій Любченко

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

05.08.2021 р. за № 5838

Закон України

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести до статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:

1) у частині першій:

абзац п’ятий виключити;

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

«проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;

здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);»;

в абзаці одинадцятому слова «або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі» замінити словами «відомостей або внесення недостовірних відомостей»;

доповнити частину після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

«прийняття за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) неправомірного та/або протиправного рішення, незаконність якого підтверджена рішенням суду, що набрало законної сили».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова «п’ятдесяти до ста» замінити словами «двохсот п’ятдесяти до п’ятисот»;

2) в абзаці другому частини другої слова «ста до ста п’ятдесяти» замінити словами «п’ятисот до тисячі».

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 166-21. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Стаття 166-21. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:

порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);

порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;

Порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:

порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);

порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом; абзац виключено
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;

здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;

порушення встановленого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків продукції;

проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;

висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю);

невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю).

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;

здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

порушення встановленого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків продукції;

проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;

висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю);

невнесення відомостей або внесення недостовірних відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю).

абзац відсутній прийняття за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) неправомірного та/або протиправного рішення, незаконність якого підтверджена рішенням суду, що набрало законної сили,
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки УкраїниОлексій Любченко

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)»

 1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта ___2022 рік_________

Кінцевий термін реалізації акта ___постійно______

 1. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта
Назва показника результату Одиниця виміру Поточний рік

2021

Рік

2022

Рік

2023

Рік

2024

створення сприятливих умов для ведення бізнесу (Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504)
відсоток суми штрафів сплачених суб’єктами господарювання до бюджету від загальної суми накладених адміністративних та фінансових санкцій відсоток  7,47  10  20  50
кількість порушень посадовими особами органів державного нагляду (контролю) кількість 30 29 27 25
 1. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта
КПКВК або ТПКВКМБ Назва
8681010 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування
1201010  Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
1001010 Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України
2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я
2701010 Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
2201010 Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки
2307010 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками
1209010 Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
1006010 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
1206010 Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю
1202010 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру
2203010 Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти
2403010 Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду
0418010 Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей
2702010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства
2704010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
2705010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю
2709010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства
2758010 Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду
3103010 Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту
3109010 Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
3806010 Керівництво та управління у сфері кінематографії
3807010 Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини
5561010 Керівництво та управління у сфері регулювання зв’язку та інформатизації
6151010 Керівництво та управління у сфері фондового ринку
6341010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг
5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
3108010 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
3609010 Керівництво та управління у сфері архівної справи
2751010 Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій
 1. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат Поточний рік

2021

Рік

2022

Рік

2023

Рік

2024

За рахунок коштів бюджету,  у тому числі:
державного бюджету  –  –
місцевого бюджету  –  –  –  –
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством  –  –  –  –
УСЬОГО
 1. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків
Питання Поточний рік

(n)

Рік

(n+1)

Рік

(n+2)

Рік

(n+3)

так ні так ні так ні так ні
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Державна підтримка та допомога
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам? V V V V
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам? V V V V
2. Оплата праці
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів? V V V V
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи? V V V V
3. Майно, роботи, послуги
Чи будуть придбавати/передавати/списувати рухоме/нерухоме майно? V V V V
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування? V V V V
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг? V V V V
Чи треба буде розробляти вебсайт/онлайн-системи/курси/реєстри тощо? V V V V
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників? V V V V
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв’язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо? V V V V
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників? V V V V
4. Доходи
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи? V V V V
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів? V V V V
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету? V V V V
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні? V V V V
5. Боргові зобов’язання та гарантії
Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою/Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу? V V V V
6. Повноваження
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів? V V V V
 1. Базові показники

6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

тис. осіб

Кількість осіб
Поточний рік

2021

Рік

2022

Рік

2022

Рік

2023

Заінтересовані сторони
Суб’єкти господарювання 1 800 1 800 1 825 1 900
Посадові особи органів ДНК 21 21 21 21

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
Прямі витрати:
(розписати за показниками)
Непрямі витрати:
(розписати за показниками)
 1. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету _________________________________________________________________

7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проєктом акта, та доходи бюджету

тис. грн

Показники Поточний рік

(n)

Рік

(n+1)

Рік

(n+2)

Рік

(n+3)

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)
у тому числі:
1.1. Збільшення видатків (+), усього
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)
1.2. Зменшення видатків (-), усього
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)
2. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)
у тому числі:
2.1. Збільшення доходів (+),
усього
з них:
(розписати за кодами бюджетної класифікації)
2.2. Зменшення доходів (-),
усього
з них:
(розписати за кодами бюджетної класифікації)
3. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)
4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього
з них:
(розписати за кодами бюджетної класифікації)
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкта акта (пункт 1 – пункт 2 – пункт 3 – пункт 4)
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проєктом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)
у тому числі за рахунок:
6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)
6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього
з них:
(розписати за кодами бюджетної класифікації)

7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету

тис. грн

Показники Поточний рік

(n)

Рік

(n+1)

Рік

(n+2)

Рік

(n+3)

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кредитування, усього
(підпункт 1.1 + підпункт 1.2)
у тому числі:
1.1. Надання кредитів (+),
усього
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК
(розписати за кодами бюджетної класифікації)
1.2. Повернення кредитів (-), усього
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК
(розписати за кодами бюджетної класифікації)

7.3. Гарантії


з/п
Найменування суб’єкта господарювання Мета/інвестиційний проєкт Рік набрання чинності гарантійною угодою Гарантійні зобов’язання
сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті додаткові зобов’язання, виконання яких гарантуються
код валюти сума
Разом х х х х

7.4. Запозичення


з/п
Ініціатор залучення кредиту (позики)/кінцевий позичальник Мета/інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються кошти Вибірка кредиту (позики) Сума кредиту (позики) Умови кредиту (позики)
сума у валюті кредиту (позики) сума в національній валюті
код валюти сума
рік сума у валюті кредиту (позики)
1 поточний (n) термін кредиту (позики)
(n+1) відсоткова ставка
(n+2) комісійні платежі
(n+3) інші обов’язкові платежі
штрафні санкції
Разом х х х х х х
 1. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних
Поточний 2021 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та відкриття нової бюджетної програми.

У проєкті акта передбачається:

збільшення сум адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами органів державного нагляду (контролю), що спрямоване на зменшення кількості порушень такими особами;

Ризики: відсутність порушень вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами органів державного нагляду (контролю) та не сплата штрафів суб’єктами господарювання.

Фіскальних ризиків не передбачається.

2022 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та відкриття нової бюджетної програми.

Фіскальних ризиків не передбачається.

2023 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та відкриття нової бюджетної програми.

Фіскальних ризиків не передбачається.

2024 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та відкриття нової бюджетної програми.

Фіскальних ризиків не передбачається.

Директор департаменту регуляторної політики та підприємництваОлександр Палазов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті