Положення про Громадську Раду при МОЗ України

28 Листопада 2011 4:46 Поділитися
ПОГОДЖЕНО
Міністр охорони здоров’я України
_______ О.В.Аніщенко
“23” листопада 2011 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської Ради при
Міністерстві охорони здоров’я України
Протокол № 1
від “28” листопада 2011 року
Голова Громадської Ради ____________ О.С.Мусій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров’я України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Громадська Рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим і наглядово-експертним органом, утвореним для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами, співпраці між Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) та інститутами громадянського суспільства (далі — ІГС) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського контролю за діяльністю МОЗ України, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

1.2. Положення про Громадську Раду при МОЗ України (далі — Положення) сформовано відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов’язки, членство, організаційно-правову основу ефективної діяльності Громадської Ради при МОЗ України.

Положення про Громадську Раду, а також зміни та доповнення до нього погоджуються з МОЗ України та затверджуються на засіданні Громадської Ради.

1.3. У своїй діяльності Громадська Рада застосовує Конституцію України та закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, акти Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України та прецедентну практику Європейського суду з прав людини, рекомендації ВООЗ, а також це Положення, Регламент Громадської Ради та свої рішення.

1.4. Громадська Рада діє за принципом верховенства людини, її любові, розуму, свободи, прав, обов’язків, відповідальності, безпеки, відповідно до якого людина є найвищою цінністю, а держава забезпечує її життєдіяльність за засадою: дозволено все, що не заборонено законом і не суперечить моралі громадянського суспільства задля забезпечення свободи, прав та інтересів кожного, якщо при цьому не порушуються свобода, права та інтереси інших.

Громадська Рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, активної співпраці із засобами масової інформації.

1.5. Порядок організації роботи Громадської Ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської Ради (далі — Регламент), який затверджується на її засіданні.

Розділ ІI. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Метою Громадської Ради є забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо їх дієвої участі в управлінні державними справами, у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом ефективної та результативної співпраці між МОЗ України та ІГС для втілення в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свобод, прав та інтересів людини і громадянина.

2.2. Для досягнення обумовленої мети Громадська Рада реалізує такі основні завдання:

2.2.1. забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2.2. створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні;

2.2.3. здійснення впливового громадського контролю за діяльністю МОЗ України;

2.2.4. сприяння врахуванню МОЗ України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

2.2.5. налагодження системного публічного діалогу та ефективної взаємодії МОЗ України з громадськістю на засадах доброго партнерства;

2.2.6. організація якісної взаємодії з громадськими радами при інших центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та територіальних і міжрегіональних органах МОЗ України;

2.2.7. формування громадянської культури людини, родини, громади, суспільства, держави.

Розділ IІІ. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська Рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

3.1.1. розробляє та подає МОЗ України пропозиції до щорічного плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства;

3.1.2. формує та подає МОЗ України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо організації консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.3. розробляє та подає МОЗ України пропозиції до плану взаємодії Громадської Ради з МОЗ України, її структурними підрозділами, іншими установами;

3.1.4. формує та подає МОЗ України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції, удосконалення роботи МОЗ України тощо;

3.1.5. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, діяльності МОЗ України, документів, подій, ситуацій тощо;

3.1.6. здійснює постійний громадський контроль за врахуванням МОЗ України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції тощо;

3.1.7. бере участь у формуванні та здійсненні державної регуляторної політики в системі охорони здоров’я;

3.1.8. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб;

3.1.9. збирає, узагальнює та подає МОЗ України інформацію про пропозиції ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

3.1.10. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань медичної галузі;

3.1.11. ініціює розгляд питань з удосконалення організації системи охорони здоров’я, поліпшення надання медичної допомоги, оптимізації структури та функцій МОЗ України та закладів охорони здоров’я;

3.1.12. забезпечує громадський контроль за дотриманням принципів законності, прав пацієнтів і медичних працівників, етичних норм у діяльності органів і закладів охорони здоров’я;

3.1.13. сприяє формуванню свідомого ставлення населення, громадянського суспільства та держави до питань збереження та поліпшення здоров’я, профілактики захворювань;

3.1.14. підтримує розвиток та організацію обміну міжнародним досвідом з питань охорони здоров’я, діяльності громадських медичних організацій та їх взаємодії з органами влади;

3.1.15. розробляє та подає пропозиції щодо адаптації законодавства України з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров’я до законодавства Європейського Союзу та світових стандартів;

3.1.16. здійснює методичне керівництво та надання консультативної допомоги громадським (наглядовим) радам при інших органах і закладах охорони здоров’я;

3.1.17. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Громадська Рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадського суспільства, задля досягнення мети Громадської Ради та виконання взятих на себе завдань.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Громадська Рада має право:

4.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо);

4.1.2. залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

4.1.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;

4.1.4. отримувати в установленому порядку від МОЗ України, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

4.1.5. отримувати від МОЗ України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з відповідними установами та організаціями, інші необхідні документи;

4.1.6. взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ІГС, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

4.1.7. розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської Ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

4.1.8. делегувати представників Громадської Ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться МОЗ України та її структурними підрозділами;

4.1.9. брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони здоров’я в Україні;

4.1.10. подавати до МОЗ України пропозиції щодо заохочення представників ІГС та окремих громадян за їх внесок у розвиток охорони здоров’я України, захисту прав і свобод громадян, пацієнтів та медичних працівників тощо;

4.1.11. приймати рішення щодо припинення членства в Громадській Раді відповідно до Положення та Регламенту;

4.1.12. розглядати інші питання, пов’язані із розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.

4.2. Громадська Рада зобов’язана:

4.2.1. вживати заходів для якнайкращого забезпечення конституційного права громадян на дієву участь в управлінні державними справами через співпрацю з МОЗ України у сфері його компетенції;

4.2.2. здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості та публічності;

4.2.3. при здійсненні своєї діяльності додержуватися чинного законодавства України, норм суспільної моралі та етики.

4.3. Громадська Рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Член Громадської Ради працює в ній на громадських засадах.

5.2. Члени Громадської Ради мають право:

5.2.1. брати участь у засіданнях Громадської Ради;

5.2.2. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської Ради, вносити свої пропозиції;

5.2.3. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської Ради;

5.2.4. брати участь в роботі однієї з Постійних комісій з правом голосу;

5.2.5. бути присутніми на засіданні інших постійних комісій, висловлювати свою думку, з правом дорадчого голосу;

5.2.6. брати участь в роботі тимчасових органів Громадської Ради з правом голосу;

5.2.7. обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською Радою, та припиняти членство в ній;

5.2.8. інформувати Громадську Раду про свою діяльність;

5.2.9. пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської Ради;

5.2.10. ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської Ради та її робочих органів;

5.2.11. оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської Ради від її керівництва та робочих органів;

5.2.12. отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, у яких розміщено МОЗ України;

5.2.13. вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської Ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

5.3. Член Громадської Ради зобов’язаний:

5.3.1. мати активну творчу громадянську позицію, ефективно та активно брати участь у діяльності Громадської Ради;

5.3.2. ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської Ради;

5.3.3. бути присутнім на всіх засіданнях Громадської Ради, не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

5.3.4. брати активну участь у роботі та бути постійним членом однієї із Постійних комісій Громадської Ради;

5.3.5. узгоджувати з керівництвом, секретаріатом, засіданням Громадської Ради свої дії, що вчиняються від імені Ради, та отримувати від керівництва та засідань повноваження на виконання зазначених дій;

5.3.6. добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської Ради та доручення її Голови і керівних органів;

5.3.7. сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської Ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

5.3.8. у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської Ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс, — негайно повідомити про це Громадську Раду в особі її Голови у письмовій формі;

5.3.9. дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській Раді;

5.3.10. утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській Раді, її діловій репутації;

5.3.11. сприяти налагодженню комунікацій між Громадською Радою та МОЗ України, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, ІГС тощо.

5.4. Член Громадської Ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської Ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

Розділ VІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. До складу Громадської Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства — ІГС).

6.2. Первинний склад Громадської Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та відповідно внесені ІГС.

Кількісний первинний склад Громадської Ради визначається установчими зборами.

6.3. До складу Громадської Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

6.4. Членство в Громадській Раді є індивідуальним.

6.5. Для формування первинного складу Громадської Ради МОЗ України утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю ІГС.

Якщо при МОЗ України вже утворена Громадська Рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської Ради, та МОЗ України.

6.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів МОЗ України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

6.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, із зазначенням мети і завдань членства у Громадській Раді, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

 • рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника ІГС (обов’язково контактна електронна адреса та телефони; додаткова інформація: досвід проведення громадських експертиз, моніторингів тощо, мотивація бути членом Громадської Ради при МОЗ України, можливий напрямок роботи в Громадській Раді), за підписом цього представника, засвідчена керівником ІГС та печаткою (у разі наявності);
 • завірені копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, чи наказ, витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію тощо);
 • інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років (з акцентом на діяльність у сфері компетенції МОЗ України), засвідчена керівником ІГС та печаткою (у разі наявності);
 • інші документи за рішенням ініціативної групи.

6.8. За 10 (десять) календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської Ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що МОЗ України повідомляє на своєму офіційному сайті та в інший прийнятний спосіб.

6.9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської Ради, що діяла при МОЗ України до проведення установчих зборів.

6.10. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської Ради МОЗ України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному сайті та в інший прийнятний спосіб.

6.11. МОЗ України затверджує первинний склад Громадської Ради на підставі протоколу установчих зборів.

Подальший кількісний та персональний склад Громадської Ради змінюється відповідно до рішень самої Громадської Ради, оформлених відповідними протоколами.

6.12. Заміна представника ІГС у складі Громадської Ради, прийняття нових та виключення зі складу Громадської Ради є компетенцією самої Громадської Ради.

6.13. Для участі у Громадській Раді після установчих зборів до Громадської Ради на ім’я її голови подаються документи, вказані у п.6.7. цього Положення.

6.14. У разі заміни представника у складі Громадської Ради ІГС подає на ім’я голови Громадської Ради відповідні заяву, рішення ІГС та біографічну довідку на делегованого представника ІГС, вказані у п.6.7. цього Положення.

6.15. ІГС, які мають своє представництво у Громадській Раді, повинні кожні два роки у письмовому вигляді підтверджувати повноваження делегованих ними представників.

Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

7.1. Членство в Громадській Раді припиняється у разі:

7.1.1. систематичної (більше ніж два рази протягом двох років) відсутності члена Громадської Ради на її засіданнях без поважних причин, або у разі, якщо у засіданні замість члена Громадської Ради систематично (більше ніж три рази протягом двох років) бере участь його представник (за довіреністю);

7.1.2. повідомлення керівника ІГС про відкликання або заміну представника ІГС у Громадській Раді;

7.1.3. скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської Ради;

7.1.4. неможливості члена Громадської Ради брати участь у роботі Громадської Ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

7.1.5. засудження члена Громадської Ради за вчинення злочину, вирок суду щодо якого набрав законної сили;

7.1.6. подання членом Громадської Ради відповідної заяви;

7.1.7. грубого порушення норм цього Положення;

7.1.8. відсутності письмового підтвердження, кожні два роки, повноважень делегованого від ІГС представника.

7.2. Виключені зі складу Громадської Ради члени мають право на вступ до неї на загальних підставах.

Розділ VІІI. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1. Громадську Раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської Ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської Ради, за його поданням, шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської Ради або його заступниками не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови Громадської Ради та його заступників становить два роки.

Повноваження голови Громадської Ради або його заступників припиняються достроково за рішенням Громадської Ради у разі припинення їх членства у Громадській Раді, а також виникнення інших обставин, які не дають їм можливості виконувати свої обов’язки.

У разі дострокового припинення повноважень Голови Громадської Ради наступний Голова Громадської Ради обирається на черговому засіданні Громадської Ради.

8.2. Голова Громадської Ради:

 • організовує діяльність Громадської Ради;
 • скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської Ради та її Правління;
 • головує на засіданнях Громадської Ради та її Правління;
 • підписує протоколи засідань Громадської Ради та її Правління;
 • вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської Ради;
 • підписує документи від імені Громадської Ради;
 • подає, за своїм підписом, до МОЗ України усі прийняті Громадською Радою рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному сайті МОЗ України;
 • представляє Громадську Раду у відносинах з органами влади, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;
 • бере участь у засіданнях Колегії МОЗ України;
 • доповідає клопотання на прийомі у Міністра охорони здоров’я України, інших посадових осіб МОЗ України;
 • вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської Ради, які не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

У разі відсутності Голови Громадської Ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин його повноваження за розпорядженням Голови Громадської Ради виконує один із його заступників.

8.3. Заступник Голови Громадської Ради:

 • забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи Громадської Ради;
 • контролює та координує роботу закріплених за ним комісій (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо) Громадської Ради;
 • контролює виконання плану роботи Громадської Ради;
 • вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської Ради;
 • організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямків роботи Громадської Ради;
 • спільно з Головою та іншими відповідальними особами Громадської Ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;
 • вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської Ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською Радою;
 • за відсутності Голови, за його дорученням, організовує діяльність Громадської Ради.

8.4. За рішенням Громадської Ради створюється постійно діючий робочий орган — Секретаріат, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської Ради.

8.5. Секретаріат Громадської Ради складається з: Голови Секретаріату (відповідальний секретар) та 2 (двох) або більше членів Секретаріату. Функції члену Секретаріату може також виконувати уповноважений працівник структурного підрозділу МОЗ України, який не є членом Громадської Ради.

8.6. Секретаріат Громадської Ради, відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує поточну діяльність Громадської Ради;
 • забезпечує ведення протоколів засідань Громадської Ради та її Правління;
 • забезпечує здійснення діловодства в Громадській Раді;
 • здійснює підрахунок голосів на засіданнях;
 • організовує розгляд звернень громадян;
 • виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською Радою своїх повноважень.

8.7. Голова Секретаріату:

 • за дорученням Голови Громадської Ради забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами МОЗ України щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської Ради;
 • організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань Громадської Ради та її Правління;
 • веде та підписує протоколи засідань Громадської Ради та її Правління;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

8.8. Строк повноважень Секретаріату Громадської Ради становить два роки.

8.9. З метою налагодження ефективної роботи Громадської Ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської Ради утворюються робочі органи ради — Постійні комісії з числа членів Громадської Ради. Кількість постійних комісій та їх назву визначає Громадська Рада шляхом голосування.

8.10. Кількісний склад Постійної комісії не може бути меншим п’яти постійних членів зі складу Громадської Ради.

8.11. Персональний склад кожної Постійної комісії визначається самими членами Громадської Ради з урахуванням побажання кожного члена Громадської Ради та оприлюднюється на засіданні Громадської Ради. Кожен член Громадської Ради може бути постійним членом не більш ніж однієї Постійної комісії. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської Ради, плану роботи відповідної комісії та по мірі необхідності, але не рідше двох разів на квартал. Залучені до складу Постійних комісій інші члени Громадської Ради та особи, які не є членами Громадської Ради, користуються на засіданнях Постійних комісій правом дорадчого голосу. Обмежень щодо участі члена Громадської Ради в діяльності декількох постійних чи тимчасових робочих органів немає.

8.12. У разі якщо існування Постійної комісії виявиться недоцільним, така комісія може бути ліквідована рішенням Громадської Ради із дотриманням спеціальної процедури, передбаченої цим Положенням та Регламентом Громадської Ради при МОЗ України.

8.13. Постійну комісію очолює голова, який обирається на першому засіданні відповідної комісії з числа постійних членів комісії.

8.14. Голова Постійної комісії:

 • здійснює організацію і планування діяльності Постійної комісії;
 • здійснює організацію документообігу в Постійній комісії та протокольне оформлення її рішень;
 • може ініціювати утворення спільної робочої групи за участю представників інших Постійних комісій для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і завдань;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання покладених на Постійну комісію завдань.

8.15. Строк повноважень Постійної комісії та її голови відповідає строку повноважень керівних та робочих органів Громадської Ради.

8.16. У період між засіданнями Громадської Ради колегіальним керівним органом Громадської Ради є Правління Громадської Ради (надалі — Правління). Правління створюється для вирішення поточних та невідкладних питань організації та координації роботи Громадської Ради.

8.17. До складу Правління за посадами входять Голова та заступники Голови Громадської Ради, Голова Секретаріату, голови Постійних комісій. Інші особи можуть входити до складу Правління лише за рішенням Громадської Ради.

8.18. Правління, відповідно до покладених на нього завдань:

 • вирішує всі поточні питання Громадської Ради, що не належать до її виключної компетенції;
 • забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської Ради;
 • розглядає висновки, звіти та звернення голів Постійних комісій та тимчасових органів Громадської Ради;
 • визначає та делегує осіб, які представляють Громадську Раду у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями тощо щодо розгляду та вирішення конкретних питань;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на Правління завдань.

8.19. Засідання Правління скликаються Головою Громадської Ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що Секретаріатом оголошується не пізніше ніж за дві доби, а за згодою членів Правління — раніше вказаного терміну.

Розділ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

9.1. Громадська Рада та Постійні комісії Громадської Ради провадять свою діяльність відповідно до затверджених ними планів і напрямів роботи.

9.2. Основною формою роботи всієї Громадської Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської Ради можуть скликатися Головою Громадської Ради або за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання Громадської Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу її членів.

9.3. У разі неможливості члена Громадської Ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням (посвідченим печаткою організації (у разі наявності)).

9.4. Засідання Громадської Ради проводяться відкрито та шляхом письмового провадження.

9.5. У засіданнях Громадської Ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник МОЗ України.

На запрошення Голови Громадської Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

9.6. Рішення Громадської Ради, Правління, постійних і тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9.7. Рішення Громадської Ради оформляється протоколом.

9.8. Рішення Громадської Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду МОЗ України.

9.9. Рішення МОЗ України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської Ради, громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте МОЗ України рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської Ради або причини їх відхилення.

Розділ Х. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

10.1. Громадська Рада інформує МОЗ України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у розділі «Громадська рада» на офіційному сайті МОЗ України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, склад постійних і тимчасових робочих органів, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.

10.2. Забезпечення Секретаріату Громадської Ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської Ради та проведення її засідань здійснює МОЗ України.

10.3. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської Ради оформлюються на бланку Громадської Ради та підписуються Головою Громадської Ради.

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення затверджується на засіданнях рішенням кваліфікованої більшості усіх членів Громадської Ради з наступним погодженням МОЗ України.

11.2. Громадська Рада при МОЗ України є координаційним та методичним органом для громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних і прирівняних до них управліннях, місцевих органах та закладах охорони здоров’я.

11.3. Це Положення є типовим для укладання положень про громадські (наглядові) ради при МОЗ АР Крим, обласних і прирівняних до них управліннях, місцевих органах та закладах охорони здоров’я. Приписи вищезазначених положень не повинні суперечити цьому Положенню.

«СХВАЛЕНО»
Рішення Робочої групи з підготовки
першого засідання Громадської Ради
при Міністерстві охорони здоров’я
України, 18 листопада 2011 року.
Голова Робочої групи О.С. Мусій
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті