Наказ МОЗ України від 28.12.2011 р. № 992

05 Березня 2012 11:12 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.12.2011 р. № 992

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 № 742

Відповідно до статті 8 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467/2011 та листа Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 31-07320-17-5/32227

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МОЗ України від 01.11.2011 № 742 «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення» такі зміни:

1.1. Назву наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування Населення»;

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Примірний договір про медичне обслуговування населення, що додається.».

2. Примірний договір про медичне обслуговування населення, затверджений наказом МОЗ України від 01.11.2011 № 742 викласти у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«28» грудня 2011 № 992

Примірний договір про медичне обслуговування населення

___________________________                            «___» ____________20 __ року

(місце укладення договору)                                                                      (дата) 

___________________________ (далі – Головний розпорядник бюджетних коштів)   (найменування розпорядника коштів)

в особі_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити), і

_______________________________________________________________________  (найменування закладу охорони здоров’я)

(далі – Заклад) в особі ___________________________________

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові),

що діє на підставі________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити),

 уклали цей договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Заклад здійснює у 20__ році медичне обслуговування шляхом надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування)(далі – Населення).

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення у 20__ році наданої Закладом (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги Населенню.

ІІ. Обсяг медичної допомоги

2.1. Заклад повинен забезпечити надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги Населенню в повному обсязі згідно з Додатком 1.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

ІII. Індикатори якості медичної допомоги

3.1. Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання (вказати вид медичної допомоги).

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам які регламентують порядок надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я України.

IV. Обсяг видатків

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить  _____________________________________________________________

(вказати цифрами та словами)

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов’язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетною програмою (вказати  назву та код бюджетної програми).

V. Права та обов’язки сторін, їх відповідальність

5.1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний:

5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму офіційному веб-сайті Інформацію про його укладення.

5.1.2. Надавати Закладу інформацію необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, акредитаційний сертифікат (за умови роботи понад два роки) та документи і дозволи необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Бути неприбутковою організацією.

5.3.4. Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.5. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров’я інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад охорони здоров’я має право:

5.4.1. Для надання медичної допомоги Населенню залучати лікарів загальної практики – сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

5.4.2. вчиняти усі дії передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з ______________ і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VІI. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін

Головний розпорядник бюджетних коштів Заклад:
_____________________________
(найменування)
_____________________________
(найменування) 
_____________________________
(ідентифікаційний код) 
_____________________________
(ідентифікаційний код) 
_____________________________
(місцезнаходження) 
_____________________________
(місцезнаходження) 
_____________________________
(телефон) 
_____________________________
(телефон) 
_____________________________
(телефакс) 
_____________________________
(телефакс) 
_____________________________
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку)  
_____________________________
(рахунок в органах Державної казначейської служби України або банку) ) 
 (підпис)   (підпис) 
М. П.  М. П. 

Додаток 1

до договору

від 28.12.2011 № 992

Обсяг медичної допомоги на 20___ рік

1. (Вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування Закладу) на 20 __ рік становить:

Для первинної медичної допомоги – надання в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем, а саме: надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Для вторинної медичної допомоги (спеціалізованої) –  надання в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках, а саме: надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Для третинної медичної допомоги (високоспеціалізованої) – надання в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.

Для екстреної медичної допомоги – вжиття закладом організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах.

2. Медичне обслуговування населенню надаються за адресою: (вказати фактичні адреси надання медичної допомоги та графік роботи)

Від Розпорядника бюджетних коштів

ПІБ____________________________

Підпис_________________________

МП

Від Закладу

ПІБ____________________________

Підпис_________________________

МП

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті