Проект постанови КМУ щодо затвердежння переліку платних послуг, що надає Держкомнаркоконтроль

22 Квітня 2011 3:48 Поділитися

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від ____ квітня 2011р. № _____

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним комітетом з питань контролю за наркотиками, і розмірів плати за їх надання та внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до статей 7, 8 і 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державним комітетом з питань контролю за наркотиками, і розміри плати за їх надання (додається).

2. Установити, що зазначені в переліку платні адміністративні послуги надаються у випадках, передбачених законодавством, виключно на добровільних засадах за письмовим зверненням заінтересованих юридичних осіб.

3. Кошти, отримані від надання платних адміністративних послуг, зараховуються:

  • плата за видачу дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України та транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — до спеціального фонду Державного бюджету України (код бюджетної класифікації за доходами 24060400);
  • плата, яка вноситься суб’єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії, зараховується до Державного бюджету України в порядку, визначеному пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

4. Внести до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997р. № 146  зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ квітня 2011р. № ______

ПЕРЕЛІК
та розміри платних адміністративних послуг, які надаються Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками

№ з/п Найменування платних адміністративних послуг Розмір плати
1. Видача дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дві мінімальні заробітні плати
2. Видача дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дві мінімальні заробітні плати
3. Видача дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дві мінімальні заробітні плати
4. Видача ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів одна мінімальна заробітна плата
5. Видача копії ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів один неоподатковуваний мінімум доходів громадян
6. Переоформлення ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
7. Видача дубліката ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ квітня 2011р. № ______

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Абзац перший пункту 6 і пункт 7 викласти у такій редакції:

«6. За оформлення і видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України та транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів справляється плата у розмірі двох мінімальних заробітних плат.»;

«7. Безплатно видаються дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для органів державної влади.»

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним комітетом з питань контролю за наркотиками, і розмірів плати за їх надання та внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним комітетом з питань контролю за наркотиками, і розмірів плати за їх надання та внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — Проект постанови) розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг».

Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначено порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — дозволи).

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» встановлено розмір і порядок зарахування плати за видачу дозволів на ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, а також порядок використання коштів, отриманих за видачу зазначених дозволів.

Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій (далі — ліцензування) на культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, визначено Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Розмір і порядок зарахування плати за видачу, переоформлення та видачу дублікатів ліцензій встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» і змін не потребує.

Формування собівартості адміністративних платних послуг Державного комітету України з питань контролю за наркотиками відповідає вимогам Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.10 № 66.

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру» та Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» встановлено, що плата за надання адміністративних послуг не повинна справлятися у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об’єкта надання послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» встановлено, що плата за оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів справляється у відсотковому розмірі до вартості контракту на вказані операції.

Отже, проблемою, яка потребує розв’язання шляхом державного регулювання, є приведення у відповідність до законодавства з регуляторної діяльності та узгодження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань оплати видачі дозволів.

2. Цілі державного регулювання

Узгодження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України сприятиме систематизації адміністративних платних послуг та недопущення суб’єктивного підходу при формуванні ціни на адміністративні платні послуги, прозорості та оптимізації плати за адміністративні послуги, що надаються суб’єктам господарювання, відповідно до сучасного рівня цін та вимог чинного законодавства.

3. Способи досягнення цілей

Під час розробки Проекту постанови Кабінету Міністрів України було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Альтернатива 1: залишення існуючого порядку стягування плати за видачу дозволів Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками без змін, що суперечить вимогам нормативно-правових актів Уряду.

Альтернатива 2: затвердити постановою Кабінету Міністрів України перелік платних адміністративних послуг що надаються Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками та розміру плати за їх надання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг».

Прийняття запропонованої постанови Кабінету Міністрів України є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Механізм для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Проектом регуляторного акта впроваджується правовий механізм, яким, зокрема, передбачається затвердження Урядом переліку адміністративних платних послуг які можуть надаватися Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками та розміру плати за їх надання.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається погіршення умов діяльності суб’єктів господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.

Функції здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть покладені на Державний комітет України з питань контролю за наркотиками. Контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватись постійно.

Реалізація запропонованого регуляторного акта приведе до зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету. Орієнтовне зменшення надходжень від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами (код 24060400) становить 2593,5 тис. грн. на рік.

Зважаючи на те, що частка витрат на виплату заробітної плати(прямі витрати на оплату праці з урахуванням нарахувань на заробітну плату, а також непрямі виплати на оплату праці адміністративного та технічного персоналу) в собівартості адміністративної послуги складає 88,9 відсотків, а також з метою часткової компенсації зменшення надходжень до Державного бюджету із зростанням мінімальної заробітної проектом регуляторного акта пропонується встановити плату за оформлення та видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат.

Для виконання вимог запропонованого акта достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Запровадження зазначеного акта забезпечить досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дасть змогу створити організаційну та структурну основу для забезпечення здійснення ефективної державної політики з питань надання адміністративних послуг Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

За результатами впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об’єкт впливу Вигоди Витрати
Держава Встановлення чіткого механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг, які можуть надаватися Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками Зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету (код 240604) в свою чергу викличе необхідність збільшення видатків загального фонду Державного бюджету на заходи з контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та утримання Держкомнаркоконтролю.
Центральні органи виконавчої влади Встановлення чіткого механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг, які можуть надаватися Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками Зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету (код 240604) в свою чергу викличе необхідність збільшення видатків загального фонду Державного бюджету на заходи з контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та утримання Держкомнаркоконтролю.
Суб’єкти господарювання Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі Встановлення чіткого механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг.Фіксована плата за надання вказаної адміністративної послуги зменшить витрати суб’єктів господарювання в середньому на 1 дозвіл на 2106,0 грн.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження щодо строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта — відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — кошти, отримані Держкомнаркоконтролем зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України за кодом 240604, і орієнтовне зменшення надходжень від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами становитиме 2593,5 тис. грн. на рік.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України. В середньому на рік отримують дозволи на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 115 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта — зменшиться при обсягу ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за контрактом, вартість якого: на імпортні операції більше 192,0 тис. грн.; на експортні операції більше 96,0 тис. грн. При обсягу ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за контрактами, вартість яких менше 192,0 та 96,0 тис. грн. відповідно, розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання збільшиться.

В середньому витрати суб’єктів господарювання зменшаться на 2106,0 грн. на отримання одного дозволу.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта — не зміниться у порівнянні з існуючим порядком.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній. Проект регуляторного акта розміщено на сайті Державного комітету України з питань контролю за наркотиками.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Моніторинг результатів впровадження акта буде здійснюватися шляхом збору та аналізу даних в процесі надання адміністративних платних послуг суб’єктам господарювання, який проводитиметься Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Джерелом інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть виключно статистичні дані, отримані із звітності щодо кількості коштів, які надійшли до державного бюджету внаслідок наданих адміністративних платних послуг.

Стосовно регуляторного акта, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

  • базове відстеження — через шість місяців після набрання актом чинності;
  • повторне відстеження — через рік з дня набрання актом чинності;
  • періодичні відстеження — кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Голова В.А. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті