Наказ МОЗ України від 02.07.2020 р. № 1509

03 Липня 2020 12:59 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.07.2020 р. № 1509
Про утворення Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України

Відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90), з метою забезпечення швидкого та ефективного впровадження реформ системи охорони здоров’я в Україні,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я України.

2. Затвердити Положення про Медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я України, що додається.

3. Затвердити склад Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України, що додається.

4. Покласти обов’язки з організаційного забезпечення діяльності Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України на першого заступника Міністра охорони здоров’я України І. Садов’як.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрМ. Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

02.07.2020 р. № 1509

ПОЛОЖЕННЯ
про Медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я України

I. Загальні положення

1. Медична рада при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Медична рада) є колегіальним дорадчим органом, що утворюється з метою надання фахових пропозицій у сфері охорони здоров’я в Україні у межах компетенції та відповідно до чинного законодавства.

2. Медична рада у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами МОЗ та цим Положенням.

3. Основними завданнями Медичної ради є:

розробка та внесення Міністру охорони здоров’я України пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я;

надання рекомендацій щодо програми державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік;

надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ для впровадження реформ;

надання пропозицій щодо впровадження у практику закладів охорони здоров’я нових та існуючих медичних технологій;

аналіз пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я та результатів наукових досліджень;

здійснення аналітичного прогнозу показників стану здоров’я населення, тенденцій до їх змін, надання обґрунтованих рекомендацій щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень;

організація та координація діяльності робочих груп, утворених для розробки та впровадження реформ при МОЗ;

організація та проведення обговорень реформ з громадськістю, органами державної влади, бізнесом, донорами та іншими зацікавленими особами;

впровадження і підтримка системи моніторингу результатів імплементації реформ.

II. Повноваження Медичної ради

1. Медична рада відповідно до покладених на неї завдань у межах компетенції та відповідно до чинного законодавства:

координує впровадження МОЗ реформ у сфері охорони здоров’я на підставі аналізу пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я та результатів наукових досліджень надає відповідні обґрунтовані пропозиції;

надає пропозиції та рекомендації щодо актуалізації заходів із впровадження реформ, строків їх здійснення і механізмів проведення реформ у сфері охорони здоров’я;

надає рекомендації щодо програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

проводить моніторинг та аналіз стану здійснення МОЗ заходів у сфері охорони здоров’я;

бере участь у плануванні та проведенні моніторингу міжнародної допомоги, залученої для підтримки реформ;

інформує громадськість про свою діяльність на офіційному вебсайті МОЗ та в інший прийнятний спосіб.

2. Медична рада має право у межах компетенції та відповідно до чинного законодавства:

утворювати тимчасові робочі групи за відповідними напрямами на строк до 6 місяців;

у встановленому порядку залучати до роботи Медичної ради представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців, інших фізичних осіб за згодою таких осіб;

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань своєї діяльності;

отримувати в установленому порядку від МОЗ проєкти нормативно- правових актів;

отримувати в установленому порядку від МОЗ, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Медичної ради;

подавати до МОЗ рекомендації і пропозиції з питань, що належать до компетенції Медичної ради;

направляти представників Медичної ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях, колегіях тощо), що проводяться МОЗ;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

III. Формування Медичної ради

1. Медичну раду очолює Міністр охорони здоров’я України.

2. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом МОЗ.

До складу Медичної ради можуть входити висококваліфіковані науковці та експерти у сфері охорони здоров’я за згодою.

У Медичній раді для більш спеціалізованої та плідної участі усіх її членів можуть утворюватися тимчасові робочі групи за напрямами, визначеними Головою. Роботу тимчасових робочих груп організовують голови цих груп, які визначаються Головою Медичної ради.

IV. Організація роботи Медичної ради

1. На засіданні Медичної ради визначається її структура, затверджується її регламент, обирається заступник Голови та секретар.

2. Голова Медичної ради:

організовує діяльність Медичної ради;

скликає та організовує підготовку засідань Медичної ради; підписує документи від імені Медичної ради;

інформує про роботу Медичної ради;

представляє Медичну раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, громадянами;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Медичною радою своїх повноважень.

3. За відсутності Голови Медичної ради його повноваження виконує заступник Голови.

4. Формою роботи Медичної ради є засідання. Засідання Медичної ради можуть скликатися за ініціативою Голови (а у разі його відсутності заступником Голови).

5. Засідання Медичної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина складу Медичної ради.

6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Медичної ради або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у її роботі, вони зобов’язані письмово повідомити про це Голову Медичної ради. У разі ненадання зазначеної інформації, відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

7. Про конфлікт інтересів членів Медичної ради, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Медичної ради, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання Медичної ради.

8. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Медичною радою, — таке рішення підлягає перегляду.

9. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.

10. Рішення Медичної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується Головою та секретарем.

V. Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради

1. МОЗ забезпечує Медичну раду приміщенням, засобами зв’язку, створює умови для її роботи та проведення засідань.

2. Діяльність Медичної ради є відкритою.

Відкритість діяльності Медичної ради забезпечується шляхом інформування громадськості про діяльність Медичної ради, в тому числі шляхом розміщення інформації про свою діяльність на офіційному вебсайті МОЗ, у засобах масової інформації та інших загальновідомих джерелах.

3. У разі потреби Медична рада може проводити засідання за участю представників відповідних структурних підрозділів МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Організаційне забезпечення діяльності Медичної ради здійснює МОЗ.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

02.07.2020 р. № 1509

СКЛАД
Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України

Степанов Максим Володимирович Міністр охорони здоров’я України, Голова;
Волосовець Олександр Петрович завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор;
Глузман Семен Фішелевич лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України (за згодою);
Голубовська Ольга Анатоліївна завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор;
Дубров Сергій Олександрович Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Думанський Юрій Васильович доктор медичних наук, членкореспондент Академії медичних наук України, Голова Всеукраїнської асоціації онкологів України (за згодою);
Колесник Микола Олексійович директор державної установи «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор (за згодою);
Мешко Євген Васильович директор Комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» (за згодою);
Пасечникова Наталія Володимирівна директор державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України (за згодою);
Риженко Сергій Анатолійович головний лікар комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова (за згодою);
Стаховський Олександр Едуардович старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології державної установи «Національний інститут раку»;
Тодуров Борис Михайлович генеральний директор державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор;
Усенко Олександр Юрійович директор державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор (за згодою);
Матюха Лариса Федорівна завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Лазоришинець Василь Васильович директор державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (за згодою);
Єсипенко Світлана Володимирівна головний лікар КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради» (за згодою);
Знаменська Тетяна Костянтинівна заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, президент Асоціації неонатологів України (за згодою);
Голік Володимир Анатолійович голова правління ГО «Всеукраїнська асоціація «Нейрореабілітація» (за згодою);
Князевич Василь Михайлович голова правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою);
Костюченко Лариса Василівна завідувач педіатричного відділу КНП Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», професор, доктор медичних наук (за згодою);
Соколов Максим Юрійович доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог, професор кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член правління «Асоціації інтервенційних кардіологів України»;
Камінський В’ячеслав Володимирович директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, професор (за згодою).

 

МіністрМаксим Степанов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Проф. Пархоменко Людмила Константиновна 03.07.2020 4:12
Считаю создание ученого совета при МОЗ из числа ведущих ученых и профессоров медицины вУкраине важным шагом для выведения нашей медицины из кризиса. Желаю всем. крепкого здоровья, хорошего боевого настроения, конструктивного мышления, креативных решений, удачи!
Проф.+Пархоменко+Людмила+Константиновна 03.07.2020 4:22
,, Ученый совет,, исправить на,, .медицинский совет,,
Володимир 03.07.2020 5:02
Пропоную уважно вивчити Конституцiю Украiни, ст 49 дословно I до кiнця, де забороняеться скорочення icнуючих закладiв охорони здоровья на момент принятия Конституцii.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті