Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 410

24 Травня 2018 9:49 Поділитися

Документ набув чинності 25.05.2018 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 98 від25.05.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25.04.2018 р. № 410

Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

 1. Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

до створення технічної можливості для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією таких договорів в електронній системі охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25.04.2018 р. № 410

ПОРЯДОК

укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір) з НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності або фізичними особами — підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих актах України.
 4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 5. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі — електронний підпис).

Порядок укладення договору

 1. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому зазначаються:
 • медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);
 • строк подання заяв про укладення договору;
 • форма заяви про укладення договору, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви про укладення договору, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.
 1. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву про укладення договору в електронній формі та додає до неї:
 • скановану копію документа, що підтверджує повноваження особи на підписання договору від імені суб’єкта господарювання;
 • відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;
 • відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених в оголошенні медичних послуг, за формою, зазначеною в оголошенні;
 • скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.
 1. Якщо заява про укладення договору та додатки до неї відповідають умовам оголошення, НСЗУ протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та додатків до неї надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про намір укласти з ним договір в електронній формі із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.
 2. У разі невідповідності заяви про укладення договору чи доданих до неї додатків умовам оголошення або неподання усіх необхідних додатків до такої заяви НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві про укладення договору або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання в заяві про укладення договору повинен усунути недоліки та подати необхідні документи до кінця строку подачі заяв про укладення договору, зазначеного в оголошенні. Заяви про укладення договору подані після закінчення строку подачі, встановленого в оголошенні, не розглядаються.
 3. У разі відсутності заяв про укладення договору, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ розміщує повторне оголошення.
 4. Суб’єкт господарювання протягом десяти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає НСЗУ заповнений в електронній формі проект договору за типовою формою. НСЗУ повинна розглянути такий проект та у разі наявності зауважень чи пропозицій до проекту надіслати їх суб’єкту господарювання в електронній формі протягом десяти календарних днів з дати надходження до НСЗУ проекту договору. Остаточна редакція проекту договору повинна бути узгоджена НСЗУ та суб’єктом господарювання протягом 30 календарних днів з дати надходження до НСЗУ проекту договору.
 5. Після узгодження остаточної редакції проекту договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання.
 6. Договір підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з моменту його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

Порядок внесення змін та припинення дії договору

 1. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.
 2. Проект договору про внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження.
 3. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 4. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25.04.2018 р. № 410

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

________________________________

(найменування населеного пункту)

____ _________ 20___ р.

НСЗУ в особі ____________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — замовник), з однієї сторони, і ________________________________

(найменування суб’єкта господарювання

_________________________________________________________________

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, що надають медичні послуги)

в особі __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — надавач), з іншої сторони (далі — сторони, а кожен окремо — сторона), уклали договір про нижченаведене.

Визначення термінів

 1. Залучена особа — заклад охорони здоров’я або фізична особа —підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.
 2. Звітний період — календарний місяць.
 3. Місце надання медичних послуг — фактична адреса провадження надавачем господарської діяльності з медичної практики, де особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаватимуться медичні послуги.
 4. Медичні послуги — послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додатку 1 до цього договору.
 5. Працівник надавача — медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або залученою особою у трудових відносинах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та Порядку надання первинної медичної допомоги, затверджених МОЗ, законодавчих актах, що регулюють питання функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

Предмет договору

 1. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.
 2. Медичні послуги, які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, та спеціальні умови їх надання визначаються у додатку 1 до цього договору.
 3. Медичні послуги згідно з цим договором надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатку 2 до цього договору.
 4. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг залучених осіб повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.
 5. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг згідно з цим договором працівниками надавача та залученими особами. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.
 6. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем.
 7. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачу в установленому законодавством порядку декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
 8. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Права та обов’язки сторін

 1. Замовник має право:
  • вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;
  • перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;
  • перевіряти дотримання надавачем, працівниками надавача та його залученими особами умов цього договору та у разі виявлення порушень передавати матеріали перевірки уповноваженим державним органам для проведення в установленому законодавством порядку клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги і медичного обслуговування та інших заходів;
  • перевіряти повноту та достовірність відомостей про надані медичні послуги згідно з цим договором відповідно до інформації, що міститься в системі;
  • запитувати та отримувати від надавача документи, пов’язані з наданням медичних послуг згідно з цим договором, скарги пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та робити з них копії. У процесі перевірки документів НСЗУ має право проводити звірку звітів надавача з документами про фактично надані медичні послуги та документи, на підставі яких надавач вносив інформацію до системи;
  • проводити звірку розрахунків згідно з цим договором та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок оплачених медичних послуг, зупиняти оплату за договором, інформувати уповноважені державні органи про виявлені порушення;
  • зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;
  • відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.
 2. Замовник зобов’язується:
  • належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;
  • проводити на вимогу надавача звірку розрахунків згідно з цим договором.
 3. Надавач має право:
  • вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;
  • вимагати проведення звірки розрахунків за договором.
 4. Надавач зобов’язується:
  • належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;
  • відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;
  • дотримуватися та забезпечити дотримання залученими особами вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • надавати якісні медичні послуги відповідно до встановлених законодавством вимог;
  • забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних»;
  • використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;
  • забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг згідно з договором та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору;
  • перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до наданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби);
  • негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з виконанням договору;
  • забезпечити надання платних послуг, які оплачуються пацієнтами тільки після отримання медичних послуг усіма пацієнтами, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг в цей день згідно з цим договором;
  • забезпечити належні умови праці працівникам надавача;
  • забезпечити своєчасне внесення актуальної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, залучених осіб та уповноважених осіб до системи;
  • подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг згідно з цим договором або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;
  • своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, звіти та проекти договорів щодо внесення змін до договору в установленому порядку;
  • розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у цього надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи працівників надавача;
  • залучати до надання послуг згідно з цим договором тільки тих залучених осіб, які зазначаються в додатках до цього договору;
  • повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж за п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
  • повідомляти замовнику про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин із залученою особою, які зазначені в додатках до цього договору не пізніше ніж через два тижні після настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;
  • повідомляти замовнику про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за один тиждень до настання таких змін та вносити до системи відповідну інформацію;
  • повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;
  • інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача або про початок процедури банкрутства;
  • не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди замовника;
  • допускати уповноважених осіб замовника для проведення перевірки дотримання надавачем вимог цього договору, подавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором та документи, на підставі яких вносилась інформація до системи, фінансову і статистичну звітність, проводити звірку розрахунків за договором та повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором.
 5. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються із залученими особами, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечать дотримання залученими особами вимог, передбачених цим договором.

Звітність надавача

 1. Надавач зобов’язаний скласти через систему звіт, в якому зазначається обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період (далі — звіт). У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали такому надавачеві декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів. Звіт є первинним документом.
 2. Надавач зобов’язаний подати замовнику через систему звіт про медичні послуги, пов’язані з наданням:
 • первинної медичної допомоги — до 5 числа звітного періоду;
 • інших видів медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, — протягом п’яти календарних днів після закінчення звітного періоду.
 1. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності замовник має право подати заперечення до звіту надавачу протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надходження.
 2. Надавач надсилає замовнику разом із звітом рахунок, який повинен містити опис та загальну вартість медичних послуг за звітний період.

Умови, порядок та строки оплати медичних послуг згідно з тарифом. Ціна договору

 1. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, що надаються пацієнтам згідно з цим договором, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі рахунку та звіту надавача протягом десяти календарних днів з дати подання надавачем звіту до системи, а у випадку, передбаченому пунктом 21 цього договору, — з дати подання уточненого звіту.
 3. Попередня оплата медичних послуг згідно з договором у випадках, установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунку, поданого надавачем.
 4. Надавач не має права вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі (в тому числі у вигляді благодійних внесків, будь-яких платежів на користь третіх осіб, які є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами послуг) за медичні послуги, що надаються згідно з цим договором, і повинен забезпечити, щоб працівники надавача та залучені особи не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення цих вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому пунктом 32 цього договору.
 5. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.
 6. Ціна договору включає вартість всіх наданих послуг згідно з цим договором та зазначається в додатках до цього договору. Ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору.

Відповідальність сторін

 1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.
 2. У разі надання надавачем послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені за таку медичну послугу згідно з тарифом з урахуванням коригувальних коефіцієнтів. Повернення замовнику коштів згідно з тарифом, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.
 3. У разі встановлення за результатами звірки розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах, та інформацією, що міститься в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, деклараціях про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що відображені в системі, надавач зобов’язаний повернути надміру сплачені кошти замовнику.
 4. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або залучена особа вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати про це інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або залученої особи до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору.
 5. У разі коли після оплати за звітом буде встановлена невідповідність даних звіту інформації в системі, надавач зобов’язаний повернути замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення від замовника.

Розв’язання спорів

 1. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.
 2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
 3. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 36 цього договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.
 4. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 36 цього договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.
 5. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
 6. У разі коли сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 37 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.
 7. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 36 цього договору, триває більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше, ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

 1. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами.
 2. Цей договір діє з _______________ до _________ року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.
 3. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору.

Дострокове припинення дії договору

 1. Дію цього договору може бути достроково припинено на підставах, передбачених законом та цим договором.
 2. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків, передбачених цим договором та законом.
 3. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в таких випадках:
  • анулювання ліцензії надавача на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що потрібні для надання медичних послуг згідно з цим договором;
  • невідповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;
  • отримання висновків, складених в установленому законодавством порядку, якими підтверджується вчинення більше трьох порушень надавачем галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я протягом строку дії цього договору;
  • допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором залучених осіб, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу;
  • систематичне (більше трьох разів протягом строку дії цього договору) порушення надавачем своїх обов’язків щодо повідомлення замовнику та внесення до системи інформації про зміну режиму роботи надавача, адресу місця надання медичних послуг, графік надання медичних послуг надавачем, графік роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу;
  • подання замовнику та внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників надавача та їх графік роботи, відомостей про залучених осіб, подані такому надавачеві декларації, інших даних;
  • у випадку, передбаченому пунктом 32 цього договору.
 4. За наявності підстав, визначених у пункті 47 цього договору, договір припиняється через 14 календарних днів з дати надсилання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовника про односторонню відмову від цього договору.
 5. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених законом.
 6. Розірвання цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

 1. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 2. Незважаючи на вимоги пункту 51 цього договору, в разі зміни контактів для запису на прийом до лікаря або інформації про лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у відповідному місці надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, що зазначені в додатку  2 до цього договору, надавач повинен надіслати замовнику повідомлення про такі зміни через систему в строки, передбачені підпунктами 18 та 19 пункту 17 цього договору. Накладення електронного підпису замовника на таке повідомлення не вимагається.
 3. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).
 4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у договорі реквізитів та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну своїх реквізитів.
 5. Усі додатки до цього договору набирають чинності з моменту їх підписання обома сторонами в системі та є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Надавач Замовник
Місцезнаходження _________________

Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця __________________________________

МФО ____________________________

розрахунковий рахунок _____________

________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Місцезнаходження _________________

Код ЄДРПОУ _____________________

 

 

Реквізити рахунку_________________

_______________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(підпис)

________________________________

(підпис)

Додаток 1

до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

 1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі — Порядок).
 2. Надавач зобов’язується під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

_________________________________________________________________

 1. Надавач зобов’язується забезпечити:
 • своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;
 • надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;
 • можливість пацієнтам отримати послуги згідно із зазначеним в додатку  2 до договору графіком;
 • технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.
 1. Загальна орієнтовна ціна договору становить ____________ гривень. Сторони можуть час від часу переглядати ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.
 2. На дату укладення договору тарифи та коригувальні коефіцієнти за медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, становлять:

________________________________________________________________

 1. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 від добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.
 2. Додатково у 2018 році для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік. Станом на 1 січня 2017 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я) становила ________ осіб. Дані про кількість наявного населення станом на 1 січня 2018 р. сторони погодили внести до дати здійснення першої оплати медичних послуг згідно з цим договором.
 3. Інші умови (залежно від виду медичних послуг): _________________________________________________________________

Додаток  2

до договору

МІСЦЕ НАДАННЯ

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою*

 1. Запис про місце надання медичних послуг в системі _________________
 2. Назва місця надання медичних послуг _____________________________
 3. Адреса місця надання медичних послуг ____________________________
 4. Перебуває в населеному пункті, якому надано статус гірського ________

(так або ні)

 1. Контактні дані для запису на прийом до лікаря:

телефон _______________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________

 1. Графік прийому пацієнтів згідно з договором ________________________

(дні та час)

 1. Лікарі, які надають первинну медичну допомогу у відповідному місці надання медичних послуг:
Прізвище, ім’я та по батькові Запис про медичного працівника в системі Спеціальність Штатна одиниця Максимальна кількість пацієнтів, які можуть подати декларації про вибір цього лікаря за договором

_______

* У разі наявності декількох місць надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, інформація про такі місця зазначається окремо щодо кожного місця у цьому додатку.

Додаток  3

до договору

ІНФОРМАЦІЯ

про залучених осіб, які надають медичні послуги згідно з договором

Запис про залучену особу надавача в системі* Найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця Запис про місце надання медичних послуг в системі** Види медичних послуг, які надаються залученою особою Номер, дата укладення та строк дії договору, укладеного із залученою особою

__________

* Заповнюється для договорів, укладених на строк з 1 січня 2019 року.

** Запис повинен відповідати запису про місце надання медичних послуг в системі, зазначеному в додатку 2 до договору.

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті