Наказ Держлікінспекції від 02.06.2011р. № 338

21 Червня 2011 9:36 Поділитися

Проект

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 02.06.2011 р.
№ 338
Про організацію доступу до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ

З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», реалізації громадянами гарантованого державою права на доступ до публічної інформації та відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ, що додається.

Затвердити Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді до Держлікінспекції МОЗ від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян, що додається.

Затвердити Порядок складення та подання запитів на інформацію до Держлікінспекції МОЗ, що додається.

Адміністративному відділу забезпечити структурні підрозділи, територіальні органи Держлікінспекції МОЗ копіями наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з проведення реорганізації Держлікінспекції МОЗ А.Д. Захараш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
від 02.06.2011р. № 338

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ

Розділ I. Загальні положення

Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Визначення понять:

1) запит на інформацію — прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Держлікінспекції МОЗ;

2) публічна інформація — відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Держлікінспекцією МОЗ повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Держлікінспекції МОЗ;

3) запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян — викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковим для виконання.

Якщо отриманий Держлікінспекцією МОЗ документ містить поряд з вимогою надати інформацію або копію офіційного документа також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання інформації або копії офіційного документа він опрацьовується як запит згідно із Законом та цим Положенням, а в частині скарги, пропозиції, заяви — як звернення згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Держлікінспекції МОЗ. В інших випадках законодавство щодо звернень громадян до запитів не застосовується.

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про державну таємницю».

Спрямовує та координує надання доступу до публічної інформації Голова комісії з проведення реорганізації Держлікінспекції МОЗ.

Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) організовує і забезпечує відповідальна особа з питань запиту на інформацію (далі — відповідальна особа).

У разі звільнення відповідальної особи, а також у разі перебування її у відпустці, відрядженні чи при її тривалій відсутності з інших причин усі її посадові обов’язки наказом Голови комісії з проведення реорганізації Держлікінспекції МОЗ передаються особі, що її заміщає.

Керівники структурних підрозділів Держлікінспекції МОЗ, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держлікінспекції МОЗ до запиту, організовують і забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ

2.1. Доступ до публічної інформації у Держлікінспекції МОЗ забезпечується:

 • оприлюдненням інформації в засобах масової інформації;
 • розміщенням інформації на офіційному веб-сайті Держлікінспекції МОЗ в мережі Інтернет;
 • розміщенням інформації на інформаційному стенді у приміщенні Держлікінспекції МОЗ;
 • наданням інформації за запитами на інформацію;
 • будь-яким іншим способом.

2.2. Публічна інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Держлікінспекції МОЗ та цього Положення, в тому числі електронною поштою.

2.3. Обмеження доступу до публічної інформації з обмеженим доступом, здійснюється у випадках, передбачених законодавством.

Перелік відомостей, що належать до службової інформації з обмеженим доступом, визначається відповідним наказом Держлікінспекції МОЗ.

2.4. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату Держлікінпекції МОЗ в межах своєї компетенції.

Розділ III. Порядок звернення за публічною інформацією до Держлікінспекції МОЗ

3.1. Запитувач інформації має право доступу в робочий час до спеціального місця у приміщенні Держлікінспекції МОЗ для роботи запитувачів публічної інформації із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнаного відповідною оргтехнікою та забезпеченого необхідною кількістю канцелярського приладдя та бланків запитів на інформацію.

3.2. Запитувач інформації має право звернутися до Держлік­інспекції МОЗ із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

3.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним.

3.4. Запитувач інформації може подати запит в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

3.5. Запитувач інформації може подавати запит у довільній формі.

3.6. Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в приміщенні Держлікінспекції МОЗ та на офіційному веб-сайті Держлікінспекції МОЗ.

3.8. Запитувач інформації може звернутися до Держлікінспекції МОЗ із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами Держлікінспекції МОЗ, за телефоном та факсом, а також на електронну адресу Держлікінспекції МОЗ.

3.9. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його має оформити відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, ПІБ, контактний телефон, та під розпис надати копію запиту запитувачу, який його подав.

Розділ IV.Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Держлікінспекції МОЗ, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою.

4.2. Усі отримані запити реєструються у день їх надходження в журналі, який ведеться в електронній формі на робочому персональному комп’ютері відповідальної особи. Реєстрація запиту полягає у присвоєнні йому порядкового номеру.

4.3. На першому аркуші копії запиту, поданого Держлікінспекції МОЗ безпосередньо, а не через засоби поштового чи іншого зв’язку, на вільному від тексту місці проставляється штамп із зазначенням повного найменування Держлікінспекції МОЗ, дати надходження, вхідного номера запиту та підпису працівника, який зареєстрував запит. Така копія повертається запитувачеві.

4.4. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції Адміністративний відділ Держлікінспекції МОЗ відокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх відповідальній особі.

4.5. Після реєстрації запитів відповідальна особа передає їх на резолюцію керівництву Держлікінспекції МОЗ.

4.6. Запит на інформацію з резолюцією Голови комісії з проведення реорганізації Держлікінспекції МОЗ чи його заступників, опрацьовується відповідальною особою, після чого невідкладно передається виконавцям.

Тексти запитів, отриманих електронною поштою, разом із всіма наявними супровідними даними (адреса електронної пошти запитувача, дата і час отримання та ін.) копіюються в електронну базу (комп’ютерний файл формату Word), яка зберігається на комп’ютері уповноваженої особи або одного з працівників спеціального структурного підрозділу. Запити, що надсилаються електронною поштою, не повинні містити електронного цифрового підпису, оскільки встановлення особи запитувача не має принципового значення з огляду на норми частини другої статті 19 Закону.

4.7. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Держлікінспекції МОЗ у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.8. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа). Якщо запитувач не назвав своєї адреси для листування навіть після відповідного прохання уповноваженого працівника, останній в такому випадку не несе відповідальності за ненадання запитувачеві письмової відповіді або іншого письмового повідомлення.

Розділ V. Порядок надання публічної інформації Держлікінспекцією МОЗ

5.1. Відповіді на запити на інформацію надаються тими структурними підрозділами Держлікінспекції МОЗ, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держлікінспекції МОЗ до запиту.

5.2. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Держлікінспекції МОЗ, відповідальним за надання відповіді визначається підрозділ визначений у резолюції першим або окремо визначений.

У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

5.3. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Держлікінспекції МОЗ та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів Держлікінспекції МОЗ за напрямами діяльності відповідно до компетенції.

5.4. Відповідь на запит надається за підписом Голови комісії з проведення реорганізації Держлікінспекції МОЗ або його заступника, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.5. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

5.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Держлікінспекцією МОЗ запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

5.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова комісії з проведення реорганізації Держлікінспекціії МОЗ або його заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, за поданням керівника структурного підрозділу, який визначено виконавцем даного запиту.

Про продовження строку надання публічної інформації запитувач повідомляється в письмові, усній або електронній формі (відповідно до форми звернення) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

5.8. Якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.9. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Адміністративному відділі.

5.10. Відповіді на електронні запити надаються електронною поштою на адресу, вказану запитувачем інформації.

5.11. Держлікінспекція МОЗ має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) вона не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.12. Всі документи по запиту в процесі створення нумеруються в хронологічному порядку. Після закінчення розгляду запиту всі документи по ньому прошиваються і зберігаються в структурних підрозділах Держлікінспекції МОЗ до моменту передачі їх в архів відповідно до законодавства. Строк архівного зберігання вказаних документів — 5 років з моменту передачі в архів.

5.13. Інформація на запит надається безкоштовно до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів обсягом більш як 10 сторінок.

Розділ IV. Особливі питання

6.1. Мова відповіді на запит визначається з урахуванням мови самого запиту згідно зі статтями 3, 11 Закону УРСР «Про мови в Українській РСР». Працівники Держлікінспекції МОЗ не зобов’язані перекладати документи, копії яких надаються на запит.

6.2. У разі надходження запиту по телефону відповідь на нескладні питання надається усно і негайно працівником структурного підрозділу згідно компетенції за наявності на це можливості і згоди запитувача. В інших випадках надходження телефонного запиту його зміст фіксується, а якщо суть запиту не зрозуміла (не зрозуміло яку інформацію або документи вимагають) — запитувачеві пропонується надіслати письмовий запит. При наполяганні запитувача прийняти телефонний запит, якщо суть його не зрозуміла, в задоволенні такого запиту уповноважений працівник відмовляє. Перед цим уповноважений працівник має уточнити адресу запитувача для листування з метою надсиланням йому листа-відмови. Лист-відмова не надсилається, якщо запитувач не назвав своєї адреси для листування навіть після відповідного прохання уповноваженого працівника, який в такому випадку не несе відповідальності за ненадання запитувачеві письмової відмови.

Додаток 1 до Положення

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище/Найменування
юридичної особи, об’єднання громадян
   
     
Ім’я    
     
По батькові    
     
Номер телефону    
     
Електронна адреса    
     
Поштова адреса вулиця, проспект  
  будинок, корпус  
  квартира  
  населений пункт  
  область  
  район  
  індекс  
     
Зміст запиту    

Додаток 2 до Положення

Інструкція щодо заповнення форм електронного запиту на інформацію

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Держлікінспекції МОЗ не розглядатиметься.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
від 02.06.2011р. №338

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікінспекція МОЗ
П.І.Б. запитувача  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ  
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон  
Дата запиту, підпис  

Зареєстровано___________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
від 02.06.2011 № 338

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікінспекція МОЗ
Організація, юридична особа  
П.І.Б. представника запитувача, посада  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ  
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон  
Дата запиту  

 

Зареєстровано____________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
від 02.06.2011 № 338

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікінспекція МОЗ
Організація  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ  
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон  
Дата запиту  

Зареєстровано____________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
від 02.06.2011 № 338_

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію
до Держлікінспекції МОЗ

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Держлікінспекції МОЗ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Держлікінспекція МОЗ або яка розміщується на офіційному веб-сайті Держлікінспекції МОЗ.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто відповідальній особі, яка організовує доступ до публічної інформації, якою володіє Держлікінспекція МОЗ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує доступ до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту поставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті