Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

06 Жовтня 2021 3:34 Поділитися

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — Проєкт постанови).

Метою розробки Проєкту постанови є удосконалення врегулювання питання укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Проєктом постанови передбачено внесення змін до затверджених постановою:

Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, проєкт акта та супровідні документи до нього оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: https://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00, 04.11.2021 року включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (04.11.2021 р.).

Контактний телефон 0442536967.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою удосконалення врегулювання питання укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — постанова) регулюються питання укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — ПМГ).

Постановою затверджений Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — Порядок), яким регулюється механізм, зокрема, укладення договорів з Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ) за ПМГ.

Відтак, з метою удосконалення процесу перевірки документів, які подають заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) на контрактування з НСЗУ, виникла необхідність внести зміни до Порядку, шляхом доповнення новим розділом «Підготовка до укладення договорів», яким надається можливість ЗОЗ подавати документи, необхідні для контрактування, для попереднього їх аналізу НСЗУ на предмет відповідності умовам закупівлі та спроможності ЗОЗ надавати медичні послуги за ПМГ.

У зв’язку із зазначеною зміною ЗОЗ буде мати право після відповідного оголошення на офіційному вебсайті НСЗУ подати звернення та необхідні документи, а НСЗУ здійснюватиме аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників. Зазначену інформацію НСЗУ враховуватиме під час розгляду заяв про укладення договору та формуванні договору. Відтак, у випадку, якщо інформація потребує оновлення, то при подачі пропозиції ЗОЗ зобов’язаний оновити відповідну інформацію та документи. ЗОЗ підтверджує достовірність наданих НСЗУ даних.

Крім цього, проєктом постанови вносяться деякі технічні зміни, зокрема, у Порядку під «групами медичних послуг» мається на увазі «пакети медичних послуг».

Разом з тим, проєктом постанови пропонується внести зміну у підпункт 21 пункту 19 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою шляхом викладення його у новій редакції. Зміна стосується обов’язку надавача медичних послуг повідомляти НСЗУ протягом 10 календарних днів з дня настання відповідної події (крім тих, які вже наявні у чинній редакції Типової форми) про строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу).

Дана норма дозволить НСЗУ мати актуальну та повну інформацію про заклади охорони здоров’я з якими НСЗУ укладає договори, та вчасно реагувати на будь-які зміни в діяльності ЗОЗ, як юридичної особи з метою вчасного надання якісних послуг пацієнтам.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено внесення змін до затверджених постановою:

Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Проєкт постанови не потребує фінансово-економічних розрахунків, у зв’язку з тим, що відповідні зміни не впливають на фінансові зобов’язання.

Проєкт постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Міністерством економіки України.

Проєкт постанови надіслано до Державної регуляторної служби України листом від 08.09. 2021 № 25-04/26336/2-21.

Проєкт постанови не потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Отримано висновок Міністерства юстиції України від 13.09.2021 №78820/94662-26-21/7.2.3, відповідно до якого проєкт акта отримав загальну підсумкову оцінку: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки.

7. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції листом МОЗ від 08.09.2021 № 25-04/26335/2-21 для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Секретаріат Кабінету Міністрів України листом від 09.09.2021 №290776/0/2-21 повідомив, що проєкт акта не регулюється зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовими та правом Європейського Союзу (aquis ЄС).

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови не матиме вплив на інтереси пацієнтів, які потребують медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Працівники НСЗУ матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови дозволить удосконалити процес перевірки документів працівниками НСЗУ під час подачі пропозицій закладами охорони здоров’я
Заклади охорони здоров’я матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови дозволить удосконалити процес перевірки документів під час подачі пропозицій закладами охорони здоров’я на контрактування з НСЗУ

 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниОлександр Комаріда

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

05.10.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми
договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59; № 38, ст. 1242; 2021 р., № 65 ст. 4122), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

1.У Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

1) доповнити Порядок після розділу «Загальна частина» новим розділом такого змісту:

«Підготовка до укладення договорів

41.З метою забезпечення належної підготовки до укладення договорів, оцінки можливостей суб’єктів господарювання щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ за зверненням суб’єкта господарювання здійснює аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, для врахування зазначеної інформації при розгляді заяв про укладення договору (далі — заява), документів, які повинні бути додані до заяви, а також формуванні договорів.

42.Для здійснення аналізу, передбаченого пунктом 4 і цього Порядку, НСЗУ розміщує на своєму офіційному вебсайті повідомлення про прийом звернень від суб’єктів господарювання щодо здійснення відповідного аналізу.

43.Звернення суб’єктів господарювання подаються за формою, на умовах та порядку, визначеними в повідомленні.»;

2) у підпункті 1 пункту 10 слово «юридична» виключити;

3) у пункті 14:

абзац перший після слів «в електронній формі» доповнити словами та знаками «або інформацію (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних, інформаційному ресурсі тощо»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання при укладенні договору в минулому періоді, він включається до пропозиції у разі, якщо відбулися зміни умов його отримання (зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів тощо);»;

4) доповнити Порядок пунктом 15і такого змісту:

«151. Суб’єкт господарювання, який подав звернення, передбачене пунктом 4і цього Порядку, подає разом із заявою необхідні для укладення договору документи та/або інформацію, зокрема, передбачені пунктом 11, абзацом другим пункту 14 цього Порядку, лише у разі необхідності їх оновлення. »;

5) перше речення пункту 16 викласти у такій редакції:

«16. Подаючи пропозицію, звернення суб’єкт господарювання підтверджує достовірність наданої інформації, що відповідає умовам закупівлі та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією.»;

6) у пункті 19:

у підпункті 1 після слів «в оголошенні» доповнити знаками та словами та цифрами «, в тому числі, з урахуванням результатів аналізу інформації, поданої у зверненні, передбаченому пунктом 4 і цього Порядку»;

доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) інформація та документи, подані у зверненні, передбаченому пунктом 4і цього Порядку, використовується при укладенні договору.»;

7) у тексті Порядку після слів «або груп» доповнити знаками та словом «(пакетів)».

2.Підпункт 21 пункту 19 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій викласти у такій редакції:

«21) повідомляти замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073
Відсутній Підготовка до укладення договорів41. З метою забезпечення належної підготовки до укладення договорів, оцінки можливостей суб’єктів господарювання щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ за зверненням суб’єкта господарювання здійснює аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, для врахування зазначеної інформації при розгляді заяв про укладення договору (далі — заява), документів, які повинні бути додані до заяви, а також формуванні договорів.
42. Для здійснення аналізу, передбаченого пунктом 41 цього Порядку, НСЗУ розміщує на своєму офіційному вебсайті повідомлення про прийом звернень від суб’єктів господарювання щодо здійснення відповідного аналізу. 43. Звернення суб’єктів господарювання подаються за формою, на умовах та порядку, визначеними в повідомленні.
5. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ розробляє такі проекти документів щодо медичної послуги або груп медичних послуг, які надаватимуться за договором: опис медичних послуг або груп медичних послуг, у тому числі у разі потреби їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі — специфікація); умови щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання медичних послуг підрядників та умови надання відповідних медичних послуг або груп медичних послуг (далі — умови закупівлі). 5. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ розробляє такі проекти документів щодо медичної послуги або груп (пакетів) медичних послуг, які надаватимуться за договором: опис медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг, у тому числі у разі потреби їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі — специфікація); умови щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання медичних послуг підрядників та умови надання відповідних медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг (далі — умови закупівлі).
6. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження МОЗ. У разі коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ під час формування оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг (далі — оголошення) та проекту договору. 6. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження МОЗ. У разі коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ під час формування оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг (далі — оголошення) та проекту договору.
10. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються: 1) умови закупівлі за договором та специфікації і у разі потреби юридична адреса, за якою повинні надаватися медичні послуги; 2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві та внесена до системи, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема ті, що передбачені пунктом 14 цього Порядку (далі — пропозиція); 3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ; 4) залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини медичних послуг за договором. До оголошення додається проект додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг. 10. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються: 1) умови закупівлі за договором та специфікації і у разі потреби адреса, за якою повинні надаватися медичні послуги; 2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві та внесена до системи, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема ті, що передбачені пунктом 14 цього Порядку (далі — пропозиція); 3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ; 4) залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини медичних послуг за договором. До оголошення додається проект додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг.
14. Пропозиція, зокрема, повинна містити скановані копії таких документів в електронній формі: документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань). 14. Пропозиція, зокрема, повинна містити скановані копії таких документів в електронній формі або інформацію (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних, інформаційному ресурсі тощо: документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання при укладенні договору в минулому періоді, він включається до пропозиції у разі, якщо відбулися зміни умов його отримання (зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів тощо);документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).
Відсутній 151. Суб’єкт господарювання, який подав звернення, передбачене пунктом 41 цього Порядку, вносить (подає) разом із заявою необхідні для укладення договору документи та/або інформацію, зокрема, передбачені пунктом 11, абзацом другим пункту 14 цього Порядку, лише у разі необхідності їх оновлення.
16. Подаючи пропозицію, суб’єкт господарювання підтверджує, що відповідає умовам закупівлі та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку. 16. Подаючи пропозицію, звернення суб’єкт господарювання підтверджує достовірність наданої інформації, що відповідає умовам закупівлі та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку.
18. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються. У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом календарного року не розглядаються. 18. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються. У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп (пакетів) медичних послуг протягом календарного року не розглядаються.
19. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні: 1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні; 2) проводить у разі потреби переговори із суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, для забезпечення універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій; 3) у разі відсутності встановленого у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним договір. Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір (оферта) із строком дії десять календарних днів з дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договору протягом встановленого строку такий договір втрачає свою силу. 19. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні: 1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні, в тому числі, з урахуванням результатів аналізу інформації, поданої у зверненні, передбаченому пунктом 41 цього Порядку; 2) проводить у разі потреби переговори із суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, для забезпечення універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій; 3) у разі відсутності встановленого у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним договір; 4) інформація та документи, подані у зверненні, передбаченому пунктом 41 цього Порядку, використовується при укладенні договору. Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір (оферта) із строком дії десять календарних днів з дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договору протягом встановленого строку такий договір втрачає свою силу.
Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»
19…. 21) інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача або про початок процедури банкрутства; 19…. 21) повідомляти замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події.

 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниОлександр Комаріда

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті