Наказ МОЗ України від 26.06.2014 р. № 429

01 Серпня 2014 12:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.06.2014 р. № 429

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2014 р.

за № 824/25601

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою актуалізації й ефективного впровадження та розвитку формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019, що додаються.

2. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Р. Салютіна.

Міністр О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26.06.2014  № 429

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2014 р.

за № 824/25601

ЗМІНИ

до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019

1. Унести до Методики створення формулярів лікарських засобів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019 (далі – Методика), такі зміни:

1) у тексті Методики:

слова «управління охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

слова «ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України» в усіх відмінках замінити словами «ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у відповідних відмінках;

2) у пункті 1.2 розділу 1:

доповнити пункт новим підпунктом 1.2.1 такого змісту:

«1.2.1. Визначена добова доза (Defined Daily Dose (DDD)) – розрахована середня підтримуюча добова доза лікарського засобу, що застосовується за основним показанням у дорослих масою тіла 70 кг. Це формальна міжнародна одиниця вимірювання споживання лікарських засобів, яка встановлюється ВООЗ і не завжди відповідає рекомендованій середній терапевтичній дозі;».

У зв’язку з цим підпункти 1.2.1 – 1.2.8 вважати відповідно підпунктами 1.2.2-1.2.9;

підпункт 1.2.2 викласти в такій редакції:

«1.2.2. Державний формуляр лікарських засобів (далі – Державний формуляр) – керівництво з раціонального використання лікарських засобів, що містить перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, який включає якісні, ефективні, безпечні, економічно доцільні лікарські засоби, що доведено доказовою медициною. Державний формуляр відноситься до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (стаття 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я);»;

після підпункту 1.2.4 доповнити пункт новим підпунктом 1.2.5 такого змісту:

«1.2.5. Стандартна добова доза – формальна одиниця для відображення цінової характеристики лікарського засобу, для якої не розрахована DDD і яка відповідає найменшій зареєстрованій силі дії лікарського засобу;».

У зв’язку з цим підпункти 1.2.5 – 1.2.9 вважати відповідно підпунктами 1.2.6-1.2.10;

3) у розділі 2:

у пункті 5:

у підпункті 5.1 слова та цифри «підпунктом 5.5 пункту 5» замінити словом та цифрою «пунктом 6»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«5.5. Експертизу матеріалів, наданих заявниками, стосовно включення лікарських засобів до Державного формуляра відповідно до наданих заяв щодо можливості включення лікарських засобів до Державного формуляра лікарських засобів (додаток 3) та обґрунтування рішення щодо включення/невключення лікарського засобу до Державного формуляра.»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Критеріями відбору лікарських засобів до Державного формуляра є:

6.1. Наявність державної реєстрації лікарського засобу та досвіду його застосування не менше двох років в Україні.

За умови відсутності терапевтично еквівалентних лікарських засобів досвід застосування лікарського засобу в Україні не є обов’язковим.

6.2. Наявність високих показників якості, ефективності, безпеки та економічно доцільного використання лікарських засобів, підтверджених:

6.2.1. Наявністю документа, що підтверджує відповідність умов виробництва вимогам належної виробничої практики (для вітчизняних виробників – чинної ліцензії на виробництво лікарських засобів).

6.2.2. Даними доказової медицини, у тому числі результатами фармакоекономічних досліджень.

6.2.3. Практикою медичного застосування, у тому числі за результатами оцінки безпеки медичного застосування лікарського засобу, визначеної Порядком здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340.»;

5) підпункт 7.3 пункту 7 викласти в такій редакції:

«7.3. Третинні літературні джерела представлені:

7.3.1. Клінічними настановами, медичними стандартами, уніфікованими клінічними протоколами медичної допомоги, що затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я України.

7.3.2. Базами міжнародних клінічних настанов щодо розроблення статистичних даних стосовно ефективності та безпеки лікарських засобів.

7.3.3. Формуляром ВООЗ та національними формулярами лікарських засобів інших країн.»;

6) пункт 8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9-25 вважати відповідно пунктами 8-24;

7) у пунктах 8, 9 слова та цифру «у пункті 6» замінити словами та цифрою «у пункті 7»;

8) у пункті 14:

підпункт 14.2 викласти в такій редакції:

«14.2. У рубриці «Міжнародна непатентована назва» вказується назва українською та англійською мовами; поряд з міжнародною непатентованою назвою проставляються додаткові позначки (індекси):

* – лікарський засіб включено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333;

** – лікарський засіб включено до Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2014 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за № 530/25307;

[П] – лікарський засіб включено до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 (зі змінами).

Позначення нижнім підкресленням відповідного(их) показання(нь) та додатковими індексами – лікарський засіб, рекомендований у третинних джерелах наукової інформації:

БНФ – лікарський засіб включено до Британського Національного Формуляра;

ВООЗ – лікарський засіб включено до Базового формуляра ВООЗ.»;

9) підпункти 14.9, 14.10 викласти в такій редакції:

«14.9. У рубриці «Визначена добова доза» представлено інформацію про величину визначеної добової дози або стандартної добової дози.

14.10. Рубрика «Торговельна назва» (додаток 4) включає таку інформацію:

торговельна назва (вказуються зареєстровані в Україні лікарські засоби в усіх лікарських формах з однаковою міжнародною непатентованою назвою, включеною до Державного формуляра, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 6 Методики. Перелік торговельних назв поділяється на дві підгрупи: перша – лікарські засоби вітчизняного виробництва, друга – лікарські засоби іноземного виробництва; у кожній підгрупі торговельні назви вказуються в алфавітному порядку);

найменування виробника/країни виробництва;

форма випуску;

сила дії;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

ціна визначеної добової дози або стандартної добової дози лікарського засобу в національній валюті України (гривня) та в умовних одиницях, для розрахунку якої використовуються відомості реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення;

форма № 137/0 «Карта – повідомлення про побічну реакцію (ПР) та/або відсутність ефективності (ВЕ) лікарського засобу (ЛЗ) при його медичному застосуванні» (додаток 1 до Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом МОЗ України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340).»;

10) підпункт 19.1 пункту 19 викласти в такій редакції:

«19.1. Внутрішнє рецензування забезпечується шляхом розгляду розділів Державного формуляра у ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та затвердження результатів розгляду на засіданні Центрального формулярного комітету.»;

11) у пункті 20:

підпункт 20.1 викласти в такій редакції:

«20.1. Державний формуляр розповсюджується в електронній/паперовій версії як у повноформатному вигляді тексту, так і у вигляді окремих розділів.»;

у підпункті 20.2 слова «(www.pharma-center.kiev.ua)» замінити словами «(http://www.dec.gov.ua/uk/)»;

12) у другому реченні пункту 22 після слів «На основі» доповнити словами «Державного формуляра та»;

13) доповнити Методику додатками 3, 4, що додаються.

2. Унести до Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1004/17020, такі зміни:

1) пункт 1 розділу 1 викласти в такій редакції:

«1. Державний формуляр лікарських засобів (далі – Державний формуляр) – керівництво з раціонального використання лікарських засобів, що містить перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, який включає якісні, ефективні, безпечні, економічно доцільні лікарські засоби, що доведено доказовою медициною та практикою медичного застосування. Державний формуляр відноситься до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.»;

2) у розділі 3:

у пункті 2:

після підпункту 2.19 доповнити пункт новими підпунктами 2.20, 2.21 такого змісту:

«2.20. Вітаміни та мінерали.

2.21. Вакцини та анатоксини.».

У зв’язку з цим підпункти 2.20 – 2.27 вважати відповідно підпунктами 2.22-2.29;

3) доповнити пункт новими підпунктами 2.30, 2.31 такого змісту:

«2.30. Додаток 9. Законодавча база формулярної системи в Україні.

2.31. Додаток 10. Формуляр первинної медичної допомоги.»;

у пункті 4:

після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: «Інформація про комбіновані препарати подається стисло – в назву виносяться всі діючі речовини, далі вказується інформація стосовно торговельної назви, форми випуску, вмісту (кількості) діючих речовин та найменування виробника.»;

підпункт 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8. Визначена добова доза /стандартна добова доза.»;

у підпункті 4.9 слово «торгова» в усіх відмінках замінити словом «торговельна» у відповідних відмінках.

3. Унести до Положення про регіональний формуляр лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1005/17021 (далі – Положення про регіональний формуляр), такі зміни:

1) у тексті Положення про регіональний формуляр слова «управління охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

2) у пункті 10 після слова «оновлення» доповнити словом «, розповсюдження».

4. Унести до Положення про локальний формуляр лікарських засобів закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого Міністерством юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1006/17022 (далі – Положення про локальний формуляр), такі зміни:

1) у тексті Положення про локальний формуляр слова «управління охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

2) підпункт 5.1 пункту 5 викласти у такій редакції:

«5.1. Локальний формуляр розробляється фармакотерапевтичною комісією закладу охорони здоров’я на основі Державного та регіонального формулярів лікарських засобів, уніфікованих та локальних протоколів медичної допомоги (за наявності останніх).»;

3) у підпункті 6.6 пункту 6 після слова «Положення» доповнити словами «як правило, із застосуванням АВС/VEN – аналізу»;

4) у пункті 9 після слова «Перегляд» доповнити словами «оновлення та розповсюдження серед лікарів закладів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя».

5. Унести до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1007/17023 (далі – Положення про Центральний формулярний комітет), такі зміни:

1) у тексті Положення про Центральний формулярний комітет:

слова «управління охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

слова «ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України» в усіх відмінках замінити словами «ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у відповідних відмінках;

2) у розділі 1:

пункт 1 після слів «при МОЗ України» доповнити словами «та функціонує»;

підпункт 2.1 пункту 2 викласти у такій редакції:

«2.1. Створення та вдосконалення методології перегляду й оновлення Державного формуляра лікарських засобів (далі – Державний формуляр).»;

3) у розділі 2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Подання до МОЗ України пропозицій щодо змісту, структури, критеріїв оцінки лікарських засобів стосовно рекомендації їх для включення (виключення) до (з) Державного формуляра.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«6. Участь у тиражуванні та розповсюдженні Державного формуляра.»;

4) у розділі 3:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Склад Центрального формулярного комітету затверджується наказом МОЗ України. У своїй роботі Центральний формулярний комітет підзвітний заступнику Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Центральний формулярний комітет очолює президія Центрального формулярного комітету (далі – Президія), поточну діяльність координує голова Центрального формулярного комітету (далі – Голова).»;

у пункті 4 слова «Організація роботи» замінити словами «Поточна діяльність»;

у пункті 5 слова та цифру «а засідання Президії – не рідше 1 разу на квартал» виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У засіданнях Центрального формулярного комітету можуть брати участь головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, провідні фахівці науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ України та Академії медичних наук України, що запрошені з ініціативи Центрального формулярного комітету, інші фахівці галузі охорони здоров’я. Запрошені беруть участі в голосуванні з правом дорадчого голосу.»;

у пункті 8 друге речення виключити;

у пункті 10 слова «планування роботи» замінити словами «керівництво роботою».

6. Унести до Положення про формулярні комітети Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1008/17024 (далі – Положення про регіональні формулярні комітети), такі зміни:

1) у заголовку та тексті Положення про регіональні формулярні комітети слова «управління охорони здоров’я» у всіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

2) у тексті Положення про регіональні формулярні комітети слова «ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України» в усіх відмінках замінити словами «ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у відповідних відмінках;

3) підпункт 9.2 пункту 9 розділу 3 викласти в такій редакції:

«9.2. Комітет зобов’язаний щороку надавати Центральному формулярному комітету звіт за формою, що додається, та за вимогою документи, визначені у підпункті 9.1 пункту 9 цього розділу.»;

4) доповнити Положення про регіональні формулярні комітети новим додатком, що додається.

7. Унести до Положення про фармакотерапевтичну комісію закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1009/17025 (далі – Положення про фармакотерапевтичну комісію), такі зміни:

1) у тексті Положення про фармакотерапевтичну комісію слова «управління охорони здоров’я» у всіх відмінках замінити відповідно словами «структурні підрозділи з питань охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

2) у пункті 1 розділу 1 після слів «форми власності» доповнити словами «, який надає вторинну або третинну медичну допомогу»;

3) у розділі 2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Розробка локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров’я на основі Державного формуляра та відповідного регіонального формуляра лікарських засобів, уніфікованих та локальних протоколів медичної допомоги (за наявності останніх).»;

у пункті 5 після слів «на основі» доповнити словами «Державного формуляра та»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Перегляд, оновлення та розповсюдження серед лікарів закладів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров’я в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.»;

4) пункт 9 розділу 3 викласти в такій редакції:

«9. Комісія надає всі необхідні матеріали з використання лікарських засобів у закладі охорони здоров’я та щодо результатів своєї діяльності на запити МОЗ України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідного регіонального формулярного комітету Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інформацію щодо визначення (оцінки) індикаторів моніторингу формулярної системи з раціонального використання лікарських засобів.».

Заступник начальника Управління фармацевтичної діяльності – начальник відділу з питань обігу лікарських засобів Я. Толкачова

Додаток 3

до Методики створення

формулярів лікарських засобів

(підпункт 5.5 пункту 5)

ЗАЯВА

щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра лікарських засобів

Ця частина заяви заповнюється Центральним формулярним комітетом МОЗ України

Дата одержання заяви: Дата запиту інформації, необхідної для прийняття заяви до розгляду: Дата запиту додаткової інформації: Підстава для відмови в розгляді заяви: так                                 ні Якщо «так», укажіть дату:
Дата прийняття заяви до розгляду: Дата початку процедури: Дата одержання додаткової/зміненої інформації: Позитивний висновок/схвалення: так                                ні Якщо «так», укажіть дату:
Реєстраційний номер, наданий Центральним формулярним комітетом МОЗ України

 

Ця частина заяви заповнюється Заявником

ПАСПОРТНА ЧАСТИНА

Торговельна назва лікарського засобу _______________________________ Фармакотерапевтична група (використовуйте діючий код АТС): Код АТС ____________  Група _______________________________________ Діюча(і) речовина(и)* ________________________________________________________

                                                          (для комбінованих лікарських засобів вказати всі діючі речовини)

* Діюча речовина повинна бути названа українською та англійською мовами за рекомендованими міжнародними непатентованими назвами відповідно до форми солі або гідрату (якщо існує).

Сила(и) дії (дозування) _______________________________

Лікарська форма та упаковка _________________________

Виробник Реєстраційний статус:

номер посвідчення _____________________________________

термін дії посвідчення __________________________________

дата першої реєстрації в Україні __________________________

1. Загальні пункти заяви

1.1. Заявлений лікарський засіб є:

– оригінальним                 – генеричним

Для генеричних лікарських засобів додатково надати таку інформацію про референтний препарат (за наявності в розпорядженні заявника):

 • найменування лікарського засобу, сила дії, лікарська форма;
 • власник реєстраційного посвідчення;
 • номер(и) реєстраційного(их) посвідчення(нь), а також про препарат, що використовувався у дослідженнях на біоеквівалентність (якщо такі проводилися та за наявності в розпорядженні заявника):
 • найменування лікарського засобу, сила дії, лікарська форма;
 • власник реєстраційного посвідчення;
 • номер(и) реєстраційного(их) посвідчення(нь).

1.2. Інформація про виробника:

 • найменування;
 • країна;
 • а наявності в розпорядженні заявника сертифіката з Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practic – далі  GMP) додати копію документа.

1.3. Інформація про заявника, що подає Заяву:

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

Прізвище, ім’я, по батькові Найменування
Місце роботи, посада Країна
Контакти Адреса місцезнаходження
Наявність фінансових або інших інтересів щодо заявленого лікарського засобу Контактна особа

Вказати повноваження відносно заявленого лікарського засобу

1.4. Правовий статус лікарського засобу:

рецептурний відпуск (також вказати категорію відпуску); ¨
безрецептурний відпуск ¨

1.5. Показання для медичного застосування: __________________________________________________________________________ 1.6. Шлях(и) введення (використовуйте діючий список стандартних термінів – ДФУ або Європейської Фармакопеї): _____________________________________________________________________________

1.7. Тип лікарського засобу:

заявлений лікарський засіб містить активну субстанцію:
хімічного походження

¨

біологічного/біотехнологічного походження

¨

цей лікарський засіб є:
1) лікарським засобом, призначеним для генної терапії

¨

2) радіофармацевтичним лікарськими засобом

¨

3) імунологічним лікарським засобом

¨

4) лікарським засобом рослинного походження

¨

5) гомеопатичним лікарським засобом

¨

6) іншим типом лікарського засобу (якщо «так», уточніть яким):

¨

2. Спеціальні пункти заяви

2.1. Вказати розділ та пункт чинної версії Державного формуляра лікарських засобів, до яких пропонується включення заявленого препарату (до кожного розділу надавати окрему заяву та необхідні матеріали): _____________________________________________________________________________

2.2. Аргументи щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра (відповідно до Методики створення формулярів лікарських засобів, затвердженої наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019): 2.2.1. Наявність інформації щодо застосування заявленого лікарського засобу в третинних інформаційних джерелах*: міжнародні клінічні настанови – інформація щодо клінічної та, бажано, економічної ефективності застосування лікарського засобу при певній патології:

_____________________________________________________________________________

формуляр ВООЗ (вказати, який саме): _____________________________________________________________________________

формуляри лікарських засобів інших країн, що розроблені відповідно до принципів доказової медицини (вказати, які саме):

_____________________________________________________________________________

медико-технічні документи, що затверджені наказами МОЗ України (клінічні настанови, медичні стандарти, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги тощо) (вказати, які саме):

_____________________________________________________________________________

наявність у Національному переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333:

_____________________________________________________________________________

2.2.2. Наявність інформації щодо застосування заявленого лікарського засобу в первинних та вторинних інформаційних джерелах (вказати повні бібліографічні дані): мета-аналізи та систематичні огляди: _____________________________________________________________________________

рандомізовані контрольовані дослідження:

_____________________________________________________________________________

когортні дослідження:

_____________________________________________________________________________

дослідження «випадок – контроль»:

_____________________________________________________________________________

діагностичні дослідження:

_____________________________________________________________________________

економічні дослідження: * За відсутності жодних відомостей щодо пункту 2.2 Заява до розгляду не приймається.

Від імені заявника:

____________________________________

                                  (підпис)

_____________________________________

                           (ім’я та прізвище)

_____________________________________

                               (посада)

_____________________________________

                                   (дата)

Додаток 4

до Методики створення формулярів

лікарських засобів

(підпункт 14.10 пункту 14)

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

в рубриці «Торговельна назва»

Торговельна назва:

Торговельна назва

Виробник/ країна

Форма випуску

Дозування

Кількість в упаковці

Ціна DDD, грн

Ціна DDD, у.о.

Форма № 137/0

Додаток

до Положення про формулярні комітети

Міністерства охорони здоров’я

Автономної Республіки Крим,

структурних підрозділів з питань

охорони здоров’я обласних, Київської

та Севастопольської міських державних

адміністрацій

(підпункт 9.2 пункту 9)

ЗВІТ

регіонального формулярного комітету ____________________

про стан впровадження формулярної системи в закладах охорони здоров’я

_____________________________ області у 20 ­ -20 ­ рр.

№ з/п Критерій впровадження Стан виконання
1 Діяльність регіонального формулярного комітету
1.1 Наявність наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про затвердження складу регіонального формулярного комітету
1.2 Наявність у складі формулярного комітету Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій головного спеціаліста відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я за спеціальністю «терапія»
1.3 Наявність затвердженого Положення про регіональний формулярний комітет
1.4 Наявність комунікативного зв’язку з Центральним формулярним комітетом та фармакотерапевтичними комісіями закладів охорони здоров’я
1.5 Забезпечення регіональним формулярним комітетом методологічного супроводу фармакотерапевтичних комісій закладів охорони здоров’я щодо впровадження формулярної системи
2 Інформація щодо регіонального формуляра
2.1 Наявність щорічного плану організаційних заходів із розробки, перегляду та оновлення регіонального формуляра
2.2 Наявність та дотримання процедури відкритого обговорення проекту регіонального формуляра
2.3 Доступність регіонального формуляра для:
2.3.1 лікарів закладів охорони здоров’я регіону
2.3.2 керівників закладів охорони здоров’я регіону
2.4 Наявність процедури регулярного перегляду та оновлення регіонального формуляра
2.5 Наявність та дотримання порядку подання та розгляду заявки на включення лікарських засобів до регіонального формуляра

Індикатори стану впровадження регіонального рівня

Індикатори структури

Код індикатора

Назва індикатора

Стан виконання

ІС 7 Наявність у Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій регіонального формуляра з переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, що розповсюджується в межах адміністративно-територіальної одиниці
ІС 8 Наявність у Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій уповноваженого органу з розробки, перегляду та оновлення регіонального формуляра – регіонального формулярного комітету
ІС 9 Наявність у Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій процедури щорічного оновлення та розповсюдження регіонального формуляра

Індикатори стану впровадження локального рівня (надаються окремо для кожного закладу охорони здоров’я, де проводився моніторинг з розрахунку 5 закладів охорони здоров’я з кожного регіону щороку)

Код індикатора

Назва індикатора

Стан виконання

Індикатори структури
ІС 10 Наявність у кожному закладі охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя локального формуляра з переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, що розповсюджується серед лікарів закладу
ІС 11 Наявність у кожному закладі охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя уповноваженого органу з розробки, перегляду та оновлення локального формуляра – фармакотерапевтичної комісії
ІС 12 Наявність у кожному закладі охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя процедури щорічного оновлення та розповсюдження локального формуляра
ІС 13 Наявність уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
ІС 14 Наявність локальних протоколів медичної допомоги у кожному закладі охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Індикатори процесу*
ІП 4 Кількість лікарів, які мають прямий доступ до Державного формуляра, від загальної кількості лікарів, які призначають лікарські засоби
ІП 5 Кількість лікарів, які мають прямий доступ до регіонального формуляра, від загальної кількості лікарів, які призначають лікарські засоби
ІП 6 Кількість лікарів, які мають прямий доступ до локального формуляра, від загальної кількості лікарів, які призначають лікарські засоби
Індикатори результату
ІР 1 Середня кількість лікарських засобів, що призначаються одному хворому на курс фармакотерапії
ІР 2 Кількість призначень амбулаторним хворим, що містять хоча б одну ін’єкцію, від загальної кількості перевірених призначень

__________ * При розрахунку ІП слід оперувати такими даними:

 • кількість лікарів, які призначають лікарські засоби на території адміністративно-територіальної одиниці;
 • кількість примірників Державного формуляра, отриманих централізовано;
 • тираж паперової версії регіонального формуляра;
 • тираж паперової версії локального формуляра;
 • дані щодо комп’ютерного оснащення закладів охорони здоров’я;
 • індикатори моніторингу формулярної системи, зібрані на рівні закладів охорони здоров’я, де проводився моніторинг, надавати за 3 останніх роки.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті