Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект Постанови).

Проект Постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегулювання закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій, підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Проект постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту Постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, тел.: 254-04-11 (e-mail: moz2000677@gmail.com).

 1. Резюме

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект) розроблено з метою спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегулювання закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій, підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) здійснює оплату за надані пацієнтам медичні послуги на підставі договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір).

Протягом 2018–2019 років НСЗУ укладала договори на надання первинної медичної допомоги. На сьогодні 1313 надавачів уклади договори на надання первинної медичної допомоги, з них 1028 комунальних закладів охорони здоров’я, 135 приватних закладів охорони здоров’я та 150 фізичних осіб – підприємців. З наявних в країні комунальних закладів первинної допомоги майже 100% долучилися до змін та перейшли на нову, більш ефективну, модель фінансування – коли гроші йдуть за пацієнтом. Всі робочі місця лікарів у таких надавачів медичних послуг комп’ютеризовані на 92%. Оплата за такими договорами здійснюється відповідно до кількості поданих відповідному надавачу медичних послуг декларацій про вибір лікаря (на сьогодні вже 28 мільйонів громадян обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та подали декларації).

Також з 1 квітня 2019 року у Полтавській області проводиться пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. В рамках цього проекту НСЗУ уклало договори про надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з 56 закладами охорони здоров’я. За такими договорами НСЗУ оплачує надання амбулаторних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за глобальним бюджетом, а послуги стаціонарної допомоги оплачуються за окремий пролікований випадок, ураховуючи ресурси на його лікування відповідно до діагностично-споріднених груп. У 2020 році усі види медичних послуг в Україні мають оплачуватись НСЗУ на підставі договорів. Однак, наразі договір містить положення для закупівлі послуг лише первинної та вторинної медичної допомоги. У зв’язку із чим виникла необхідність врегулювати положення щодо істотних умов договору для інших видів медичних послуг.

У зв’язку із розвитком функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я на сьогоднішній день є можливість внесення більшості інформації для укладення і виконання договору про медичне обслуговування в систему. Це дозволить значно спростити процеси укладення договорів та багаторазового використання інформації в електронній системі охорони здоров’я для різних типів договорів, що потребує відповідних змін у порядок укладення договорів. Крім того, у процесі виконання договорів виникла необхідність уточнити умови подання звітності та оплати, моніторингу та запровадження положень щодо співпраці сторін для удосконалення медичного обслуговування та системи внутрішнього контролю надавачем якості надання медичних послуг за договором для фокусування на інтересах пацієнта та недопущення порушень умов договору. Новий порядок укладення договору про медичне обслуговування населення передбачатиме, що проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій розробляються НСЗУ та погоджуються МОЗ. Тому цим проектом вносяться зміни у відповідні положення про НСЗУ та МОЗ для закріплення за ними відповідних повноважень. З метою дозволити здійснювати попередню оплату послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги даним проектом вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”. Крім того, для приведення законодавства про методику розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» виникла необхідність закріпити повноваження НСЗУ щодо затвердження референтних закладів та використання результатів розрахунків для формування проекту програми медичних гарантій.

З метою забезпечення покриття пацієнтів медичними послугами за програмою медичних гарантій на відповідній території, проектом також пропонується додати консультації з НСЗУ при створенні госпітальних округів.

 1. Суть проекту акта

Проектом пропонується затвердити зміни до:

Проектом вносяться такі ключові зміни:

1) для закупівлі різних видів медичних послуг у порядку укладення договорів передбачаються такі нововведення:

для того, щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли та могли прогнозувати обсяг послуг, що будуть надаватись за договором, а пацієнти могли розраховувати на належний рівень послуг за договором, вводяться нові поняття:

– «умови закупівлі» – вимоги до наявності обладнання, медичного персоналу, умов надання медичних послуг тощо, без яких суб’єкт господарювання не зможе належним чином надавати пацієнтам послуги за програмою медичних гарантій;

– «специфікації» – опис, що саме має надати пацієнту суб’єкт господарювання, щоб отримати оплату від НСЗУ;

– специфікації та умови закупівлі будуть розроблятись НСЗУ та узгоджуватись з МОЗ.

суб’єкти господарювання більше не будуть зобов’язані вносити в заявку детальну інформацію про себе та додавати до неї велику кількість додатків. Натомість буде використовуватись інформація з електронної системи охорони здоров’я, яка має завжди підтримуватись в актуальному стані;

НСЗУ буде зобов’язане публікувати в оголошенні більш детальну інформацію, що стосується майбутніх договорів, зокрема, умови закупівлі та специфікації, строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ. Для того, щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли умови майбутньої співпраці з НСЗУ до оголошення в обов’язковому порядку має додаватись проект додатку до договору для відповідного виду медичних послуг;

суб’єкти господарювання більше не будуть витрачати час на підготовку проекту договору. Натомість проект договору буде готувати НСЗУ (за наявності затвердженого бюджетного призначення);

2) зміни до типової форми договору:

запроваджуються положення з постійної співпраці сторін над удосконаленням медичного обслуговування за договором, зокрема шляхом проведення консультацій, надання надавачу рекомендацій, створення та функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування. За результатами співпраці сторонами договору буде складатись план удосконалення виконання договору;

уточнюється мета моніторингу: допомогти надавачам забезпечити пацієнтів якісними медичними послугами та у разі виявлення перешкод спільно з НСЗУ скласти план заходів з удосконалення медичного за відповідним договором, який після підписання сторонами буде невід’ємною частиною договору;

з метою балансу інтересів сторін договору закріплюються підстави для його проведення за місцем надання послуг та норма про недопущення перешкоджанню процесу медичного обслуговування внаслідок такого моніторингу;

уточнюються строки подачі звітності. Так, якщо надавач не встигне подати звіт до граничного строку, такий звіт підлягатиме подачі та оплаті лише разом зі звітом за наступний звітний період;

тепер при зверненні до надавача медичних послуг пацієнти зможуть бачити, що такий надавач надає послуги за програмою медичних гарантій завдяки інформаційним матеріалам, які мають розміщуватись в місцях надання медичних послуг;

з метою контролю за раціональним використанням бюджетних коштів і недопущенням їх нецільового перевитрачання встановлюються чіткі умови, за дотримання яких медичні послуги будуть оплачені за договором:

– наявність направлення в електронній системі охорони здоров’я (крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається);

– дотримання специфікації;

– внесення в систему підтверджуючої медичної документації;

з метою стимулювання надавачів дотримуватись умов договору вводиться специфічна відповідальність за окремі порушення;

додаток 2 до типової форми договору викладається у новій редакції для врахування можливості закупівлі усіх видів послуг, крім первинної медичної допомоги, що містить гнучкі положення для заповнення умов звітування та оплати надання різних видів медичних послуг;

створюються умови для впровадження системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором.

Новий порядок укладення та форма договору застосовуватиметься до договорів, які укладатимуться на строк з 1 квітня 2020 року, переукладання чинних договорів не вимагається.

3) уточнено порядок затвердження проектів специфікацій та умов закупівель медичних послуг за програмою медичних гарантій;

4) закріплюються повноваження НСЗУ, які необхідні для укладення та виконання договору за програмою медичних гарантій згідно з новим порядком.

5) надається можливість попередньої оплати послуг за договором державним і комунальним закладам охорони здоров’я до 60% суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором;

6) зміни до Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування: уточнюється можливість використання результатів розрахунків за методикою для розрахунку коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги за програмою медичних гарантій та від МОЗ до НСЗУ передається повноваження визначати референтні заклади охорони здоров’я;

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект стосується прав суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, НСЗУ та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

 1. Прогноз впливу

Проект справлятиме вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Аналіз регуляторного впливу додається.

За предметом правового регулювання проект не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проект не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною аудиторською службою України, Державним агентством з питань електронного урядування.

 1. Ризики та обмеження

Проект не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проект не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено для забезпечення виконання пункту 4 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення та частини 7 статті 8 Закону.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

Проект

оприлюднено на сайті МОЗ України

24.10.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 4 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень, частини сьомої статті 8 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Установити, що:

1) Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами, внесеними цією постановою, та Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в редакції, викладеній цією постановою, застосовується до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договори), що укладаються на строк дії з 01 квітня 2020 року;

2) договори, укладені на строк дії до 01 квітня 2020 року не потребують переукладення після набрання чинності цією постановою;

3) заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір з Національною службою здоров’я на визначених в оголошенні умовах, вносять в електронну систему охорони здоров’я інформацію про медичне обладнання за наявності технічної можливості в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

4) вимога щодо функціонування системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором, передбачена додатком 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, застосовується з 01 серпня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від_____ №___

ЗМІНИ,

що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 1. Назву постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” № 410 від 25 квітня 2018 р. (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) викласти у такій редакції:

“Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.

2. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” № 410 від 25 квітня 2018 р. (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) викласти у новій редакції:

“до створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.”;

3. Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570, 2019 р., № 20, ст. 682), викласти у такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 квітня 2018 р. № 410

(у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

№ __від __)

ПОРЯДОК

укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір) з НСЗУ відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.
 2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності або фізичними особами – підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – суб’єкти господарювання).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, інших законодавчих актах України.
 4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі – система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Розробка та погодження специфікацій та умов закупівлі до договору

 1. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального охоплення населення медичним обслуговуванням НСЗУ розробляє проекти документів щодо медичної послуги або груп послуг, які надаватимуться за договором:

опису медичних послуг чи груп послуг, у тому числі, за необхідності, їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі – специфікація);

умов щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання послуг підрядників та умов надання відповідних медичних послуг чи груп послуг тощо (далі – умови закупівлі).

Під час підготовки цих проектів документів НСЗУ може залучати медичних спеціалістів та інших фахівців у відповідних сферах. Отримані рекомендації до проектів документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСЗУ для проведення консультацій з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

 1. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження до МОЗ.

Уповноважена особа МОЗ розглядає подані НСЗУ умови закупівлі та специфікації та протягом десяти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ погоджує їх або за необхідності надає пропозиції до них.

У разі надання МОЗ пропозицій НСЗУ доопрацьовує умови закупівлі та/або специфікації з урахуванням пропозицій та повторно надсилає МОЗ на погодження. Уповноважена особа МОЗ затверджує доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ.

У разі, коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ при формуванні оголошень про укладення

договору на надання окремих медичних послуг чи груп послуг (далі – оголошення) та проекту договору.

 1. Внесення змін до умов закупівлі та специфікацій здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5–6 цього Порядку.
 2. Умови закупівлі та специфікації застосовуються при формуванні оголошень та проекту договору в поточному та наступних періодах до затвердження нових умов закупівлі та специфікацій або виключення відповідних медичних послуг з програми медичних гарантій.
 3. Умови закупівлі та специфікації включаються до відповідних договорів та є їх невід’ємною частиною.

Порядок укладення договору

 1. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг чи груп послуг, в якому зазначаються:

1) умови закупівлі медичних послуг чи груп послуг за договором та їх специфікації, і за необхідності територія, на якій мають надаватись послуги;

2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві про укладення договору (далі – заява) та внесена до електронної системи охорони здоров’я (далі – система), перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 14 цього Порядку (далі разом – пропозиція);

3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ;

4) можливість залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини послуг за договором.

До оголошення додається проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг чи груп послуг.

 1. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до дати подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації щодо:

1) суб’єкта господарювання, його місць надання медичних послуг та медичного обладнання, зазначеного в оголошенні;

2) суб’єктів господарювання, які будуть залучені ним до виконання договору;

3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити отримання уповноваженими особами та медичними працівниками, які будуть залучені до укладення або виконання договору, кваліфікованого електронного підпису, що має містити інформацію про суб’єкта господарювання та посаду і повноваження особи (далі – електронний підпис).

 1. У разі, якщо після подання пропозиції інформація, зазначена в пункті 11 цього Порядку, змінюється, суб’єкт господарювання повинен в той же день внести відповідні зміни до системи.
 2. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ пропозицію, яка складається із заяви, доданих до неї документів та інформації в системі, визначеної в пункті 11 цього Порядку (з урахуванням її оновлень відповідно до пункту 12 цього Порядку).
 3. Пропозиція в тому числі має містити такі документи в електронній формі:

сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

 1. Датою подачі пропозиції є дата подання заяви із усіма документами за умови внесення в систему всієї інформації, зазначеної в оголошенні.
 2. Подаючи пропозицію, суб’єкт господарювання підтверджує відповідність умовам закупівлі та спроможність надавати медичні послуги згідно зі специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку.
 3. У разі виявлення у поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків, суб’єкт господарювання має право подати нову пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні.
 4. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.
 5. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні:

1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, на відповідність умовам оголошення;

2) проводить за необхідності переговори з суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам оголошення, для забезпечення універсального охоплення та доступності медичного обслуговування для пацієнтів;

3) у разі відсутності встановленого у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам оголошення, повідомлення про намір укласти з ним договір;

4) після встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій формує проект договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умови закупівлі відповідних видів медичних послуг, та за необхідності іншими додатками, накладає електронний підпис та електронну печатку і надсилає проект договору суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам оголошення.

Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір зі встановленим строком відповіді (далі – оферта). Такий строк становить десять календарних днів з дати підписання оферти уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договір протягом встановленого строку така оферта втрачає свою силу.

 1. У разі невідповідності пропозиції визначеним в оголошенні умовам, або наявності в пропозиції недостовірної чи неповної інформації, НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про необхідність виправити помилки або подати необхідну інформацію та документи (далі – повідомлення про виправлення помилок). Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ відповідного повідомлення про виправлення помилок.

Пропозиції з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного в цьому пункті строку, не розглядаються.

 1. У разі відсутності пропозицій, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ за необхідності переглядає специфікації та умови закупівлі, відповідно до пункту 7 цього Порядку, та розміщує повторне оголошення.
 2. Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі, та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією.
 3. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачене договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ.
 4. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

Порядок внесення змін та припинення дії договору

 1. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.
 2. Проект договору щодо внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження.
 3. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 4. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

 1. У Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджену постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570, 2019 р., № 20, ст. 682) внести такі зміни:

1) у пункті 1 слова “залучена особа” замінити на “підрядник”;

2) у пунктах 2, 4, 9, 10 та 22 слова і цифри “1 і 2” виключити;

3) у пункті 3 після слова “надавачем” додати словосполучення “або його підрядниками”;

4) пункт 6 доповнити словами “та медичного обслуговування пацієнтів згідно законодавства.”;

5) у пункті 7:

слова “залученою особою” замінити на слово “підрядником”;

абзац другий викласти у такій редакції “Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – система), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 та інших законодавчих актах.”;

6) пункти 9 доповнити реченням у такій редакції:

“Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про укладення цього договору, є невід’ємною частиною цього договору.”;

7) у пункті 11 слова “залучених осіб” замінити на слово “підрядників”;

8) у першому реченні пункту 12 слова “залученими особами” замінити на слово “підрядниками”;

9) підпункт 2 пункту 16 після слів “обслуговування населення” доповнити словами “, умовам закупівлі”;

10) у пункті 19:

у підпункті 2 після слів “медичне обслуговування населення” доповнити словами “, умовам закупівлі;”;

у підпункті 3 слова “залученими особами” замінити на слово “підрядниками”;

у підпункті 4 після слів “відповідно до” доповнити словами “специфікацій та”;

у підпункті 7 видалити слова “, в тому числі не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором”;

у підпункті 12 після слів “обслуговування населення” доповнити словами “, умовам закупівлі”;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

“13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, у тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, вносити медичні записи, записи про направлення і рецепти до системи у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації; “;

у підпункті 15:

слова “залучених осіб” замінити на слово “підрядників”;

після слів “до системи” доповнити словами “, та тільки стосовно тих

послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками”;

підпункт 17:

слова “залучених осіб” замінити на слово “підрядників”;

після слів уповноважених осіб доповнити словами “(в тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником)”;

підпункт 18 викласти у такій редакції:

“18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;”;

підпункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються із підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених цим договором.”;

підпункт 22 доповнити словами “, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій;”;

доповнити новими підпунктами 26–29 такого змісту:

“26) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ;

27) проводити внутрішній контроль виконання договору його працівниками та підрядниками відповідно до додатку 3 до договору, вживати заходи з усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 202 договору;

28) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним в системі;

29) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або у чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.”;

9) після пункту 20 доповнити новими пунктами 201 та 202 такого змісту:

“201. Сторони зобов’язуються постійно с пів працювати з метою забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:

1) проведення кожною зі сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення, повнотою та достовірністю інформації у системі, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за цим договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення повних і достовірних даних до системи;

3) проведення надавачем внутрішнього контролю виконання договору;

4) проведення моніторингу;

5) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов договору.

З метою спостереження за організацією надання медичних послуг за договором або вироблення з надавачем спільного плану удосконалення медичного обслуговування за договором замовник має право проводити моніторинг у місці надання медичних послуг за умови, що такі заходи не перешкоджатимуть здійсненню медичного обслуговування, у випадках:

1) отримання інформації про несвоєчасне внесення, або внесення неповної чи недостовірної інформації за договором в систему;

2) отримання інформації про можливі порушення надавачем чи його підрядниками умов договору;

3) отримання від пацієнтів скарг на надав ач а чи його підрядників;

4) неподання або подання не в повному обсязі надавачем документів та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за договором.

202. У разі виявлення можливостей для підвищення якості та доступності медичного обслуговування та іншого удосконалення надання послуг за договором, сторони підготують та узгодять план удосконалення медичного обслуговування за договором (далі – план), який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Надав ач зобов’язаний виконувати такий план у встановлені в ньому строки та інформувати замовника про хід його виконання. Невиконання чи неповне виконання надавачем плану є підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої пунктом 381 цього договору.”;

10) у пункті 21 слова “в якому зазначається” замінити словами “, за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата складання, назва надавача, посади відповідальних осіб з боку надавача та замовника, із зазначенням їх прізвища, ім’я та по батькові, а також перелік та”;

11) після пункту 21 доповнити новим пунктом 211 такого змісту:

“211. Включенню у звіт та оплаті за договором підлягають медичні послуги за таких умов:

1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;

3) до системи внесено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.”;

12) у пункті 23 видалити слова “оригіналами декларацій, поданих надавачеві”;

13) після пункту 23 доповнити новим пунктом 231 такого змісту:

“231. У разі, коли замовник у встановлений строк не подав звіт за звітний період або уточнений звіт із врахованими запереченнями замовника відповідно до пункту 23 цього договору, надавач має право подати такий звіт разом зі звітом за наступний звітний період. У випадку неподання звіту (уточненого звіту) за грудень поточного року у встановлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та не підлягають оплаті.”;

14) після пункту 24 доповнити новим пунктом 241 такого змісту:

“241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний не рідше, ніж раз на квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою наданою замовником, а саме:

1) доходи: оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки: оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.”;

15) пункти 25 та 26 викласти у такій редакції:

“25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені у звіт про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23 цього договору, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору.

 1. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 23 цього договору. У раз здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором, відповідно до законодавства, підставою для оплати є рахунок від надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подачі замовником відповідного платіжного доручення до органів державної казначейської служби.”;

16) пункт 29 викласти у такій редакції:

“29. У разі коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або зі зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (у разі якщо така ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за договором), або не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник мали законне право або можливість їх надавати.

До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до цього договору та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, яка дорівнює фактичному обсягу оплати за договором.”;

17) пункт 30 викласти у такій редакції:

“30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику вчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену цим договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 24–27 пункту 19 та пункту 202 цього договору, до дати усунення відповідних порушень.”;

18) у пункті 31 слова “залучені особи” замінити словом “підрядники”;

18) пункт 33 викласти у такій редакції:

“33. Загальна орієнтовна ціна договору складається з запланованих вартостей медичних послуг згідно з додатком (додатками) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до цього договору.”;

19) у пункті 35: слово “звірки” замінити словом “моніторингу”, після слів “медичній документації” доповнити словами “, іншими фактичними даними про надання медичних послуг,”;

20) у пункті 37 слова “залучена особа” замінити словом “підрядник”;

20) після пункту 38 доповнити новим пунктом 381 такого змісту:

“381. Якщо надавач не виконує зазначені у плані заходи щодо виправлення порушень підпунктів 2, 13, 15, 17–19, 27 пункту 19 цього договору, у строки, встановлені в плані, або у разі ухилення від підписання плану замовник має право зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітний період, протягом якого мали бути усунуті такі порушення, або замовник ухилявся від підписання плану.”

21) після пункту 40 доповнити новим пунктом 401 такого змісту:

“401. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за цим договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змін до договору.”;

22) пункт 47 викласти у такій редакції:

“47. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік.”;

23) пункт 49 доповнити новим реченням такого змісту:

“Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.”;

24) у пункті 52:

підпункт 2 після слів “обслуговування населення” доповнити словами “, умовам закупівлі;”;

у підпункті 4 слова “залучених осіб” замінити словом “підрядників”; підпункт 6:

слова “залучених осіб” замінити на слово “підрядників”;

після слів “інших даних” доповнити словами “з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору;”;

25) пункти 2 та 3 додатку 1 викласти у такій редакції:

“2. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: ____________ ;

2) вносити в систему декларації в порядку, визначеному МОЗ, тільки після підписання пацієнтом (його законним представником) примірнику декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларації, на підставі яких внесена інформація у систему;

3) не вносити у систему та не включати у звіт про медичні послуги інформацію про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);

4) не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором.

 1. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або із іншою необґрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви, надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка була виплачена замовником за договором реімбурсації, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.”;

26) додаток 2 до договору викласти у такій редакції:

«Додаток 2
до договору»

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послуг

 1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги:
Номер Код медичної послуги або групи послуг Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована кількість медичних послуг ** Запланована вартість медичних послуг, гривень***

1

2

 1. Запланована вартість медичних послуг згідно з цим додатком становить __________ ___гривень, у тому числі** ______________________________________________ .

Сторони можуть протягом строку договору переглядати заплановану вартість медичних послуг з внесенням відповідних змін до нього.

 1. Інші істотні умови***:____________________________________________________.
 2. Звітним періодом згідно з цим додатком до договору є_________________________.

Надавач подає звіт про медичні послуги ________________________________________.

У звіті про медичні послуги відображаються усі послуги за договором, про надання яких станом на 23 годину 59 хвилин останнього дня звітного періоду внесено інформацію до електронної системи охорони здоров’я (далі – система).

Звіт про медичні послуги за останній звітний період подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються у звіт про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому відображається сума до сплати за звітний період.

У разі здійснення авансування надавач подає звіт про медичні послуги у строки, встановлені цим пунктом, але не пізніше, ніж за два робочі дні до граничної подачі замовником підтвердних документів до органів державного казначейства відповідно до законодавства.

Разом зі звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому відображається сума до сплати за звітний період, за вирахуванням сплаченої попередньої оплати за такі послуги. У разі здійснення авансування у рахунку також зазначається сума авансу на наступний звітний період.

 1. Гранична сума оплати за медичні послуги за відповідний місяць становить****:
Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

______________________________________________

Період Гранична сума оплати, гривень

У разі коли протягом трьох місяців підряд ціна наданих медичних послуг вища або менша запланованої вартості медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані заплановану вартість послуг та за потреби граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право призупинити оплату послуг за договором.

 1. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі: ;

2) надавати медичні послуги в обсязі не меншому, ніж визначено в специфікації;

3) інші обов’язки: _______________.

 1. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.
 2. Інші умови: _______________.

*Заповнюється у разі потреби для окремих медичних послуг, груп послуг або для всіх медичних послуг разом. У разі оплати медичних послуг за глобальною ставкою може додаватись уточнення “глобальна ставка”.

**Заповнюється у разі потреби.

***В залежності від виду послуг у цьому пункті можуть зазначатись, зокрема, такі показники: територія обслуговування, запланований середній індекс структури випадків, наявне населення тощо.

****Заповнюється за необхідності, якщо оплата здійснюється не рівними частинами протягом строку дії договору. Критеріями для встановлення граничної суми оплати можуть бути: усі або окремі послуги, або окремі групи послуг із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг.”;

27) доповнити договір новим додатком 3 такого змісту:

«Додаток 3
до договору»

Система забезпечення належного рівня

надання медичних послуг за договором

 1. Надавач зобов’язаний протягом строку дії цього договору відповідно до законодавства:

1) створити та забезпечити в місцях надання медичних послуг функціонування системи запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до чинних в Україні стандартів та інших нормативно- правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них;

2) стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів стосовно запобіганню антибіотикорезистентності;

3) забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про причини звернення та вжиті у зв’язку із ними заходи;

4) створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування;

5) реєструвати та щоквартально подавати замовнику звіт про випадки,

перелічені в пункті 4 цього додатку (далі – випадки), які відбулися під час надання послуг.

 1. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з метою вироблення програми контролю якості медичного обслуговування, у тому числі:

1) затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку медичними працівниками;

2) затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного обслуговування працівниками та підрядниками надавача;

3) призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів щодо усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених договором та законодавством умов надання медичних послуг.

 1. Надавач зобов’язаний реєструвати та щоквартально подавати замовнику таку інформацію про випадки:

короткий опис випадку;

медичних працівників, які мають відношення до випадку; наслідки випадку;

заходи, що були вжиті у зв’язку із настанням випадку; заходи, що були вжиті для попередження подібних випадків.

 1. До звіту включається інформація, зокрема, про такі випадки:

видалення чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання;

переливання крові несумісної до групи крові чи резусу – фактору пацієнта;

проведення медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому вони були призначені, або не на тій частині тіла пацієнта;

нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг;

помилка при призначенні лікарського засобу;

зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг;

внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги.

 1. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що надавач порушує законодавство, якого він зобов’язаний дотримуватись під час медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану удосконалення медичного обслуговування, передбаченого пунктом 202 договору за договором заходи із усунення таких порушень.”.
 2. У пункті 4 Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Про утворення Національної служби здоров’я України” від 27 грудня 2017 р. № 1101 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507):

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) розробляє проект програми медичних гарантій та проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, вносить пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;”;

2) після підпункту 3 доповнити новими підпунктами 31–33 такого змісту:

“31) визначає референтні заклади охорони здоров’я та аналізує витрати таких закладів на медичне обслуговування у встановленому законодавством порядку;

32) надає пропозиції та консультації щодо формування, структури, функціонування та підвищення ефективності мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, структури та функціонування госпітальних округів;

33) аналізує звіти про доходи і витрати надавачів медичних послуг з метою використання результатів для розробки розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів, та здійснення інших повноважень, передбачених законодавством;”;

3) підпункт 5 доповнити словами “, та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;”;

4) підпункт 7 викласти у такій редакції:

“забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – система), визначає напрями її розвитку, проводить верифікацію даних в системі, затверджує технічні вимоги до електронних медичних інформаційних систем;”

5) після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 91 такого змісту:

“розробляє та застосовує систему фінансових стимулів до надавачів медичних послуг з метою удосконалення медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до законодавства;”;

6) підпункт 20 викласти у такій редакції:

“20) публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає аналіз та середньостроковий прогноз потреб населення у медичному обслуговуванні та лікарських засобах за програмою медичних гарантій, аналіз виконання надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення, аналіз виконання аптечними закладами договорів про реімбурсацію, та оприлюднює інші відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та інформації з обмеженим доступом;”;

7. Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 85, ст. 2393; 2018 р., № 31, ст. 1087, № 68, ст. 2275) викласти в такій редакції:

“послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, якщо розмір такої оплати не перевищує 60 відсотків суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним між державним або комунальним закладом охорони здоров’я та Національною службою здоров’я;”;

8. У Методиці розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 180):

1) абзаци перший та другий пункту 1 викласти у такій редакції:

“1. Ця Методика визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат закладів охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного обслуговування (далі — медичні послуги), які враховуються під час розрахунку єдиних тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги.

Методика спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров’я та встановлення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, фінансування яких забезпечується за рахунок бюджетних коштів.”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Принципи розрахунку, визначені цією Методикою можуть застосовуватися:

референтними закладами охорони здоров’я, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій, – для обліку та аналізу фактичних витрат, пов’язаних з наданням зазначених послуг;

3) МОЗ та НСЗУ під час розроблення пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій.”;

4) у дванадцятому абзаці пункту 4 після слова “визначені” замінити слово “МОЗ” на слово “НСЗУ”, після слова “тарифів” доповнити словами “та коригувальних коефіцієнтів”;

5) в другому абзаці підпункту 1 пункту 7 перед словом “визначає” на початку абзацу замінити слово “МОЗ” на “НСЗУ”.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суттю проекту постанови є спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та забезпечення можливості закупівлі всіх видів медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін відображено у таблиці нижче.
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

 

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий

вплив

(до року)

 

середньостроковий

вплив (більше року)

Громадяни Можливість отримувати всі види медичної допомоги в межах гарантованого пакету послуг за програмою медичних гарантій за рахунок державного бюджету України. Позитивний Позитивний Після укладення договорів між суб’єктом господарювання та НСЗУ пацієнти зможуть отримувати всі види медичної допомоги за рахунок державного бюджету можна. Проект постанови забезпечує можливість укладення договорів для закупівлі всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій.
Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики і бажають здійснювати медичне обслуговування за програмою медичних гарантій Можливість укладати договір за спрощеною процедурою та отримувати оплату за надання всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій за рахунок державного бюджету України. Негативний

Суб’єктам господарювання знадобиться деякий час для пристосування до нового порядку укладення договору.

Позитивний

Зменшення часових та матеріальних витрат на укладення договору.

Проект передбачає зменшення переліку інформації та документів, що додаються до заяви про укладення договору. Натомість більшість інформації для укладення договору має бути внесена до електронної системи охорони здоров’я та зможе використовуватись неодноразово для укладення всіх видів договорів. Це в перспективі спростить процес укладення договору для суб’єктів господарювання.

Проект передбачає затвердження змін до типової форми договору, що дозволить укладати договори на всі види медичної допомоги вже з 2020 року

НСЗУ Можливість прозоро закуповувати всі види медичної допомоги за програмою медичних гарантій та забезпечити належне виконання договорів про медичне обслуговування населення. Позитивний Позитивний Проектом постанови запроваджуються зміни до порядку укладення та типової форми договору, які дозволять закупівлю всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»

І. Визначення проблеми

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон № 2168-VIII) закладено новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я. Згідно з Законом № 2168-VIII держава гарантує фінансування надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій. У рамках загальної реформи охорони здоров’я цілі та завдання Закону № 2168-VIII будуть досягнуті у вигляді гарантованого державою пакета послуг, куди входитимуть, зокрема, екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна медична допомога та медична реабілітація.

Згідно із Законом № 2168-VIII Національна служба здоров’я України здійснює оплату тарифу за надані пацієнтам медичні послуги на підставі договорів про медичне обслуговування населення. Згідно з частиною сьомою статті 8 Закону № 2168-VIII типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На виконання відповідної норми постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 був затверджений Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також типова форма такого договору.

У 2018–2019 роках розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги та медичних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в рамках здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області (далі – Пілотний проект).

Станом на вересень 2019 року вже 28,3 мільйонів українців, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, осіб, яких визнано біженцями та осіб, які потребують додаткового захисту, подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 1365 закладів охорони здоров’я та лікарів, які є фізичними особами – підприємцями, уклали договори із Національною службою здоров’я України, з яких 330 приватної форми власності закладів, та 65 739 госпіталізацій пацієнтів у 56 закладах охорони здоров’я, які є учасниками Пілотного проекту протягом п’яти місяців, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять. У той же час для укладення та виконання договорів для інших видів медичної допомоги, не пов’язаних з первинною медичною допомогою, а також в процесі розвитку функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я виникла необхідність доповнити, уточнити та спростити порядок укладення та типову форму договору, затверджені постановою № 410.

Станом на сьогоднішній день існують такі проблеми укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

Чинна типова форма договору про медичне обслуговування не дає можливості застосовувати її для укладення таких договорів із надавачами усіх видів медичної допомоги, визначених у статті 4 Закону № 2168-VIII, і як наслідок, не виконання основних функцій НСЗУ, зокрема, функції замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

відсутність чітких правил щодо формування специфікацій та умов закупівлі медичних послуг екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації виходячи з реальних потреб населення для забезпечення конкурентних умов для усіх суб’єктів господарювання при укладенні договорів про медичне обслуговування населення;

спрощення процедури для суб’єктів господарювання щодо участі в процесі укладення та зміни договорів про медичне обслуговування, зокрема, шляхом запровадження правових норм, які дозволяли б більшість відомостей про надавача медичних послуг, яка раніше подавалися у формі скан-копій до Національної служби здоров’я України, вносити до електронної системи охорони здоров’я, обробляти та зберігати її, використовувати для автоматичного заповнення проекту договору;

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти мікро- та малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

 • ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;
 • діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не вирішені в повному обсязі.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

 • забезпечення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах українців, осіб, яких визнано біженцями та осіб, які потребують додаткового захисту, медичними послугами та лікарськими засобами в повному обсязі відповідно до програми медичних гарантій;
 • забезпечення прав надавачів усіх видів медичної допомоги та форм власності, зокрема, права на укладення договору про медичне обслуговування населення із НСЗУ;
 • розбудова організаційної спроможності Національної служби здоров’я України щодо планування стратегічної закупівлі послуг, укладення та моніторингу договорів, які передбачають надання медичних послуг пов’язаних з усіма видами медичної допомоги.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 2.

Розробка нових окремих нормативно-правових актів, які будуть регулювати порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для кожного виду медичної допомоги, визначеного в статті 4 Закону № 2168-VIII.

 

 

Розгалуження та ускладнення структури нормативно-правових актів, що регулюють порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для кожного виду медичної допомоги.

Не відповідає нормам Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

Альтернатива 3

Унести зміни до існуючого законодавства у сфері укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, виділення особливостей для укладення договорів про медичне обслуговування населення.

 

 

Ця альтернатива відповідатиме Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

Також ця альтернатива сприятиме спрощенню процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення та дозволить:

зменшити часові та матеріальні витрати на подання та розгляд заяв про укладення договору про медичне обслуговування населення та укладення договору;

зменшити кількість додатків до типової форми договору, що дозволить спростити процес зміни інформації, яка стосується договору, але не є істотною умовою;

забезпечити універсальне охоплення населення України необхідними медичними послугами та лікарськими засобами за програмою медичних гарантій;

підвищити рівень прозорості та ефективності використання бюджетних коштів.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Надання НСЗУ прозорого механізму моніторингу за виконанням договорів з НСЗУ Запуск процедури закупівлі медичних послуг усіх видів медичної допомоги Необхідність залучення

додаткових витрат на адміністрування окремих договорів за видами допомоги та забезпечення відповідності функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я до кожного нормативно-правового акту який буде регулювати зазначене питання.

Альтернатива 3. Надання НСЗУ можливості здійснення стратегічних закупівель медичних послуг для усіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій, прозорого механізму моніторингу за виконанням договорів з НСЗУ і, як наслідок, здійснювати ефективне використання коштів з державного бюджету. Запуск процедури закупівлі медичних послуг для усіх видів медичної допомоги визначених у статті 4 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Додаткових витрат не прогнозується, оскільки вже утворена Національна служба здоров’я України, витрати на фінансування якої закладені в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Можливість отримання медичних послуг за всіма видами медичної допомоги за програмою медичних гарантій. Відсутні
Альтернатива 3. Можливість отримання медичних послуг за всіма видами медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

 

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Регулювання розповсюджується тільки на тих суб’єктів господарювання, які самостійно виявлять бажання укласти договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ.

Регулювання розповсюджується на ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які виявлять бажання укласти договори про медичне обслуговування населення з НСЗУ з 2020 року.

Зважаючи на динаміку 2018–2019 років та опитувань, які проводились Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України прогнозується, що близько 3408 суб’єктів господарювання виявлять бажання на укладення договору про медичне обслуговування населення.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.09.2019 44 3352 3396
Питома вага групи в загальній кількості відсотків 1,3 98,7 100

 

 

Зважаючи на те, що однією з цілей державного регулювання є забезпечення населення медичними послугами в рамках програми медичних гарантій шляхом укладення договорів про медичне обслуговування населення із надавачами медичної допомоги усіх рівнів та розбудова організаційної спроможності Національної служби здоров’я України щодо планування стратегічної закупівлі послуг, передбачається, що дане регулювання буде новим для ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які будуть надавачами медичних послуг пов’язаних із екстреною, вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою), паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією.

Суб’єкти господарювання, які надавали послуги пов’язані із первинною медичною допомогою, ознайомлені із таким предметом регулювання.

Прогнозована кількість суб’єктів господарювання, які укладуть у 2020 році договір з НСЗУ на надання послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги – 3396.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.09.2019 44 3352 3396
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 1,3 98,7 100
Вид альтернативи Вигода Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Укласти договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зможуть лише суб’єкти господарювання, які надають послуги первинної медичної допомоги.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема комунальної та державної форми власності, не матимуть змоги укласти договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як наслідок, втрачають основне джерело доходу системи (МІС),яка підключена до електронної системи охорони здоров’я, отримання ЕЦП, а також на укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України.

Альтернатива 2. Нормативно врегульовано можливість для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для усіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Витрати адміністративних ресурсів на ознайомлення та аналіз нових нормативно-правових документів щодо визначення конкретного нормативно-правового акту, який регулює порядок укладення договору безпосередньо для кожного виду медичної допомоги, а у випадку, коли суб’єкт господарювання виявить бажання укласти договори для різних видів медичної допомоги, відповідно витрати адміністративних ресурсів пропорційно будуть збільшені. Витрати на 1-го с/г складають – 8426,16 грн. (Часу – 370 годин).¹
Альтернатива 3. Нормативно врегульовано можливість для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для усіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Прогнозуються витрати адміністративних ресурсів на ознайомлення та аналіз нових нормативно-правових документів для ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики:

Витрати на 1-го с/г складатимуть – 7539 грн. (Часу – 300 годин).

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Прогнозна кількість ліцензіатів з медичної практики, які готові у 2020 році укласти договір стосовно надання послуг медичної допомоги, за результатами анкетування та on-line опитування потенційних учасників, складає 3396 (з розрахунку, що у 2018–2019 роках контрагентами Національної служби здоров’я були 1035 комунальні заклади охорони здоров’я, частка яких від загальної кількості складає 76%; суб’єктів господарювання приватної форми власності 330, частка яких від загальної кількості складає 24%; прогнозується що частка суб’єктів господарювання приватної форми власності у 2020, які укладуть договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зменшиться у зв’язку з тим, що більшість суб’єктів господарювання, які надають послуги екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації знаходяться у комунальній та державній власності.

У зв’язку із тим, що прогнозується вплив на обмежену кількість ліцензіатів М- тест розрахований виходячи із кількості 3396 суб’єктів господарювання.

Для ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які забезпечують надання екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації передбачається надання можливості для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з використанням електронної системи охорони здоров’я із мінімалізацією підвантаження сканованих копій документів, шляхом заповнення електронних полів.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом квітня–серпня 2019 року.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із суб’єктами господарювання 1200 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати суб’єкту господарювання – ліцензіату з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:

1. Ознайомитися з новими вимогами регулювання – 0,5 год.

2. Організувати виконання вимог регулювання (зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я, подати заяву та документи необхідні для укладання договору про медичне обслуговування населення із НСЗУ, укласти договір з НСЗУ, вести медичні записи в електронній формі, звітування за договором тощо) – 300 год.

2. Заповнення суб’єктами господарювання on-line форми щодо запровадження регулювання 1400 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати суб’єкту господарювання – ліцензіату з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:

1. Ознайомитися з новими вимогами регулювання – 0,5 год.

2. Організувати виконання вимог регулювання (зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я, подати заяву та документи необхідні для укладання договору про медичне обслуговування населення із НСЗУ, укласти договір з НСЗУ, вести медичні записи в електронній формі, звітування за договором тощо) – 300 год.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.

Кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3396. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 1,3%.

3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Прогнозується, що в перший рік регулювання буде укладено договори про медичне обслуговування населення із 3396 суб’єктами господарювання ліцензіатами з провадження господарської діяльності з медичної практики (100% від загальної кількості ліцензіатів з медичної практики).

У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 1 січня 2019 року становить – 25,13 гривні. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики – веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання (на придбання оргтехніки) не здійснювалась зважаючи на те, що такі витрати відсутні.

№ з/п Найменування оцінки У перший рік реалізації нормативно-правового акту Періодичні (за наступний рік Витрат и за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 3396
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 25,13 грн. = 12,57 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 -.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1 год (час, який

витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання; за результатами консультацій) Х 22,41 грн. = 25,13 грн.

0,00
11. Процедури офіційного звітування (1 звіт на місяць, всього 12 звітів). Звіти формуватимуться в електронній системі охорони здоров’я та подаватимуться в електронній формі. 0,25 год(час, який витрачається с/г на підготовку звіту та його підписання всіма уповноваженими особами) Х 25,13 грн. Х 12 місяців = 301,56 грн. 0,25 год (час, який витрачається с/г на підготовку звіту та його підписання всіма уповноваженими особами) Х 25,13 грн. Х 12 місяців = 301,56 грн. 0,25 год (час, який витрачається с/г на підготовку звіту та його підписання всіма уповноваженими особами) Х 25,13 грн. Х 12 місяців Х 5 років =

1507,8 грн.

 

12. Процедури щодо

забезпечення процесу перевірок

 

13. Інші процедури:
13.1 Зареєструватися в Електронній системі охорони здоров’я України за допомогою МІС 0,5 год (час на

реєстрацію) Х 22,41 грн. = 12,57

грн.

 

 

 

13.2 Подати заяву та документи необхідні для укладання договору про медичне обслуговування населення із Національною службою здоров’я України – 0,25 год) 0,25 год (час на подання заяви та документів) Х 25,13 грн. = 6,28 грн.
13.3 Укласти договір з НСЗУ – 30 к.д. 176 год (максимальний час на укладення договору) Х 25,13 грн. = 4422,88 грн.

 

13.4 Вести медичні записи в електронній формі 1 год (час на створення медичних записів на день) Х 25,13 грн. Х 120 робочих днів = 3015,60 грн.

 

 

14. Разом, гривень 7 457,33 грн.
15. Кількість суб’єктів мікро- та малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. Прогнозується, що в перший рік регулювання буде укладено договори із 3396 ліцензіатами з медичної практики.

 

 

 

3396
16. Сумарно, гривень 25 325 092,7 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва Національної служби здоров’я України (НСЗУ)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництва) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника НСЗУ відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання Х Х Х Х Х
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: Х Х Х Х Х
камеральні Х Х Х Х Х
виїзні Х Х Х Х Х
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання Х Х Х Х Х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання Х Х Х Х Х
7. Інші адміністративні процедури:
7.1. Розміщення оголошення про укладення договору (6 видів медичної допомоги для яких буде розміщено по одному оголошенню) 1 л/0,5 год 56,34* 1 3396 0,5 X 56,34 X 6

=169,02

7.2. Розгляд заяви про укладення договору 1 л/0,2 год 56,34* 1 3396 38 266,13 грн.
7.3. Надіслання повідомлення заявнику 1 л/0,2

год

56,34* 1 3396 38 266,13 грн.
7.4. Укладання договору із с/г (накладання електронного підпису голови НСЗУ) 1 л/0,1 год 213,9* 1 3396 72 640,44 грн.
Разом за рік Х Х Х 472 149 341,9 грн.
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х Х

*Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» розмір посадового окладу провідного спеціаліста НСЗУ у 2019 році становить 6310 грн., відповідно 1 година роботи становить – 56, 34 грн. Розмір посадового окладу Голови НСЗУ становить 23 963 грн., відповідно 1 година роботи становить – 213,90 грн.

Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF.

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави 149 341,9 грн.
Витрати с/г малого підприємництва 9 298,1 грн.
Альтернатива 3.
Витрати держави 149 341,9 грн.
Витрати с/г малого підприємництва 7539 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2 2 Така альтернатива не сприятиме досягненню всіх цілей державного регулювання. Розгалужене регулювання створить плутанину та буде стримувати суб’єктів господарювання до співпраці з НСЗУ. Залишається ризик нецільового та нераціонального використання бюджетних коштів.
Альтернатива 3 4 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечить укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, і, як наслідок, забезпечить медичною допомогою українців, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, осіб, яких визнано біженцями та осіб, які потребують додаткового захисту.

Дана альтернатива сприятиме цільовому та раціональному використанню бюджетних коштів, чіткому розумінню сторонами процедури укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Для держави:

Відсутні

Для громадян: Відсутні.

Для суб’єктів Господарювання: Відсутні

Для держави:

Відсутні

Для громадян: Відсутні

Для суб’єктів господарювання: Витрати на 1-го с/г складають – 9298,1

грн. (Часу – 370

годин).

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.

 

Альтернатива 2. Для держави: розбудова організаційної спроможності Національної служби здоров’я України щодо планування стратегічної закупівлі послуг, укладення та моніторингу договорів, які передбачають надання медичних послуг пов’язаних з усіма видами медичної допомоги

Для громадян: Можливість отримання медичних послуг пов’язаних із усіма видами медичної допомоги.

Для суб’єктів господарювання Забезпечення можливості укладення договору про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій для усіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Отримання оплати за надання медичних послуг від Національної служби здоров’я України.

Для держави: Необхідність залучення додаткового адміністративного ресурсу для опрацювання нових законодавчих актів Для громадян:

відсутні

Для суб’єктів господарювання, Збільшені витрати адміністративних ресурсів на ознайомлення та аналіз нових нормативно-правових документів

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми, передбаченої в розділі 1 у повні мірі.
Альтернатива 3. Для держави: розбудова організаційної спроможності Національної служби здоров’я України щодо планування стратегічної закупівлі послуг, укладення та моніторингу договорів, які передбачають надання медичних послуг пов’язаних з усіма видами медичної допомоги

Для громадян: Для громадян: Можливість отримання медичних послуг пов’язаних із усіма видами медичної допомоги

Для суб’єктів господарювання: Забезпечення можливості укладення договору про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій для усіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Отримання оплати за надання медичних послуг від Національної служби здоров’я України.

Мінімалізація часових затрат щодо аналізу нормативно-правових актів, оскільки зазначене питання врегульоване в одному нормативно-правовому акті

Для держави: Додаткових витрат не прогнозується, оскільки вже утворена Національна служба здоров’я України, витрати на фінансування якої закладені в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Для громадян: Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Прогнозуються витрати для ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики.

Витрати на 1-го с/г складатимуть – 7539

грн. (Часу – 300 годин).

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу. Відсутні.
Альтернатива 2. Така альтернатива не сприятиме досягненню в повній мірі цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу. Залишається ризик нецільового та не раціонального використання бюджетних коштів та нерівномірного доступу пацієнтів до медичних послуг.
Альтернатива 3. Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досконалого регулювання у сфері надання послуг медичної допомоги, яка надаватиметься за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України.

Забезпечую можливість усіх ліцензіатів з медичної практики для надання послуг медичної допомоги за рахунок коштів державного бюджету; реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом», задоволенню реальних потреб населення в медичних послугах; цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій; розбудова організаційної спроможності Національної служби здоров’я України щодо планування стратегічної закупівлі послуг, укладення та моніторингу договорів, які передбачають надання медичних послуг пов’язаних з усіма видами медичної допомоги.

Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта, відсутні.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

затвердження змін в Порядку, укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для спрощення процесу укладення договорів;

затвердження змін типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, для можливості укладення договору про медичне обслуговування усіма ліцензіатами з медичної практики для отримання оплати за надані пацієнтам послуги за рахунок державного бюджету;

Також, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечують такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості та ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

2. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання – ліцензіатам з медичної практики:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) вжити організаційних заходів на виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу виконавчої влади – Національної служби здоров’я України здійснено в межах даного аналізу.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, оскільки вплив на них відсутній, оскільки прогнозується, що учасниками пілотного проекту на 98% будуть комунальні заклади охорони здоров’я. Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (М-тест) в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня наступного його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – не передбачаються.

 1. Кількість суб’єктів господарювання – ліцензіатів з медичної практики, на яких поширюватиметься регулювання – прогнозується 3396 с/г.
 2. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – середній.
 1. Розмір коштів, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – 7539 грн.
 2. Кількість часу, який витрачається суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – близько 300 годин.
 3. Кількість суб’єктів господарювання – ліцензіатів з медичної практики, які мають чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 4. Кількість розміщених НСЗУ оголошень про укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
 5. Кількість поданих через електронну систему охорони здоров’я заяв про укладення договору;
 6. Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2018–2019 роках;
 7. Кількість поданих пацієнтами декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу до надавача медичних послуг, зареєстрованих в електронній системі охорони здоров’я;
 8. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії. Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 року № 410
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570)

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” Постанова Кабінету Міністрів України “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” Зміна назви постанови
2. Установити, що:

до створення технічної можливості для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією таких договорів в електронній системі охорони здоров’я

2. Установити, що:

до створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Уточнення моменту, до якого допускається можливість укладення договорів в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 року № 410
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570, 2019 р., № 20, ст. 682)

Загальна частина Загальна частина  
5. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі – електронний підпис).   Виключення декларативної норми. Укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій відбувається виключно в електронній системі охорони здоров’я, тому ця норма вже не має змісту.
Розділ відсутній Розробка та погодження специфікацій та умов закупівлі до договору  
Положення відсутнє 5. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального охоплення населення медичним обслуговуванням НСЗУ розробляє проекти документів щодо медичної послуги або груп послуг, які надаватимуться за договором:

опису медичних послуг чи груп послуг, у тому числі, за необхідності, їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі – специфікація);

умов щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання послуг підрядників та умов надання відповідних медичних послуг чи груп послуг тощо (далі – умови закупівлі). Під час підготовки цих проектів документів НСЗУ може залучати медичних спеціалістів та інших фахівців у відповідних сферах. Отримані рекомендації до проектів документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСЗУ для проведення консультацій з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

Зазначена норма врегульовує процедуру розробки та затвердження специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг та груп послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення, з можливістю залучення до процесу медичних спеціалістів та інших фахівців у відповідних сферах.
Положення відсутнє 6. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження до МОЗ. Уповноважена особа МОЗ розглядає подані НСЗУ умови закупівлі та специфікації та протягом десяти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ погоджує їх або за необхідності надає пропозиції до них.

У разі надання МОЗ пропозицій НСЗУ доопрацьовує умови закупівлі та/або специфікації з урахуванням пропозицій та повторно надсилає МОЗ на погодження. Уповноважена особа МОЗ затверджує доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ.

У разі, коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ при формуванні оголошень про укладення договору на надання окремих медичних послуг чи груп послуг (далі – оголошення) та проекту договору.

Норма передбачає порядок та процедуру затвердження проектів специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг та груп послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення, розробником яких є НСЗУ.
Положення відсутнє 7. Внесення змін до умов закупівлі та специфікацій здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5–6 цього Порядку. Норма передбачає, що процедури, визначені пунктами 5, 6, будуть застосовуватись до випадків внесення змін до умов закупівлі медичних послуг та специфікацій
Положення відсутнє 8. Умови закупівлі та специфікації застосовуються при формуванні оголошень та проекту договору в поточному та наступних періодах до затвердження нових умов закупівлі та специфікацій або виключення відповідних медичних послуг з програми медичних гарантій. Визначено, що при формуванні оголошень про укладення договору та проекту договору застосовуються умови закупівлі та специфікації, визначені в поточному та наступних за ним періодах до визначення нових умов закупівлі та специфікацій, а також у випадку виключення певних медичних послуг з програми медичних гарантій.
Положення відсутнє 9. Умови закупівлі та специфікації включаються до відповідних договорів та є їх невід’ємною частиною. Визначено, що основною частиною договорів є умови закупівлі та специфікації.
Порядок укладення договору Порядок укладення договору
6. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі – оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);

2) строк подання заяв про укладення договору (далі – заяви);

3) інформація, що повинна бути зазначена у заяві, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.

10. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг чи груп послуг (далі – оголошення), в якому

зазначаються:

1) умови закупівлі медичних послуг чи груп послуг за договором та їх специфікації, і за необхідності територія, на якій мають надаватись послуги;

2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві про укладення договору (далі – заява) та внесена до електронної системи охорони здоров’я (далі – система), перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 14 цього Порядку (далі разом – пропозиція);

3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ;

4) можливість залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини послуг за договором.

До оголошення додається проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг чи груп послуг.

Визначено вид інформації, яка повинна обов’язково міститись в оголошенні про укладення договорів, яке НСЗУ публікує на своєму офіційному веб-сайті.
5. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі – електронний підпис). 11. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до дати подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації щодо:

1) суб’єкта господарювання, його місць надання медичних послуг та медичного обладнання, зазначеного в оголошенні;

2) суб’єктів господарювання, які будуть залучені ним до виконання договору;

3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити отримання уповноваженими особами та медичними працівниками, які будуть залучені до укладення або виконання договору, кваліфікованого електронного підпису, що має містити інформацію про суб’єкта господарювання та посаду і повноваження особи (далі – електронний підпис).

Норма встановлює обов’язок суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, внесення актуальної інформації до електронної системи охорони здоров’я на умовах, визначених у оголошенні про початок укладення договорів.
Положення відсутнє 12. У разі, якщо після подання пропозиції інформація, зазначена в пункті 11 цього Порядку, змінюється, суб’єкт господарювання повинен в той же день внести відповідні зміни до системи. Норма встановлює обов’язок суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, вносити зміни до електронної системи охорони здоров’я у разі зміни інформації.
7. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву через систему, яка, зокрема, повинна містити:

1) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

2) відомості про місця надання медичних послуг за формою, визначеною в системі.

До заяви додаються такі документи в електронній формі:

сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

інші документи, що містять відомості, зазначені в оголошенні;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

13. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ пропозицію, яка складається із заяви, доданих до неї документів та інформації в системі, визначеної в пункті 11 цього Порядку (з урахуванням її оновлень відповідно до пункту 12 цього Порядку).

14. Пропозиція в тому числі має містити такі документи в електронній формі: сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Встановлено вимоги до пропозиції, яку суб’єкт господарювання подає НСЗУ.
Положення відсутнє 15. Датою подачі пропозиції є дата подання заяви із усіма документами за умови внесення в систему всієї інформації, зазначеної в оголошенні. Визначено питання щодо датування пропозицій суб’єктів господарювання.
Положення відсутнє 16. Подаючи пропозицію, суб’єкт господарювання підтверджує відповідність умовам закупівлі та спроможність надавати медичні послуги згідно зі специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку. Визначено, що відповідальність за відповідність усім встановленим вимогам, передбаченим оголошенням про початок укладення договорів, несе суб’єкт господарювання, який подав пропозицію НСЗУ.
Положення відсутнє 17. У разі виявлення у поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків, суб’єкт господарювання має право подати нову пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Визначено право суб’єкта господарювання подати нову пропозицію НСЗУ у разі, якщо в поданій пропозиції були виявлені помилки та неточності.
9. … Заяви, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються. 18. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються. Визначено, що подані після закінчення встановленого строку подання пропозиції НСЗУ не розглядаються.
8. Якщо заява та додані до неї документи відповідають визначеним в оголошенні умовам, НСЗУ протягом 30 календарних днів після закінчення строку подання заяв, визначеного в оголошенні, надсилає відповідному суб’єкту господарювання через систему повідомлення про намір укласти з ним договір із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання. 19. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні:

1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, на відповідність умовам оголошення;

2) проводить за необхідності переговори з суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам оголошення, для забезпечення універсального охоплення та доступності медичного обслуговування для пацієнтів;

3) у разі відсутності встановленого у

кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам оголошення, повідомлення про намір укласти з ним договір;

4) після встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій формує проект договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умови закупівлі відповідних видів медичних послуг, та за необхідності іншими додатками, накладає електронний підпис та електронну печатку і надсилає проект договору суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам оголошення.

Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір зі встановленим строком відповіді (далі – оферта). Такий строк становить десять календарних днів з дати підписання оферти уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договір протягом встановленого строку така оферта втрачає свою силу.

Даною нормою визначено порядок розгляду НСЗУ пропозицій, поданих суб’єктами господарювання.
9. У разі невідповідності заяви чи доданих до неї документів визначеним в оголошенні умовам НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідні документи протягом двох робочих днів з дня надіслання відповідної пропозиції НСЗУ. Заяви, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

Заяви з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного дводенного строку, не розглядаються.

20. У разі невідповідності пропозиції визначеним в оголошенні умовам, або наявності в пропозиції недостовірної чи не повної інформації, НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про необхідність виправити помилки або подати необхідну інформацію та документи (далі – повідомлення про виправлення помилок) . Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ відповідного повідомлення про виправлення помилок.

Пропозиції з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного в цьому пункті строку, не розглядаються.

Удосконалено порядок розгляду НСЗУ пропозицій суб’єктів господарювання, в яких виявлено неточності та помилки.
10. У разі відсутності заяв про укладення договору, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ розміщує повторне оголошення. 21. У разі відсутності пропозицій, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ за необхідності переглядає специфікації та умови закупівлі, відповідно до пункту 7 цього Порядку, та розміщує повторне оголошення. Встановлено порядок дій на випадок відсутності серед поданих пропозицій суб’єктів господарювання пропозицій, які відповідають вимогам, передбаченим в оголошенні про початок укладення договорів.
11. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає до НСЗУ через систему проект договору, сформований на підставі відомостей, які містяться у системі, та інформації, зазначеної суб’єктом господарювання у заяві та доданих до неї документах. Договір повинен бути підписаний сторонами протягом 30 календарних днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про намір укласти договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг 22. Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі, та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією. Встановлено, що накладення суб’єктом господарювання електронного підпису на проект договору є підтвердженням його відповідності умовам закупівлі та спроможності надання медичних послуг, визначених специфікацією.
12. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для НСЗУ. 23. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачене договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ. Передбачається, що договір вважається укладеним з дати його підписання уповноваженими особами сторін у разі відсутності інших умов в договорі щодо цього питання.
13. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства. 24. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб- сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства. Зміна порядкового номеру пункту.
Порядок внесення змін та припинення дії договору Порядок внесення змін та припинення дії договору Зміна порядкового номеру пункту.
14. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему. 25. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.
15. Проект договору про внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня надходження 26. Проект договору про внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження Зміна порядкового номеру пункту
16. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 27. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Зміна порядкового номеру пункту
17. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

28. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

Зміна порядкового номеру пункту

Типовий договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570, 2019 р., № 20, ст. 682)

Визначення термінів Визначення термінів Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
1. Залучена особа – заклад охорони здоров’я або фізична особа- підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором. 1. Підрядник – заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.
2. Звітний період – період, визначений у додатках 1 і 2 до цього договору. 2. Звітний період – період, визначений у додатках до цього договору. Видалення конкретизації посилань на порядкові номера додатків до договору.
3. Місце надання медичних послуг – місце провадження надавачем господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі – пацієнти), надаються медичні послуги. 3. Місце надання медичних послуг – місце провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі – пацієнти), надаються медичні послуги. Встановлення, що місцем надання медичних послуг є місце провадження господарської діяльності з медичної практики не лише надавача, а й його підрядника.
4. Медичні послуги – послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додатках 1 і 2 до цього договору. 4. Медичні послуги – послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додатках до цього договору. Видалення конкретизації посилань на порядкові номера додатків до договору.
6. Моніторинг – спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором. 6. Моніторинг – спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, та медичного обслуговування пацієнтів згідно законодавства. Встановлення, що моніторинг, серед усього іншого, проводиться з метою спостереження та аналізу виконання надавачем медичних послуг з метою забезпечення належного медичного обслуговування пацієнтів.
7. Працівник надавача – медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або залученою особою у трудових відносинах. 7. Працівник надавача – медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або підрядником у трудових відносинах. Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і Порядку надання первинної медичної допомоги, затверджених МОЗ, законодавчих актах, що регулюють питання функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – система). Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – система), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, та інших законодавчих актах. Визначено, що у Типовому договорі про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій вживаються терміни у значенні, наведеному, серед усіх інших, у Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, та інших законодавчих актах.
Предмет договору Предмет договору
9. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках 1 і 2 до цього договору. 9. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках до цього договору. Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про укладення цього договору, є невід’ємною частиною цього договору. Встановлено, що умови закупівлі та специфікації є невід’ємною частиною договору.
10. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках 1 і 2 до цього договору. 10. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до цього договору. Видалення конкретизації посилань на порядкові номера додатків до договору.
11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг залучених осіб повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення. 11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення. Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг працівниками надавача та залученими особами. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку. 12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку. Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
16. Замовник має право: …

2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

16. Замовник має право: …

2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

Визначення, що замовник повинен перевіряти надавача медичних послуг, зокрема, на відповідність встановленим умовам закупівлі.
19. Надавач зобов’язується: …

2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

19. Надавач зобов’язується: …

2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

Визначення, що надавач повинен відповідати, зокрема, на відповідність встановленим умовам закупівлі.
3) дотримуватися та забезпечити дотримання залученими особами вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 3) дотримуватися та забезпечити дотримання підрядниками вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
4) надавати якісні медичні послуги відповідно до встановлених законодавством вимог; 4) надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог; Передбачається, що надавач медичних послуг зобов’язаний надавати медичні послуги у відповідності, серед усього іншого, до встановлених специфікацій.
7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору, в тому числі не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором; 7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору; Встановлено конкретний обов’язок надавача медичних послуг забезпечувати реалізацію пацієнтами їх медичних прав.
12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення; 12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів), документи, які пов’язані з наданням медичних послуг або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі; Встановлено, що надавач медичних послуг зобов’язаний враховувати умови закупівлі при подачі копій скарг на запит замовника.
13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, у тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги; 13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, у тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, вносити медичні записи, записи про направлення і рецепти до системи у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації; Передбачається, що надавач медичних послуг повинен буде вносити до електронної системи охорони здоров’я, серед усього іншого, медичні записи, записи про направлення і рецепти з урахуванням положень специфікації.
15) залучати до надання послуг згідно з цим договором тільки тих залучених осіб, інформація про яких внесена до системи; 15) залучати до надання послуг згідно з цим договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи, та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками; Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.

Також визначний обов’язок надавача медичних послуг залучати тільки тих підрядників, інформацію про яких внесена до електронної системи охорони здоров’я з урахуванням послуг, які прямо передбачені в оголошенні.

17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, залучених осіб та уповноважених осіб не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни; 17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (в тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни; Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.

Також передбачено конкретизацію інформації, яку надавач повинен вносити до електронної системи охорони здоров’я про себе.

18) вносити до системи інформацію про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин із залученою особою не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин; 18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин; Конкретизовано інформацію, яку надавач повинен вносити до електронної системи охорони здоров’я про себе, та строки її внесення.
22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг; 22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику відкриття, перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій; Встановлено заборону для надавачів медичних послуг здійснювати розширення переліку медичних послуг без попереднього погодження з НСЗУ.
Положення відсутнє 26) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ;

27) проводити внутрішній контроль виконання договору його працівниками та підрядниками відповідно до додатку 3 до договору, вживати заходи з усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 202 договору;

28) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним в системі;

29) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або у чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

Пунктами 26–29 вдосконалено особливості забезпечення реалізації громадянами своїх прав за програмою медичних гарантій.
Положення відсутнє 201. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:

1) проведення кожною зі сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення, повнотою та достовірністю інформації у системі, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за цим договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення повних і достовірних даних до системи;

3) проведення надавачем внутрішнього контролю виконання договору;

4) проведення моніторингу;

5) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов договору.

З метою спостереження за організацією надання медичних послуг за договором або вироблення з надавачем спільного плану удосконалення медичного обслуговування за договором замовник має право проводити моніторинг у місці надання медичних послуг за умови, що такі заходи не перешкоджатимуть здійсненню медичного обслуговування, у випадках:

1) отримання інформації про несвоєчасне внесення, або внесення неповної чи недостовірної інформації за договором в систему;

2) отримання інформації про можливі порушення надавачем чи його підрядниками умов договору;

3) отримання від пацієнтів скарг на надавача чи його підрядників;

4) неподання або подання не в повному обсязі надавачем документів та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за договором.

202. У разі виявлення можливостей для підвищення якості та доступності медичного обслуговування та іншого удосконалення надання послуг за договором, сторони підготують та узгодять план удосконалення медичного обслуговування за договором (далі – план), який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Надавач зобов’язаний виконувати такий план у встановлені в ньому строки та інформувати замовника про хід його виконання. Невиконання чи неповне виконання надавачем плану є підставою для настання відповідальності, передбаченої пунктом 381 цього договору.

Встановлено обов’язки сторін за договором про медичне обслуговування населення з метою належного його виконання.
20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються із залученими особами, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання залученими особами вимог, передбачених цим договором. 20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються із підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених цим договором. Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
Звітність надавача Звітність надавача
21. Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги, в якому зазначається обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства. 21. Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги, за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата складання, назва надавача, посади відповідальних осіб з боку надавача та замовника, із зазначенням їх прізвища, ім’я та по батькові, а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства. Встановлено, що надавач повинен складати звіт про медичні послуги за встановленою замовником формою.
Положення відсутнє 211. Включенню у звіт та оплаті за договором підлягають медичні послуги за таких умов:

1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;

3) до системи внесено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

Визначено умови, за яких медичні послуги повинні бути включені у звіт про медичні послуги та які підлягають оплаті.
22. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках 1 і 2 до цього договору. 22. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках до цього договору. Видалення конкретизації посилань на порядкові номера додатків до договору.
23. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації, оригіналами декларацій, поданих надавачеві, замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надіслання замовником. 23. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації, замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надсилання замовником. Виключення з пункту оригіналів декларацій, поданих надавачеві як джерела інформації, яку співставляють із даними звіту.
Положення відсутнє 231. У разі коли надавач у встановлений строк не подав звіт за звітний період або уточнений звіт із врахованими запереченнями замовника відповідно до пункту 23 цього договору, надавач має право подати такий звіт разом зі звітом за наступний звітний період. У випадку неподання звіту (уточненого звіту) за грудень поточного року у встановлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та не підлягають оплаті. Визначено можливість надавача подати звіт за звітний період або уточнений звіт разом зі звітом за наступний звітний період.
Положення відсутнє 241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний не рідше, ніж раз на квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою наданою замовником, а саме:

1) доходи: оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки: оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

Визначено обов’язок надавача державної або комунальної форми власності надавати замовнику звіт про доходи та витрати.
Умови, порядок та строки оплати медичних послуг. Ціна договору Умови, порядок та строки оплати медичних послуг. Ціна договору
25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, що надаються пацієнтам згідно з цим договором, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатку 2 до цього договору. 25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені у звіт про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23 цього договору, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору. Визначено обов’язок замовника оплачувати медичні послуги, які включені у звіт про медичні послуги.
26. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти календарних днів з дати подання надавачем звіту через систему, а у випадку, передбаченому пунктом 23 цього договору, – з дати подання уточненого звіту про медичні послуги. 26. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 23 цього договору. У разі здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором, відповідно до законодавства, підставою для оплати є рахунок від надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подачі замовником відповідного платіжного доручення до органів державної казначейської служби. Визначено момент, після якого повинна здійснюватись оплата за надані медичні послуги.
29. У разі коли протягом звітного періоду надавач втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач медичних послуг мав законне право або можливість їх надавати. 29. У разі, коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або зі зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (у разі якщо така ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за договором), або не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник мали законне право або можливість їх надавати.

До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до цього договору та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, яка дорівнює фактичному обсягу оплати за договором.

Встановлено особливості оплати медичних послуг у разі втрати надавачем або його підрядником права провадити господарську діяльність з медичної практики або з інших причин.
30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику вчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену цим договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 6, 7, 14, 18, 19, 23 і 24 пункту 19 цього договору, до дати усунення відповідних порушень. 30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику вчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену цим договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 24–27 пункту 19 та пункту 202 цього договору, до дати усунення відповідних порушень. Встановлено, що замовник має право зупинити оплату медичних послуг, зокрема, у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 27 та пунктом 202.
31. Надавач не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь- якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та залучені особи не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення таких вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому пунктом 37 цього договору. 31. Надавач не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення таких вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому пунктом 37 цього договору. Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
33. Загальна орієнтовна ціна договору включає ціну всіх наданих послуг згідно з цим договором та зазначається в додатку (додатках) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до цього договору. 33. Загальна орієнтовна ціна договору складається з запланованих вартостей медичних послуг згідно з додатком (додатками) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до цього договору. Визначено складові орієнтовної ціни договору.
Відповідальність сторін Відповідальність сторін
35. У разі встановлення за результатами звірки розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або документами, що містяться в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, а також виявлення декларацій, що подані з порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання, або у разі самостійного виявлення фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів. 35. У разі встановлення за результатами моніторингу розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або документами, що містяться в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, іншими фактичними даними про надання медичних послуг, а також виявлення декларацій, що подані з порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання, або у разі самостійного виявлення фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів. Уточнення порядку виявлення розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або документами, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, іншими фактичними даними про надання медичних послуг, а також виявлення декларацій, що подані з порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання.

 

37. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або залучена особа вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або залученої особи до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору. 37. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь- якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або підрядника до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору. Уточнення поняття «залучена особа» на поняття «підрядника».
Положення відсутнє. 381. Якщо надавач не виконує зазначені у плані заходи щодо виправлення порушень підпунктів 2, 13, 15, 17–19, 27 пункту 19 цього договору, у строки, встановлені в плані, або у разі ухилення від підписання плану замовник має право зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітний період, протягом якого мали бути усунуті такі порушення, або замовник ухилявся від підписання плану. Санкція за невиконання надавачем вимог щодо усунення виявлених порушень.
Положення відсутнє. 401. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за цим договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змін до договору. Уточнення питання оплати медичних послуг, наданих понад обсяг, встановлений договором, внаслідок непередбачуваних обставин, якщо таке перевищення обсягу наданих послуг не було погоджено сторонами.
47. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для замовника на відповідний рік. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік. Передбачається, що договір вважається укладеним з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не було передбачено в додатках до договору.
49. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору. 49. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх повного виконання сторонами. Визначено, що фінансові зобов’язання сторін залишаються чинними до моменту їх повного виконання.
52. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:

2) невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

52. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:

2) невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;

Визначено право замовника відмовитись від договору в односторонньому порядку у разі невідповідності надавача, зокрема, встановленим умовам закупівлі
4) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором залучених осіб, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи; 4) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором підрядників, які не мають ліцензії на провадження надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи; відповідного виду господарської діяльності, залучення до Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.
6) подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та залучених осіб надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних; 6) подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та підрядників надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору; Заміна поняття «залучена особа» на поняття «підрядника» без зміни його визначення.

Встановлено, що замовник має право відмовитись від договору в

односторонньому порядку у разі подання надавачем недостовірної інформації саме з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору.

 

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті