Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів»

13 Листопада 2019 3:30 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Методики розрахунку тарифів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою затвердження Методики розрахунку тарифів, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Проєкт наказу, Методику розрахунку тарифів, пояснювальну записку до проєкту наказу, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів» надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, тел.: 254-04-11, e-mail: tertiarycare@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Методики розрахунку тарифів»

 1. Резюме

Метою прийняття наказу є затвердження Методики розрахунку тарифів, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Проєкт наказу спрямовано на досягнення цілей державної політики, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів, а саме: люди, які захворіли, швидше одужують та люди довше живуть.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів» (далі – проєкт наказу) розроблено на виконання частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою визначення механізму розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта затверджується перелік тарифів та методика їх розрахунку, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта не є регуляторним актом.

Проєкт акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів.

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

Прийнятий акт не матиме впливу на громадське здоров’я.

Прийнятий акт не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Прогноз впливу реалізації проєкту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження із Антимонопольним комітетом України, Міністерством фінансів України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною службою здоров’я України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт акта не здійснюватиме гендерного впливу.

Проєкт акта не містить положень, які містять ознаки корупційних ризиків.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) заклав основи реформи фінансування охорони здоров’я в Україні. Згідно з Законом держава гарантує оплату надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Програма медичних гарантій затверджується разом із Законом України «Про Державний бюджет України на __ рік». Проте, для її функціонування та реалізації необхідно також затвердити Методику, яка б визначала механізм розрахунку тарифів.

МіністрЗ. Скалецька

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Наказ затверджує Методику розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
 2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Пацієнти Можливість отримати медичну допомогу та лікарські засоби за рахунок державного бюджету в межах програми медичних гарантій + + Реалізація наказу забезпечить затвердження Методики розрахунку тарифів, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”
Лікарі Надання медичних послуг пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій Реалізація наказу забезпечить затвердження Методики розрахунку тарифів, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 12.11.2019 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Методики розрахунку тарифів

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Методику розрахунку тарифів, що додається.
 2. Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Семиволоса А.В.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрЗ. Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

МЕТОДИКА

розрахунку тарифів

І. Загальні положення

 1. Ця Методика визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – Програма), передбаченою Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Терміни у цій Методиці вживаються у таких значеннях:

пролікований випадок – комплекс медичних послуг, що надається в умовах стаціонару та завершується вибуттям пацієнта зі стаціонару.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Методиці розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1075, інших нормативно-правових актах України та спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 1. Тарифи розраховуються Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) та подаються до Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) щороку, виходячи з прогнозного обсягу видатків на Програму, переліку та обсягу медичних послуг, лікарських засобів за Програмою на відповідний бюджетний рік.
 2. При розрахунку тарифів НСЗУ використовує такі дані у разі їх наявності: стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я, дані електронної системи охорони здоров’я, дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та рівень захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику), інформацію Національних рахунків охорони здоров’я та іншу статистичну інформацію, дані соціологічних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств, середню референтну вартість медичної послуги, інші дані.
 3. Тарифи можуть розраховуватись як окремі види ставок або як комбінація декількох ставок.
 4. До тарифів, розрахованих за цією Методикою, застосовуються коригувальні коефіцієнти, що затверджуються в порядку, передбаченому законодавством.
 5. Сума прогнозних обсягів видатків на оплату усіх видів медичних послуг за Програмою з урахуванням коригувальних коефіцієнтів не повинна перевищувати прогнозну суму бюджетних асигнувань на Програму на відповідний бюджетний рік.

ІІ. Капітаційна ставка

 1. Капітаційна ставка визначає середньозважений розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою.
 2. Розмір капітаційної ставки (КС) обчислюється за формулою:

Вкс – прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнтів за медичною допомогою;

КП – прогнозна кількість пацієнтів, за медичне обслуговування яких сплачується відповідна капітаційна ставка у відповідному бюджетному році.

ІІІ. Ставка на пролікований випадок

 1. Ставка на пролікований випадок визначає середньозважений розмір оплати за один пролікований випадок (далі – базова ставка).
 2. Розмір базової ставки (СПВ) розраховується за формулою:

Вспв – прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату пролікованих випадків;

Кпв – прогнозна кількість пролікованих випадків, що оплачується за Програмою у відповідному бюджетному році.

ІV. Ставка на медичну послугу

 1. Ставка на медичну послугу визначає середньозважений розмір оплати за окрему медичну послугу.
 2. Розмір ставки на медичну послугу (СМП) розраховується за такою формулою:

Всмп – прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату відповідних медичних послуг за Програмою;

Кмп – прогнозна кількість відповідних медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році.

V. Глобальна ставка

 1. Глобальна ставка передбачає фіксовану суму оплати за прогнозну кількість медичних послуг, що можуть бути надані протягом визначеного періоду.
 2. 2. Для розрахунку глобальної ставки враховуються тарифи, визначені цим наказом, або їх комбінація та прогнозний обсяг медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році. Розмір глобальної ставки (ГС) розраховується за формулою:

де:

кікоефіцієнт, що відображає наявність медичної послуги за типом ставки, дорівнює одиниці, якщо медична послуга є або нулю – якщо немає;

і – види медичних послуг за типом ставки.

VI. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг

 1. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг (далі – ставка за результатами виконання договору) визначає розмір оплати за факт або ступінь досягнення кількісних або якісних показників медичного обслуговування за договором.
 2. Ставка за результатами виконання договору (СД) застосовується додатково до інших ставок для мотивації надавачів медичних послуг підвищувати якість та доступність медичного обслуговування населення за договором та розраховується за формулою:

кікоефіцієнт, що відображає частку тарифу;

і – види медичних послуг, до яких застосовується ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг.

Генеральний директор Директорату медичних послугО. Сухорукова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів»

І. Визначення проблеми

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) заклав основи реформи фінансування охорони здоров’я в Україні. Згідно з Законом держава гарантує оплату надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Програма медичних гарантій затверджується разом із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Проте, для її функціонування та реалізації необхідно також затвердити Методику, яка б визначала механізм розрахунку тарифів.

Саме з метою врегулювання зазначеної вище проблеми розроблено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів», яким затверджується перелік тарифів та методика їх розрахунку, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання

(у тому числі суб’єкти малого підприємництва)

+

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення рівного та справедливого доступу пацієнтів до медичної допомоги;

зниження загального коефіцієнта дитячої смертності;

зниження коефіцієнта материнської смертності; зниження передчасної смертності на 25%;

скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки й медичне приладдя;

скорочення частки тіньових платежів у системі медичного обслуговування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час.

Не забезпечує досягнення цілей

державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.

Альтернатива 2.

Затвердити перелік тарифів та методика їх розрахунку, яка визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до Закону.

Така альтернатива визначатиме: механізм розрахунку тарифів для належної оплати надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Даний механізм буде обов’язковим для всіх лікарів закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Така альтернатива сприятиме:

доступності, рівності та справедливості в отриманні медичної допомоги, що надається населенню України, підвищенню показників очікуваної тривалості життя.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.
Альтернатива 2. Ефективне використання бюджетних коштів (за рахунок зменшення кількості ускладнень, що призводять до необхідності більш дорогого лікування). Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Витрати пов’язані із госпіталізацією.

Витрати пов’язані із тимчасовою та стійкою непрацездатністю.

Альтернатива 2. Можливість отримати медичну допомогу та лікарські засоби за рахунок державного бюджету в межах програми медичних гарантій Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

станом на 01.01.2019

9244 14906 24150
Питома вага групи у загальній кількості,
відсотків
38,27% 61,72% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні. Фінансування здійснюється за рахунок Державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел не заборонених законодавством.
Альтернатива 2. Надання медичних послуг пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій Відсутні

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 14.05.2019 по 28.05.2019.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із ліцензіатами з медичної практики. 10 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:

ознайомитися з новими вимогами регулювання – 1 год.

організувати виконання вимог регулювання – 16 год.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва. кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 30.

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 1 січня 2019 року становить – 25,13 гривні.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики – база даних Міністерства охорони здоров’я України.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги» на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.
8. Сумарно, гривень
Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год (час, який витрачається с/г на пошук нормативно- правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х

25,13 грн. =

25,13 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік;

за результатами консультацій)

25,13 грн.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур 16 год (час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання; за результатами консультацій) Х 25,13 грн. = 402, 08 грн. 0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

402,08 грн.
11. Процедури офіційного звітування 0,00 0,00 0,00
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
13. Інші процедури:  
14. Разом, гривень 427,21 грн. Х 427,21 грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 24150 Х 24150
16. Сумарно, гривень 10 317 121 грн. Х 10 317 121 грн.

 

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 10 317 121 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2. 4 Така альтернатива сприятиме удосконаленню регулювання та дозволить досягти цілей державного регулювання щодо:

забезпечення рівного та справедливого доступу пацієнтів до медичної допомоги; зниження загального коефіцієнта дитячої смертності;

зниження коефіцієнта материнської смертності;

зниження передчасної смертності на 25%;

скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки;

скоротити частку тіньових платежів у системі медичного обслуговування;

зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю, збереження здоров’я людей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Для держави: Відсутні
Для громадян: Відсутні.Для суб’єктів господарювання:Відсутні
Для держави: Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

Для громадян:
Витрати пов’язані із госпіталізацією.

Витрати пов’язані із тимчасовою та стійкою непрацездатністю.

Для суб’єктів господарювання:
Відсутні витрати, оскільки фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 2. Для держави: Ефективне використання бюджетних коштів (за рахунок зменшення кількості ускладнень, що призводять до необхідності більш дорогого лікування).

Для громадян: Зменшення витрат пов’язаних із тимчасовою та стійкою непрацездатністю. Зменшення смертності та інвалідності населення, зростання середньої тривалості життя українців та якості життя в цілому.

Для суб’єктів господарювання: Запровадження нової моделі надання екстреної медичної допомоги.

Для держави: Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Для громадян:
Відсутні

Для суб’єктів господарювання:
Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів. Прогнозні витрати на 1-го с/г складатимуть – 427,21 грн. (Часу – 17 годин).

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме створенню досконалого регулювання та дозволить досягти цілей державного регулювання щодо: забезпечення рівного та справедливого доступу пацієнтів до медичної допомоги; зниження загального коефіцієнта дитячої смертності; зниження коефіцієнта материнської смертності; зниження передчасної смертності на 25%; скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки й медичне приладдя; скорочення частки тіньових платежів у системі медичного обслуговування.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.

Відсутні.
Альтернатива 2. Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досконалого регулювання у сфері надання вторинної та третинної медичної допомоги. Існує ризик відсутності достатнього фінансування.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

Затвердження Методики розрахунку тарифів.

При цьому, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) організувати виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – не передбачаються.
 2. Кількість суб’єктів господарювання – 24150.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – середній.
 4. Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – 427,21 грн.
 5. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – 17 годин.
 6. Загальний коефіцієнт дитячої смертності;
 7. Коефіцієнт материнської смертності;
 8. Рівень передчасної смертності;
 9. Частка домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки й медичне приладдя;
 10. Частка тіньових платежів у системі медичного обслуговування;
 11. Витрати держави, пов’язані із тимчасовою та стійкою непрацездатністю громадян.
 12. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий. проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим  регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Перший заступник МіністраА. Семиволос

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті