Закон України від 20.06.2012 р. № 4989-VI

11 Липня 2012 9:56 Поділитися

Набрав чинності 21.07.2012 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 20 червня 2012 р. № 4989-VI
Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, підписану 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзі (додається), яка набирає чинності з дати отримання депозитарієм повідомлення про виконання Україною необхідних внутрішньодержавних процедур, але не раніше набрання чинності Угодою відповідно до статті 12 цієї Угоди, ратифікувати з такими заявою та застереженням:

1) «Україна заявляє, що не є стороною Угоди про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від 30 листопада 2000 року»;

2) до статті 3:

«Україна залишає за собою право проводити митний огляд відповідно до національного законодавства».

Президент України В. Янукович

УГОДА
про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Офіційний переклад

Уряди держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав , далі Сторони,

усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів і зловживання ними становлять серйозну загрозу національній безпеці держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, здоров’ю та добробуту їх народів;

виходячи із цілей Угоди про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від 30 листопада 2000 року і Концепції співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 7 жовтня 2002 року;

визнаючи, що ефективна протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів потребує зміцнення інформаційної взаємодії Сторін,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права,

домовилися про таке:

Стаття 1

Предметом цієї Угоди є встановлення порядку передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин (далі — наркотики) та їх прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою.

Стаття 2

Компетентні органи Сторін можуть здійснювати передачу зразків наркотиків та їх прекурсорів, вилучених у ході проведення оперативно-розшукових заходів, дізнання, слідчих дій, а також отримання в інший спосіб.

Кожна зі Сторін не пізніше 30 днів з дати набрання для неї чинності цією Угодою визначить перелік компетентних органів, на які буде покладено її реалізацію, і повідомить про це депозитарієві.

Компетентні органи Сторін з метою виконання цієї Угоди взаємодіють один з одним безпосередньо, а також шляхом обміну кореспонденцією дипломатичними каналами.

Стаття 3

Передача компетентними органами Сторін зразків наркотиків та їх прекурсорів здійснюється згідно з додатком 1 до цієї Угоди.

Переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів через державні (митні) кордони держав — учасниць цієї Угоди, а також переміщення транзитом територіями держав — учасниць цієї Угоди здійснюється в першочерговому (пріоритетному) порядку. При цьому як митна декларація можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи за умови надання митним органами Картки обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору, оформленої відповідно до додатків психотропної речовини або їх прекурсору, оформленої відповідно до додатків 2 і 3 до цієї Угоди.

Переміщуванні зразки наркотиків та їх прекурсорів звільняються від митного огляду за умови дотримання положень, передбачених додатком 1 до цієї Угоди.

Кожна Сторона може вживати заходів для спрощення переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів під державним контролем.

Стаття 4

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів компетентних органів Сторін про надання сприяння (далі — запит).

Запит подається у письмові формі і повинен містити:

а) найменування компетентного органу запитуючої і запитуваної Сторін;

б) виклад суті справи;

в) зазначення мети та обґрунтування запиту;

г) зміст запитуваного сприяння;

д) термін виконання запиту.

Сторони можуть надавати додаткову інформацію, що є корисною для виконання запиту.

Запит підписується керівником компетентного органу або його заступником та скріплюється гербовою печаткою.

Стаття 5

Компетентний орган запитуваної Сторони вживає всіх необхідних заходів для забезпечення своєчасного, повного і якісного виконання запиту.

За наявності обставин, що перешкоджають або істотно затримують виконання запиту, про це негайно повідомляється компетентному органові запитуючої Сторони.

Якщо компетентний орган запитуваної Сторони вважає, що виконання запиту може перешкодити кримінальному чи іншому провадженню,

  • здійснюваному на території запитуваної держави — учасниці цієї Угоди, то він може відкласти виконання запиту чи пов’язати його виконання з дотриманням умов, визначених як необхідні, після консультацій з компетентним органом запитуючої Сторони. Якщо компетентний орган
  • запитуючої Сторони приймає сприяння компетентного органу запитуваної Сторони на таких умовах, то цих умов належить дотримуватися.

Стаття 6

Компетентний орган запитуваної Сторони може звернутися до компетентного органу запитуючої Сторони з проханням про те, щоб результати виконання запиту, отримані відповідно до цієї Угоди, не розголошувалися або використовувалися лише на умовах, які можуть бути ними обумовлені. Якщо компетентний орган запитуючої Сторони приймає результати виконання запиту на таких умовах, то він повинен дотримуватися цих умов.

Положення цієї статті не виключають використання в інших цілях результатів виконання запиту, якщо національним законодавством запитуваної держави — учасниці цієї Угоди передбачено обов’язок діяти таким чином. У цьому випадку компетентний орган запитуючої Сторони в запиті обов’язково повідомляє компетентному органові запитуваної Сторони про можливе і передбачуване таке використання чи розголошення результатів виконання запиту.

Компетентний орган запитуваної Сторони має право відмовити компетентному органові запитуючої Сторони в проханні про використання результатів виконання запиту з метою, не зазначеною у запиті.

Стаття 7

У наданні сприяння в рамках цієї Угоди може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту може завдати шкоди державним інтересам або суперечить національному законодавству.

У разі прийняття рішення про відмову у виконанні запиту компетентному органові запитуючої Сторони письмово повідомляється про це із зазначенням причин відмови не пізніше 30 днів.

Якщо виконання запиту про надання сприяння не входить до компетенції органу, який отримав запит, то цей орган негайно передає його відповідному компетентному органові запитуваної Сторони і повідомляє про це компетентному органові запитуючої Сторони.

У разі необхідності компетентний орган запитуваної Сторони має право запросити додаткові відомості у компетентного органу запитуючої Сторони, які є необхідними, на його думку, для виконання запиту.

Стаття 8

Сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку.

Сторони можуть у разі потреби надавати одна одній безоплатну допомогу з метою виконання цієї Угоди.

Стаття 9

Компетентні органи Сторін при здійсненні співробітництва використовують як робочу мову російську мову.

Стаття 10

Спірні питання між Сторонами, що виникають під час застосування і тлумаченні цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів заінтересованих Сторін або за допомогою іншої погодженої Сторонами процедури.

Стаття 11

Ця Угода не впливає на права й зобов’язання кожної з держав — учасниць цієї Угоди, що випливають з інших міжнародних договорів, у тому числі про правову допомогу в кримінальних справах, учасниками яких вони є.

Стаття 12

Ця Угода набирає чинності з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для сторін, які виконали необхідні внутрішньодержавні процедури пізніше, Угода набирає чинності з дати одержання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 13

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються відповідним протоколом.

Стаття 14

Ця Угода укладається на невизначений термін.

Кожна Сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві не пізніше ніж за 6 місяців до виходу, врегулювавши зобов’язання, що виникли під час цієї Угоди.

Стаття 15

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави, яка поділяє її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави — учасниці Співдружності Незалежних Держав ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм документа про приєднання.

Для держави, яка не є учасницею Співдружності Незалежних Держав, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм останнього повідомлення про згоду на таке приєднання всіх держав, які її підписали або приєдналися до неї.

Учинено в місті Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республік
и
За Уряд
Російської Федерації
(Підпис із застереженням) (Підпис)
За Уряд
Республіки Білорусь
За Уряд
Республіки Таджикистан
(Підпис) (Підпис)
За Уряд
Республіки Вірменія
За Уряд
Туркменістану
(Підпис із застереженням і запереченням) _____________
За Уряд
Республіки Казахстан
За Уряд
Республіки Узбекистан
(Підпис) (Підпис)
За Уряд
Киргизької Республіки
За Уряд
України
(Підпис із застереженням) (Підпис)
За Уряд
Республіки Молдова
 
(Підпис)  

Додаток 1
до Угоди про порядок
передачі зразків наркотичних
засобів, психотропних речовин
та їх прекурсорів
від 18 жовтня 2011 року

ПОРЯДОК
передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів

1. Основними цілями передачі зразків наркотиків та їх прекурсорів є:

  • забезпечення можливості проведення порівняльних досліджень цих зразків для подальшого визначення місця і способу виробництва, приналежності до однієї партії, можливих способів та шляхів їх транспортування та інших цілей у рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;
  • обмін новими зразками наркотиків, які вилучаються, та їх прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу.

2. Передачу зразків наркотиків та їх прекурсорів здійснюють представники компетентних органів Сторін за запитом.

3. Транспортування зразків наркотиків та їх прекурсорів територіями держав — учасниць цієї Угоди здійснюється під державним контролем. Із цією метою компетентні органи Сторін узгоджують списки осіб, які здійснюють доставку зразків наркотиків та їх прекурсорів, пункти пропуску через державні (митні) кордони держав — учасниць цієї Угоди, маршрути руху, транспорт та інші необхідні питання.

Основною вимогою при передачі зразків наркотиків і їх прекурсорів є створення умов, що забезпечують збереження ознак, які характеризують сировину, методи її одержання і, по можливості, її фасування і форми.

4. Зразки наркотиків і їх прекурсорів відбирають, по можливості, з великих партій. В окремих випадках, що становлять оперативний інтерес, можлива передача зразків наркотиків та їх прекурсорів з партій іншого обсягу.

5. Маса кожного зразка наркотику або його прекурсору не повинна перевищувати 50 г. В окремих випадках, що становлять оперативний інтерес, можлива передача зразка наркотику або його прекурсору іншої маси.

6. Не допускається об’єднання в один зразок наркотиків та їх прекурсорів, що мають відмінності в зовнішньому вигляді або складі, навіть якщо вони перебувають в одній партії.

7. Зразки наркотиків та їх прекурсорів упаковуються в чисту первинну герметичну упаковку, що забезпечує надійний захист від зовнішніх впливів, після чого опечатуються печаткою компетентного органу запитуваної Сторони (відправника).

8. Дані зразка зазначають у Картці обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору встановленої форми (додаток 2).

9. Кожна первинна упаковка зразка повинна бути забезпечена Етикеткою зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору встановленої форми (додаток 3).

Уся необхідна інформація передається окремо з використанням відповідних каналів зв’язку.

10. Первинна упаковка обов’язково поміщається в індивідуальну або групову опечатувану транспортну упаковку.

11. Супровідна документація містить перелік зразків наркотиків та їх прекурсорів із зазначенням їхніх індивідуальних номерів і дат упаковки, відомості про зовнішній вигляд наркотику або його прекурсору й упаковки, текст відбитка печатки на етикетці.

Додаток 2
до Угоди про порядок
передачі зразків наркотичних
засобів, психотропних речовин
та їх прекурсорів
від 18 жовтня 2011 року

КАРТКА ОБЛІКУ
зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору

1. Реквізити  
1.1. Реєстраційний № ___ від ____________ 20 р.
1.2. Відомство, посада, П. І. Б. упорядника картки  
1.3. № зразка (індивідуальний номер)  
1.4. Дата упаковки  
2. Інформація про наркотичний засіб, психотропну речовину або їх прекурсор  
2.1. Назва  
2.2. Маса зразка (у грамах)  
2.3. Дата вилучення партії  
2.4. Місце вилучення  
2.5. Відомство, що проводило вилучення  
2.6. Маса всієї вилученої партії  
2.7. Процентний вміст субстанції  
2.8. Форма й розмір упаковки вилученої партії  
3. Інформація про регіон виробництва, маршрут і спосіб транспортування наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору  
3.1. З якого регіону доставлено (країна, область)  
3.2. Місце вирощування сировини  
3.3. Місце переробки сировини  
3.4. Місце виробництва  
3.5. Способи транспортування  
3.6. Місце складування  
  Підпис уповноваженої особи  

Додаток 3
до Угоди про порядок
передачі зразків наркотичних
засобів, психотропних речовин
та їх прекурсорів
від 18 жовтня 2011 року

ЕТИКЕТКА
зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору

№ зразка (індивідуальний номер) ____________________________________________
Дата упаковки ________________________________________________________________
Дата вилучення _______________________________________________________________
Місце вилучення ______________________________________________________________
Упакував
________________
________________
П. І. Б.
М. П.
(відбиток печатки, що використовується
при опечатуванні упаковки)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті