Міністерство охорони здоров’я України.Наказ № 133 від 08.06.2000


ПРО СТВОРЕННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 694 «Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)» та від 22.11.99 № 2113 «Про вдосконалення системи державних закупівель» з метою раціонального використання коштів державного бюджету України, НАКАЗУЮ:

1. Створити Тендерний комітет для організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Тендерний комітет для організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, що додається.

3. Призначити головою Тендерного комітету заступника Міністра Поляченка Ю.В. та затвердити склад Тендерного комітету, що додається.

4. Голові Тендерного комітету забезпечити організацію і проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України згідно з чинним законодавством.

5. Голові Тендерного комітету створити профільні комісії Тендерного комітету, для участі в роботі яких залучити профільних головних штатних та позаштатних спеціалістів відповідних напрямів медицини, науковців, фахівців інших міністерств та відомств, експертів.

6. Витрати на підготовку, організацію та проведення торгів (тендерів) згідно із кошторисами витрат зараховувати до загальної вартості проекту.

7. Тендерному комітету (Поляченку Ю.В.) до 01.09.2000 провести торги (тендери) на закупівлю товарів, послуг, робіт згідно з переліком та в межах асигнувань, передбачених кошторисом витрат у 2000 році.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

В.Ф. Москаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.99 № 133

СКЛАД
ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ)

Поляченко Юрій Володимирович — заступник Міністра охорони здоров’я України, голова Тендерного комітету
Михальчук Василь Миколайович — начальник управління первинної медико-санітарної допомоги Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню МОЗ України, заступник голови Тендерного комітету
Яцик Марія Ігорівна — провідний інженер науково-аналітичного відділу фармакологічного комітету, секретар Тендерного комітету
Баранова Тетяна Федорівна — начальник Головного управління економіки МОЗ України
Бережнов Сергій Петрович — начальник Головного санітарно-епідеміологічного управління
Девко Валерій Федорович — генеральний директор ДУО «Політехмед»
Кричевська Олена Яківна — начальник управління організації та розвитку виробництва
Моісеєнко Раїса Олександрівна — заступник начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям, начальник педіатричного відділу МОЗ України
Петренко Микола Якович — директор РП «Укрмедпостач»


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2000 № 133

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ПІД ГАРАНТІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 1
Загальна частина

1. Положення про Тендерний комітет для організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України (далі — Положення), розроблено відповідно до вимог Положення про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 694 «Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)» зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 р. № 1058 «Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України», від 28 грудня 1998 р. № 2087 «Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державних закупівель товарів (робіт, послуг)» та від 22 листопада 1999 р. № 2113 «Про вдосконалення системи державних закупівель».

2. Це Положення визначає основні функції, права, обов’язки та відповідальність Тендерного комітету для організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг (далі — закупівля) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

3. Тендерний комітет створюється наказом Міністра охорони здоров’я для виконання організаційної роботи, пов’язаної з проведенням торгів (тендерів).

4. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням, наказами Міністерства охорони здоров’я та рішеннями, які приймаються Тендерним комітетом.

РОЗДІЛ 2
Організація діяльності Тендерного комітету

1. Тендерний комітет очолює голова — один із заступників Міністра або інша посадова особа, яка призначається Міністром.

2. До складу Тендерного комітету входять відповідальні працівники міністерства у кількості не менше 9 осіб.

3. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Тендерний комітет функцій.

4. Тендерний комітет утворює профільні комісії за напрямками діяльності, залучає для участі в роботі в них позаштатних спеціалістів, науковців, фахівців інших міністерств та відомств, експертів, консультантів. Профільні комісії на вимогу замовника подають до Тендерного комітету письмово висновки про ефективність та доцільність прийняття тієї чи іншої пропозиції, які підписують всі члени комісії. Члени профільних комісій можуть брати участь у засіданні Тендерного комітету без права голосу.

5. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які проводяться в міру потреби.

6. Для розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців) головою Тендерного комітету призначається спеціальна комісія з представників Тендерного комітету. Розкриті тендерні пропозиції постачальників при необхідності направляються на розгляд профільній комісії.

7. Рішення Тендерного комітету щодо визначення переможця приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є ухвальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується всіма членами Тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

РОЗДІЛ 3
Основні функції тендерного комітету

Основними функціями Тендерного комітету є:

— вибір процедури здійснення закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

— розміщення оголошення про здійснення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені «Вісник державних закупівель» та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв’язку або розсилання запрошень постачальникам (підрядникам) щодо участі в них та інформування учасників торгів (тендерів) про їх результати;

— підготовка та видача необхідної для проведення торгів (тендерів) чи попередньої кваліфікації постачальників (підрядників) тендерної документації;

— надання роз’яснень постачальникам (підрядникам) стосовно змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

— проведення попередньої кваліфікації постачальників (підрядників) у разі її застосування;

— організація приймання, зберігання, розкриття, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації, та укладення договору на закупівлю з переможцем торгів (тендерів);

— у випадку, передбаченому чинним законодавством у сфері державних закупівель, здійснення державної реєстрації торгів (тендерів) та затвердження звітів про їх проведення;

— ведення необхідної звітності щодо здійснення торгів (тендерів) та подання її на затвердження Міністру.

РОЗДІЛ 4
Права та обов’язки Тендерного комітету

1. Тендерний комітет має право:

— у межах наданих повноважень та зазначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);

— готувати та подавати на затвердження Міністру проекти наказів щодо складу Тендерного комітету, профільних комісій та з інших питань стосовно проведення торгів (тендерів);

— одержувати в структурних підрозділах Міністерства всю необхідну для торгів (тендерів) інформацію;

— залучати у разі виникнення необхідності для роботи у тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на договірних засадах сторонніх експертів, консультантів, представників громадських організацій;

— використовувати необхідне для виконання своєї роботи майно Міністерства та інших закладів та установ, підпорядкованих Міністерству;

— у межах затвердженого кошторису здійснювати необхідні для проведення торгів (тендерів) витрати;

— покривати витрати, безпосередньо пов’язані з підготовкою, друкуванням та відправкою тендерних документів, за рахунок платежів претендентів.

2. Тендерний комітет зобов’язаний:

— організовувати проведення торгів (тендерів) відповідно до діючого законодавства, встановленої процедури їх проведення, та терміну;

— забезпечити рівні умови для всіх постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах (тендерах), об’єктивний та чесний вибір переможця;

— зберігати конфіденційність інформації;

— своєчасно готувати письмові роз’яснення Міністру стосовно отриманих на його адресу скарг від постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах (тендерах), на можливі порушення процедури закупівлі;

— своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження Міністру.

РОЗДІЛ 5
Відповідальність Тендерного комітету

1. Голова Тендерного комітету, його члени, залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення регламенту проведення торгів (тендерів) та тендерних процедур, правильність та об’єктивність прийнятих рішень, недотримання конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

2. У разі виявлення порушень у роботі Тендерного комітету внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель скарги від постачальників (підрядників), що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, Міністр одержує письмові роз’яснення голови Комітету з цього приводу і приймає відповідне рішення.


Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті