Законопроект «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)»

03 Травня 2017 10:42 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України О.В. Богомолець

Народні депутати України О.В. Богомолець
О.С. Мусій
С.І. Березенко
О.В. Колганова
К.В. Яриніч
А.Ф. Шипко
І.М. Шурма
О.М. Кириченко
С.П. Мельничук
І.В. Сисоєнко
А.В. Шинькович
Т.Д. Бахтеєва
Р.М. Мацола
Є.Ю. Рибчинський
Ю.Р. Мірошниченко
І.М. Констанкевич
О.В. Кужель
О.А. Корчинська
С.Я. Рудик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII було встановлено, що вищий навчальний заклад, що готує фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснює їх післядипломну освіту, та академія, інститут післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, спільно з центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування можуть утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні.

Однак положення Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо науково забезпечення охорони здоров’я, а також щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників не були приведені у відповідність з новим Законом України «Про вищу освіту» у частині створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, університетських клінік та лікарень.

Також залишаються неврегульованими питання використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ де розміщуються клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, що може поставити під загрозу підготовку кадрів для системи охорони здоров’я та проведення наукових досліджень в медицині.

На необхідності врегулювання питання створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти неодноразово наголошували й учасники парламентських слухання «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», які відбулися 22 березня 2017 року за ініціативи Комітету з питань охорони здоров’я.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є врегулювання відносин у сфері створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, а також використання приміщень для розміщення клінічних баз медичної освіти, університетських клінік чи лікарень вищих навчальних закладів на базі наукових установ або закладів охорони здоров’я шляхом внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується статтю 20 та 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я доповнити новими положеннями, якими встановити, що вищі навчальні заклади, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту можуть створювати клінічні бази медичної освіти, університетські клініки чи лікарні на базі наукових установ та закладів охорони здоров’я, з метою проведення наукових досліджень, надання спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення освітнього процесу.

Також пропонується встановити, що клінічні бази медичної освіти, університетські клініки чи лікарні створюються та функціонують на основі договорів про спільну діяльність із закладами охорони здоров’я або науковими установами, а використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази медичної освіти, університетські клініки та лікарні здійснюється на договірних засадах.

Ухвалення законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про вищу освіту», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити стале функціонування клінічних баз медичної освіти, університетських клінік та лікарень, які є основною ланкою підготовки кадрів для системи охорони здоров’я та проведення наукових досліджень в медицині.

Народні депутати України О.В. Богомолець
О.С. Мусій
С.І. Березенко
О.В. Колганова
К.В. Яриніч
А.Ф. Шипко
І.М. Шурма
О.М. Кириченко
С.П. Мельничук
І.В. Сисоєнко
А.В. Шинькович
Т.Д. Бахтеєва
Р.М. Мацола
Є.Ю. Рибчинський
Ю.Р. Мірошниченко
І.М. Констанкевич
О.В. Кужель
О.А. Корчинська
С.Я. Рудик

Проект

від 04.04.2017 р. № 6283

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)»

Верховна Рада України постановляє:

І. До Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19) внести такі зміни:

частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

«Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров’я. Для проведення наукових досліджень та надання спеціалізованої медичної допомоги на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, відповідно до вимог цього Закону можуть створюватися клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні.Дослідження, що проводяться академічними і відомчими науковими установами, навчальними закладами та іншими науковими установами і підрозділами або окремими науковцями, фінансуються на конкурсній основі з державного бюджету, а також за рахунок будь-яких інших джерел фінансування, що не суперечать законодавству.»;

Статтю 75 доповнити частинами третьою, четвертою, п’ятою такого змісту:

«Для забезпечення навчального процесу, а також для проведення наукових досліджень та надання спеціалізованої медичної допомоги, вищі навчальні заклади, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, та академії, інститути післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, можуть створювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки чи лікарні, які є структурними підрозділами (кафедрами, інститутами, клініками, центрами, лабораторіями інше) вищих навчальних закладів, наукових закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників.

Клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, наукових закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, створюються та функціонують на основі відповідних договорів про спільну діяльність із науковими установами, закладами охорони здоров’я. Порядок укладання таких договорів та їх типова форма затверджується Кабінетом Міністрів України.

Використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, здійснюється на договірних засадах.»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров’я Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров’я
Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров’я. Дослідження, що проводяться академічними і відомчими науковими установами, навчальними закладами та іншими науковими установами і підрозділами або окремими науковцями, фінансуються на конкурсній основі з державного бюджету, а також за рахунок будь-яких інших джерел фінансування, що не суперечать законодавству.… Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров’я. Для проведення наукових досліджень та надання спеціалізованої медичної допомоги на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, відповідно до вимог цього Закону можуть створюватися клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні. Дослідження, що проводяться академічними і відомчими науковими установами, навчальними закладами та іншими науковими установами і підрозділами або окремими науковцями, фінансуються на конкурсній основі з державного бюджету, а також за рахунок будь-яких інших джерел фінансування, що не суперечать законодавству.…
Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників…Навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників у встановленому порядку погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників….Навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників у встановленому порядку погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

 

(Відсутній)вищий навчальний заклад, що готує фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснює їх післядипломну освіту, та академія, інститут післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, спільно з центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування можуть утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні Для забезпечення навчального процесу, а також для проведення наукових досліджень та надання спеціалізованої медичної допомоги, вищі навчальні заклади, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, та академії, інститути післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, можуть створювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки чи лікарні, які є структурними підрозділами (кафедрами, інститутами, клініками, центрами, лабораторіями інше) вищих навчальних закладів, наукових закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників.
  Клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, наукових закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, створюються та функціонують на основі відповідних договорів про спільну діяльність із науковими установами, закладами охорони здоров’я. Порядок укладання таких договорів та їх типова форма затверджується Кабінетом Міністрів України.Використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, здійснюється на договірних засадах.
Народні депутати України О.В. Богомолець
О.С. Мусій
С.І. Березенко
О.В. Колганова
К.В. Яриніч
А.Ф. Шипко
І.М. Шурма
О.М. Кириченко
С.П. Мельничук
І.В. Сисоєнко
А.В. Шинькович
Т.Д. Бахтеєва
Р.М. Мацола
Є.Ю. Рибчинський
Ю.Р. Мірошниченко
І.М. Констанкевич
О.В. Кужель
О.А. Корчинська
С.Я. Рудик

 ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)»

від 15.05.2017 р.

У законопроекті пропонується доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я положеннями щодо можливості вищих навчальних закладів, які готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, академій, інститутів післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та університетські лікарні, які є структурними підрозділами (кафедрами, інститутами, клініками, центрами, лабораторіями) вказаних вищих навчальних закладів і наукових установ.

Необхідність прийняття цього законопроекту в пояснювальній записці обґрунтовується, зокрема, тим, що Основи законодавства України про охорону здоров’я (далі – Основи) «не були приведені у відповідність з новим Законом України «Про вищу освіту» у частині створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, університетських клінік та лікарень» (п. 1).

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, висловлює наступні зауваження і пропозиції.

1. На думку Головного управління, чинне законодавство України вже містить достатні правові передумови для вирішення питань, які пов’язані з утворенням і функціонуванням клінічних баз закладів медичної освіти, університетських клінік та університетських лікарень. Зокрема, відповідно до ч. 8 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» вищий навчальний заклад, що готує фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснює їх післядипломну освіту, та академія, інститут післядипломної освіти, що здійснюють післядипломну освіту, спільно з центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування можуть утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та університетські лікарні. Клінічна база закладу медичної освіти, університетська клініка чи університетська лікарня створюються з метою забезпечення освітнього процесу особам, які навчаються у вищому навчальному закладі, підвищення кваліфікації медичних працівників, проведення наукових досліджень, а також надання спеціалізованої медичної допомоги. Порядок утворення і функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, університетських клінік та університетських лікарень визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Зазначене знайшло відображення, зокрема, в Типовому положенні про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), яке затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.07.2015 р. № 408. Відповідно до цього положення університетська клініка є закладом охорони здоров’я, який є лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) (далі – ВНЗ).Університетська клініка утворюється згідно з наказом керівника ВНЗ за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України та центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться ВНЗ (п.п. 1, 2 розділу І).Головною метою діяльності університетської клініки є надання третинної (високоспеціалізованої), вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження нових медичних технологій (п. 1 розділу ІІ).

2. Так само вбачається сумнівною доцільність в ст. 75 Основ регулювати питання щодо використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та університетські лікарні. В абз. 4 п. 1 пояснювальної записки доцільність цього доповнення мотивується тим, що «залишаються неврегульованими питання використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні». Проте, відповідне питання, на думку Головного управління, має вирішуватись на підзаконному рівні відповідними органами виконавчої влади.

У цьому контексті варто звернути увагу на положення п. 1 розділу ІV Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), яким визначено, що майно університетської клініки закріплюється за ВНЗ на правах оперативного управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством України. Майно університетської клініки, що забезпечує основні види її діяльності, не може бути предметом застави.

3. Законопроект має недоліки техніко-юридичного характеру.

Головне управління не вбачає доцільності у доповненні ч. 1 ст. 20 Основ, в якому стисло відтворюється зміст нових частин 3 та 4 ст. 75 Основ. При цьому, слід звернути увагу на некоректний з точки зору законодавчої техніки спосіб внесення цих змін шляхом викладення у новій редакції ч. 1 ст. 20, хоча насправді положення вказаної частини доповнюється одним реченням.

Уточнююче формулювання в назві законопроекту не кореспондується зі змістом останнього, в якому окрім питання «щодо створення клінічних баз», також йдеться про університетські клініки і лікарні.

У змінах до ст. 20 Основ вживається формулювання «університетські клініки чи лікарні», а в змінах до ст. 75 – «університетські клініки та лікарні».

Цілком виправданим було б позначати пунктами зміни, які розміщені в розділі І законопроекту, за аналогією розділу ІІ.

З огляду на вищезазначене, Головне управління не вбачає потреби у прийнятті цього законопроекту.

Керівник Головного управління В. І. Борденюк

Висновок

комітету з питань охорони здоров’я

щодо включення до порядку денного

від 17.05.2017

Скорочений текст: Комітет, за результатами обговорення та керуючись частиною сьомою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, ухвалив рішення щодо доцільності включення законопроекту до порядку денного шостої сесії Восьмого скликання Верховної Ради України (протокол № 62).

Формалізований текст: Включити в порядок денний сесії

Верховна Рада України

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони

від 07.06.2017 р.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо створення клінічних баз, (реєстр. № 6283), поданий народними депутатами України О.В. Богомолець, О.С. Мусієм, С.П. Березенком, О.В. Колгановою, І.М. Констанкевич, С.Я. Рудиком, О.В. Кужель, О.А. Корчинською, Р.М. Мацолою, Є.Ю. Рибчинським, С.П. Мельничуком, А.В. Шиньковичем, А.Ф. Шипком, Т.Д. Бахтеєвою, І.М. Шурмою, І.В. Сисоєнко, Ю.Р. Мірошніченком, О.М. Кириченком (протокол від 07.06.2017 р. № 64).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є врегулювання відносин у сфері створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, а також використання приміщень для розміщення клінічних баз медичної освіти, університетських клінік чи лікарень вищих навчальних закладів на базі наукових установ або закладів охорони здоров’я.

Для досягнення мети пропонується шляхом внесення змін до статей 20 та 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я дозволити закладам охорони здоров’я (у тому числі тим, що належать територіальним громадам) надавати вищим навчальним закладам, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, створювати на своїй базі клінічні бази медичної освіти, університетські клініки чи лікарні з метою проведення наукових досліджень, надання спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення освітнього процесу. При цьому пропонується встановити, що клінічні бази медичної освіти, університетські клініки чи лікарні створюються та функціонують на основі договорів про спільну діяльність із закладами охорони здоров’я або науковими установами, а використання приміщень закладів охорони здоров’я та наукових установ, де розміщуються клінічні бази медичної освіти, університетські клініки та лікарні здійснюється на договірних засадах.

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити стале функціонування клінічних баз медичної освіти, університетських клінік та лікарень, які є основною ланкою підготовки кадрів для системи охорони здоров’я та проведення наукових досліджень в медицині.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, висловлює низку зауважень та, вважаючи що чинне законодавство України містить достатні правові передумови для вирішення питання, які пов’язані з утворенням і функціонуванням клінічних баз закладів медичної освіти, університетських клінік та університетських лікарень, не вбачає потреби у прийнятті цього законопроекту (Висновок від 15.05.2017 р. №16/3-357/6283(113796). Однак Комітет не погоджується з таким висновком та зазначає, що Закон України «Про вищу освіту» регулює діяльність лише вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. Він не врегульовує питання діяльності самих закладів охорони здоров’я, на базі яких розміщуються структурні підрозділи закладів освіти, та використання приміщень комунальних та державних закладів охорони здоров’я, які не є «майном університетських клінік чи університетських лікарень», а є власністю територіальної громади чи держави. Саме тому питання майнових та адміністративних відносин між лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) та комунальним (державним, приватним) закладом охорони здоров’я потребує законодавчого врегулювання і не може бути врегульоване на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

Висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції станом на 07.06.2017 р. не надійшов.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від 18.05.2017 р. № 04-13/8-966 зазначив, що проект Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз), (реєстр. № 6283) матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме витрат, що здійснюватимуться за рахунок та в межах коштів, які щорічно передбачаються у державному та місцевих бюджетах на медичну освіту і науку та забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я).

Міністерство оборони України підтримує законопроект (лист від 13.04.2017 р. № 220/2990).

Враховуючи те, що законопроект спрямований на врегулювання відносин у сфері створення та функціонування клінічних баз закладів медичної освіти, а також використання приміщень для розміщення клінічних баз медичної освіти, університетських клінік чи лікарень вищих навчальних закладів на базі наукових установ або закладів охорони здоров’я, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо створення клінічних баз, (реєстр. № 6283) за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету О.Богомолець.

 Голова комітету О.В.Богомолець

ВИСНОВОК

від 06.09.2017 р.

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо створення клінічних баз)

Реєстр. № 6283 від 04.04.2017 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Богомолець О.В., Мусій О.С. та інші

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду –  Комітет з питань з питань охорони здоров’я

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 6 вересня 2017 року, протокол № 109).

Голова комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Останні новини та статті