Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 410

24 Травня 2018 9:49 Поділитися

Документ набув чинності 25.05.2018 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 98 від 25.05.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25.04.2018 р. № 410

Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантійДеякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

2. Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я:

до 31 грудня 2020 р. – не подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (далі – сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення);

з 1 січня до 30 вереснячервня 2021 р. включно – подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 жовтнялипня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення);

з 1 жовтнялипня 2021 р. – подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення.

заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги та/або надання послуг з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких заклад охорони здоров’я провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

до забезпечення створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я, такі договори укладаються в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг;.

в період з 1 квітня по 30 червня 2020 р. включно діє спрощений механізм внесення інформації про надані пацієнтам медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), до електронної системи охорони здоров’я відповідно до пункту 211 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, який не передбачає обов’язкового ведення медичних записів, крім медичних записів щодо надання медичних послуг пацієнтам із захворюваннями органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також летальних випадків;.

дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главами 27 і 29визначені главами 27—29 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення та І кварталі 2021 рокуу 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 дня після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

дія договорів щодо медичних послуг, визначених главою 28 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється з 1 лютого 2021 р.;

дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главою 30 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 квітня 2020 р.;

в частині проведення розрахунків за надані медичні послуги, передбачені абзацами пʼятим та шостим цього пункту, договори діють до повного здійснення розрахунків.

2. Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

до створення технічної можливості для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією таких договорів в електронній системі охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25.04.2018 р. № 410

ПОРЯДОК

укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір) з НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності або фізичними особами — підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих актах. України.

4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, може здійснюватися за допомогою засобів телекомунікації відповідно до законодавства.

5. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі — електронний підпис).

Порядок укладення договору

Розроблення та погодження специфікацій та умов закупівлі до договору

5. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ розробляє такі проекти документів щодо медичної послуги або груп медичних послуг, які надаватимуться за договором:

опис медичних послуг або груп медичних послуг, у тому числі у разі потреби їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі – специфікація);

умови щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання медичних послуг підрядників та умови надання відповідних медичних послуг або груп медичних послуг (далі – умови закупівлі).

Під час підготовки таких проектів документів НСЗУ може залучати на безоплатній основі медичних працівників та інших фахівців у відповідних сферах. Отримані рекомендації до проектів документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСЗУ для проведення консультацій з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

6. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження МОЗ.

Уповноважена особа МОЗ розглядає подані НСЗУ умови закупівлі та специфікації та протягом десяти робочих днів з дати їх отримання погоджує їх або у разі потреби надає до них пропозиції.

Погодження умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або надання пропозицій до них здійснюється уповноваженою особою МОЗ протягом двох робочих днів з дати їх отримання.

У разі надання МОЗ пропозицій НСЗУ доопрацьовує умови закупівлі та/або специфікації з урахуванням пропозицій та повторно надсилає МОЗ на погодження. Уповноважена особа МОЗ погоджує доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ.

Доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації щодо медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, погоджуються з уповноваженою особою МОЗ протягом одного робочого дня з дати їх отримання.

У разі коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ під час формування оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг (далі – оголошення) та проекту договору.

7. Внесення змін до умов закупівлі та специфікацій здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5-6 цього Порядку.

8. Умови закупівлі та специфікації застосовуються під час формування оголошення та проекту договору в поточному та наступних періодах до затвердження нових умов закупівлі та специфікацій або виключення відповідних медичних послуг з програми медичних гарантій.

9. Умови закупівлі та специфікації включаються до відповідних договорів та є їх невід’ємною частиною.

6. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому зазначаються:

медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);

строк подання заяв про укладення договору;

форма заяви про укладення договору, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви про укладення договору, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.

7. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву про укладення договору в електронній формі та додає до неї:

скановану копію документа, що підтверджує повноваження особи на підписання договору від імені суб’єкта господарювання;

відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених в оголошенні медичних послуг, за формою, зазначеною в оголошенні;

скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.

8. Якщо заява про укладення договору та додатки до неї відповідають умовам оголошення, НСЗУ протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та додатків до неї надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про намір укласти з ним договір в електронній формі із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.

9. У разі невідповідності заяви про укладення договору чи доданих до неї додатків умовам оголошення або неподання усіх необхідних додатків до такої заяви НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві про укладення договору або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання в заяві про укладення договору повинен усунути недоліки та подати необхідні документи до кінця строку подачі заяв про укладення договору, зазначеного в оголошенні. Заяви про укладення договору подані після закінчення строку подачі, встановленого в оголошенні, не розглядаються.

Укладення договору

10. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються:

1) умови закупівлі за договором та специфікації і у разі потреби юридична адреса, за якою повинні надаватися медичні послуги;

2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві про укладення договору (далі – заява) та внесена до системи, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема ті, що передбачені пунктом 14 цього Порядку (далі – пропозиція);

3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ;

4) залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини медичних послуг за договором.

До оголошення додається проект додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг.

11. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;

2) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору;

3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити отримання уповноваженими особами та медичними працівниками, які будуть залучені до укладення або виконання договору, кваліфікованого електронного підпису, що повинен містити інформацію про суб’єкта господарювання (далі – електронний підпис).

12. У разі коли після подання пропозиції інформація, зазначена в пункті 11 цього Порядку, змінюється, суб’єкт господарювання повинен в той же день внести відповідні зміни до системи.

13. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ пропозицію та інформацію, визначену в пункті 11 цього Порядку (з урахуванням її оновлення відповідно до пункту 12 цього Порядку).

14. Пропозиція, зокрема, повинна містити скановані копії таких документів в електронній формі:

документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

15. Датою подання пропозиції є дата подання заяви з усіма документами за умови внесення до системи всієї інформації, зазначеної в оголошенні.

16. Подаючи пропозицію, суб’єкт господарювання підтверджує, що відповідає умовам закупівлі та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку.

17. У разі виявлення у поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків суб’єкт господарювання має право подати нову пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні.

18. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом календарного року не розглядаються.

19. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні:

1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні;

2) проводить у разі потреби переговори із суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, для забезпечення універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій;

3) у разі відсутності встановленого у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним договір;

4) після встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій формує проект договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умов закупівлі відповідних видів медичних послуг та у разі потреби іншими додатками, накладає електронний підпис та електронну печатку і надсилає проект договору суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні.

Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір (оферта) із строком дії десять календарних днів з дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договору протягом встановленого строку такий договір втрачає свою силу.

20. У разі невідповідності умовам, зазначеним в оголошенні, або наявності в пропозиції недостовірної чи неповної інформації НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про необхідність виправлення помилки або подання необхідної інформації та документів (далі – повідомлення про виправлення помилок). Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

Пропозиції з виправленими помилками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного в цьому пункті строку, не розглядаються.

21. У разі відсутності пропозицій, які відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, НСЗУ в разі потреби переглядає умови закупівлі та специфікації відповідно до пункту 7 цього Порядку та розміщує на офіційному веб-сайті повторне оголошення.

22. Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

6. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);

2) строк подання заяв про укладення договору (далі — заяви);

3) інформація, що повинна бути зазначена у заяві, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.

7. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву через систему, яка, зокрема, повинна містити:

1) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

2) відомості про місця надання медичних послуг за формою, визначеною в системі.

До заяви додаються такі документи в електронній формі:

сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

інші документи, що містять відомості, зазначені в оголошенні;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

8. Якщо заява та додані до неї документи відповідають визначеним в оголошенні умовам, НСЗУ протягом 30 календарних днів після закінчення строку подання заяв, визначеного в оголошенні, надсилає відповідному суб’єкту господарювання через систему повідомлення про намір укласти з ним договір із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.

9. У разі невідповідності заяви чи доданих до неї документів визначеним в оголошенні умовам НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідні документи протягом двох робочих днів з дня надіслання відповідної пропозиції НСЗУ. Заяви, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

Заяви з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного дводенного строку, не розглядаються.

10. У разі відсутності заяв про укладення договору, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ розміщує повторне оголошення.

11. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає до НСЗУ через систему проект договору, сформований на підставі відомостей, які містяться у системі, та інформації, зазначеної суб’єктом господарювання у заяві та доданих до неї документах. Договір повинен бути підписаний сторонами протягом 30 календарних днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про намір укласти договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

23. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачене договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ.

12. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для НСЗУ.

24.13. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

11. Суб’єкт господарювання протягом десяти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає НСЗУ заповнений в електронній формі проект договору за типовою формою. НСЗУ повинна розглянути такий проект та у разі наявності зауважень чи пропозицій до проекту надіслати їх суб’єкту господарювання в електронній формі протягом десяти календарних днів з дати надходження до НСЗУ проекту договору. Остаточна редакція проекту договору повинна бути узгоджена НСЗУ та суб’єктом господарювання протягом 30 календарних днів з дати надходження до НСЗУ проекту договору.

12. Після узгодження остаточної редакції проекту договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання.

13. Договір підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з моменту його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

Порядок Ввнесення змін та припинення дії договору

25.14. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.

26.15. Проект договору щодопро внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти календарнихробочих днів з дня його надходження.

27.16. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

28.17. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25.04.2018 р. № 410

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

________________________________

(найменування населеного пункту)

____ _________ 20___ р.

НСЗУ в особі ____________________________________________________,

(посада,(найменування посади прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — замовник), з однієї сторони, і ________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або

_________________________________________________________________

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, що надають медичні послуги)

в особі __________________________________________________________,

(посада(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — надавач), з іншої сторони (далі — сторони), а кожен окремо — сторона), уклали договір про нижченаведене.

Визначення термінів

1. ПідрядникЗалучена особа — заклад охорони здоров’я або фізична особа —підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.

2. Звітний період — період, визначений у додатках 1 і 2 до цього договору.календарний місяць.

3. Місце надання медичних послуг — місцефактична адреса провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якомуде особам, на яких поширюютьсярозповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаютьсянадаватимуться медичні послуги.

4. Медичні послуги — послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додаткаху 1 і 2 до цього договору.

5. Медична документація — медичні записи, записи про рецепти, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларації).

6. Моніторинг — спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, та медичного обслуговування пацієнтів згідно із законодавством..

5.7. Працівник надавача — медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або підрядникомзалученою особою у трудових відносинах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших законодавчих актах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, іта Порядку надання первинної медичної допомоги, затверджених МОЗ, законодавчих актах, що регулюють питання функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

Предмет договору

6.8. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

7.9. Медичні послуги, які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, та спеціальні умови їх надання визначаються у додаткаху 1 і 2 до цього договору. Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про укладення договору, є невід’ємною частиною договору.

8.10. Медичні послуги згідно з цим договором надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додаткахдодаткаху 1 і 2 до цього договору.

9.11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг підрядниківзалучених осіб повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

10.12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг згідно з цим договором працівниками надавача та підрядниками.залученими особами. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.

11.13. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем.

12.14. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачевіу в установленому законодавством порядку. декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

13.15. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщоколи згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Права та обов’язки сторін

14.16. Замовник має право:

1) вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства;;

3) проводити моніторинг виконання умов договору, зокрема шляхом звірки повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за договором, з інформацією, що міститься в системі, медичною документацією та іншими даними, що свідчать про надання послуг згідно з цим договором, та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок сплачених коштів за звітом про медичні послуги;

перевіряти дотримання надавачем, працівниками надавача та його залученими особами умов цього договору та у разі виявлення порушень передавати матеріали перевірки уповноваженим державним органам для проведення в установленому законодавством порядку клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги і медичного обслуговування та інших заходів;

перевіряти повноту та достовірність відомостей про надані медичні послуги згідно з цим договором відповідно до інформації, що міститься в системі;

запитувати та отримувати від надавача документи, пов’язані з наданням медичних послуг згідно з цим договором, скарги пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та робити з них копії. У процесі перевірки документів НСЗУ має право проводити звірку звітів надавача з документами про фактично надані медичні послуги та документи, на підставі яких надавач вносив інформацію до системи;

проводити звірку розрахунків згідно з цим договором та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок оплачених медичних послуг, зупиняти оплату за договором, інформувати уповноважені державні органи про виявлені порушення;

4) за результатами моніторингу складати висновок, до якого в разі виявлення порушень додається довідка із зазначенням відповідних пунктів договору;

5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;

6) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.

15.17. Замовник зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) проводити на вимогу надавача звіркиу розрахунків згідно з цим договором;.

3) під час здійснення заходів з проведення моніторингу дотримання надавачем умов договору враховувати всі надані надавачем підтвердження щодо надання ним медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників.

16.18. Надавач має право:

1) вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) вимагати проведення звірки розрахунків за договором;.

3) вживати всіх заходів до реалізації свого права на оплату наданих ним послуг за договором у повному обсязі, у тому числі шляхом включення до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо забезпечення доступу представників замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників.

17.19. Надавач зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства;;

3) дотримуватися та забезпечити дотримання підрядникамизалученими особами вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог;

5) забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних»;

6) використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;

7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг згідно з договором та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору;, в тому числі не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором;;

8) перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до понаданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби);

9) негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з виконанням договору;

10) забезпечити надання платних послуг, які оплачуються пацієнтами тільки після отримання медичних послуг насамперед усіма пацієнтами, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг в цей день згідно з цим договором у визначений день;;

11) забезпечити належні умови праці працівникам надавача;

забезпечити своєчасне внесення актуальної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, залучених осіб та уповноважених осіб до системи;

12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг згідно з цим договором або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;;

13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації;, у тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги;звіти та проекти договорів щодо внесення змін до договору в установленому порядку;

14) розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у цього надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача;

15) залучати до надання послуг згідно з цим договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;залучених осіб, інформація про яких внесена до системи;які зазначаються в додатках до цього договору;

16) повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж черезза п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, залучених осіб та уповноважених осіб не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;

18) вносити до системи інформаціюповідомляти замовнику про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин із залученою особою, які зазначені в додатках до цього договору не пізніше наступного робочого дня з дняніж через два тижні після настання таких обставин; та вносити до системи відповідну інформацію;

17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;

18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;

19) вносити до системи інформаціюповідомляти замовнику про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за один тиждень до настання таких змін; та вносити до системи відповідну інформацію;

20) повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;

21) інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача або про початок процедури банкрутства;

22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій;;

23) не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди замовника;

24) не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема надаватидопускати уповноважених осіб замовника для проведення перевірки дотримання надавачем вимог цього договору, подавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором та документи, на підставі яких вносилась інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги;, фінансову і статистичну звітність, проводити звірку розрахунків за договором та повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором.

25) повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, зокрема у випадках, передбачених пунктами 23, 35 і 38 цього договору;.

26) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ;

27) здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань надавача за договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 20-2 договору;

28) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі;

29) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

18.20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених договором.із залученими особами, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечуюать дотримання залученими особами вимог, передбачених цим договором.

201. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:

1) проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до системи;

3) здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;

4) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов договору.

З метою спостереження за організацією надання медичних послуг за договором або підготовки з надавачем спільного плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором замовник має право проводити моніторинг дотримання надавачем умов договору в разі:

отримання інформації про несвоєчасне внесення або внесення неповної чи недостовірної інформації за договором до системи;

отримання інформації про можливі порушення надавачем або його підрядниками умов договору;

отримання від пацієнтів скарг (на надавача або його підрядників);

неподання або подання не в повному обсязі надавачем документів та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за договором.

202. У разі виявлення сторонами можливості для підвищення якості та доступності медичного обслуговування та удосконалення надання послуг за договором сторони готують та узгоджують план заходів з удосконалення медичного обслуговування, який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Надавач після підписання ним плану заходів зобов’язаний його виконувати у встановлені в ньому строки та інформувати замовника про хід виконання плану заходів. Невиконання плану заходів чи виконання надавачем плану заходів не в повному обсязі є підставою для притягнення його до відповідальності, передбаченої пунктом 38-1 договору.

Звітність надавача

19.21. Надавач зобов’язаний скласти через систему звіт про медичні послуги, за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складення, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, а також перелік та, в якому зазначається обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. (далі — звіт). У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали такому надавачеві декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

211. Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:

1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

20. Надавач зобов’язаний подати замовнику через систему звіт про медичні послуги, пов’язані з наданням:

первинної медичної допомоги — до 5 числа звітного періоду;

інших видів медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, — протягом п’яти календарних днів після закінчення звітного періоду.

22. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках 1 і 2 до цього договору.

Якщо останній день строку подання звіту про медичні послуги припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку подання вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

21.23. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації, оригіналами декларацій, поданих надавачеві, замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про медичні послугинадавачу протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надіслання замовником.надходження.

22. Надавач надсилає замовнику разом із звітом рахунок, який повинен містити опис та загальну вартість медичних послуг за звітний період.

231. У разі коли надавач в установлений строк не подав звіту за звітний період або уточненого звіту із урахуванням заперечень замовника відповідно до пункту 23 договору, надавач має право подати такий звіт разом із звітом за наступний звітний період. У разі неподання звіту або уточненого звіту за грудень поточного року в установлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та не підлягають оплаті.

24. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному звіті про медичні послуги коригується на відповідну суму зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі «розрахунок-коригування».

241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до останнього дня20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1) доходи – оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки – оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки – придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

Умови, порядок та строки оплати медичних послуг згідно з тарифом. Ціна договору

23.25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, що включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23 договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до договору.надаються пацієнтам згідно з цим договором, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатку 2 до цього договору..

24.26. Оплата медичних послуг згідно з договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 23 договору. У раз здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором відповідно до законодавства підставою для оплати є рахунок надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подання замовником відповідного платіжного доручення органам Казначейства.згідно з цим договором здійснюється на підставі рахунку та звіту про медичні послуги надавача протягом десяти календарних днів з дати подання надавачем звіту черездо системуи, а у випадку, передбаченому пунктом 231 цього договору, — з дати подання уточненого звіту про медичні послуги.

25.27. Попередня оплата медичних послуг згідно з цим договором у випадках, установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунку, поданого надавачем.

28. Якщо останній день оплати медичних послуг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку такої оплати вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

29. У разі коли протягом звітного періоду надавач втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач медичних послуг мав законне право або можливість їх надавати.

30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику вчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену цим договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 6, 7, 14, 18, 19, 23 і 24 пункту 19 цього договору, до дати усунення відповідних порушень.

29. У разі коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або із зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (якщо ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за договором) чи не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник мали законне право або можливість їх надавати.

До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до нього та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, що відповідає обсягу оплати за договором.

30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 24-27 пункту 19 та пункту 20-2 договору, до дати усунення відповідних порушень.

26.31. Надавач не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь-якій формі, яка(в тому числі у вигляді благодійних внесків, будь-яких платежів на користь третіх осіб, які є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг) за медичні послуги, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тимзабезпечити, щоб працівники надавача та підрядникизалучені особи не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення такихцих вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому пунктом 372 цього договору.

27.32. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.

28.33. Загальна орієнтовна цінаЦіна договору складається із запланованої вартості медичних послуг згідно з додатком (додатками) до договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього.включає цінувартість всіх наданих послуг згідно з цим договором та зазначається в додатку (додатках) до цього договору. Загальна орієнтовна цінаЦіна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до цього договору. Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Відповідальність сторін

29.34. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.

30. У разі надання надавачем послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені за таку медичну послугу згідно з тарифом з урахуванням коригувальних коефіцієнтів. Повернення замовнику коштів згідно з тарифом, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.

35. У разі встановлення за результатами моніторингузвірки розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або документами, що містяться в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, іншими фактичними даними про надання медичних послуг,, а також виявлення декларацій, що подані з порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання, або у разі самостійного виявлення фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.

31. У разі встановлення за результатами звірки розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах, та інформацією, що міститься в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, деклараціях про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що відображені в системі, надавач зобов’язаний повернути надміру сплачені кошти замовнику.

36. У разі надання надавачем медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені замовником за надання таких медичних послуг. Повернення замовнику коштів, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.

32.37. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядникзалучена особа вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну про це інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або підрядниказалученої особи до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору.

38. У разі коли після оплати за звітом про медичні послуги буде встановлено невідповідність даних звіту про медичні послуги інформації, що міститься в системі, статистичній звітності надавача, документам, які підтверджують надання медичних послуг, деклараціям, іншим фактичним даним про надання медичних послуг, надавач зобов’язаний повернути замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох календарних днів з дати надіслання повідомлення замовником. У разі неповернення надміру сплачених коштів замовник має право відповідно зменшити суму оплати у наступних звітних періодах.

381. Якщо надавач не виконує заходи, зазначені у плані, щодо виправлення порушень підпунктів 2, 13, 15, 17-19, 27 пункту 19 цього договору у строки, встановлені у плані, замовник має право зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітний період, протягом якого повинні бути усунуті такі порушення.

33. У разі коли після оплати за звітом буде встановлена невідповідність даних звіту інформації в системі, надавач зобов’язаний повернути замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення від замовника.

Розв’язання спорів

34.39. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

35.40. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.

401. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змін до договору.

36.41. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовиминормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна позагроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

37.42. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 4136 цього договору, сторона, якащо зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

38.43. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 4136 цього договору, припиняється, сторона, якащо зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.

39.44. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

40.45. У разі коли сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 4237 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.

41.46. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 4136 цього договору, триває більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше, ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

42.47. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для замовника на відповідний рік..

47. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік.

43.48. Цей договір діє з _______________ до _________ року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.

44.49. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.

Дострокове припинення дії договору

45.50. Дію цього договору може бути достроково припиненао на підставах, передбачених законом та цим договором.

46.51. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків, передбачених цим договором та законом.

47.52. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:таких випадках:

1) анулювання або закінчення строку дії ліцензії надавача чи строку використання правонаступником ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що необхідніпотрібні для надання медичних послуг згідно з цим договором;

2) невідповідніостіь надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, умовам закупівлі, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

3) отримання висновків, складених в установленому законодавством порядку, якими підтверджується вчинення більше трьох порушень надавачем галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я протягом строку дії цього договору;

4) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором підрядниківзалучених осіб, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи;;

5) систематичногое (більше трьох разів протягом строку дії цього договору) порушення надавачем своїх обов’язків щодо повідомлення замовнику та внесення до системи медичної документації та інформації, зокрема про зміну режиму роботи надавача, адресу місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу, обладнання;;

6) подання замовнику абота внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та підрядників та залучених осіб надавача, та їх графік їх роботи, відомостей про залучених осіб, подані такому надавачеві декларації, інших даних з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору;;

7) у випадку, передбаченому пунктом 372 цього договору.

48.53. За наявності підстав, визначених у пункті 5247 цього договору, дія договіру припиняється через 14 календарних днів з дати надісланнянадсилання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовникома про односторонню відмову від цього договору.

49.54. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених законом.

50.55. Розірвання або відмова від цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

51.56. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної до системи, вчиняються з використанням електронних підписів уповноважених осіб сторін.

52. Незважаючи на вимоги пункту 51 цього договору, в разі зміни контактів для запису на прийом до лікаря або інформації про лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у відповідному місці надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, що зазначені в додатку  2 до цього договору, надавач повинен надіслати замовнику повідомлення про такі зміни через систему в строки, передбачені підпунктами 18 та 19 пункту 17 цього договору. Накладення електронного підпису замовника на таке повідомлення не вимагається.

53.57. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

58. Сторони визнають та підтверджують, що інформація та документи, внесені до системи уповноваженими особами сторін, становлять невід’ємну частину цього договору, є повними та достовірними на дату їх внесення до системи, правомірно отримані, використані або поширені сторонами, не порушують прав та законних інтересів пацієнтів, інших фізичних та юридичних осіб.

54.59. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеноїправильність зазначених повноту та достовірність інформації, зазначеної у договорі та системі,реквізитів та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.своїх реквізитів.

55.60. Усі додатки до цього договору набирають чинності з моменту їх підписання обома сторонами в системі та є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Надавач Замовник
Місцезнаходження _________________

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (чи серія та/або номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу) фізичної особи — підприємця __________________________________

МФО ____________________________

розрахунковий рахунок _____________

________________________________

(посада(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Місцезнаходження _________________

Код згідно з ЄДРПОУ _____________________

 

 

Реквізити рахунку_________________

_______________________________

(посада(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(підпис)

________________________________

(підпис)

Додаток 1

до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі — Порядок), у місцях надання послуг за такими адресами:.

Місце надання медичних послуг

Адреса місця надання медичних послуг

2. Надавач зобов’язується: під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

_________________________________________________________________

1) під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: ________________;

2) вносити до системи декларації в порядку, визначеному МОЗ, після підписання пацієнтом (його законним представником) примірника декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларацій, на підставі яких внесена інформація до системи;

3) не вносити до системи та не включати до звіту про медичні послуги інформації про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);

4) не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за договором.

3. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи замовник має право зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або з іншою необґрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка виплачена замовником за договором про реімбурсацію, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.

3. Надавач зобов’язується вносити медичні записи, записи про направлення та рецепти до системи у порядку, встановленому МОЗ. У разі порушення надавачем порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецепти до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором.

4. Звітним періодом є один календарний місяць. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги до 5 числа звітного періоду.

У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали в установленому МОЗ порядку надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.

5.3. Надавач зобов’язується забезпечити:

1) своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;

2) надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;

3) можливість отримати пацієнтам отримати послуги згідно із зазначеним в системідодатку  2 до договору графіком;

4) технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

6.4. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, становить ____________ гривень. Сторони можуть час від часу переглядати загальну орієнтовну ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

7. Тарифи5. На дату укладення договору тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.за медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, становлять:

________________________________________________________________

8.6. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 від добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

7. У 2018 році та у першому півріччі 2019 року для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік. На 1 січня 2018 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я) становила __________ осіб.Додатково у 2018 році для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік. Станом на 1 січня 2017 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я) становила ________ осіб. Дані про кількість наявного населення станом на 1 січня 2018 р. сторони погодили внести до дати здійснення першої оплати медичних послуг згідно з цим договором.

9.8. Інші умови (залежно від виду медичних послуг): _________________________________________________________________

Додаток  2

до договору

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1073)

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послугнадання медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги, пов’язані з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою:

1) медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги:

Порядковий номер

Номер

Код медичної послуги або групи послуг Найменування Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована
кількість медичних послуг*
Запланована вартість медичних
послуг, гривень**
1
2

=Запланована вартість медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги _________________ гривень, у тому числі _____________;

2. Запланована вартість медичних послуг становить _____________ гривень, у тому числі* ____________________.

Сторони можуть протягом строку дії договору переглядати заплановану вартість медичних послуг із внесенням відповідних змін до нього.

3. Інші істотні умови** ___________________________________________________.

4. Звітним періодом є ____________________________________________________.

Надавач подає звіт про медичні послуги ____________________________________.

У звіті про медичні послуги зазначаються усі послуги за договором, про надання яких станом на 23 годину 59 хвилин останнього дня звітного періоду внесено інформацію до електронної системи охорони здоров’я (далі – система).

Медичні послуги, надані протягом грудня після дати формування звіту за грудень, включаються до звіту про медичні послуги, надані протягом наступного бюджетного періоду відповідно до умов договору.

Звіт про медичні послуги за останній звітний період подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються до звіту про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому зазначається сума до сплати за звітний період.

У разі здійснення авансового платежу надавач подає звіт про медичні послуги у строки, встановлені цим пунктом, але не пізніше ніж за два робочих дні до граничного строку для подання замовником підтвердних документів органам Казначейства відповідно до законодавства.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому зазначається сума до сплати за звітний період, крім сплаченої попередньої оплати за такі послуги. У разі здійснення авансового платежу у рахунку також зазначається сума авансу на наступний звітний період.

41. Надавач комунальної форми власності, який згідно з договором надає медичні послуги, повʼязані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, подає щомісяця до 20 числа замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником.

5. Гранична сума оплати за медичні послуги за відповідний місяць становить***

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

_____________________________________________

Період Гранична сума оплати, гривень

2) медичні послуги стаціонарної допомоги:

Номер Код медичної послуги або діагностично спорідненої групи Назва послуги або діагностично спорідненої групи Адреса місця надання медичних послуг Заплано-вана кількість медичних послуг* Запланована вартість медичних послуг, гривень**
1
2

Запланований середній індекс структури випадків ____ (зазначається у разі застосування такого індексу до відповідного тарифу).

Запланована вартість медичних послуг стаціонарної допомоги _________________ гривень, у тому числі _____________.

2. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, становить ____________ гривень.

Сторони можуть протягом строку договору переглядати ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

3. Звітним періодом згідно з цим додатком до договору є календарний місяць.

Надавач подає звіт про медичні послуги до 5 числа наступного за звітним місяця, крім грудня. У звіті про медичні послуги відображаються усі послуги за договором, про надання яких станом на 23 годину 59 хвилин останнього числа звітного періоду внесено інформацію до електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

Звіт про медичні послуги за грудень подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються у звіт про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

У разі здійснення авансування надавач подає звіт про медичні послуги протягом одного робочого дня після закінчення строку надання відповідних послуг.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому відображається сума до сплати за звітний період, за вирахуванням сплаченої попередньої оплати за такі послуги. У разі здійснення авансування у рахунку також зазначається сума авансу на наступний звітний період.

4. Гранична сума оплати за надані медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за відповідний місяць становить***:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати:

_______________________________________________________
(усі або окремі медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги, або група послуг із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг)

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

5. Гранична сума оплати за надані медичні послуги стаціонарної допомоги становить***:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

____________________________________________________________
(усі або окремі послуги стаціонарної допомоги, або послуги за окремою діагностично спорідненою групою із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг)

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

6. У разі коли протягом трьох місяців підряд фактична вартість наданих медичних послугціна наданих медичних послуг вища або нижча, ніж запланована вартістьменша на 10 відсотків запланованої вартості медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані орієнтовну ціну договору, заплановану вартість послуг та у разі потреби граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право зупинитипризупинити оплату послуг за договором.

6.7. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі _______________________________________________________;

2) надавати медичні послуги в обсязі не меншому, ніж визначено в специфікації;

3) інші обов’язки ________________________________________________________.

1) під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема ________________________________________;

2) щотижня подавати зведену відомість щодо медичних послуг стаціонарної допомоги, складену на підставі карт пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), стосовно пролікованих випадків за попередній тиждень;

3) надсилати на запит замовника замовнику копії електронних карт пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), яким були надані медичні послуги згідно з договором, з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

4) вносити медичні записи, записи про направлення і рецепти до системи у порядку, встановленому законодавством;

5) забезпечити можливість отримання пацієнтами послуг згідно з графіком, зазначеним в системі;

6) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів у чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

8. Надавач комунальної форми власності зобов’язаний не рідше ніж раз на квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача, а саме:

доходи: оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

поточні видатки: оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

7.9. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.

8.10. Інші умови: ___________________________________________.

__________

*Заповнюється у разі потреби для окремих медичних послуг, груп послуг або для всіх медичних послуг разом. У разі оплати медичних послуг за глобальною ставкою зазначається “глобальна ставка”.

**Заповнюється у разі потреби.

** Залежно від виду послуг можуть зазначатися, зокрема, такі показники, як територія обслуговування, запланований середній індекс структури випадків, наявне населення.

*** Заповнюється у разі потреби, якщо оплата здійснюється нерівними частинами протягом строку дії договору. Критеріями для встановлення граничної суми оплати можуть бути усі або окремі послуги, або окремі групи послуг із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг.

***Заповнюється у разі потреби. Додається необхідна кількість таблиць.

МІСЦЕ НАДАННЯ

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою*

1. Запис про місце надання медичних послуг в системі _________________

2. Назва місця надання медичних послуг _____________________________

3. Адреса місця надання медичних послуг ____________________________

4. Перебуває в населеному пункті, якому надано статус гірського ________

(так або ні)

5. Контактні дані для запису на прийом до лікаря:

телефон _______________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________

6. Графік прийому пацієнтів згідно з договором ________________________

(дні та час)

7. Лікарі, які надають первинну медичну допомогу у відповідному місці надання медичних послуг:

Прізвище, ім’я та по батькові Запис про медичного працівника в системі Спеціальність Штатна одиниця Максимальна кількість пацієнтів, які можуть подати декларації про вибір цього лікаря за договором

_______

* У разі наявності декількох місць надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, інформація про такі місця зазначається окремо щодо кожного місця у цьому додатку.

Додаток 3

до договору

ПЕРЕЛІК

зобов’язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором

1. Надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства:

1) створити та забезпечити в місцях надання медичних послуг функціонування системи запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до стандартів та інших нормативно-правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них;

2) стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів до запобігання антибіотикорезистентності;

3) забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про причини звернення та вжиті заходи;

4) створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування;

5) реєструвати та подавати щокварталу замовнику звіт про випадки, зазначені у пункті 4 цього додатка (далі – випадки), які відбулися під час надання послуг.

2. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з метою вироблення програми контролю за якістю медичного обслуговування, у тому числі:

1) затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку медичними працівниками;

2) затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного обслуговування працівниками та підрядниками надавача;

3) призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів до усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених договором та законодавством умов надання медичних послуг.

3. Надавач зобов’язаний реєструвати та подавати щокварталу замовнику таку інформацію про випадки:

короткий опис випадку;

медичних працівників, які мають відношення до випадку;

наслідки випадку;

заходи, що вжиті у зв’язку із настанням випадку;

заходи, що вжиті для запобігання подібним випадкам.

4. До звіту включається інформація, зокрема про такі випадки:

видалення чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання;

переливання крові, несумісної до групи крові чи резусу-фактора пацієнта;

проведення медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому вони призначені, або не на тій частині тіла пацієнта;

нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг;

помилка під час призначення лікарського засобу;

зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг;

внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги.

5. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що надавач порушує вимоги законодавства, якого він зобов’язаний дотримуватися під час медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану заходів з удосконалення медичного обслуговування, передбаченого пунктом 20-2 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, заходи із усунення таких порушень.

Додаток  3

до договору

ІНФОРМАЦІЯ

про залучених осіб, які надають медичні послуги згідно з договором

Запис про залучену особу надавача в системі* Найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця Запис про місце надання медичних послуг в системі** Види медичних послуг, які надаються залученою особою Номер, дата укладення та строк дії договору, укладеного із залученою особою

__________

* Заповнюється для договорів, укладених на строк з 1 січня 2019 року.

** Запис повинен відповідати запису про місце надання медичних послуг в системі, зазначеному в додатку 2 до договору.

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті