Літописи НФаУ: 80 років кафедрі біологічної хімії

11 Квітня 2018 9:15 Поділитися
Кафедра біохімії своїми витоками і своєї історією повністю пов’язана зі становленням та розвитком самого Харківського фармацевтичного інституту, згодом — Національного фармацевтичного університету (НФаУ). Змінювався сам університет — звичайно, змінювалася й кафедра біохімії. Започатковувалася вона малочисленим складом і тільки з роками набула власного виміру, повністю присвятивши свою діяльність науці й викладанню дисциплін, експериментальним і теоретичним пошукам у сучасній проблематиці медицини і фармації, а також опрацюванням нових і новітніх підходів у наукових дослідженнях, що дозволяло постійно зберігати свою активність, відрізнятися власними науковими концепціями тощо. За такий довгий історичний шлях кафедра біохімії завдяки талановитим та відданим викладачам і науковцям постала як потужний, майстерний підрозділ у медико-біо­логічній структурі університету.

Творче обличчя кожної кафедри пов’язане з її співробітниками, які визначають напрями її діяльності, предметне зацікавлення. Переконує в цьому хоча б той факт, що бібліографія наукових праць кафедри біохімії складає понад 800 пуб­лікацій. Окремої подяки за розвиток кафедри біохімії заслуговує доктор біологічних наук, професор Лариса Миколаївна Вороніна, яка очолювала кафедру майже 20 років. Саме завдяки її організаторським здібностям, таланту та мудрості було створено професійний, дружній та працьовитий колектив. А наукові досягнення Лариси Миколаївни під керівництвом професора Валентина Петровича Черних, на той час ректора НФаУ, члена-кореспондента НАН України (зараз він академік НАН України, почесний ректор університету), у вивченні гіпоглікемічної активності глісульфазиду ніколи не будуть забуті, оскільки вони й понині використовуються в практичній медицині.

Колектив кафедри біохімії щиро вдячний академіку В. Черних за мудру політику щодо сучасного розвитку біохімічної науки, за комфорт та всіляку підтримку, спрямовану на прогресивні напрямки розвитку фармацевтичної галузі. Саме за останні роки, за ініціативою і значною підтримкою Валентина Петровича кафедра біохімії відчула нове дихання та наповнилася ентузіазмом. Повністю оновлено матеріально-технічну базу, навчально-методичну літературу, створено науково-дослідну лабораторію, впроваджено сучасні концепції викладання тощо. На кафедрі сформована і постійно збагачується бібліотека допоміжної літератури, доступна для викладачів, молодих вчених та студентства. В останні роки завдяки участі кафедри в міжнародних заходах із проблем сучасної біохімії (симпозіуми, конференції, форуми, відрядження тощо) налагоджуються міжвузівські та міжнародні зв’язки.

Сучасність диктує нам нові підходи щодо відповідного міжнародного рівня науково-дослідної роботи кафедри. Перед нами відкриваються великі перспективи в поглибленому вивченні та впровадженні в життя новітніх наукових напрямів, таких як нанотехнології, біоінженерія, молекулярна біологія, з метою пошуку та розробки сучасних вітчизняних, конкурентоспроможних лікарських засобів.

Колектив кафедри біохімії повний сил і творчого натхнення та гідно зустрічає 80-річний ювілей свого підрозділу. Бажаю успіхів усім нам на науковій та педагогічній ниві. До нових звершень!

Андрій Загайко,
проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ,
завідувач кафедри біологічної хімії 2010-1018 рр.,

доктор біологічних наук, професор

У РОЗРІЗІ ЧАСУ

У 1936 р. за ініціативою члена-кореспондента АН України, доктора біологічних наук, професора Арона Михайловича Утєвського біохімію як самостійний предмет викладання було вперше включено до системи підготовки провізорів (ще на кафед­рі гігієни) і він сам читав цей курс у Харківському фармацевтичному інституті. Безпосередньо кафед­ру біохімії було організовано у 1938 р. Ідеї та концепції професора А.М. Утєвського і результати проведених під його керівництвом експериментальних досліджень у галузі катехоламінів, яким він присвятив більш ніж 50 років свого життя, принесли йому міжнародне визнання і дозволяють назвати його основоположником вітчизняної біохімії катехоламінів.

З 1938 по 1941 р. кафедру біохімії Харківського фармацевтичного інституту очолює професор Л.М. Макаревич-Гальперіна. Починаючи з 1933 р., вона брала активну участь у роботі Всесоюзних та Українських з’їздів фізіологів, біохіміків та фармакологів. Була членом правління Української спілки фізіологів, біохіміків і фармакологів (1930–1952 рр.). Наукова робота кафедри у цей час була присвячена вивченню впливу ефірних масел та їх компонентів на ферментативну активність, а також фізико-хімічних змін білків біологічних рідин і тканин під впливом антималярійних препаратів.

У 1954 р. керівником кафедри біохімії Харківського фармацевтичного інституту стає професор Є.Х. Іваненко. Починаючи з 1953 р., наукова робота на кафедрі біохімії пов’язана з республіканською проблемою «Функціональна біохімія нервової системи», яку очолював академік О.В. Палладін. У 1962 р. відбулося об’єднання кафедр біохімії та фізіології. На чолі об’єднаної кафедри були фізіологи: професор Т.Г. Єфимова, а з 1969 р. — професор Л.Д. Халєєва. Курсом біохімії керувала доцент В.Ф. Десенко. З 1962 по 1977 р. вона була завідувачем курсу біо­хімії при кафедрі анатомії та фізіології Харківського фармацевтичного інституту. Науково-дослідна робота кафедри з 1970 р. проводилася за кількома напрямками, зокрема вивчалися: молекулярні механізми кортико-вісцеральних взаємодій. Під керівництвом ректора Харківського фармацевтичного інституту, професора В.П. Черних цілеспрямовано проводився пошук нових ефективних лікарських засобів для лікування інсулінзалежного (1-го типу) та інсуліннезалежного (2-го типу) цукрового діабету. Протягом 1977–1987 рр. кафедру біохімії очолює професор Н.М. Мадієвська, учениця професора А.М. Утєвського. Основними напрямками діяльності в цей період були: вивчення патогенезу важких і найбільш поширених дерматозів та венеричних захворювань; організація лабораторної служби та консультаційна допомога щодо біохімічних досліджень у лікувальних закладах дермато-венерологічної мережі України; підготовка кадрів вищої кваліфікації за фахом «Дерматологія і венерологія». З 1987 до 1993 рр. колективом кафедри біохімії Харківського фармацевтичного інституту керував О.К. Гулевський. За цикл робіт «Механізм кріопошкодження біомембран» разом з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР одержав премію АН УРСР ім. О.В. Палладіна в галузі біохімії. Він працює у сфері досліджень механізмів кріопошкодження білоксинтезуючого апарату клітин і клітинних мембран. До 1990 р. співробітниками кафед­ри було опубліковано понад 200 наукових праць.

Упродовж 1993–2010 рр. кафедру біологічної хімії очолювала професор Лариса Миколаївна Вороніна. Свій науковий шлях вона починала як асистент кафедри біохімії Харківського зооветеринарного інституту. У 1967 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Динамика белка и нуклеиновых кислот в тканях индеек в связи с возрастом и функциональным состоянием организма». З 1968 р. життя Лариси Миколаївни тісно пов’язане з фармацевтичним інститутом, а згодом — з Національним фармацевтичним університетом, де вона працювала спочатку як асистент (1968–1977 рр.), старший викладач (1977–1981 рр.), доцент (1981–1991 рр.), а у 1991–2000 рр. як завідувач і професор кафедри біохімії. Докторську дисертацію на тему «Біологічна активність та механізми дії деяких сульфопохідних дикарбонових кислот як нового ряду негормональних цукрознижуючих сполук» Л.М. Вороніна захистила у 1993 р.

З 1991 р. по теперішній час кафедра біохімії розташовується в корпусі університету по вул. Куликівській, 12, до цього вона знаходилася в корпусі по вул. Пушкінській, 27. Під керівництвом професора Л.М. Вороніної створено підручник «Біологічна хімія» і навчальний посібник «Керівництво до лабораторних і семінарських занять з біологічної хімії» для студентів фармацевтичних вузів і факультетів російською та українською мовами. За її співавторством опубліковано понад 30 навчально-методичних робіт. Сфера наукових інтересів Л.М. Вороніної — вивчення механізмів дії нових синтетичних та природних сполук, оцінювання безпеки потенційних лікарських препаратів, пошук серед них нових субстанцій, поглиблене вивчення механізмів їх дії. Професор Л.М. Вороніна працює над перспективними науковими напрямками, пов’язаними з актуальною проблемою сучасності — вивченням порушень метаболізму в умовах погіршеної екології в Україні, бере активну участь у дослід­женні лікарських препаратів Глісульфазид, Гліфазин, Ацикловір, Фуравір. За участю професора Л.М. Вороніної колективом кафедри одержано 91 авторське свідоцтво, 6 патентів на винахід. Вона є керівником 3 кандидатських і 1 докторської дисертації; опубліковано понад 200 науково-дослідних робіт.

Основним науковим напрямком роботи кафедри стає біохімічна фармакологія мембран. Під керівництвом Л.М. Вороніної було захищено кандидатські дисертації: І.В. Сенюка на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Фармакологические свойства препаратов из свеклы обыкновенной», 1996 р.; О.І. Набоки на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Фармакологическая активность модифицированных изофлавоноидов и хромонов», 1997 р.; Л.В. Галузінської на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого», 2008 р. Також була захищена докторська дисертація В.М. Кравченко на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну», 2007 р.

Крім того, у цей час були захищені докторські дисертації: А.Л. Загайко на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Роль антиоксидантів природного походження в корекції порушень ліпідного обміну при стресі», 2009 р.; О.І. Набоки на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Аніліди хінолінкарбонових кислот — перспективний клас потенційних коректорів кислотно-лужної рівноваги і водно-електролітного обміну організму», 2009 р.

ФАКТОР ОСОБИСТОСТІ

З 2010 р. по березень 2018-го кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Андрій Леонідович Загайко. До речі, за всю історію існування кафедри він став наймолодшим завідувачем. У 1996 р. закінчив з відзнакою Харківський державний університет за спеціальністю «Біохімія». У 2000 р. після навчання в аспірантурі захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів», працював на кафедрі біологічної хімії в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. З 2002 р. працює в НФаУ асистентом, та з цього ж року — доцентом кафедри біологічної хімії. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Роль антиоксидантів природного походження в корекції порушень ліпідного обміну при стресі» та в 2011 р. одержав звання професора кафедри біологічної хімії.

А.Л. Загайко є автором монографій «Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії» (2007), «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010), «Биологически активные вещества Винограда культурного» (2012); навчальних посібників «Хімічні взаємодії в живій природі» (2000), та співавтором навчально-методичних робіт: «Клінічна біохімія» (2003), «Лабораторні та семінарські заняття з біо­логічної хімії» (2004), «Основы биохимической инженерии» (2004), «Біомолекули — фарм­препарати» (2008), «Функціональна біохімія» (2010), «Biological Chemistry» (2011).

Науково-дослідна робота Андрія Леонідовича базується на дослідженнях біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій, а також застосування сполук з антиоксидантною активністю для їх корекції. А.Л. Загайко є автором 4 монографій, 17 патентів, 3 інформаційних листів, майже 200 статей, близько 120 тез доповідей, 9 навчальних посібників (1 з яких англійською мовою).

Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук: О.В. Файзулліна на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Вивчення гепатозахисної дії сумарного етанольного екстракту з листя Винограду культурного», 2007 р.; Г.Б. Кравченко на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів», 2010 р.; Бакіра Махера Назена на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Експериментальне обґрунтування застосування олії кісточок винограду в якості ранозагоювального засобу», 2010 р.; А.В. Малоштан на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв «Фітовагін», 2015 р.; Т.О. Брюханової на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому», 2016 р.; А.І. Шкапо на здобуття наукового ступеня кандидата біо­логічних наук на тему «Біохімічні механізми дії препаратів, що впливають на харчову поведінку при експериментальному метаболічному синдромі», 2017 р.

Під керівництвом Андрія Леонідовича виконується 3 докторських, 7 кандидатських дисертацій (4 з них — на контрактній основі) та 1 магістерська робота. З 2010 р. він є членом Вченої ради НФаУ та в цей же рік починає виконувати обов’язки заступника головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», а з 2011 р. є членом Спеціалізованої вченої ради НФаУ за спеціальністю «Фармакологія». З 2012 р. стає членом редакційної колегії європейського часопису «Adipobiology». А.Л. Загайко з 2000 р. є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), з 2005 р. — членом європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американської діабетологічної асоціації (ADA), з 2010 р. — членом Європейської ради Фармакологічних товариств (EUFEPS), а з 2012 р. — членом президії Європейського товариства адипобіології й адипофармакології (EUAA). Науково-педагогічна діяльність А.Л. Загайко була відзначена дипломом Харківської обласної державної адміністрації, подяками та почесними грамотами НФаУ. У 2002, 2004, 2006 р. він одержав гранти EASD (European association for the study of diabetes).

БАГАТОВЕКТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На сьогодні на кафедрі біологічної хімії для студентів II-IV курсів викладаються за ліцензійними напрямками та спеціальностями ряд дисциплін: біологічна хімія, загальна біохімія та молекулярна біологія, загальна біохімія, клінічна біохімія, функціональна біохімія, біохімія патологічних процесів, екологічна біохімія.

На кафедрі працюють 14 викладачів, з яких 2 доктори наук (професори А.Л. Загайко та В.М. Кравченко), 12 кандидатів наук (доценти Г.Б. Кравченко, О.А. Красільнікова, В.П. Филимоненко, І.В. Сенюк, Л.В. Галузінська, М.В. Волощенко, К.В. Стрельченко, асистенти Т.О. Брюханова, М.О. Башура, А.В. Малоштан, Бакір Махер Назен, А.І. Шкапо). У підготовці навчального процесу також беруть участь 3 старших лаборанти.

В 2003 р. створено електронний підручник з біологічної хімії, у якому представлено всі теми з дисципліни у вигляді презентацій та наглядного матеріалу. У 2012 р. на сайті університету розміщено навчально-методичні матеріали (календарні плани, лекційний матеріал та ін.) для студентів II-IV курсів денної та заочної (дистанційної) форми навчання російською, українською та англійською мовами. У 2014 р. виданий навчальний посібник «Функціональна біохімія». Цього ж року вийшло національне видання — підручник «Біохімія» для студентів фармацевтичних спеціальностей. Під керівництвом професора А.Л. Загайко співробітниками кафед­ри розроблено робочі зошити для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» російською, українською та англійською мовами.

Студенти мають можливість займатися науковою діяльністю, виконувати дипломні роботи. У їх розпорядженні є бібліотека кафедри, необхідні прилади, сучасне обладнання (спектрофотометри, імуноферментний аналізатор, аналізатор крові та ін.). Протягом більш 20 років (з 1992 р. і понині) для іноземних студентів IV-V курсів на госпрозрахунковій основі викладається практично орієнтований курс «Клінічна біохімія». Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри щороку залучає близько 30 студентів до проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.

Кафедра біологічної хімії НФаУ є опорною з дисципліни «Клінічна біохімія» для спеціальності «Клінічна фармація» та з дисципліни «Загальна біохімія та молекулярна біологія» для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Постійно проводиться експертиза рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах. У навчальному процесі постійно використовується тестовий контроль знань студентів за допомогою комп’ютерних програм. До речі, кафедра біохімії була однією з перших в університеті (з 1998 р.), яка впровадила у навчальний процес комп’ютерне тестування з дисципліни «Біологічна хімія».

Співробітники кафедри регулярно відвідують загальноосвітні заклади м. Харків з метою проведення профорієнтаційної роботи.

Починаючи з 2004 р., на кафедрі щорічно проводяться заняття зі школярами — переможцями районних, обласних та Всеукраїнської олімпіад з біології, також виконуються дослідницькі роботи в рамках Малої академії наук.

З 2010 р. на кафедрі створено навчально-методичну аудиторію для самопідготовки студентів та молодих вчених. Бібліотека кафедри налічує понад 70 підручників, навчально-методичних вказівок, лабораторних практикумів, з яких 15 представлені англійською мовою.

За останній час кафедра виходить на міжнародний рівень науково-дослідницької та навчально-методичної роботи. Так, у 2012 р. А.Л. Загайко на запрошення завідувача кафедри біохімії, доктора Ізабели Моралес відвідав Барселонський університет (Universitat de Barcelona), м. Барселона, Іспанія, для ознайомлення з досвідом викладання біохімії на фармацевтичному факультеті.

Серед закордонних наукових та освітніх організацій, з якими співпрацює кафедра, — Федерація європейських біохімічних товариств (FEBS), європейських асоціацій з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американська діабетологічна асоціація (ADA), Європейська рада фармакологічних товариств (EUFEPS), Європейське товариство адипобіології та адипофармакології (EUAA), Міжнародне товариство вивчення ксенобіотиків (The International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX)).

Закордонні заходи, у яких брали участь співробітники кафедри у 2012 р. — Third International Symposium on «Adipobiology and Adipopharmacology» (25–27 October 2012, Burgas, Bulgaria).

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК

Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць у діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають:

  • вивчення біологічної активності та деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів;
  • вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження;
  • вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синд­ром, діабет, атеросклероз) та пошук шляхів їх корекції;
  • розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів;
  • вивчення гіпоглікемічної активності нових негормональних антидіабетичних препаратів;
  • дослідження біохімічних механізмів розвитку та шляхів корекції метаболічних порушень.

Співробітники кафедри постійно беруть активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, конгресів, з’їздів, конференцій з проблем сучасної медицини і фармації. Кафедра співпрацює з Харківським національним медичним університетом, підприємством «Біолік» (Харків), Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститутом мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України, Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України.

Викладачі кафедри успішно поєднують науково-педагогічну діяльність на кафедрі з роботою в інших структурах НФаУ. Так, професор О.І. Набока з 2004 р. — декан медико-біологічного факультету, бере участь у роботі Спеціалізованої вченої ради; доцент І. В. Сенюк з 2002 р. — заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян, з 2005 р. — заступник відповідального секретаря приймальної комісії з набору іноземних громадян; доцент Л.В. Галузінська — відповідальний секретар «Українського біофармацевтичного журналу».

Викладачі кафедри систематично підвищують свою професійну кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця та інших навчальних та наукових закладах. На кафедрі постійно приділяється велика увага удосконаленню методики викладання, створенню сучасної матеріальної бази для навчання та наукової роботи.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
за матеріалами, люб’язно наданими відділом зв’язків із громадськістю та пресою НФаУ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті