Наказ МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86

23 января 2012 12:13 Версия для печати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.02.2003 р. № 86

Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

З метою подальшого удосконалення підготовки спеціалістів з вищою медичною та фармацевтичною освітою у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах III-IV рівнів акредитації й закладах післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, згідно з рішеннями Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти та комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (додаток 1).

2. Затвердити перелік опорних кафедр (додаток 2).

3. Загальне керівництво та контроль за діяльністю опорних кафедр з питань навчально-організаційної, навчально-методичної та науково-методичної роботи покласти на Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.).

4. Опорним кафедрам не рідше 1 разу на навчальний рік проводити робочі наради завідувачів однопрофільних кафедр за графіком, затвердженим Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

5. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти до 15 червня кожного року подавати до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України звіт і план роботи опорних кафедр за навчальний рік.

6. Зобов’язати ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, в яких функціонують опорні кафедри, надавати допомогу в матеріальному та методичному забезпеченні першочергово, а фонд додаткового педагогічного навантаження опорних кафедр ( в обсязі 1000 годин на кожну кафедру за навчальний рік) використовувати лише адресно, виходячи з ефективності їх діяльності та керуючись рішенням Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення.

7. Накази МОЗ України про діяльність опорних кафедр від 09.11.1998 р. № 317, від 02.03.1999 р. № 48, від 07.06.1999 р. № 141, від 01.12.2000 р. № 316 та від 05.05.2001 р. № 174 вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Волосовця О.П.

Міністр А.В. Підаєв

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 26.02.2003 № 86

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

1. Організація роботи опорної кафедри

1.1. Опорна кафедра визначається серед провідних кафедр медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі – ВМ(Ф)НЗ та закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України з метою узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання дисципліни на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки студентів, лікарів (провізорів) – інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

1.2. Опорна кафедра функціонує на базі відповідної кафедри ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації чи закладу післядипломної підготовки, є структурним підрозділом і підпорядкована безпосередньо ректору цього закладу освіти.

1.3. Опорна кафедра здійснює роботу і звітує перед Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (далі – ЦМК з ВМО), який координує і контролює її діяльність.

1.4. Опорна кафедра працює за річним планом, який подається разом із звітом до 15 червня кожного року до ЦМК з ВМО на розгляд та затвердження.

1.5. Робота опорної кафедри регламентується нормативними актами, що визначають роботу ВМ(Ф)НЗ МОЗ України, Положенням про опорну кафедру, яке розробляється на підставі цього Примірного положення.

1.6. Регулярно (не рідше 1 разу на навчальний рік) опорна кафедра проводить наради завідувачів однопрофільних кафедр. Рекомендації цих нарад направляються до ЦМК з ВМО МОЗ України.

2. Завдання і зміст роботи опорної кафедри

2.1. Узагальнення та впровадження передового досвіду викладання однопрофільних дисциплін у ВМ(Ф)НЗ.

2.2. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики підвищення якості підготовки студентів, інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, робота над створенням нормативних документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти.

2.3. Створення та введення у навчальний процес ВМ(Ф)НЗ удосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо.

2.4. Розробка ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань студентів, інтернів, клінічних ординаторів, магістрів аспірантів, спеціалістів.

2.5. Організація відкритих показових лекцій, практичних занять і обговорення їх методики та змісту.

2.6. Проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах та представлення заключення до ЦМК з ВМО МОЗ України.

2.7. Участь у розробці новітніх технологій навчання та державних стандартів освіти.

3. Права опорної кафедри

2.8. Відвідувати заняття на однопрофільних кафедрах за згодою завідувача кафедри та викладача, який проводить заняття чи читає лекцію.

2.9. Вивчати оснащеність навчального процесу на однопрофільних кафедрах.

2.10. Проводити семінари, наради завідувачів однопрофільних кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні даної дисципліни.

2.11. Залучати співробітників однопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ до усіх видів робіт відповідно до  функцій опорної кафедри.

2.12. Здійснювати розробку тестових завдань та брати участь у проведенні ліцензійних інтегрованих іспитів серед фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою.

2.13. Брати участь у роботі фахової ради з медицини та фармації ДАК України, комісії із змісту освіти МОЗ України та комісії з медицини Науково-методичної ради МОН України (за запрошенням).

Директор Центрального методичного
кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України
І.С. Вітенко
Начальник Головного управління освіти, науки
та інформаційно-аналітичного забезпечення
О.П. Волосовець

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2003 № 86

ПЕРЕЛІК

опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти

1. Опорні кафедри з навчальних дисциплін підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Педіатрія», «Стоматологія» на медичних та стоматологічних факультетах

Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Іноземна мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Іноземних мов
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) Івано-Франківський національний медичний університет Мовознавства
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи економічних теорій
(Політологія)
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
6. Філософія Філософії та соціології
7. Латинська мова та медична термінологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Латинської мови
8. Історія медицини Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Соціальної медицини та охорони здоровʼя
9. Медична біологія Одеський національний медичний університет Клінічної імунології, генетики і медичної біології
10. Медична та біологічна фізика Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Медичної та біологічної фізики
11. Медична інформатика Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Медичної інформатики та компʼютерних технологій навчання
12. Медична хімія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Медичної та загальної хімії
Загальної, біонеорганічної,  фізколоїдної хімії (для студентів-іноземців)
13. Біологічна та біоорганічна хімія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
Біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії
Медичної хімії (для студентів-іноземців)
14. Анатомія людини Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Анатомії людини
Анатомії людини
(для студентів-іноземців)
15. Гістологія, цитологія та ембріологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Гістології та ембріології
Гістології, цитології і ембріології
(для студентів-іноземців)
16. Фізіологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
Фізіології
Фізіології (для студентів-іноземців)
17. Мікробіологія, вірусологія та імунологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Мікробіології, вірусології та імунології
18. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
19. Основи психології.
Основи педагогіки
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Загальної і медичної психології та педагогіки
20. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці Українська військово-медична академія Організації  медичного забезпечення збройних сил
21. Патоморфологія Харківський національний медичний університет
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського
Патоморфології
Патологічної анатомії із секційним курсом (для студентів-іноземців)
22. Патофізіологія Запорізький державний медичний університет
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського
Патологічної фізіології
Патофізіології (для студентів-іноземців)
23. Фармакологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Фармакології та клінічної фармакології
24. Гігієна та екологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Гігієни та екології
25. Гігієна дітей та підлітків Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків
26. Гігієна праці Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Гігієни праці і професійних хвороб
27. Гігієна харчування Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Гігієни харчування
28. Комунальна гігієна та екологія людини Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків
29. Пропедевтика внутрішньої медицини Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Харківський національний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої  медицини № 1
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1
30. Пропедевтика педіатрії Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Педіатрії № 4
31. Загальна хірургія
(з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Загальної хірургії
Оперативної хірургії та топографічної анатомії
32. Медицина надзвичайних ситуацій Українська військово-медична академія Військової токсикології, радіології і медичного захисту
33. Радіологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Радіології та радіаційної медицини
34. Внутрішня медицина Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Внутрішньої медицини № 1 (4, 5 курси)
Внутрішньої медицини № 2 (6 курс)
Внутрішньої медицини № 1
(для студентів-іноземців)
35. Ендокринологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Ендокринології
36. Педіатрія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Дніпропетровська державна медична академія
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Одеський національний медичний університет
Педіатрії № 2 (5 курс)
Факультетської педіатрії та медичної генетики (4 курс)
Педіатрії № 1 (6 курс)
Педіатрії № 1 (для студентів-іноземців)
37. Хірургія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Хірургії № 1  (5 курс)
Хірургії № 4 (6 курс)
Хірургії (4 курс)
38. Дитяча хірургія Дніпропетровська державна медична академія
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дитячої хірургії
Дитячої хірургії та ортопедії дитячого віку
(для студентів-іноземців)
39. Акушерство і гінекологія Одеський національний медичний університет
Харківський національний медичний університет
Акушерства і гінекології № 1
Акушерства і гінекології № 1
(для студентів-іноземців)
40. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Соціальної медицини та охорони здоровʼя
41. Біостатистика Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Соціальної медицини та охорони здоровʼя
42. Фтизіатрія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Фтизіатрії
43. Урологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
Урології
Урології та нефрології (для студентів-іноземців)
44. Оториноларингологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Оториноларингології
45. Офтальмологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Офтальмології
46. Неврологія Харківський національний медичний університет Нервових хвороб
47. Медична психологія Дніпропетровська державна медична академія Психіатрії, загальної та медичної психології
48. Психіатрія
Наркологія
Харківський національний медичний університет
Одеський національний медичний університет
Психіатрії, наркології та медичної психології
Психіатрії, наркології з курсом медичної психології (з питань наркології)
49. Дерматологія, венерологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Дерматології та венерології
50. Фізична реабілітація, спортивна медицина Дніпропетровська державна медична академія Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології
51. Судова медицина Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського
Судової медицини
Судової медицини з курсом права
(для студентів-іноземців)
52. Медичне правознавство Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Судової медицини з курсом права
53. Цивільний захист Українська військово-медична академія Організації медичного забезпечення збройних сил
54. Радіаційна  медицина Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Радіології та радіаційної медицини
55. Інфекційні хвороби Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Інфекційних хвороб
56. Дитячі інфекційні хвороби Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Дитячих інфекційних хвороб
57. Епідеміологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Епідеміології
58. Професійні хвороби Харківський національний медичний університет Внутрішніх та професійних хвороб
59. Онкологія Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Онкології
60. Клінічна фармакологія Одеський національний медичний університет Загальної та клінічної фармакології
61. Медична генетика Харківський національний медичний університет Медичної генетики
62. Травматологія і ортопедія Харківський національний медичний університет Травматології та ортопедії
63. Клінічна  імунологія та алергологія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Клінічної імунології та алергології з курсом дитячої імунології та  медичної генетики
64. Анестезіологія та інтенсивна терапія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Анестезіології та інтенсивної терапії
65. Екстрена та невідкладна медична допомога Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки
66. Нейрохірургія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Нейрохірургії
67. Основи стоматології Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Терапевтичної стоматології
68. Клінічна лабораторна діагностика Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Клініко-лабораторної діагностики
69. Секційний курс Харківський національний медичний університет Патоморфології
70. Загальна практика   (сімейна медицина) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Загальної практики (сімейної медицини)
71. Охорона праці в галузі Національний медичний університет імені О.О. Богомольця> Гігієни праці та профзахворювань
72. Рефлексотерапія
Фітотерапія
Основи сучасної гомеопатії
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Неврології та реабілітаційної медицини
73. Фізичне виховання Одеський національний медичний університет Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

2. Спеціальність «Стоматологія»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Іноземна мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Іноземних мов
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) Івано-Франківський національний медичний університет Мовознавства
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи економічних теорій Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
6. Філософія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Філософії та соціології
7. Латинська мова та медична термінологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Латинської мови
8. Історія медицини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Соціальної медицини та охорони здоровʼя
9. Медична біологія Одеський національний медичний університет Клінічної імунології, генетики і медичної біології
10. Медична та біологічна фізика Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Медичної та біологічної фізики
11. Медична хімія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Медичної та загальної хімії
Загальної, біонеорганічної,  фізколоїдної хімії (для студентів-іноземців)
12. Біоорганічна та біологічна хімія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
Біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії
Загальної, біонеорганічної,  фізколоїдної хімії (для студентів-іноземців)
13. Анатомія людини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Анатомії людини
Анатомії людини
(для студентів-іноземців)
14. Гістологія, цитологія та ембріологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Гістології та ембріології
Гістології, цитології і ембріології
(для студентів-іноземців)
15. Фізіологія Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Одеський національний медичний університет
Фізіології
Фізіології (для студентів-іноземців)
16. Мікробіологія вірусологія та імунологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Мікробіології, вірусології та імунології
17. Медична інформатика Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Медичної інформатики та компʼютерних технологій
18. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
19. Основи психології.  Основи педагогіки Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
20. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Військово-профілактичної медицини
21. Загальна хірургія (з оперативною хірургією) Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Хірургії медичного ф-ту  № 2
Оперативної хірургії та топографічної анатомії
22. Пропедевтика внутрішньої медицини Українська медична стоматологічна академія Внутрішніх хвороб з доглядом за хворими
23. Гігієна та  екологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Гігієни та екології
24. Пропедевтика терапевтичної стоматології Українська медична стоматологічна академія Пропедевтики терапевтичної стоматології
25. Пропедевтика ортопедичної стоматології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Ортопедичної стоматології
26. Пропедевтика  дитячої терапевтичної стоматології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
27. Патоморфологія Харківський національний медичний університет
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського
Патоморфології
Патологічної анатомії із секційним курсом (для студентів-іноземців)
28. Патофізіологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

Патофізіології

29. Фармакологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фармакології та клінічної фармакології
30. Внутрішня медицина Українська медична стоматологічна академія Внутрішніх хвороб з доглядом за хворими
31. Хірургія Українська медична стоматологічна академія Хірургічних хвороб з травматологією та ортопедію
32. Соціальна медицина, організація охорони здоров’я Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Соціальної медицини та охорони здоровʼя
33. Фізична реабілітація, спортивна медицина Дніпропетровська державна медична академія Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології
34. Радіологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Радіології та радіаційної медицини
35. Судова медицина (стоматологія) Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Судової медицини
36. Медичне правознавство Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Судової медицини з курсом права
37. Секційний курс Харківський національний медичний університет Патоморфології
38. Профілактика стоматологічних захворювань Українська медична стоматологічна академія Дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань
39. Терапевтична стоматологія Українська медична стоматологічна академія Терапевтичної стоматології
40. Хірургічна стоматологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії
41. Пластична та реконструктивна хірургія Українська медична стоматологічна академія Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
42. Отопедична стоматологія, у т.ч. Імплантологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Українська медична стоматологічна академія
Ортопедичної стоматології
Ортопедичної стоматології  з імплантологією
43. Ортодонтія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
44. Фтизіатрія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фтизіатрії
45. Педіатрія Українська медична стоматологічна академія Педіатрії № 2
46. Акушерство Харківський національний медичний університет Акушерства і гінекології № 1
47. Оториноларингологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Оториноларингології
48. Офтальмологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Офтальмології
49. Неврологія, в  т.ч. нейростоматологія Харківський національний медичний університет Нервових хвороб
50. Дерматологія, венерологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Дерматології та венерології
51. Психіатрія
Наркологія
Харківський національний медичний університет
Одеський національний медичний університет
Психіатрії, наркології та медичної психології
Психіатрії, наркології з курсом медичної психології (з питань наркології)
52. Онкологія Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Онкології
53. Медична психологія Дніпропетровська державна медична академія Психіатрії, загальної та медичної психології
54. Інфекційні хвороби Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Інфекційних хвороб
55. Епідеміологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Епідеміології
56. Клінічна фармакологія Харківський національний медичний університет Внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології
57. Нейрохірургія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Нейрохірургії
58. Медицина надзвичайних ситуацій Українська військово-медична академія Військової токсикології, радіології і медичного захисту
59. Дитяча терапевтична стоматологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Дитячої терапевтичної стоматології  та профілактики стоматологічних захворювань
60. Дитяча хірургічна стоматологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої  хірургії дитячого віку
61. Економіка охорони здоров’я Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Соціальної медицини та охорони здоровʼя
62. Екстренна та невідкладна медична допомога Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки
63. Клінічна імунологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Клінічної імунології та алергології з курсом дитячої імунології та  медичної генетики
64. Цивільний захист Українська військово-медична академія Військової токсикології, радіології і медичного захисту
65. Охорона праці в галузі Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Гігієни праці та профзахворювань
66. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

3. Спеціальність «Медична психологія»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Іноземна мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Іноземних мов
2. Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Іноземних мов
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія медицини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Соціальної медицини та охорони здоровʼя
5. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
6. Основи  економічних теорій Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Філософії та соціології
7. Філософія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Філософії та соціології
8. Латинська мова та медична термінологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Латинської мови
9. Історія психології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
10. Медична біологія Буковинський державний медичний університет Медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки
11. Медична та біологічна фізика Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Медичної та біологічної фізики
12. Медична хімія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Медичної та загальної хімії
13. Біологічна та біоорганічна хімія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії
14. Анатомія людини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Анатомії людини
15. Гістологія, цитологія та ембріологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Гістології та ембріології
16. Фізіологія та нейрохірургія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фізіології
17. Інформаційні технології у психології та медицині Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Медичної інформатики та компʼютерних технологій
18. Мікробіологія, вірусологія та імунологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Мікробіології, вірусології та імунології
19. Основи біоетики та безпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
20. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Авіаційної, морської медицини і психофізіології
21. Загальна психологія Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Загальної і медичної психології та педагогіки
22. Експериментальна психологія та психодіагностика Буковинський державний медичний університет Психології та соціології
23. Вікова та педагогічна психологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
24. Психологія  особистості Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
25. Основи психотренінгу Буковинський державний медичний університет Психології та соціології
26. Догляд за хворими Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
27. Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією) Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Хірургії медичного ф-ту № 2
Оперативної хірургії та топографічної анатомії
28. Соціальна психологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
29. Психофізіологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
30. Диференційна психологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
31. Психологія спілкування Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
32. Патоморфологія Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Патологічної анатомії та судової медицини з курсом основ права
33. Патофізіологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Патофізіології
34. Фармакологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фармакології та клінічної фармакології
35. Гігієна та екологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Гігієни та екології
36. Пропедевтика внутрішньої медицини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
37. Пропедевтика педіатрії Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Педіатрії № 4
38. Генетична психологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
39. Радіологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Радіології та радіаційної медицини
40. Внутрішня медицина (в т.ч.фізіотерапія, ендокринологія, професійні хвороби і клін.імунологія) Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Внутрішньої медицини № 1
Внутрішньої медицини № 2
41. Педіатрія, дитячі інфекції Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Педіатрії № 4
42. Хірургія, дитяча хірургія Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Дитячої хірургії та ортопедії дитячого віку
43. Акушерство і гінекологія Буковинський державний медичний університет Акушерства і  гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
44. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Соціальної медицини та охорони здоровʼя
45. Нейропсихологія Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Медичної психології та психіатрії
46. Психологічне консультування та психокорекція Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Медичної психології та психіатрії
47. Медична генетика Буковинський державний медичний університет Педіатрії та медичної генетики
48. Основи стоматології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Терапевтичної стоматології
49. Секційний курс Буковинський державний медичний університет Патоморфології та судової медицини
50. Цивільний захист Українська військово-медична академія Авіаційної, морської медицини і психофізіології
51. Фтизіатрія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фтизіатрії
52. Урологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Урології
53. Оториноларингологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Оториноларингології
54. Офтальмологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Офтальмології
55. Неврологія Буковинський державний медичний університет Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
56. Медична психологія Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова Медичної психології та психіатрії
57. Дерматологія, венерологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Дерматології та венерології
58. Фізична реабілітація, спортивна медицина Буковинський державний медичний університет Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та  спортивної медицини
59. Судова медицина Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Судової медицини
60. Радіаційна медицина Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Радіології та радіаційної медицини
61. Медицина і психологія надзвичайних ситуацій Українська військово-медична академія Авіаційної, морської медицини і психофізіології
62. Інфекційні хвороби Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Інфекційних хвороб
63. Сексологія та сексопатологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Урології
64. Патопсихологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки
65. Клінічна фармакологія з психофармакологією Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Фармакології та клінічної фармакології
66. Медичне правознавство Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Судової медицини з курсом права
67. Травматологія і ортопедія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Травматології та ортопедії
68. Медико-психологічна експертиза Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки
69. Спеціальна психологія  та дефектологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки
70. Психологія сім’ї Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки
71. Психологія життєвої кризи особистості, вмирання Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки
72. Нейрохірургія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Нейрохірургії
73. Психіатрія та  наркологія >Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова Медичної психології та психіатрії
74. Анестезіологія та інтенсивна терапія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Анестезіології та інтенсивної терапії
75. Екстренна та невідкладна медична допомога Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки
76. Онкологія з клінічною психологією Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Онкології
77. Психотерапія Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова Медичної психології та психіатрії
78. Психологія діяльності медичного працівника Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
79. Основи психосоматики Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної і медичної психології та педагогіки
80. Загальна практика (сімейна медицина) Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Загальної практики (сімейної медицини)
81. Внутрішня медицина з клінічною психологією Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Внутрішньої медицини № 1
82. Педіатрія, дитячі інфекції з клінічною психологією Буковинський державний медичний університет Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
83. Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова Дитячої хірургії та ортопедії дитячого віку
84. Акушерство і гінекологія з клінічною психологією Буковинський державний медичний університет Акушерства і  гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
85. Охорона праці в галузі Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Гігієни праці та профзахворювань
86. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

4. Перелік опорних кафедр для спеціальності «Фармація»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) Національний фармацевтичний університет Українознавства та латинської мови
2. Іноземна мова Національний фармацевтичний університет Іноземних мов
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи екології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної гігієни з екологією
6. Філософія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
7. Анатомія людини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Анатомії людини
8. Біологічна фізика Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
9. Біологія з основами генетики Буковинський державний медичний університет Медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки
10. Вища математика Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
11. Латинська мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Латинської мови
12. Неорганічна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
13. Фізіологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Нормальної фізіології
14. Інформаційні технології у фармації Національний  фармацевтичний
Університет
Фармакоінформатики
15. Аналітична хімія Запорізький державний медичний університет Аналітичної хімії
16. Органічна хімія Національний  фармацевтичний
Університет
Органічної хімії
17. Патологічна фізіологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Патологічної фізіології
18. Фармацевтична ботаніка Національний  фармацевтичний
Університет
Ботаніки
19. Фізичні методи аналізу та метрологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
20. Мікробіологія з основами імунології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Мікробіології, вірусології та імунології
21. Фізична та колоїдна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
22. Біологічна хімія Запорізький державний медичний університет Біохімії та лабораторної діагностики
23. Комп’ютерні технології у фармації Національний фармацевтичний університет Фармакоінформатики
24. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
25. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Військової фармації
26. Історія медицини та фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
27. Перша долікарська допомога Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної хірургії
28. Аптечна технологія лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Аптечної технології ліків
29. Гігієна у фармації Запорізький державний медичний
університет<
Загальної гігієни та екології з курсом соціальної медицини та організації охорони здоровʼя
30. Екстремальна медицина Українська військово-медична академія Військової терапії
31. Етика і деонтологія у фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
32. Фармакогнозія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фармакогнозії та ботаніки
33. Організація та економіка фармації Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
34. Фармакологія Національний фармацевтичний університет Фармакології
35. Фармацевтична хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії
36. Лабораторна діагностика Національний фармацевтичний університет Клінічної лабораторної діагностики
37. Промислова технологія лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Заводської технології ліків
38. Фармакоекономіка Національний фармацевтичний університет Фармакоекономіки
39. Фармакотерапія з основами фармакогенетики Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
40. Цивільний захист Українська військово-медична академія Військової фармації
41. Клінічна фармація Національний фармацевтичний університет Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
42. Медичне та фармацевтичне товарознавство Національний фармацевтичний університет Товарознавства
43. Менеджмент  та маркетинг у фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу
44. Токсикологічна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Токсикологічної та аналітичної хімії
45. Біофармація Національний фармацевтичний університет Аптечної технології ліків
47. Охорона праці в галузі Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва
48. Патентознавство Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Фармацевтичних дисциплін
49. Ресурствознавство лікарських рослин Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фармакогнозії та ботаніки
50. Стандартизація  лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Фармацевтичної хімії
51. Технологія лікарських косметичних засобів Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
52. Фармацевтичне правознавство Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
53. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

5. Спеціальність  «Клінічна фармація»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) Національний фармацевтичний університет Українознавства та латинської мо
2. Іноземна мова Національний фармацевтичний університет Іноземних мов
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи екології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної гігієни з екологією
6. Філософія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
7. Анатомія людини та основи гістології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Анатомії людини
8. Вища математика Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
9. Латинська мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Латинської мови
10. Медична біологія, паразитологія та генетика Буковинський державний медичний університет Медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки
11. Неорганічна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
12. Фізіологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Нормальної фізіології
13. Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
14. Інформаційні технології у фармації >Національний фармацевтичний університет Фармакоінформатики
15. Аналітична хімія Запорізький державний медичний університет Аналітичної хімії
16. Органічна хімія Національний фармацевтичний університет Органічної хімії
17. Фармацевтична ботаніка Національний фармацевтичний університет Ботаніки
18. Патологічна фізіологія з основами патологічної анатомії Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Патологічної фізіології
19. Фізична та колоїдна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
20. Мікробіологія, вірусологія та імунологія Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Мікробіології, вірусології та імунології
21. Біологічна хімія Запорізький державний медичний університет Біохімії та лабораторної діагностики
22. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
23. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Військової фармації
24. Історія медицини та фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу
25. Загальна фармакокінетика Національний фармацевтичний університет Загальної фармакокінетики
26. Перша долікарська допомога Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної хірургії
27. Екстремальна медицина Українська військово-медична академія Військової терапії
28. Лабораторна та функціональна діагностика Національний фармацевтичний університет Клінічної лабораторної діагностики
29. Фармакогнозія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фармакогнозії та ботаніки
30. Фармакологія Національний фармацевтичний університет Фармакології
31. Гігієна з основами епідеміології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної гігієни з екологією
32. Технологія лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Технології  ліків
33. Медична хімія Національний фармацевтичний університет Медичної хімії
34. Основи клінічної медицини Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
35. Засоби лікувальної косметики Національний фармацевтичний університет Косметології та аромології
36. Клінічна біохімія Національний фармацевтичний університет Біологічної хімії
37. Клінічна фармакологія Національний фармацевтичний університет Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
38. Компʼютерні технології у дослідженні лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Інформаційних технологій
39. Організація та економіка у фармації Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
40. Фармакотерапія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
41. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
42. Цивільний захист Українська військово-медична академія Військової фармації
43. Фармакоекономіка Національний фармацевтичний університет Фармакоекономіки
44. Біофармація Національний фармацевтичний університет Аптечної технології ліків
45. Етика та деонтологія у фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
46. Клінічне вивчення лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
47. Медичне та фармацевтичне товарознавство Національний фармацевтичний університет Товарознавства
48. Організація охорони здоровʼя та страхова медицина Національний фармацевтичний університет Фармакоекономіки
49. Охорона праці в галузі Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва
50. Патентознавство Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Фармацевтичних дисциплін
51. Основи медичної стандартизації Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
52. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Токсикологічної та аналітичної хімії
53. Фармакогенетика Національний фармацевтичний університет Біології, фізіології та анатомії людини
54. Фармакогностичні основи  фітотерапії Національний фармацевтичний університет Хімії природних сполук
55. Фармацевтична опіка Національний фармацевтичний університет Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
56. Фармацевтичне правознавство Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
57. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

6. Спеціальність  «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) Національний фармацевтичний університет Українознавства та латинської мови
2. Іноземна мова Національний фармацевтичний університет Іноземних мов
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи екології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної гігієни з екологією
6. Філософія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
7. Анатомія людини Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Анатомії людини
8. Біологія з основами генетики Буковинський державний медичний університет Медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки
9. Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
10. Вища математика Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
11. Латинська мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Латинської мови
12. Неорганічна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
13. Фізіологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Нормальної фізіології
14. Інформаційні технології у фармації Національний фармацевтичний університет Фармакоінформатики
15. Фармацевтична ботаніка Національний фармацевтичний університет Ботаніки
16. Аналітична хімія Запорізький державний медичний університет Аналітичної хімії
17. Органічна хімія Національний фармацевтичний університет Органічної хімії
18. Патологічна фізіологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Патологічної фізіології
19. Мікробіологія з основами імунології Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Мікробіології, вірусології та імунології
20. Фізична та колоїдна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
21. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
22. Комп’ютерні технології в дослідженні парфумерно-косметичних засобів Національний фармацевтичний університет Фармакоінформатики
23. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Військової фармації
24. Історія косметології і аромології Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
25. Маніпуляційна техніка Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
26. Основи практичної косметології Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
27. Перша долікарська допомога Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної хірургії
28. Аптечна технологія лікарських та косметичних засобів Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
29. Біологічна хімія Запорізький державний медичний університет Біологічної хімії
30. Гігієна та промислова санітарія Запорізький державний медичний університет Загальної гігієни та екології з курсом соціальної медицини та організації охорони здоровʼя
31. Дерматологія Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірних та венерологічних хвороб
32. Екстремальна медицина Українська військово-медична академія Військової терапії
33. Фармакогнозія з основами фіто косметики Національний фармацевтичний університет Хімії природних сполук
34. Фармакологія Національний фармацевтичний університет Фармакології
35. Фармацевтична та косметична хімія Національний фармацевтичний університет Медичної хімії
36. Аромологія Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
37. Клінічна фармація Національний фармацевтичний університет Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
38. Методи корекційної техніки Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
39. Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
40. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
41. Цивільний захист Українська військово-медична академія Військової фармації
42. Менеджмент та маркетинг у фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
43. Технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
44. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство Національний фармацевтичний університет Товарознавства
45. Апаратна косметологія Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
46. Біофармація Національний фармацевтичний університет Аптечної технології ліків
47. Етика і деонтологія у фармації Національний фармацевтичний університет Менеджменту та маркетингу у фармації
48. Клінічна косметологія Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
49. Обладнання парфумерно-косметичних виробництв Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
50. Основи косметичної хірургії Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
51. Охорона праці в галузі Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
52. Патентознавство Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Фармацевтичних дисциплін
53. Управління якістю Національний фармацевтичний університет Управління якістю
54. Фармакоекономіка Національний фармацевтичний університет Фармакоекономіки
55. Фармацевтичне правознавство Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
56. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

7.  Спеціальність  «Технологія фармацевтичних препаратів»

№№ Назва дисципліни* Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) Національний фармацевтичний університет Українознавства та латинської мови
2. Іноземна мова Національний фармацевтичний університет Іноземних мов
3. Історія України Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
4. Історія української культури Івано-Франківський національний медичний університет Українознавства з курсом філософії
5. Основи екології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної гігієни з екологією
6. Філософія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Філософії та економіки
7. Загальна біологія Буковинський державний медичний університет Медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки
8. Загальна та неорганічна хімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
9. Латинська мова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Латинської мови
10. Вища математика Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
11. Інформаційні технології керування та проектування Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
12. Інженерна та компʼютерна графіка в проектуванні обладнання Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
13. Фізика та фізичні методи аналізу Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Біофізики
14. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу Запорізький державний медичний університет Аналітичної хімії
15. Органічна хімія Національний фармацевтичний університет Органічної хімії
16. Фармацевтична ботаніка Національний фармацевтичний університет Ботаніки
17. Фізіологія з основами анатомії людини Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Нормальної фізіології
18. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Українська військово-медична академія Військової фармації
19. Електротехніка та основи електроніки Національний фармацевтичний університет Фізики
20. Перша долікарська допомога Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Загальної хірургії
21. Прикладна механіка Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
22. Фізична та колоїдна хімія Національний фармацевтичний університет Фізичної та колоїдної хімії
23. Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
24. Екстремальна медицина Українська
військово-медична академія
Військової терапії
25. Загальна хімічна технологія Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
26. Загальна біохімія та молекулярна біологія Національний фармацевтичний університет Біологічної хімії
27. Гігієна та промсанітарія фармацевтичного виробництва Національний фармацевтичний університет Біотехнології
28. Основи біоетики та біобезпеки Одеський національний медичний університет Педіатрії № 1
29. Теоретичні основи фармацевтичних технологій Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
30. Фармацевтичне правознавство Національний фармацевтичний університет Організації та економіки фармації
31. Хімічна мікробіологія Національний фармацевтичний університет Біотехнології
32. Автоматизація хіміко-технологічних процесів Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
33. Належні фармацевтичні практики Національний фармацевтичний університет Управління якістю
34. Фармакогнозія з основами біохімії лікарських засобів Національний фармацевтичний університет Фармакогнозії
35. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв Національний фармацевтичний університет Управління та економіки підприємства
36. Маркетинг у промисловій сфері Національний фармацевтичний університет Управління та економіки підприємства
37. Основи матеріалознавства, тара та упаковка Національний фармацевтичний університет Товарознавства
38. Основи механізації та роботизації Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
39. Основи токсикології Національний фармацевтичний університет Токсикологічної хімії
40. Промислова екологія Національний фармацевтичний університет Управління та економіки підприємства
41. Цивільний захист Українська військово-медична академія Військової фармації
42. Фармакологія Національний фармацевтичний університет Фармакології
43. Фармацевтична хімія Національний фармацевтичний університет Фармацевтичної хімії
44. Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
45. Промислова біотехнологія Національний фармацевтичний університет Біотехнології
46. Промислова технологія фармацевтичних препаратів Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
47. Валідізація технологічного процесу та аналітичних методик Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
48. Охорона праці в галузі Національний фармацевтичний університет Процесів та апаратів  хіміко-фармацевтичних виробництв
49. Патентознавство Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Фармацевтичних дисциплін
50. Промислова технологія парфумерно-косметичних засобів Національний фармацевтичний університет Косметології і аромології
51. Промислова технологія синтетичних субстанцій Національний фармацевтичний університет Промислової фармації
52. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом Національний фармацевтичний університет Управління та економіки підприємства
53. Фізичне виховання Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеолог

* та відповідних вказаній дисципліні елективних курсів

8.  Післядипломна освіта

Назва спеціальності Назва навчального закладу Назва кафедри
1. Дитяча гематологія Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Педіатрії факультету інтернатури та післядипломної освіти
2. Онкохірургія Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Онкології та радіології факультету інтернатури та післядипломної освіти
3. Трансплантологія Запорізька медична академія післядипломної освіти Трансплантації, ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії
4. Терапія Івано-Франківський національний медичний університет Терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти
5. Променева терапія,
радіаційна гігієна,
радіонуклідна діагностика,
радіологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Радіології
6. Рентгенологія,
ультразвукова діагностика
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Променевої діагностики
7. Гематологія,
трансфузіологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Гематології та трансфузіології
8. Дитяча психіатрія, 
судово-психіатрична експертиза
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Дитячої, соціальної та судової психіатрії
9. Дитяча гінекологія Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Акушерства та гінекології №1
10. Дитяча отоларингологія, сурдологія Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
11. Пульмонологія,
дитяча пульмонологія,
торакальна хірургія
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Торакальної хірургії та пульмонології
12. Нейрохірургія, дитяча нейрохірургія Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Нейрохірургії
13. Урологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Урології
14. Медицина невідкладних станів Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Медицини невідкладних станів
15. Хірургія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Хірургії і проктології
16. Загальна практика – сімейна медицина Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Сімейної медицини
17.

Анестезіологія, токсикологія

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Анестезіології та інтенсивної терапії
18. Кардіологія, функціональна діагностика Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Кардіології та функціональної діагностики
19. Геріатрія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Терапії і геріатрії
20. Рефлексотерапія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Неврології та рефлексотерапії
21. Офтальмологія,
дитяча офтальмологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Офтальмології
22. Судово-медична експертиза Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Судової медицини
23. Педіатрія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Педіатрії № 2
24. Дитяча алергологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Педіатрії № 1
25. Вірусологія,
мікробіологія і вірусологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Вірусології
26. Організація та управління охороною здоров’я Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Управління охороною здоров’я
27. Нефрологія,
дитяча нефрологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Нефрології
28. Генетика лабораторна,
генетика медична
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Медичної та лабораторної генетики,
29. Алергологія,
імунологія,
клінічна імунологія, лабораторна імунологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Клінічної лабораторної імунології та алергології
30. Ендокринологія,
дитяча ендокринологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Ендокринології
31. Неонатологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Неонатології
32. Санологія,
спортивна медицина
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Спортивної медицини та санології
33. Дерматологія, дитяча дерматовенерологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Дерматовенерології
34. Дитяча хірургія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Дитячої хірургії
35. Дитячі інфекційні хвороби Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології
36. Судинна хірургія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Хірургії та трансплантології
37. Хірургічна стоматологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Щелепно-лицевої хірургії
38. Неврологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Неврології № 2
39. Дитяча анестезіологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
40. Лікувальна фізкультура Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології
41. Гігієна харчування Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Гігієни харчування та гігієни дітей і підлітків
42. Гастроентерологія,
дієтологія
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Гастроентерології, дієтології та ендоскопії
43. Комбустіологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Комбустіології та пластичної хірургії
44. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, загальна гігієна, комунальна гігієна Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Гігієни та екології людини
45. Онкоотоларингологія, отоларингологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Оториноларингології
46. Ревматологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Терапії та ревматології
47. Хірургія серця і магістральних судин Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Хірургії серця та магістральних судин
48. Клінічна біохімія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Клінічної лабораторної діагностики
49. Дитяча патологічна анатомія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Патологічної та топографічної анатомії
50. Дитяча неврологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
51. Дитяча стоматологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Стоматології дитячого віку
52. Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Медичної інформатики
53. Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика Медицина катастроф
54. Дитяча кардіоревматологія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського Педіатрії з курсом фізіотерапії   ФПО
55. Ендоскопія Львівський національний медичний університет ім.Д. Галицького Ендоскопії та малоінвазивної хірургії
56. Онкологія Львівський національний медичний університет ім.Д. Галицького Онкології та медичної радіології
57. Психотерапія Львівський національний медичний університет ім.Д. Галицького Психіатрії та психотерапії
58. Народна та нетрадиційна медицина Львівський національний медичний університет ім.Д. Галицького Реабілітації та нетрадиційної медицини
59. Клінічна фармація Львівський національний медичний університет ім.Д. Галицького Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
60. Організація і управління фармацією Національний фармацевтичний університет Управління та економіки фармації
61. Загальна фармація Національний фармацевтичний університет Технології ліків, клінічної фармакології та фармопіки
62. Аналітично-контрольна фармація Національний фармацевтичний університет Якості, стандартизації і сертифікації ліків
63. Суднова медицина Одеський національний медичний університет Профпатології, клінічної лабораторної діагностики та функціональної діагностики
64. Судово-медична імунологія, судово-медична цитологія Одеський національний медичний університет Судової медицини
65. Стоматологія, терапевтична стоматологія Українська медична стоматологічна академія Післядипломної освіти лікарів-стоматологів
66. Ортодонтія Українська медична стоматологічна академія Післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
67. Ортопедична стоматологія Українська медична стоматологічна академія Післядипломної освіти лікарів-стоматологів ортопедів
68. Професійна патологія Харківська медична академія післядипломної освіти Гігієни праці та професійної патології
69. Гігієна дітей і підлітків, гігієна праці Харківська медична академія післядипломної освіти Гігієни праці та професійної патології
70. Дезінфекційна справа Харківська медична академія післядипломної освіти Дезінфектології і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
71. Дитяча гастроентерологія Харківська медична академія післядипломної освіти Дитячої гастроентерології
72. Дитяча фтизіатрія Харківська медична академія післядипломної освіти Дитячої фтизіатрії та пульмонології
73. Епідеміологія Харківська медична академія післядипломної освіти Епідеміології та профілактики ВІЛ
74. Інфекційні хвороби Харківська медична академія післядипломної освіти Інфекційних хвороб
75. Судово-медична токсикологія Харківська медична академія післядипломної освіти Клінічної біохімії та судово-медичної токсикології
76. Клінічна лабораторна діагностика Харківська медична академія післядипломної освіти Клінічної лабораторної діагностики
77. Бактеріологія Харківська медична академія післядипломної освіти Клінічної мікробіології та імунології
78. Паразитологія Харківська медична академія післядипломної освіти Медичної паразитології та тропічних хвороб
79. Медична психологія,
сексопатологія
Харківська медична академія післядипломної освіти Медичної сексології і медичної психології
80. Наркологія Харківська медична академія післядипломної освіти Наркології
81. Дитяча онкологія Харківська медична академія післядипломної освіти Онкології та дитячої онкології
82. Онкогінекологія Харківська медична академія післядипломної освіти Онкохірургії та онкогінекології
83. Патологічна анатомія Харківська медична академія післядипломної освіти Патологічної анатомії
84. Акушерство і гінекологія Харківська медична академія післядипломної освіти Перинатології та гінекології
85. Психіатрія Харківська медична академія післядипломної освіти Психіатрії
86. Судово-медична гістологія, судово-медична криміналістика Харківська медична академія післядипломної освіти Судово-медичної експертизи
87. Підліткова терапія Харківська медична академія післядипломної освіти Терапії підліткового віку
88. Ортопедія і травматологія Харківська медична академія післядипломної освіти Травматології та вертебрології
89. Дитяча ортопедія і травматологія Харківська медична академія післядипломної освіти Травматології, ортопедії та комбустіології
90. Дитяча урологія Харківська медична академія післядипломної освіти Урології
91. Фізіотерапія Харківська медична академія післядипломної освіти Фізіотерапії та курортології
92. Фтизіатрія Харківська медична академія післядипломної освіти Фтизіатрії
93 Проктологія Харківська медична академія післядипломної освіти Хірургії і проктології


Директор Департаменту кадрової політики,
освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України
В.В. Вороненко

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи