Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень Податкового кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Вдосконалення норм Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України запропоноване законопроектом має на меті створення умов для збільшення надходжень до бюджету та покращення адміністрування податків.

Законопроектом, зокрема пропонується:

збільшити ставки податків і зборів, визначених в абсолютних значеннях (крім євро), на індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової продукції (постанова КМУ від 18.12.2013 № 978);

запровадити на постійній основі застосування основної ставки податку на прибуток підприємств на рівні 18 відсотків та податку на додану вартість на рівні 20 відсотків;

переглянути ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, здійснити повний перехід до ставок у абсолютних значеннях та укрупнити групи корисних копалин у розрізі ставок плати за користування надрами;

розширити коло платників по платі за користування надрами для видобування корисних копалин, які проводять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування;

запровадити норму згідно з якою платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок розмір яких перевищує норми встановлені Земельним кодексом України для безоплатного виділення, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв;

встановити щорічне коригування бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного), оскільки діюча на сьогодні база оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, проведена за станом на 1 липня 1995 року;

передбачити розширення кола платників збором у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за рахунок суб’єктів господарювання, які закуповують імпортований природний газ у нерезидентів України для власного використання як паливо або сировину та нафтогазовидобувних підприємств, що провадять господарську діяльність з видобування вуглеводневої сировини, які використовують видобутий ними в Україні природний газ як паливо або сировину;

поширити на всі категорії земель вимоги, згідно якої мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності, не може бути менше 3-кратного розміру земельного податку;

збільшити у 2 рази ставки оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України;

запровадити єдину ставку акцизного податку на дизпаливо (98 € за 1000 кг) замість диференціації ставок в залежності від вмісту сірки (від 46 до 98 € за 1000 кг);

збільшити вдвічі ставки на нові автомобілі та мотоцикли з об’ємом двигуна більше 0,5 л;

встановити ставки акцизного податку на мотоцикли об’ємом двигуна до 0,5 л на рівні 0,06 євро за 1 см. куб. (як найнижча запропонована ставка на автомобілі);

відновити особливості оподаткування податком на додану вартість діяльності підприємств, пов’язаної з реалізацією зернових і технічних культур;

запровадити справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;

встановити ставку податку на доходи фізичних осіб 15(17)% для доходів у формі пенсійних виплат, які на сьогодні не оподатковуються, якщо їх розмір перевищує десять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність;

скасувати пільги з ПДВ по операціях з першого постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання виробником);

запровадити оподаткування податком на доходи фізичних осіб процентів на вклади та відсотків за облігаціями за ставкою 15(17)%;

запровадити обов’язковість застосовування реєстраторів розрахункових операцій у разі продажу окремих високоліквідних товарів іноземного виробництва для платників єдиного податку ІІ-ІІІ груп (за винятком тих, які здійснюють свою діяльність на ринках);

обмежити сферу застосування спрощеної системи оподаткування для високорентабельного виду діяльності, що не потребує державної підтримки, а саме: виробництво, постачання, продаж (реалізація) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

зменшити неоподатковуваний імпорт товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, з 300 до 150 євро.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Митний кодекс України;

Кодекс України «Про надра»;

Водний кодекс України;

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»;

Закон України «Про банки і банківську діяльність».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національного банку України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза законопроекту не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Реалізація заходів, передбачених проектом Закону, дозволить збільшити дохідну частину бюджету на суму близько 50 млрд. грн. в розрахунку на рік, у розрахунку на 7 місяців 2014 року — на суму близько 29 млрд. гривень.

Міністр фінансів України О. Шлапак

Проект

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

абзац другий підпункту 14.1.112 викласти у такій редакції:

«Не належать до мінеральної сировини речовини — продукти агломерації руд з термічною обробкою, що є іншими, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці;»;

підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:

«14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділу XI — обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів інструментального обліку, які забезпечують безперервну електронну фіксацію;

б) для цілей розділу XVIII — вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України «Про угоди про розподіл продукції». У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку визначеному підпунктом «а» цього пункту;»;

підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:

«14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію (крім агломерації руд з термічною обробкою, в результаті якої утворюються речовини інші, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці) та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);».

2. У абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри «16» замінити цифрами «18».

3. У пункті 164.2 статті 164:

підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти в такій редакції :

«164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, а також процентів, у тому числі нарахованих вкладнику у кожній фінансовій установі, в якій загальна сума вкладів перевищує 50 000 грн. на кінець звітного податкового місяця, (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)»;

доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:

«164.2.19. суми пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, якщо їх розмір перевищує десять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність, — у сумі такого перевищення».

У зв’язку з цим, підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20.

4. Підпункт «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами «, крім виплат, що підлягають оподаткуванню згідно із підпунктом 164.2.19 пункту 164.2. статті 164 цього Кодексу».

5. У пункті 167.2 статті 167 абзаци другий — четвертий шостий та сьомий виключити;

6. У статті 170:

у пункті 170.4:

у підпункті 170.4.1 слова «доходів, визначених у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу» замінити словом «процентів»;

підпункт 170.4.3 викласти в такій редакції:

«170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів, процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентних або дисконтних доходів за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб, здійснюється у загальному порядку, встановленому для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 та з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу»;

7. У підпункті а) пункту 193.1 статті 193 цифру «17» замінити на цифру «20»;

8. У підпункті 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цифру «17» замінити на цифру «20»;

9. У статті 196:

у пункті 196.1.16 слова «100 євро» замінити словами «150 євро»;

у пункті 196.1.17 слова «300 євро» замінити словами «150 євро»; слова «протягом однієї доби» замінити словами «в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника.»

10. У статті 197:

у пункті 197.1:

підпункт 197.1.27 викласти в такій редакції:

«постачання лікарських засобів, крім першого постачання, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, крім першого постачання, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У цьому підпункті перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення означає:

а) ввезення на митну територію України лікарських засобів та виробів медичного призначення;

б) перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення вітчизняним виробником. ».

пункт 197.21 виключити;

11. У пункті 215.3 статті 215:

підпункти 215.3.1—215.3.3 викласти у такій редакції:

«215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 1,07
2204(крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні —«— 0,01
2204(крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) —«— 3,1
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані
гривень за 1 літр 4,51
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів —«— 3,1
2206 00(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 61,1
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,54
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 61,1
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт —«— 61,1

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Ставка податку
специфічна адвалорна
одиниця виміру ставка одиниця виміру ставка
2401 Тютюнова сировинаТютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто) 235,66
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну —«— 235,66
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 83,93 відсотків 12
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром —«— 187,58 —«— 12
2403(крім 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 235,66
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції —«— 235,66
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн —«— 235,66

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця виміру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 110,03
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром —«— 250,93».

у підпункті 215.3.4:

слова і цифри:

«Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 31 402710 19 35 402710 19 49 00 більш як 0,2 мас.% – « – 98
2710 19 31 302710 19 35 302710 19 41 302710 19 45 00 більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% – « – 75
2710 19 31 202710 19 35 202710 19 41 20 більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% – « – 68
2710 19 31 102710 19 35 102710 19 41 10 не більш як 0,005 мас.% – « – 46
2710 19 61 002710 19 63 002710 19 65 002710 19 69 00 Тільки паливо пічне побутове – « – 46»

замінити словами і цифрами:

«Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 31 402710 19 35 402710 19 49 00 більш як 0,2 мас.% – « – 98
2710 19 31 302710 19 35 302710 19 41 302710 19 45 00 більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% – « – 98
2710 19 31 202710 19 35 202710 19 41 20 більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% – « – 98
2710 19 31 102710 19 35 102710 19 41 10 не більш як 0,005 мас.% – « – 98
2710 19 61 002710 19 63 002710 19 65 002710 19 69 00 Тільки паливо пічне побутове – « – 98»

цифри і слова:

«2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів 46
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 євро за 1 тис. кілограмів 46»

замінити цифрами і словами:

«2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів 98
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 євро за 1 тис. кілограмів 98»

у пункті 215.3.5:

1) цифри і слова:

8703 21 10 00 – — — нові 0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 21 10 00 – — — нові 0,1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

2) цифри і слова:

8703 22 10 00 – — — нові 0,03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 22 10 00 – — — нові 0,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

3) цифри і слова:

8703 23 11 10 – — – — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 23 11 10 – — – — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 1,3 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

4) цифри і слова:

8703 23 19 10 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 23 19 10 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,26 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30 – — – — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,26 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

5) цифри і слова:

8703 24 10 00 – — — нові 1,09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 24 10 00 – — — нові 2,18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

6) цифри і слова:

8703 31 10 00 – — — нові 0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 31 10 00 – — — нові 0,1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

7) цифри і слова:

8703 32 11 00 – — – — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00 – — – — інші 0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 32 11 00 – — – — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00 – — – — інші 0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8) цифри і слова:

8703 33 11 00 – — – — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 1,09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

замінити цифрами і словами:

8703 33 11 00 – — – — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 2,18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

12. У статті 234:

1) у пункті 234.1:

підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти у такій редакції:

«234.1.1. для мотоциклів:

Група Об’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
від до (включно)
1 до 500 3,82
2 501 800 6,37
3 понад 800 12,73

234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група Об’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
від до (включно)
1 до 1000 3,82
2 1001 1500 6,37
3 1501 1800 8,9
4 1801 2500 12,73
5 2501 3500 31,82
6 3501 4500 50,9
7 4501 5500 57,27
8 5501 6500 69,99
9 понад 6500 76,35»;

у підпункті 234.1.3 цифри «0,58» замінити цифрами «0,63»;

у підпункті 234.1.4 цифри «5,88» замінити цифрами «6,37»;

у підпункті 234.1.5 цифри «2,93» замінити цифрами «3,17»;

підпункт 234.1.6 викласти у такій редакції:

«234.1.6. для вантажних та вантажо-пасажирських автомобілів:

Група Об’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
від до (включно)
1 до 8200 19,09
2 8201 15000 25,45
3 понад 15000 31,82

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів;»;

у підпункті 234.1.7 цифри «17,63» замінити цифрами «19,09»;

у підпункті 234.1.8 цифри «5,88» замінити цифрами «6,37»;

у підпункті 234.1.9 цифри «5,40» замінити цифрами «5,85»;

2) пункт 234.2 викласти у такій редакції:

«234.2. Ставки збору для суден:

234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група Потужність двигуна, кВт Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна
1 до 55 (включно) 3,17
2 понад 55 3,82

234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група Довжина корпусу судна, метрів Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1 до 7,5 (включно) 8,90
2 понад 7,5 17,82»;

3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри «1,18» замінити цифрами «1,28».

13. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти у такій редакції:

«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 1553,79
Аміак 291,41
Ангідрид сірчистий 1553,79
Ацетон 582,83
Бенз(о)пірен 1977992,51
Бутилацетат 349,96
Ванадію п’ятиокис 5828,32
Водень хлористий 58,54
Вуглецю окис 58,54
Вуглеводні 87,81
Газоподібні фтористі сполуки 3846,95
Тверді речовини 58,54
Кадмію сполуки 12298,01
Марганець та його сполуки 12298,01
Нікель та його сполуки 62658,23
Озон 1553,79
Ртуть та її сполуки 65863,81
Свинець та його сполуки 65863,81
Сірководень 4993,53
Сірковуглець 3245,03
Спирт н-бутиловий 1553,79
Стирол 11346,13
Фенол 7052,52
Формальдегід 3846,95
Хром та його сполуки 41713,2

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 11113,26
II 2545,11
III 379,22
IV 87,81

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001 467807,81
0,0001—0,001 (включно) 40081,78
Понад 0,001—0,01 (включно) 5536,9
Понад 0,01—0,1 (включно) 1553,79
Понад 0,1 58,54

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1 тонну.».

10. Статтю 244 викласти у такій редакції:

«Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:

Вид палива Ставка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований 86,53
Бензин сумішевий 71,26
Зріджений нафтовий газ 117,07
Дизельне біопаливо 73,81
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0,2 мас.% 86,53
більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% 66,17
більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% 59,8
не більш як 0,005 мас.% 38,18
Мазут 86,53
Стиснений природний газ 58,54
Бензин авіаційний 59,8
Гас 73,81

244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:

Вид палива Код товару згідно з УКТЗЕД Опис товару згідно з УКТЗЕД Ставка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 192710 11 41 392710 11 41 992710 11 45 992710 11 49 99 бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше 86,53
Бензин сумішевий 2710 11 41 112710 11 41 312710 11 41 912710 11 45 112710 11 49 11 бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 71,26
2710 11 41 192710 11 41 392710 11 41 992710 11 45 992710 11 49 99 бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ 2711 11 00 00 газ природний скраплений (зріджений) 117,07
2711 12 11 00 пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00 інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо 3824 90 98 00 біодизель 73,81
Дизельне пальне з вмістом сірки важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00 більш як 0,2 мас.% 86,53
2710 19 41 302710 19 45 00 більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% 66,17
2710 19 41 20 більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% 59,8
2710 19 41 10 не більш як 0,005 мас.% 38,18
паливо рідке (мазут):
2710 19 61 00 не більш як 1 мас.% 38,18
2710 19 63 00 більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.% 59,8
2710 19 65 00 більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.% 66,17
2710 19 69 00 більш як 2,8 мас.% 86,53
Бензин авіаційний 2710 11 31 00 бензини авіаційні 59,8
Гас 2710 19 21 00 гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів 73,81
2710 19 25 00 гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів».

14. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти у такій редакції:

«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний 1020,6
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) 408,5
Завислі речовини 29,27
Нафтопродукти 6003,94
Нітрати 87,81
Нітрити 5012,61
Сульфати 29,27
Фосфати 815,72
Хлориди 29,27

245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 106936,91
Понад 0,001—0,1 (включно) 77534,45
Понад 0,1—1 (включно) 13366,96
Понад 1—10 (включно) 1360,37
Понад 10 272,33».

15. У статті 246:

1) у пункті 246.1:

у підпункті 246.1.1 цифри «506,44» замінити цифрами «548,47»;

у підпункті 246.1.2 цифри «8,81» замінити цифрами «9,54»;

2) пункт 246.2 викласти у такій редакції:

«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечні 890,79
II високонебезпечні 32,45
III помірно небезпечні 8,14
IV малонебезпечні 3,17
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,31».

13. Пункт 2461.1 статті 2461 викласти у такій редакції:

«2461.1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:

Вид транспортного засобу Ставка податку, гривень
Транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезені на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України 5956,5
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД 11913».

16. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0,0074» замінити цифрами «0,008».

17. Статтю 248 викласти у такій редакції:

«Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 381767,57 12725,59
Середньоактивні та низькоактивні 7126,32 2545,11».

18. У статті 263:

у пункті 263.1:

підпункт 263.1.4 виключити;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

«263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

263.1.6. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв (за показниками лічильників).»;

пункт 263.2 викласти у такій редакції:

«263.2. Об’єкт оподаткування

263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді.

263.2.2. До об’єкта оподаткування належать:

а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.»;

пункт 263.4. виключити;

підпункт 263.5.3 пункту 263.5. виключити;

абзаци третій-четвертий підпункту 263.6.9 пункту 263.6 викласти у такій редакції:

«Крмпе – коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов’язання із застосування коефіцієнта рентабельності, що дорівнює річній кредитній ставці комерційних банків для юридичних осіб, що оприлюднююється Національним банком України;

Vмп – обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства — видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.»;

пункт 263.7 викласти у такій редакції:

«263.7. Обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф — обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

Вкк — вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;

Свнз — величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті;

Кпп — коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.»;

пункт 263.8 викласти у такій редакції:

«263.8. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.»;

пункт 263.9 викласти у такій редакції:

«263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству Ставка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
чорних металів 10,00
урановмісні (в технологічному розчині) 10,00
інші, ніж урановмісні та чорних металів 5,00
енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне 3,00
енергетичне 1,50
антрацит 2,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводні 1), 2):
нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 39,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 17,00
конденсат
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 42,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 18,00
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів 20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів 14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 25,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 14,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини, води підземні3), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) 5,00

____________

1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства;

2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції гірничого підприємства;

3) Плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками зазначеними у підпункті 263.1.6 пункту 263.1 цієї статті, застосовується за ставками визначеними у пункті 325.2 статті 325 цього Кодексу.

в тексті статті слова «видобута корисна копалина (мінеральна сировина)» замінити словами «товарна продукція гірничого підприємства — видобута корисна копалина (мінеральна сировина)».

19. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:

«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, установлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів) зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,3
Використання підземного простору надр — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції кв. метрів 0,85
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин кв. метрів 0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів кв. метрів 0,36
провадження іншої господарської діяльності —«— 1,19».

20. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:

«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб Ставки податку, гривень за 1 кв. метр Коефіцієнт, що застосовується у мм. Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 3 0,3
Від 3 до 10 0,61
Від 10 до 20 0,97
Від 20 до 50 1,52 1,2
Від 50 до 100 1,83 1,4
Від 100 до 250 2,13 1,6
Від 250 до 500 2,45 2
Від 500 до 1000 3,05 2,5
Від 1000 і більше 4,28 3».

21. Підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 викласти у такій редакції:

«288.5.1. не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;».

22. 1. У статті 291:

абзац четвертий підпункту 2 пункту 291.4 викласти в такій редакції:

«Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (68.31 КВЕД ДК 009:2010). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;»

у підпункті 4 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 слова «(крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);» замінити словами «, включаючи виробництво, постачання, продаж (реалізацію) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння »;

у підпункті 291.5.2 пункту 291.5 слова і цифри «(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005)» замінити цифрами і словами «(71.20 КВЕД ДК 009:2010)».

23. У статті 296:

у підпункті 296.1.1 пункту 296.1:

абзац перший після слів «отриманих доходів» доповнити словами і цифрами «, а також книгу обліку витрат на придбання раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД»;

в абзаці другому слова «Форма книги обліку доходів, порядок її ведення» замінити словами «Форми книг обліку доходів та витрат, порядок їх ведення».

пункт 296.10 після слів «розрахункових операцій» доповнити словами і цифрами «, крім платників єдиного податку, які здійснюють продаж раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, за винятком тих, які здійснюють діяльність на ринках.».

24. Пункт 303.1 статті 303 викласти в такій редакції:

«303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ цього Кодексу.

Базою оподаткування податком для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ цього Кодексу.».

25. Пункт 314.1 статті 314 викласти у такій редакції:

«314.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які:

а) провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;

б) споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;

в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.».

24. Пункт 315.1 статті 315 викласти у такій редакції:

«315.1. Об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі:

а) відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу, для платників, що визначені у підпункті «а» пункту 314.1 статті 314;

б) імпортованому у звітному періоді платником, що визначений у підпункті «б» пункту 314.1 статті 314;

в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, що визначені платниками у підпункті «в» пункту 314.1 статті 314.».

26. Пункт 316.1 статті 316 доповнити пунктами «г» — «д» такого змісту:

«г) суб’єкти господарювання, що визначені у підпункті «б» пункту 314.1 статті 314;

д) суб’єкти господарювання, у тому числі уповноважені особи простих товариств, що визначені у підпункті «в» пункту 314.1 статті 314.»;

27. У статті 317:

пункт 317.2 викласти у такій редакції:

«317.2. Під діючим тарифом слід розуміти:

а) ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що визначені у підпункті «а» пункту 314.1 статті 314;

б) митну вартість оформлення природного газу для платників, що підпункті «б» пункту 314.1 статті 314;

в) середню митну вартість імпортованого природного газу, що визначається у порядку визначеному цим Кодексом, для платників, що визначені у підпункті «в» пункту 314.1 статті 314.»;

доповнити пунктом 317.5 такого змісту:

«317.5. Платники, що визначені у підпункті «б» пункту 314.1 статті 314 сплачують збір до або в день подання митної декларації.».

28. Статтю 320 викласти в такій редакції:

«Стаття 320. Ставки збору

Вид радіозв’язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1. Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03 — 300 ГГц 0,84
2. Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03 — 470 МГц 817,24
3. Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30 — 470 МГц 817,24
4. Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30 — 470 МГц 409,90
5. Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427 — 2400 МГц2400 — 2483,5 МГц5150 — 5850 МГц 20,64
6. Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30 — 3000 МГц 41,24
7. Транкінговий радіозв’язок 30 — 470 МГц 2 534,18
8. Пошуковий радіозв’язок 30 — 960 МГц 32 689,28
9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30 — 3000 МГц3 — 30 ГГц 82,48
10. Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30 — 3000 МГц3 — 30 ГГц 54,14
11. Стільниковий радіозв’язок 300 — 2200 МГц 20 366,34
12. Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2 — 7 ГГц 36,10
10 — 42,5 ГГц 12,90
13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц — 30 МГц
до 1 кВт включно 979,64
від 1,1 до 10 кВт включно 1 472,06
від 10,1 до 100 кВт включно 2 083,06
від 101 до 500 кВт включно 2 451,70
від 501 кВт і вище 4 073,26
14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30 — 300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 41,24
від 10,1 до 100 Вт включно 123,76
від 101 Вт до 1 кВт включно 203,66
від 1,1 до 5 кВт включно 327,42
від 5,1 до 20 кВт включно 613,58
від 20,1 кВт і вище 817,24
15. Передавання звуку залежно від потужності: 66 — 74 МГц87,5 — 108 МГц
до 100 Вт включно 306,78
від 101 Вт до 1 кВт включно 613,58
від 1,1 до 10 кВт включно 979,64
від 10,1 кВт і вище 1 227,12
16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300 — 880 МГц
до 10 Вт включно 28,36
від 10,1 до 100 Вт включно 56,72
від 101 Вт до 1 кВт включно 123,76
від 1,1 до 5 кВт включно 244,94
від 5,1 до 20 кВт включно 489,82
від 20,1 кВт і вище 613,58
17. Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 — 16 цієї статті 9 кГц — 400 ГГц 1 227,12».

29. У статті 325:

1) пункти 325.1 і 325.2 викласти у такій редакції:

«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ 35,66
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 33,92
Інгульця 51,73
Сіверського Дінця 69,55
Південного Бугу (без Інгулу) 39,22
Інгулу 48,12
Дністра 21,37
Вісли та Західного Бугу 21,37
Пруту та Сірету 16,05
Тиси 16,05
Дунаю 14,3
Річок Криму 71,31
Річок Приазов’я 85,62
Інших водних об’єктів 39,22

325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) 65,95
м. Севастополь 65,95
Області:
Вінницька 57
Волинська 58,88
Дніпропетровська 49,95
Донецька 67,78
Житомирська 57
Закарпатська 37,45
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 57
інші адміністративно-територіальні одиниці області 51,73
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 89,15
інші адміністративно-територіальні одиниці області 49,95
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 41,44
інші адміністративно-територіальні одиниці області 48,89
Кіровоградська 65,95
Львівська 51,73
Луганська 74,87
Миколаївська 74,87
Одеська 62,41
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони 38,56
інші адміністративно-територіальні одиниці області 42,98
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони 46
інші адміністративно-територіальні одиниці області 53,43
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 42,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області 48,94
Тернопільська 69,55
Харківська 53,47
Херсонська 53,47
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони 44,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області 67,78
Черкаська 38,56
Чернівецька 62,41
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 53,47
інші адміністративно-територіальні одиниці області 41,8
м. Київ 53,27»;

2) у пункті 325.3 цифри «6,38» замінити цифрами «6,93»;

3) у пункті 325.4:

у підпункті 325.4.1 цифри «0,1094» замінити цифрами «0,1188»;

у підпункті 325.4.2 цифри «0,0122» замінити цифрами «0,0132»;

4) у пункті 325.5:

у підпункті 325.5.1 цифри «33,51» замінити цифрами «36,39»;

у підпункті 325.5.2 цифри «40,29» замінити цифрами «43,75»;

5) у пункті 325.6:

у підпункті 325.6.1 цифри «31,17» замінити цифрами «33,85»;

у підпункті 325.6.2 цифри «36,35» замінити цифрами «39,48»;

6) у пункті 325.7 цифри «7,22» замінити цифрами «7,84».

30. Пункти 331.1 і 331.2 статті 331 викласти у такій редакції:

«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров’яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс лісів
Сосна 1 186,01 118,96 45,74 4,71
2 132,19 84,97 33,04 3,61
3 106,69 68,72 26,5 2,89
4 80,23 51 19,61 2,17
5 52,87 33,97 13,08 1,46
Модрина 1 83,56 70,81 27,58 6,15
2 60,19 51 19,61 4,71
3 47,48 41,05 15,62 3,61
4 35,4 30,47 11,62 2,54
5 24,07 20,55 7,99 1,82
Ялина, ялиця 1 115,44 98,44 37,75 4,37
2 85,69 72,96 28,32 2,89
3 68,72 58,8 22,5 2,54
4 51,72 43,92 16,7 1,82
5 34,71 29,04 11,27 1,46
Дуб (крім дуба коркового) 1 488,03 234,51 78,08 7,99
2 350,06 168,31 55,91 5,82
3 280,34 133,97 45,03 4,71
4 210,6 101,32 33,77 3,28
5 137,99 66,98 22,5 2,54
Ясен, клен (крім явора) 1 183,01 156,32 78,08 7,99
2 131,25 112,21 55,91 5,82
3 105,12 89,33 45,03 4,71
4 78,95 67,55 33,77 3,28
5 51,76 44,68 22,5 2,54
Бук 1 351,84 226,32 75,54 6,89
2 250,56 160,99 53,76 4,71
3 201,52 129,1 43,22 4
4 151,41 96,39 32,32 2,89
5 101,32 64,55 21,44 1,82
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 1 27,24 23,44 17,42 6,15
2 19,05 16,36 12,55 4,71
3 15,25 13,62 10,34 3,61
4 11,42 9,82 7,62 2,54
5 7,62 6,54 4,89 1,82
Осика, вільха сіра, тополя 1 15,77 13,62 10,34 4,37
2 11,42 9,82 7,08 2,89
3 9,27 7,62 6,02 2,54
4 7,08 6,02 4,37 1,82
5 4,37 3,8 2,74 0,72
Другий пояс лісів
Сосна 1 158,6 101,28 38,86 4
2 112,34 72,24 27,95 2,89
3 89,68 58,06 22,5 2,54
4 67,96 43,22 16,7 1,82
5 45,33 29,04 11,27 1,09
Модрина 1 71,55 61,62 23,59 5,82
2 51,72 43,92 16,7 4
3 41,05 34,71 13,42 3,28
4 30,47 26,22 10,14 2,54
5 20,55 17,72 6,89 1,46
Ялина, ялиця 1 101,95 87,12 33,41 3,61
2 72,96 62,29 23,96 2,54
3 58,06 49,57 19,24 2,17
4 43,92 37,55 14,51 1,82
5 29,04 24,8 9,43 1,09
Дуб (крім дуба коркового) 1 415,4 200,17 66,79 6,54
2 297,76 143 47,57 4,71
3 236,77 114,4 37,75 3,61
4 177,19 84,97 28,71 2,89
5 119,09 57,17 19,24 1,82
Ясен, клен (крім явора) 1 155,78 133,45 66,79 6,54
2 111,66 95,31 47,57 4,71
3 88,77 76,26 37,75 3,61
4 66,46 56,65 28,71 2,89
5 44,68 38,14 19,24 1,82
Бук 1 299,56 192 63,9 5,82
2 213,51 136,47 45,74 4
3 171,05 109,49 36,69 3,28
4 128,52 81,69 27,58 2,54
5 86,05 54,76 18,18 1,82
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 1 22,31 19,05 14,7 5,45
2 16,36 14,14 10,34 4
3 13,08 10,9 8,71 2,89
4 9,82 8,71 6,02 2,54
5 6,54 5,45 4,37 1,46
Осика, вільха сіра, тополя 1 13,62 11,97 8,71 3,61
2 9,82 8,71 6,02 2,54
3 7,62 7,08 5,45 2,17
4 6,02 4,89 3,8 1,82
5 3,8 3,8 2,74 1,09

331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров’яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс лісів
Самшит 1 858,42 733,66 366,74 7,99
2 613,29 523,97 262,16 5,82
3 490,74 419,39 209,51 4,71
4 368,2 314,27 157,23 3,28
5 245,11 209,71 104,93 2,54
Бархат, горіх 1 534,86 457,53 228,76 7,99
2 382,38 326,8 163,4 5,82
3 305,58 261,44 130,73 4,71
4 229,3 196,09 98,39 3,28
5 153,04 130,73 65,36 2,54
Груша, кизил, явір 1 429,21 367,11 183,38 7,99
2 306,64 261,96 131,1 5,82
3 245,11 209,71 104,93 4,71
4 184,1 157,43 78,8 3,28
5 122,57 105,12 52,65 2,54
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 1 320,8 273,98 136,9 7,99
2 229,3 195,57 97,65 5,82
3 183,01 156,32 78,08 4,71
4 137,81 117,09 58,47 3,28
5 91,51 78,43 39,23 2,54
Каштан, дуб корковий 1 267,44 228,76 114,4 7,99
2 191,18 163,40 81,69 5,82
3 153,04 130,73 65,36 4,71
4 114,94 98,04 49,04 3,28
5 76,26 65,36 33,04 2,54
Барбарис, 1 214,59 183,01 91,88 7,99
гледичія, кипарис, шипшина 2 153,04 130,73 65,36 5,82
3 122 104,58 52,28 4,71
4 91,51 78,43 39,23 3,28
5 61,53 52,84 26,5 2,54
Акація, 1 160,71 137,25 68,61 7,99
бересклет, бірючина, 2 114,94 98,04 49,04 5,82
глід, граб 3 91,51 78,43 39,23 4,71
східний, тамарикс, 4 69,2 58,82 29,78 3,28
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 5 46,31 39,23 19,61 2,54
Верба, чагарники 1 53,37 45,74 22,89 4,37
2 38,14 32,69 16,36 2,89
(крім зазначених в інших позиціях) 3 30,49 26,15 13,08 2,54
4 22,89 19,61 9,82 1,82
5 15,25 13,08 6,54 1,46
Другий пояс лісів
Самшит 1 727,12 621,45 310,83 6,54
2 519,06 443,91 221,87 4,71
3 415,59 355,12 177,93 3,61
4 311,53 266,35 133,25 2,89
5 208,06 177,56 88,97 1,82
Бархат, горіх 1 455,34 389,44 194,63 6,54
2 325,15 278,32 139,07 4,71
3 260,34 222,24 111,12 3,61
4 194,98 167,77 83,14 2,89
5 130,17 111,66 55,56 1,82
Груша, кизил, явір 1 363,29 310,47 155,41 6,54
2 259,81 221,67 111,12 4,71
3 208,06 177,56 88,97 3,61
4 155,78 133,45 66,79 2,89
5 104,06 88,77 44,29 1,82
Абрикос, 1 273,43 233,12 116,94 6,54
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 2 194,98 166,66 83,14 4,71
3 155,78 133,45 66,79 3,61
4 117,09 100,19 50,11 2,89
5 77,89 66,46 33,41 1,82
Каштан, дуб корковий 1 227,69 194,98 97,65 6,54
2 162,86 139,44 69,72 4,71
3 130,17 111,66 55,56 3,61
4 97,52 83,34 41,75 2,89
5 64,81 55,56 27,95 1,82
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 1 181,93 155,23 77,69 6,54
2 129,65 111,12 55,19 4,71
3 104,06 88,77 44,29 3,61
4 77,89 66,46 33,41 2,89
5 51,76 44,68 22,18 1,82
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, 1 136,71 116,55 58,47 6,54
тамарикс, 2 97,52 83,34 41,75 4,71
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 3 77,89 66,46 33,41 3,61
4 58,3 50,11 25,04 2,89
5 39,23 33,21 16,7 1,82
Верба, 1 45,2 38,66 19,24 3,61
чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 2 32,69 27,78 13,81 2,54
3 26,15 22,31 11,27 2,17
4 19,61 16,88 8,36 1,82
5 13,08 10,9 5,82 1,09».

31. Абзац шостий пункту 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» виключити.

32. У розділі ХХ «Перехідні положення»:

у підрозділі 2:

пункт 10 виключити;

доповнити пунктом 151 такого змісту:

«151. Тимчасово до 1 січня 2016 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом»;

у підрозділі 4:

в абзаці п’ятому пункту 10 слова «по 31 грудня 2014 року включно» виключити;

абзац шостий та сьомий пункті 10 виключити.

у підрозділі 5:

абзац шостий пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:

«56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту — з 1 квітня до 30 червня 2014 року;

61,10 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту — з 1 липня 2014 року до 31 грудня 2015 року;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим;

у пункті 6 виключити слова і цифри «На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки», за кодом товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром») з 1 січня 2014 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Ставки податку
специфічна адвалорна
одиниці виміру ставка одиниці виміру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 77,50 відсотків 12
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 173,20 відсотків 12
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця виміру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 101,60
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 231,70».

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2014 року, крім:

абзацу третього пункту 7 розділу I цього Закону щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 липня 2014 року;

пунктів 22, 23, та пункту 2 Прикінцевих положень щодо застосування спрощеної системи оподаткування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

2. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:

1) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

«Подання завіреної декларантом копії митної декларації або іншого документа, що її замінює, з використанням яких здійснено митне оформлення раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, є обов’язковим для ведення такого обліку.

У разі коли митне оформлення зазначених товарів здійснено з використанням митної декларації або іншого документа, що її замінює, поданих декларантом в електронній формі, така декларація або документ роздруковуються та завіряються декларантом у встановленому порядку.»;

2) пункт 6 статті 9 викласти в такій редакції:

«6) під час продажу товарів (надання послуг) платниками єдиного податку першої — третьої груп, крім продажу раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, за винятком тих, які здійснюють діяльність на ринках.»;

3) розділ II «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10. Вимоги щодо ведення обліку, встановлені абзацами другим та третім статті 6 цього Закону, не застосовуються до товарів, ввезених на митну територію України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

3. Внести до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11 — 12, ст. 49, № 49, ст. 303; 1999 р., № 38, ст. 349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2001 р., № 2 — 3, ст. 10; 2002 р., № 12 — 13, ст. 92; 2003 р., № 7, ст. 65, № 10 — 11, ст. 86; 2004 р., № 17 — 18, ст. 250, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, № 7 — 8, ст. 162, №№ 17 — 19, ст. 267; 2006 р., №№ 9 — 11, ст. 96; 2008 р., № 5-6, ст. 78, № 7-8, ст. 78, № 9, уточнення, № 27-28 ст. 253; 2011 р., № 31, ст. 301) такі зміни:

1) У статті 1:

частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі»;

у частині другій після слів «сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні» доповнити словами «операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі».

2) статтю 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі».

3) у частині третій статті 3 цифри «6, 7» замінити на цифри «5 — 7».

4) статтю 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, — 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статті 2 цього Закону».

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України»

РЕДАКЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 14. Визначення понять: Стаття 14. Визначення понять:
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні: 14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:
14.1.112. мінеральна сировина — товарна продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів. 14.1.112. мінеральна сировина — товарна продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.
Не належать до мінеральної сировини речовини, які виникають в результаті фізико-хімічної переробки видобутої корисної копалини або продуктів її первинної переробки; Не належать до мінеральної сировини речовини — продукти агломерації руд з термічною обробкою, що є іншими, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці;
14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини: 14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділів X, XI — обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті; а) для цілей розділу XI — обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів інструментального обліку, які забезпечують безперервну електронну фіксацію;
б) для цілей розділу XVIII — вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України «Про угоди про розподіл продукції», крім випадків, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина; б) для цілей розділу XVIII — вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України «Про угоди про розподіл продукції». У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку визначеному підпунктом «а» цього пункту;
14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм); 14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію (крім агломерації руд з термічною обробкою, в результаті якої утворюються речовини інші, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці) та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Стаття 151. Ставки податку Стаття 151. Ставки податку
151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків. 151.1. Основна ставка податку становить 18 відсотків.
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 164. База оподаткування164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:…164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу); Стаття 164. База оподаткування164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:164.2.8 дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, а також процентів, у тому числі нарахованих вкладнику у кожній фінансовій установі, в якій загальна сума вкладів перевищує 50 000 грн. на кінець звітного податкового місяця, (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу);
Відсутній 164.2.19. суми пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, якщо їх розмір перевищує десять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність, — у сумі такого перевищення;
164.2.19. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу. 164.2.20 інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:…е) сума пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати; Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:…е) сума пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати, крім виплат, що підлягають оподаткуванню згідно із підпунктом 164.2.19 пункту 164.2. статті 164 цього Кодексу;
Стаття 167. Ставки податку167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як: Стаття 167. Ставки податку167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:
процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; Виключити
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; Виключити
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; Виключити
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості; дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону; виключити;
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону; виключити;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;доходи у вигляді дивідендів;дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу. дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;доходи у вигляді дивідендів дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.4. Оподаткування процентів. 170.4. Оподаткування процентів.
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду. 170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь процентів, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу. 170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів, процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентних або дисконтних доходів за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб, здійснюється у загальному порядку, встановленому для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 та з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу.
РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 193. Розміри ставок податку193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:а) 17 відсотків;б) 0 відсотків. Стаття 193. Розміри ставок податку193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:а) 20 відсотків;б) 0 відсотків.
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.194.1.1. Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування
196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з: 196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:
196.1.16. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро; 196.1.16. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро;
на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях;на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях;на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 197.1. Звільняються від оподаткування операції з:…
197.1.27. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 197.1.27. постачання лікарських засобів, крім першого постачання, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, крім першого постачання, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.У цьому підпункті перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення означає:а) ввезення на митну територію України лікарських засобів та виробів медичного призначення;б) перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення вітчизняним виробником.
…197.21. Звільняються від оподаткування операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному режимі експорту таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом. Виключити
РОЗДІЛ ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Стаття 291. Загальні положення Стаття 291. Загальні положення
…291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень; …291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень. 2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп; Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (68.31 КВЕД ДК 009:2010). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:…4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:…4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, включаючи виробництво, постачання, продаж (реалізацію) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
…291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; …291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (71.20 КВЕД ДК 009:2010), діяльність у сфері аудиту;
Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
296.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 — 296.1.3 цього пункту. 296.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 — 296.1.3 цього пункту.
296.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. 296.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, а також книгу обліку витрат на придбання раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Форма книг обліку доходів та витрат, порядок їх ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
296.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій. 296.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій, крім платників єдиного податку, які здійснюють продаж раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, за винятком тих, які здійснюють діяльність на ринках.
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2013 року;розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року;підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого — четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року; 1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2013 року;розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року;виключити
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
10. Встановити, що за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2014 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2015 року — 17 відсотків. виключити
151. Тимчасово до 1 січня 2016 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно — 23 відсотки;з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно — 21 відсоток;з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно — 19 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків; 10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно — 23 відсотки;з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно — 21 відсоток;з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно — 19 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків;
з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно — 18 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків;з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно — 17 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків;з 1 січня 2016 року — 16 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків. з 1 січня 2014 року — 18 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, — 5 відсотків;
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 6. Облік товарних запасів фізичною особою — підприємцем ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) — у порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням особливостей, встановлених для суб’єктів малого підприємництва. Обов’язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів. Стаття 6. Облік товарних запасів фізичною особою — підприємцем ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) — у порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням особливостей, встановлених для суб’єктів малого підприємництва. Обов’язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів.
Подання завіреної декларантом копії митної декларації або іншого документа, що її замінює, з використанням яких здійснено митне оформлення раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, є обов’язковим для ведення такого обліку.У разі коли митне оформлення зазначених товарів здійснено з використанням митної декларації або іншого документа, що її замінює, поданих декларантом в електронній формі, така декларація або документ роздруковуються та завіряються декларантом в установленому порядку.
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:
6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок; 6) під час продажу товарів (надання послуг) платниками єдиного податку першої — третьої груп, крім продажу раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, за винятком тих, які здійснюють діяльність на ринках.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Норма відсутня. 10. Вимоги щодо ведення обліку, встановлені абзацами другим та третім статті 6 цього Закону, не застосовуються до товарів, ввезених на митну територію України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
Стаття 1. Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є:…5) пункт 5 частини першої статті 1 виключено Стаття 1. Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є:…5) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
…Суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах. …Суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах.
Стаття 2. Об’єктом оподаткування є:…4) пункт 4 статті 2 виключено Стаття 2. Об’єктом оподаткування є:…4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
Стаття 3. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування платники збору, визначені у частині другій цієї статті, сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України.Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов’язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації. Стаття 3. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування платники збору, визначені у частині другій цієї статті, сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України.Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов’язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.
Платники збору, визначені пунктами 6, 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.
Платники збору, визначені пунктами 5 — 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.
Стаття 4. На обов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:…6) пункт 6 статті 4 виключено Стаття 4. На обов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:…6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, — 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статті 2 цього Закону
Міністр фінансів України О. Шлапак
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті