Наказ МОЗ України від 27.04.2010 р. № 366

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.04.2010 р. № 366

«Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 06.03.2007 № 110 та визнання таким, що втратив чинність, Наказу МОЗ України від 01.07.2008 № 346»

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921, та наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 № 470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2009 р. за № 740/16756, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 06.03.2007 № 110, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 01.07.2008 № 346 “Про Порядок розгляду скарг учасників процедур державних закупівель”.

3. Постійному тендерному комітету МОЗ України затвердити порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та забезпечити його оприлюднення шляхом розміщення на веб-сайті МОЗ України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мусієнка А. В.

Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МОЗ України від 06.04.2007 №110
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 27.04.2010 № 366)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНИЙ ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

1. Порядок створення та організація діяльності Постійного тендерного комітету Міністерства охорони здоров’я України

1.1. Постійний тендерний комітет Міністерства охорони здоров’я України (далі – тендерний комітет) – група спеціалістів, призначених Міністерством охорони здоров’я України (далі – Міністерство) відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921.

1.2. Метою створення тендерного комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується законодавством, у тому числі Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921, та цим Положенням.

1.4. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються наказом Міністерства.

Членами тендерного комітету є працівники Міністерства в кількості не менше 5 осіб.

1.5. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об’єднань підприємств, їх представники і близькі родичі.

Членами тендерного комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів Міністерства.

Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням голови тендерного комітету та затверджуються наказом Міністерства.

1.6. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерного комітету на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб Міністерства, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

1.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, яким є один із заступників Міністра охорони здоров’я або інша посадова особа, яка призначається відповідним наказом Міністерства. Голова тендерного комітету має право на підписання договорів про закупівлю.

1.8. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

У разі відсутності голови тендерного комітету його обов’язки виконує заступник голови тендерного комітету (якщо призначено кількох заступників голови тендерного комітету, він має визначити серед них виконуючого обов’язки голови тендерного комітету на період своєї відсутності).

За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів Міністерства, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління Міністерства, для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки тендерних пропозицій.

1.9. Для оцінки тендерних пропозицій залучаються постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель, склад яких затверджується відповідними наказами Міністерства. На постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель покладаються обов’язки визначення відповідності тендерних пропозицій учасників процедур закупівель медико-технічним (технічним) вимогам тендерної документації.

1.10. Робоча група з членів тендерного комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою тендерного комітету для розкриття тендерних (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. При розкритті тендерних (цінових) пропозицій складається протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій, який підписують члени робочої групи.

1.11. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

1.12. На засіданнях тендерного комітету підлягають розгляду такі питання:

 • розподіл функцій окремих його робочих груп;
 • планування здійснення процедур закупівель;
 • проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації відповідно до чинного законодавства;
 • розгляд скарг;
 • інші питання відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921.

1.13. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, присутні на засіданні, з урахуванням пункту 1.14 цього Положення.

1.14. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів від кворуму, який становить 2/3 від призначеної кількості членів тендерного комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

2. Головні функції тендерного комітету

Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування здійснення процедур закупівель;
 • вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері закупівель;
 • оприлюднення інформації про здійснення процедур закупівель відповідно до вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921;
 • підготовка, затвердження та надання особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації) документації;
 • надання роз’яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 • визначення необхідності застосування та проведення попередньої кваліфікації;
 • організація приймання, зберігання, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у тендерній документації;
 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у встановленому законодавством порядку;
 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до Міністерства економіки України;
 • сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • здійснення інших функцій, що відповідають меті створення тендерного комітету.

3. Права та обов’язки тендерного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет має право, зокрема:

 • готувати та подавати на затвердження Міністру охорони здоров’я України проекти наказів щодо складу тендерного комітету, внесення до нього змін і з інших питань щодо проведення процедур закупівель;
 • одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • залучати без права голосу у разі потреби до роботи в тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);
 • здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати;
 • визначати переможців процедур закупівель, тендерні пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані.
 • 3.2. Тендерний комітет зобов’язаний, зокрема:
 • від імені Міністерства в межах наданих повноважень та визначених функцій організовувати проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації);
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
 • сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель;
 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

3.3. Голова тендерного комітету:

 • веде засідання тендерного комітету;
 • вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;
 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Міністерства);
 • у разі потреби визначає функції кожного члена тендерного комітету;
 • приймає рішення щодо створення робочих груп тендерного комітету;
 • уносить на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;
 • приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету;
 • пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Міністерства), визначення функцій кожного члена тендерного комітету заносяться до протоколу засідання тендерного комітету.

Рішення голови тендерного комітету щодо створення робочих груп тендерного комітету, заміщення відсутніх членів тендерного комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.

Голова тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови) підписує документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови тендерного комітету (виконуючого обов’язки голови) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Міністерства.

Голова тендерного комітету має право доручити підписувати документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, заступнику (заступникам) голови тендерного комітету.

3.4. Голова, заступник (заступники) голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

3.5. Секретар тендерного комітету призначається головою тендерного комітету (якщо він не призначений відповідним наказом Міністерства). Секретар тендерного комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до пункту 31 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921, та вимог чинного законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, забезпечує дотримання вимог нормативно-правових та інших актів з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Секретар тендерного комітету забезпечує надання особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), тендерної (кваліфікаційної) документації та змін до неї (за наявності) в прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчених підписом голови тендерного комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплених печаткою Міністерства.

3.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на його засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.

3.7. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, визначення переможців процедур закупівель.

3.8. Члени тендерного комітету мають право брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті ним рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, виносити питання на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.

3.9. Члени тендерного комітету зобов’язані додержуватися вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921, та цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати тендерні (цінові) пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.

3.10. Тендерний комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію:

 • подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;
 • яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення).

4. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

Члени тендерного комітету за рішенням Міністра охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання завдань, пов’язаних з організацією процедур закупівель.

Заступник Міністра А.В.Мусієнко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті