Положення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров’я України

29 Січня 2016 11:59 Поділитися

СХВАЛЕНО
Рішенням Громадської Ради при
Міністерстві охорони здоров’я України
Протокол № 2
від «7» липня 2015 року
Голова Громадської Ради ____________ М. Іонов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр охорони здоров’я України
_______ О. Квіташвілі
«13» листопада 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров’я України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Громадська Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом налагодження системного діалогу між Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) та інститутами громадянського суспільства (далі — ІГС).

2. Положення про Громадську раду при МОЗ України (далі — Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов’язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради при МОЗ України.

Положення про Громадську раду, а також зміни та доповнення до нього розробляються Громадською радою, схвалюються на її засіданні та затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та практикою Європейського суду з прав людини, рекомендаціями ВООЗ, а також цим Положенням, Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.

4. Громадська рада здійснює свою діяльність, визнаючи людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю і спираючись на принципи поваги до прав людини та верховенства права.

Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, активної співпраці із засобами масової інформації.

5. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі — Регламент), який затверджується на її засіданні.

Розділ ІI. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Метою Громадської ради є сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я для забезпечення конституційних прав людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, розвитку системи охорони здоров’я України та впровадження європейських стандартів в охороні здоров’я.

2. Для досягнення зазначеної мети Громадська рада реалізує такі основні завдання:

1) забезпечує умови для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) створює сприятливі умови для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні;

3) здійснює громадський контроль за діяльністю МОЗ України;

4) сприяє врахуванню МОЗ України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

5) налагоджує системний публічний діалог та ефективну взаємодію МОЗ України з громадськістю на засадах доброго партнерства;

6) організовує якісну взаємодію з громадськими радами при інших центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та територіальних і міжрегіональних органах МОЗ України;

7) сприяє формуванню культури здорового способу життя.

Розділ IІІ. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до своїх завдань:

1) розробляє та подає МОЗ України пропозиції до щорічного плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства;

2) формує та подає МОЗ України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо організації консультацій, не передбачених таким планом;

3) розробляє та подає МОЗ України пропозиції до плану взаємодії Громадської ради з МОЗ України, її структурними підрозділами, іншими установами;

4) формує та подає МОЗ України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції, удосконалення роботи МОЗ України тощо;

5) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, діяльності МОЗ України, документів, подій, ситуацій тощо;

6) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

7) бере участь у формуванні та здійсненні державної регуляторної політики в системі охорони здоров’я;

8) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб;

9) збирає, узагальнює та подає до МОЗ України інформацію про пропозиції ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

10) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань медичної галузі;

11) ініціює розгляд питань з удосконалення організації системи охорони здоров’я, поліпшення надання медичної допомоги, оптимізації структури та функцій МОЗ України та закладів охорони здоров’я;

12) забезпечує громадський контроль за дотриманням принципів законності, прав пацієнтів і медичних працівників, етичних норм у діяльності органів і закладів охорони здоров’я;

13) сприяє формуванню свідомого ставлення населення, громадянського суспільства та держави до питань збереження та поліпшення здоров’я, профілактики захворювань;

14) підтримує розвиток та організацію обміну міжнародним досвідом з питань охорони здоров’я, діяльності громадських медичних організацій та їх взаємодії з органами влади;

15) розробляє та подає пропозиції щодо адаптації законодавства України з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров’я до законодавства Європейського Союзу та світових стандартів;

16) здійснює методичне керівництво та надання консультативної допомоги громадським (наглядовим) радам при інших органах і закладах охорони здоров’я;

17) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2. Громадська рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі, задля досягнення мети Громадської ради та виконання взятих на себе завдань.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадські ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від МОЗ України, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від МОЗ України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з відповідними установами та організаціями, у триденний строк після початку таких консультацій, а також отримувати інші документи, необхідні для здійснення діяльності Громадської ради та виконання її мети;

6) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ІГС, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

7) розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

8) отримувати від МОЗ України інформацію про заходи (наради, засідання колегій тощо), що проводяться МОЗ України та його структурними підрозділами; делегувати представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться МОЗ України та його структурними підрозділами;

9) брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони здоров’я в Україні;

10) подавати до МОЗ України пропозиції щодо заохочення представників ІГС та окремих громадян за їх внесок у розвиток охорони здоров’я України, захисту прав і свобод громадян, пацієнтів та медичних працівників тощо;

11) приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до Положення та Регламенту;

12) розглядати інші питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування і розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.

2. Громадська рада зобов’язана:

1) вживати заходів для якнайкращого забезпечення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами через співпрацю з МОЗ України у сфері, що належить до його компетенції;

2) здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості, прозорості та публічності;

3) при здійсненні своєї діяльності додержуватися чинного законодавства України, норм суспільної моралі та етики.

Розділ V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Член Громадської ради працює в ній на громадських засадах.

2. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Громадської ради;

2) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції;

3) брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

4) брати участь у роботі одного з комітетів з правом голосу;

5) бути присутніми на засіданні інших комітетів, висловлювати свою думку, з правом дорадчого голосу;

6) брати участь у роботі тимчасових органів Громадської ради з правом голосу;

7) обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ній;

8) інформувати Громадську раду про свою діяльність;

9) вносити питання до порядку денного засідання Громадської ради;

10) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

11) оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів;

12) отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено МОЗ України;

13) вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

3. Член Громадської ради зобов’язаний:

1) мати активну творчу громадянську позицію, ефективно та активно брати участь у діяльності Громадської ради;

2) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

3) брати участь у засіданнях Громадської ради; не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

4) брати активну участь у роботі та бути постійним членом одного з комітетів Громадської ради;

5) узгоджувати з засіданням Громадської ради або керівництвом, секретаріатом, свої дії, що вчиняються від імені Громадської ради, та отримувати від керівництва та засідань повноваження на виконання зазначених дій;

6) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради та доручення її Голови і керівних органів;

7) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

8) у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс, — негайно повідомити про це Громадську раду в особі її Голови у письмовій формі;

9) дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській раді;

10) утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її діловій репутації;

11) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та МОЗ України, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, ІГС тощо.

4. Член Громадської ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

Розділ VІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, а саме: громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю МОЗ України, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені ІГС.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб. Зазначене не поширюється на кількісний склад Громадської ради, сформованої до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

4. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5. Для формування складу Громадської ради МОЗ України не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю ІГС (далі — ініціативна група).

Якщо повноваження утвореної при МОЗ України Громадської ради не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється МОЗ України не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники ІГС, які не представлені у складі Громадської ради, представники МОЗ України.

Персональний склад ініціативної групи МОЗ України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

6. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів МОЗ України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

8. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам цього Положення;
 • неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений п. 7 цього Розділу;
 • невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 1 цього Розділу;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування ІГС, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з МОЗ України, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб.

9. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради.

10. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до МОЗ України.

МОЗ України оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

11. МОЗ України на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням МОЗ України на підставі протоколу засідання Громадської ради. МОЗ України оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

12. Дія Положення цього Розділу не поширюється на відносини щодо формування Громадської ради, що виникли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 та від 26 листопада 2014 р. № 688).

Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

1. Членство в Громадській раді припиняється у разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без документально підтверджених поважних причин (більш ніж два рази поспіль);

2) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3) скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

6) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

7) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

8) смерті члена Громадської ради.

2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Розділ VІІI. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради не може очолювати інші громадські ради, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради або його заступниками не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови Громадської ради та його заступників становить два роки.

Повноваження Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, про припинення його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі припинення повноважень Голови Громадської ради до обрання нового Голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник Голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

У разі дострокового припинення повноважень Голови Громадської ради наступний Голова Громадської ради обирається на черговому засіданні Громадської ради.

2. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та її Правління;
 • головує на засіданнях Громадської ради та її Правління;
 • підписує протоколи засідань Громадської ради та її Правління;
 • вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • подає за своїм підписом до МОЗ України усі прийняті Громадською радою рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України;
 • представляє Громадську раду у відносинах з органами влади, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;
 • бере участь у засіданнях Колегії МОЗ України;
 • доповідає про клопотання на прийомі у Міністра охорони здоров’я України, інших посадових осіб МОЗ України;
 • вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської ради, які не заборонені законом і не супере­чать суспільній моралі та етиці.

У разі відсутності Голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин його повноваження за розпорядженням Голови Громадської ради виконує один із його заступників.

3. Заступник Голови Громадської ради:

 • забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи Громадської ради;
 • контролює та координує роботу закріплених за ним комітетів (комісій, експертних, робочих груп тощо) Громадської ради;
 • контролює виконання плану роботи Громадської ради;
 • вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
 • організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямів роботи Громадської ради;
 • спільно з Головою та іншими відповідальними особами Громадської ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;
 • вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою;
 • за відсутності Голови, за його дорученням, організовує діяльність Громадської ради.

4. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган — Секретаріат, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

5. Секретаріат Громадської ради складається з Голови Секретаріату (відповідальний секретар) та 2 (двох) або більше членів Секретаріату.

6. Секретаріат Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує поточну діяльність Громадської ради;
 • забезпечує ведення протоколів засідань Громадської ради та її Правління;
 • забезпечує здійснення діловодства в Громадській раді;
 • здійснює підрахунок голосів на засіданнях;
 • організовує розгляд звернень громадян;
 • виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

7. Голова Секретаріату:

 • за дорученням Голови Громадської ради забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами МОЗ України щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської ради;
 • організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань Громадської ради та її Правління;
 • веде та підписує протоколи засідань Громадської ради та її Правління;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

8. Строк повноважень Секретаріату Громадської ради становить два роки.

9. З метою налагодження ефективної роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямами діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи Громадської Ради — комітети з числа членів Громадської ради. Кількість комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

10. Кількісний склад комітету не може бути меншим ніж 5 (п’ять) членів зі складу Громадської ради.

11. Персональний склад кожного комітету визначається самими членами Громадської ради з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради та оприлюднюється на її засіданні. Кожен член Громадської ради може бути постійним членом не більше ніж одного комітету. Засідання комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради, плану роботи відповідного комітету та по мірі необхідності, але не рідше двох разів на квартал. Залучені до складу комітетів інші члени Громадської ради та особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комітетів правом дорадчого голосу. Обмежень щодо участі члена Громадської ради в діяльності декількох постійних чи тимчасових робочих органів немає.

12. У разі якщо існування комітету виявиться недоцільним, такий комітет може бути ліквідований рішенням Громадської ради із дотриманням процедури, передбаченої цим Положенням та Регламентом Громадської ради при МОЗ України.

13. Комітет очолює голова, який обирається на першому засіданні відповідного комітету з числа членів комітету.

14. Голова комітету:

 • здійснює організацію і планування діяльності комітету;
 • здійснює організацію документообігу в комітеті та протокольне оформлення його рішень;
 • може ініціювати утворення спільної робочої групи за участю представників інших комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і завдань;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання покладених на комітет завдань.

15. Строк повноважень комітету та її голови відповідає строку повноважень керівних та робочих органів Громадської ради.

16. У період між засіданнями Громадської ради колегіальним керівним органом Громадської ради є Правління Громадської ради (надалі — Правління). Правління утворюється для вирішення поточних та невідкладних питань організації та координації роботи Громадської ради.

17. До складу Правління за посадами входять Голова та заступники Голови Громадської ради, Голова Секретаріату, голови комітетів. Інші особи можуть входити до складу Правління лише за рішенням Громадської ради.

18. Правління, відповідно до покладених на нього завдань:

 • вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до її виключної компетенції;
 • забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;
 • розглядає висновки, звіти та звернення голів постійних комісій та тимчасових органів Громадської ради;
 • визначає та делегує осіб, які можуть представляти Громадську раду у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями тощо при розгляді та вирішенні конкретних питань;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на Правління завдань.

19. Засідання Правління скликаються Головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що Секретаріатом оголошується не пізніше ніж за дві доби, а за згодою членів Правління — раніше вказаного терміну.

Розділ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада та комітети Громадської ради провадять свою діяльність відповідно до затверджених ними планів і напрямів роботи.

2. Основною формою роботи всієї Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою Громадської ради, Міністром охорони здоров’я України або за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОЗ України.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Міністр охорони здоров’я України, його заступник або інший уповноважений представник МОЗ України.

На запрошення Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

3. У разі неможливості члена Громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням, посвідченим печаткою ІГС (у разі наявності).

4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито та шляхом письмового провадження.

5. Рішення Громадської ради, Правління, постійних і тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників МОЗ України в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

У разі, якщо склад Громадської ради сформований пізніше ніж в I кварталі, Громадська рада якнайшвидше готує план роботи на поточний рік та схвалює його на найближчому засіданні Громадської ради.

7. Рішення Громадської ради оформляється протоколом.

8. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду МОЗ України.

9. Рішення МОЗ України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради, громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте МОЗ України рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ Х. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

 • коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації МОЗ України.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом МОЗ України.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, МОЗ України утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

Розділ ХI. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті МОЗ України в рубриці «Громадська рада».

На офіційному веб-сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб оприлюднюються річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання.

2. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює МОЗ України.

3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються Головою Громадської ради, а за відсутності Голови Громадської ради, за його дорученням, — відповідним заступником Голови Громадської ради.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті