Проект змін до нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення

06 Серпня 2013 4:19 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення» (далі – проект постанови).

Проект постанови підготовлено на виконання пункту 27.6 Плану Міністерства охорони здоров’я України з виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого наказом МОЗ України від 20 березня 2013 року № 218, з метою ефективного використання ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, поліпшення ефективності державного фінансування сфери охорони здоров’я. при дотриманні визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян у сфері охорони здоров’я.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail:  moz@moz.gov.ua, oksana@moz.gov.ua; тел. (044) 253-82-92. Консультант: Черненко О. І.(oksana@moz.gov.ua), тел. (044) 253-82-92.

Проект наказу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Заступник Міністра О. Толстанов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В Україні, незважаючи на задекларовані принципи, система охорони здоров’я не забезпечує надання громадянам належної медичної допомоги, що виявляється в низькій якості медичних послуг, нерівному доступі до медичної допомоги, високим тягарем особистих витрат населення на послуги охорони здоров’я.

Однією з причин виникнення зазначених проблем є неефективна робота стаціонарів закладів охорони здоров’я:

  • надмірність, дублювання та розпорошеність ресурсів стаціонарів, завищена кількість лікарняних ліжок та диспропорція у їх використанні за видами медичної допомоги, висока частка фінансування стаціонарів по відношенню до первинної медичної допомоги;
  • значна кількість необгрунтованих госпіталізацій та тривале перебування хворих у стаціонарах;
  • високий матеріальний та моральний знос основних фондів;
  • низький рівень використання сучасних медичних та інформаційних технологій;
  • переважання екстенсивних методів модернізації (придбання обладнання, будівництво нових приміщень), що дають хоч і нестійкий, але швидкий публічний результат.

На сьогодні у європейському регіоні склалися такі показники забезпеченості стаціонарними ліжками цілодобового перебування:

– країни  «старої « Європи 55 ліжок на 10 тис. населення;

– країни  «нової « Європи 65 ліжок на 10 тис. населення, з них 45 ліжок – це ліжка стаціонарів лікарень інтенсивного лікування, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.

В Україні цей показник становить 89,1 (ліжковий фонд всіх відомств), 81,5 (ліжковий фонд системи МОЗ України) на 10 тис. населення, що значно перевищує відповідні європейські показники.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97р. № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення» визначено середній норматив по Україні 80 лікарняних ліжок на 10 тис. населення. Незважаючи на те, що зазначена постанова діє з 1999 року, більшість регіонів не привели показник ліжкового фонду на 10 тис. населення до затвердженого нормативу.

Є великі міжрегіональні відмінності у забезпеченості лікарняними ліжками: від 110 на 10 тис. населення у Чернігівській області до 78 на 10 тис. населення у місті Севастополі (за даними 2012 р.).

Результати аналізу та наукових досліджень використання ліжкового фонду закладів охорони здоров’я довели низьку ефективність діяльності стаціонарів, що передусім зумовлено фінансуванням вторинної та третинної медичної допомоги у розрахунку «на ліжко». Близько 80 – 85 % бюджетних коштів, що виділяються на охорону здоров’я, витрачаються на утримання медичних закладів та оплату праці лікарів.

Значна кількість випадків необґрунтованої госпіталізації пацієнтів до стаціонарів. Середнє перебування хворого на лікарняному ліжку складає 12,1 дня, що значно перевищує показник Європейського Союзу.

Прослідковується прямопропорційна залежність показника середнього перебування хворого на лікарняному ліжку та показника забезпеченості лікарняними ліжками на 10 тис. населення в регіонах України (Чернігівська, Одеська, Запорізька області, АР Крим).

Надмірна кількість лікарняних ліжок у закладах охорони здоров’я призвела до того, що у 2012 році взагалі не працювали 33 482 ліжка, що склало майже 9% від загальної кількості розгорнутих лікарняних ліжок.

Таким чином, чисельність лікарняних ліжок у закладах охорони здоров’я в Україні значно перевищує потребу та аналогічний показник у країнах Європи, що призводить до розпорошення ресурсів та диспропорцій фінансування галузі, низької якості медичної допомоги.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення» (далі – проект постанови) є створення відповідної нормативної бази для оптимізації вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, скерованої на задоволення потреб населення у цих видах медичної допомоги, підвищення їх якості та ефективності при більш раціональному використанні ресурсів.

Проект постанови визначає досягнення оптимального нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення з урахуванням реальної потреби, сприяє створенню умов для забезпечення належної її доступності та якості для населення, оптимізації ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів при дотриманні визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян у сфері охорони здоров’я.

З метою раціонального використання лікарняних ліжок та приведення нормативу у відповідність до показників країн європейського регіону пропонуємо здійснити скорочення нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення з 80 до 75 у 2014 році, до 65 – у 2020 році, що дозволить спланувати скорочення ліжкового фонду поступово.

Запропонований норматив забезпеченості (65 ліжок на 10 тис. населення) призначений для оптимального розвитку вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у регіонах на період до 2020 року в рамках реалізації Програми економічних реформ на період 2010 – 2014 років  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

3. Правові аспекти

Проект постанови розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіональної політики та будівництва України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови потребує погодження з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить дотримуючись визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян у сфері охорони здоров’я:

  • скоротити надмірну кількість лікарняних ліжок, досягти їх оптимальної кількості відповідно до потреби та підвищити ефективність їх використання;
  • усунути дублювання та диспропорцію у використанні ліжкового фонду закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги;
  • поліпшити ефективність державного фінансування сфери охорони здоров’я.
Заступник Міністра О. Толстанов

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», з метою реалізації визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян у сфері охорони здоров’я, ефективного використання ліжкового фонду стаціонарів комунальних закладів охорони здоров’я, матеріальних і фінансових ресурсів, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити норматив забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення:

на 01 січня 2014 року – 75 лікарняних ліжок.

на 01 січня 2020 року – 65 лікарняних ліжок.

2. Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  • вжити заходів щодо приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність із затвердженим цією постановою нормативом забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення.
  • не скорочувати бюджетні асигнування на охорону здоров’я при скороченні ліжкового фонду стаціонарів комунальних закладів охорони здоров’я.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 640 (Офіційний вісник, 1997р., № 96, ст. 27) «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення».

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті