Наказ МОЗ України від 04.08.2010 р. № 650

28 Жовтня 2011 4:29 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 04.08.2010 р. № 650

«Про створення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України »

Відповідно до статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комітет з конкурсних торгів МОЗ України.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Комітет з конкурсних торгів МОЗ України, що додається.

2.2 Склад Комітету з конкурсних торгів МОЗ України, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Лисака В.П.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у зв’язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Комітет з конкурсних торгів МОЗ України, затвердженого наказом від 04.08.2010 № 650, зі змінами, виклавши його в новій редакції.

2. Внести зміни до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України, затвердженого згідно з пунктом 2.2 наказу МОЗ України від 04.08.2010 № 650 «Про створення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України», зі змінами, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Калішенко Г.М.

Міністр М. Митник О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 06.08.2010 р. № 650

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

1. Порядок створення та організація діяльності Комітету з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України

1.1. Комітет з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України (далі — комітет) — посадові особи Міністерства охорони здоров’я, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель.

1.2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комітету та їх неупередженості.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

1.3. Комітет у своїй діяльності керується Законом України «Про здійснення державних закупівель», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями уповноваженого органу та цим положенням.

1.4. Склад комітету затверджуються наказом Міністерства. До складу комітету входить не менше п’яти осіб.

1.5. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Членами комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів Міністерства.

Зміни до складу комітету вносяться за поданням голови комітету та затверджуються наказом Міністерства.

1.6. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, до роботи комітету можуть залучатися незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету та службових осіб Міністерства, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

1.7. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, яким є один із заступників Міністра охорони здоров’я або інша посадова особа, яка призначається відповідним наказом Міністерства.

1.8. Голова комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, він має визначити серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням голови комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів Міністерства, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління Міністерства, для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій).

1.9. Для оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) залучаються постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель, склад яких затверджується відповідними наказами Міністерства. На постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель покладаються обов’язки визначення відповідності пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) медико-технічним (технічним) вимогам документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації.

1.10. Робоча група з членів комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою комітету для розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій). При розкритті пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) складається протокол розкриття, який підписують члени робочої групи.

1.11. Формою роботи комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

1.12. Комітет у відповідності до покладених завдань:

 • планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, плану асигнувань;
 • складає та затверджує річний план державних закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;
 • здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

1.13. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

1.14. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів від кворуму, який становить 2/3?від призначеної кількості членів комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи Міністерства охорони здоров’я України (далі – замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування здійснення процедур закупівель;
 • вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері закупівель;
 • оприлюднення інформації про здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • підготовка, затвердження та надання учасникам процедури закупівлі необхідної документації;
 • надання роз’яснень учасникам процедури закупівлі щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки;
 • проведення переговорів при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • здійснення інших функцій, що відповідають меті створення комітету.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету та положення про нього затверджуються наказом Міністерства охорони здоров’я України. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються наказом Міністерства охорони здоров’я України.

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Міністерства охорони здоров’я України та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника, підприємств, установ, організацій та незалежні експерти для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

 • планування здійснення процедур закупівель;
 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 • вибір процедури закупівлі;
 • інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

3. Права та обов’язки комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів комітету

3.1. Комітет має право, зокрема:

 • готувати та подавати на затвердження Міністру охорони здоров’я України проекти наказів щодо складу комітету, внесення до нього змін і з інших питань щодо проведення процедур закупівель;
 • одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • залучати без права голосу у разі потреби до роботи в комітеті інших працівників Міністерства та незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);
 • здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати.

3.2. Комітет зобов’язаний, зокрема:

 • від імені Міністерства в межах наданих повноважень та визначених функцій організовувати проведення процедур закупівель;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
 • сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель;
 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

3.3. Голова комітету:

 • веде засідання комітету;
 • вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комітету;
 • призначає заступника (заступників) голови та секретаря комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Міністерства);
 • у разі потреби визначає функції кожного члена комітету;
 • приймає рішення щодо створення робочих груп комітету;
 • уносить на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозиції щодо змін у складі комітету;
 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
 • пропонує порядок денний засідань комітету;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Міністерства) заносяться до протоколу засідання комітету.

Рішення голови комітету щодо створення робочих груп комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.

Голова комітету (виконуючий обов’язки голови) підписує документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови комітету (виконуючого обов’язки голови комітету) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Міністерства.

Голова комітету має право доручити підписувати документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, заступнику (заступникам) голови комітету.

3.4. Усі члени комітету повинні пройти навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

3.5. Секретар комітету призначається головою комітету (якщо він не призначений відповідним наказом Міністерства). Секретар комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, забезпечує оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог нормативно-правових та інших актів з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.6. Якщо секретар комітету відсутній на його засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комітету.

3.7. Члени комітету мають право брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті ним рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень, виносити питання на розгляд комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань комітету.

3.8. Члени комітету зобов’язані додержуватися вимог законодавства у сфері закупівель, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності комітету.

3.9. Комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію, подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції.

Комітет протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

Члени комітету за рішенням Міністра охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання завдань, пов’язаних з організацією процедур закупівель.

III. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі;
 • проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
 • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 • забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
 • сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов’язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд комітету;
 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов’язані:

 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • брати участь в усіх його засіданнях особисто;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
 • в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
 • сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема, створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
 • пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;
 • пропонує порядок денний засідань комітету;
 • веде засідання комітету;
 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
 • визначає функції кожного члена комітету;
 • уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

Заступник Міністра – керівник апарату В.П. Лисак Г.М.Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 4 серпня 2010 р. № 650

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України

24.07.2015 № 466)

СКЛАД

КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Голова Комітету з конкурсних торгів
Шафранський Віктор Вікторович заступник Міністра
Члени комітету з конкурсних торгів
Лук’яненко Ольга Василівна заступник директора Департаменту – начальник відділу правової та договірної роботи Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства
Якубівський Володимир Леонідович директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Коломейчук Валентина Миколаївна начальник управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту
Верета Любов Володимирівна начальник Відділу бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності – головний бухгалтер
Мельниченко Людмила Анатоліївна начальник Управління аудиту та аналітики
Осташко Світлана Іванівна директор Департаменту громадського здоров’я
Лясковський Тарас Михайлович в.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Левченко Олена Миколаївна в.о. завідувача Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків

 

Заступник Міністра Віктор Шафранський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті