Проєкт наказу МОЗ України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

13 Серпня 2020 2:31 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою запровадження ведення медичних висновків про народження в електронній системі охорони здоров’я.

Проєкт наказу, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту наказу надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (e-mail: mozehealth@gmail.com).

Генеральний директор Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМ. Карчевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

 1. Резюме

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» (далі — проєкт наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою запровадження ведення медичних висновків про народження в електронній системі охорони здоров’я  (далі — система).

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» електронна система охорони здоров’я — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними й документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Кабінет Міністрів України постановою від 25 квітня 2018 року № 411 затвердив Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, який визначає механізм функціонування системи та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в системі. Зазначеною постановою визначено, що до складу центральної бази даних системи включено Реєстр медичних висновків (далі — Реєстр).

Однак на сьогодні залишається не врегульованим питання щодо ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, що у свою чергу гальмує процеси розвитку такої системи, а також створює додаткові незручності пацієнтам та надавачам медичних послуг.

Разом із тим у процесі забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко», що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України було розроблено механізм забезпечення реєстрації медичного факту народження дитини шляхом реєстрації електронного медичного висновку про народження в Реєстрі.

Тому з метою запровадження ведення медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та врегулювання процесу видачі медичного висновку про народження, переліку відомостей та взаємодії Реєстру (в частині медичних висновків про народження) з іншими державними електронними інформаційними ресурсами, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проєкт наказу «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я».

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, Порядок формування та видачі формування та видачі медичних висновків про народження та внести зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Цей наказ буде обов’язковим для суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в частині медичних висновків про народження з 01 вересня 2020 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство та гінекологія та надають медичну допомогу при пологах, а в частині медичних висновків інших видів у строки, що визначатимуться законодавством щодо формування та видачі таких висновків.

Передбачається, що Реєстр буде вестися в центральній базі даних системи та формуватися із медичних висновків, у тому числі медичних висновків про народження, в електронній формі, що будуть внесені медичними працівниками до системи за результатами медичного обслуговування пацієнта.

Розпорядником Реєстру та володільцем інформації в них буде МОЗ.

Проєкт наказу визначає перелік відомостей, що повинні міститися у відповідному Реєстрі, уточнює перелік відомостей для медичного висновку про народження, встановлює особливості збереження інформації та виправлення помилки, врегульовує питання розподілу прав доступу (право внесення записів до Реєстру та права перегляду інформації) між різними користувачами.

Проєктом наказу вносяться зміни до Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року № 179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302, Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о), затвердженої наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 та Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів, затвердженого наказом МОЗ України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації проєкту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Реалізація наказу не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Реалізація наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення.

Затвердження наказу та його реалізація слугуватиме однією з передумов для зміцнення та збереження громадського здоров’я. Забезпечення доступу пацієнтів до електронних сервісів Системи сприятиме забезпеченню їхніх прав на вільний вибір лікаря первинної медичної допомоги та доступності медичних послуг.

Видання наказу та його реалізація слугуватиме однією з передумов для зміцнення та збереження громадського здоров’я. Своєчасний доступ медичних працівників до уніфікованої інформації про пацієнта, що зберігається в системі, сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування населення.

Проєкт наказу є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством юстиції України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які мають створити підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу потребує проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт стосується питань інформатизації, використання національних електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства та цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно-правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до пункту 7, підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта. Наказ дозволить визначити особливості ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Зменшення витрат на ведення, обмін та зберігання медичної документації + У короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників правильно вносити медичні висновки в систему. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через зменшення паперового документообігу та економія часу внаслідок звільнення медичних працівників від обов’язку вести первинну облікову документацію та іншу медичну документацію за затвердженими формами на папері у разі внесення відповідних записів до системи.
Пацієнти Доступність електронних послуг + + У короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через впровадження автоматизованого обміну даними про медичні висновки при реєстрації дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Проєкт

опубліковано на сайті МОЗ України

12.08.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від ______ 2020 року № _____________

Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою запровадження ведення медичних висновків про народження в електронній системі охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, що додається.
 2. Затвердити Порядок формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я.
 3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 4. Національній службі здоров’я України забезпечити створення Реєстру медичних висновків як складової центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.
 5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення медичних висновків до Реєстру медичних висновків відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров’я України є обов’язковим:

1) в частині медичних висновків про народження з 01 вересня 2020 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство та гінекологія та надають медичну допомогу при пологах;

2) в частині медичних висновків інших видів для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та в строки, що визначатимуться законодавством щодо формування та видачі таких висновків.

 1. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров’я, передбачена пунктом 4 цього наказу, виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров’я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені технічними вимогами, затвердженими Національною службою здоров’я України.
 2. Установити, що надавачі медичних послуг, які вносять медичні висновки в Реєстр висновків, складають відповідні звіти та форми звітності, затверджені Міністерством охорони здоров’я України, з урахуванням даних, що містяться в електронній системі охорони здоров’я.
 3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Карчевич М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

__________№ ________

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. У Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року № 179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. При надходженні вагітної до пологового будинку (відділення) з повного 22-го тижня вагітності відомості про жінку записуються в «Журнал обліку прийому вагітних, роділь і породіль» (ф. № 002/о).

У випадках переривання вагітності, починаючи з повного 22-го тижня, заповнюється первинна облікова документація, а саме: «Історія пологів» (ф. № 096/о), «Журнал запису пологів у стаціонарі» (ф. № 010/о); на дітей, що народились (живими і мертвими) — «Карта розвитку новонародженого» (ф. № 097/о) та «Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)» (ф. № 102/о).

Усі народжені живими при вагітності менш ніж 22 тижні підлягають виходжуванню, на них заповнюється «Карта розвитку новонародженого» (ф. № 097/о) і здійснюється запис в окремому «Журналі обліку новонароджених у відділенні (палаті)» (ф. № 102/о). Якщо вони прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження), відомості про них уносяться в загальний «Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)» як про живонароджених, які народились при передчасних пологах.

На кожний випадок народження живої дитини, яка народилась у терміні вагітності 22 тижні вагітності та більше:

заповнюється «Медичне свідоцтво про народження» (ф. № 103/о) у випадку народження дитини жінкою, яка є іноземною громадянкою або особою без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України;

формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою, іноземкою, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженкою або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я, коли таким закладом не проводився огляд жінки та дитини, видається лише «Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу» (ф. № 103-1/о) на підставі висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.

Цей документ видає лікар, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого жінкою, яка народила дитину, або її чоловіком, родичами, іншими особами, подана відповідна декларація згідно із законодавством, до якого звернулися з живою новонародженою дитиною, яка народилась поза лікувальним закладом без надання медичної допомоги.

Трупи мертвонароджених або померлих протягом перших 168 годин життя плодів, які народилися при терміні вагітності між 20 та 22 тижнем, підлягають антропометрії, результати якої заносяться до форми № 097/о. За необхідності проводять патолого-анатомічний розтин їх, результати якого у вигляді другого примірника «Протоколу патологоанатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя» (ф. № 013-2/о) підклеюється до первинної облікової документації матері/дитини (ф. № 097/о).

Трупи мертвонароджених або померлих новонароджених протягом перших  168 годин, які народились при терміні вагітності 22 тижні та більше незалежно від маси тіла, підлягають обов’язковому патолого-анатомічному розтину. Примірник «Протоколу патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя» (ф. № 013-2/о) підклеюються до первинної документації дитини (ф. N 097/о).

Примірник «Протоколу патолого-анатомічного дослідження посліду № (ф. № 013-1/о) у вищезазначених випадках уноситься до «Історії пологів» (ф. № 096/о).

На кожний випадок смерті в перинатальному періоді в порядку, встановленому МОЗ, заповнюється «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть» (ф. № 106-2/о).

У разі смерті новонародженого в перші 168 годин життя:

заповнюється «Медичне свідоцтво про народження» (ф. № 103/о) у випадку народження дитини жінкою, яка є іноземною громадянкою або особою без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України;

формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою, іноземкою, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженкою або особою, яка потребує додаткового захисту.

Зазначені первинні облікові документи реєструються в «Журналі обліку випадків перинатальної смерті» (ф. № 153/о). »;

2) пункт 3 виключити.

2. Пункт 1.1 Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024, доповнити новим абзацом такого змісту:

«Закладами охорони здоров’я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні висновки про народження до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я форма № 103/о не ведеться.».

3. Абзац перший підпункту 1 пункту 11 Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, викласти у такій редакції:

«1) медичні записи про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги:».

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

__________№ ________

ПОРЯДОК
ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає перелік відомостей, що вносяться до Реєстру медичних висновків (далі — Реєстр) в електронній системі охорони здоров’я (далі — система), та особливості ведення Реєстру.

2. Цей Порядок є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання), та формують і реєструють медичні висновки відповідного виду в Реєстрі відповідно до цього Порядку та порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.

3. У цьому Порядку термін «медичний висновок» вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров’я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законі України «Про інформацію», Законі України «Про захист персональних даних», Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законі України «Про електронні довірчі послуги», постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

4. Розпорядником Реєстру є НСЗУ, а володільцем його відомостей є МОЗ.

5. Мета та порядок обробки персональних даних для кожного виду медичного висновку визначається порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

6. Реєстр створюється та ведеться в центральній базі даних системи та формується із медичних висновків, що внесені до системи відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ. Медичні висновки, що внесені до Реєстру відповідно до цього Порядку, є первинною обліковою медичною документацією в електронній формі.

7. Медичні висновки, що вносяться до системи, підписуються кваліфікованим електронним підписом лікаря.

8. Запис про медичний висновок у Реєстрі містить такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів;

3) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;

4) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

5) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

6) вид медичного висновку;

7) суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку;

8) строк дії медичного висновку або зазначення «безстроково»;

9) інші відомості, передбачені порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

9. Медичні висновки зберігаються в системі в знеособленому вигляді безстроково. Зміни до медичних висновків вносяться шляхом створення нового запису в Реєстрі. Початковий зміст інформації, що міститься в медичному висновку, зберігається в центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.

10. У випадку виявлення технічної неточності в медичному висновку особою, яка його внесла до Реєстру, така особа повинна внести відповідні зміни до запису та проставити відмітку про відміну запису з технічною неточністю, а також повідомити про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.

У випадку, якщо пацієнт (його законний представник) або інша особа, яка має доступ до медичного висновку відповідно до наданих прав доступу виявила технічну неточність або недостовірну інформацію в медичному висновку, пацієнт (його законний представник) або така особа мають право особисто, у тому числі засобами комунікацій, звернутись до особи, яка внесла такий запис до Реєстру, щодо внесення до системи нового запису з виправленнями. Зазначена особа обов’язково повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення такого запису.

Зміни та доповнення до інформації, що міститься в Реєстрі, за заявою пацієнта (його законного представника) також здійснюються НСЗУ у порядку, визначеному законодавством.

11. На прохання пацієнта (його законного представника) медичний працівник з правом доступу до відповідних даних в системі повинен надати йому інформацію про пацієнта, що міститься в Реєстрі, у формі витягу з Реєстру, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. Доступ користувачів до реєстрації медичних висновків та ознайомлення з відомостями в Реєстрі визначається відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 та порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.

13. Електронна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 та Закону України «Про захист персональних даних».

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

__________№ ________

ПОРЯДОК
формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає порядок формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків (далі — Реєстр) в електронній системі охорони здоров’я (далі — система), перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.

2. Цей Порядок є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство та гінекологія (далі — суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку термін «медичний висновок про народження» вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів у системі та містить висновок лікаря про факт народження дитини та є підставою для реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законі України «Про інформацію», Законі України «Про захист персональних даних», Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законі України «Про електронні довірчі послуги», постановах Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

4. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з метою засвідчення лікарем факту народження дитини, забезпечення передачі відомостей для реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану народження дитини та забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я.

5. Кожен медичний висновок про народження повинен містити такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про новонародженого в Реєстрі пацієнтів;

3) посилання на запис про матір в Реєстрі пацієнтів;

4) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;

5) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

6) повне найменування суб’єкта господарювання;

7) адреса місця надання медичних послуг;

8) посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів, на підставі якого здійснюється формування та видача медичного висновку про народження;

9) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

10) вид медичного висновку (медичний висновок про народження);

11) категорію медичного висновку (за результатом огляду пологів);

12) суть висновку лікаря:

дата народження дитини;

стать новонародженого;

13) строк дії медичного висновку визначається як безстроковий (дати початку та завершення дії медичного висновку не зазначаються).

6. Медичні висновки категорії «за результатом огляду пологів» реєструються в Реєстрі на підставі медичних записів про медичний огляд, надання консультації або лікування в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів щодо результатів первинного огляду новонародженого.

7. Для забезпечення державної реєстрації народження дитини в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян за запитом передаються наступні відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) дата народження дитини;

3) стать дитини;

4) електронний примірник документа.

Запит може бути направлений через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відомості про новонародженого від:

1) органу державної реєстрації актів цивільного стану шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами НСЗУ та Мін’юсту;

2) Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у процесі отримання комплексної послуги «єМалятко».

Запит на отримання відомостей про народження дитини з Реєстру повинен містити відомості, достатні для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку про народження та однозначної ідентифікації системою особи матері, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів про яку зазначені в такому медичному висновку.

Набори даних та порядок взаємодії визначається відповідно до чинного законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

І. Визначення проблеми

В Україні збір та обмін медичною інформацією, в більшій мірі, відбувається в паперовій формі, що у свою чергу збільшує фінансове навантаження як на комунальні та державні заклади охорони здоров’я, так і на приватний бізнес у сфері охорони здоров’я.

Як свідчить досвід таких країн як Велика Британія, Хорватія та Польща збір та використання медичної інформації в паперовій формі вимагає суттєвого (до 5 разів) збільшення чисельності персоналу державних агенцій у сфері закупівлі медичних послуг. Як наслідок збільшуються витрати з бюджетів усіх рівнів на адміністрування таких процесів.

З метою розбудови сучасної та ефективної системи охорони здоров’я України Кабінетом Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013) затверджено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я, якою, зокрема, передбачено перехід на нову систему закупівель медичних послуг, яка супроводжується створенням та постійним удосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» електронна система охорони здоров’я — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними й документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Кабінет Міністрів України постановою від 25 квітня 2018 року № 411 затвердив Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, який визначає механізм функціонування системи та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в системі. Зазначеною постановою визначено, що до складу центральної бази даних системи включено Реєстр медичних висновків (далі — Реєстр).

Однак на сьогодні залишається не врегульованим питання щодо ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, що, своєю чергою, гальмує процеси розвитку такої системи, а також створює додаткові незручності пацієнтам та надавачам медичних послуг.

Разом із тим у процесі забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко», що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України було розроблено механізм забезпечення реєстрації медичного факту народження дитини шляхом реєстрації електронного медичного висновку про народження в Реєстрі.

Тому з метою запровадження ведення медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та врегулювання процесу видачі медичного висновку про народження, переліку відомостей та взаємодії Реєстру (в частині медичних висновків про народження) з іншими державними електронними інформаційними ресурсами Міністерством охорони здоров’я України розроблено проєкт наказу «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу
Альтернатива 2.

Розробити проєкт наказу Міністерства «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

Така альтернатива передбачатиме затвердження Порядку ведення Реєстру медичних висновків, Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я здійснюватиметься всіма надавачами медичних послуг, але лише за умови наявності відповідної технічної можливості для окремого виду медичних висновків та відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я.

Вказані цілі будуть досягнуті шляхом створення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Для забезпечення реєстрації народження дитини в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян за запитом з Реєстру будуть передаватися необхідні відомості через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Окрім цього, з Реєстру медичних висновків надаватимуться виписки в паперовій або електронній формі на вимогу пацієнта (його законного представника).

Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики.

Вказані цілі будуть досягнуті шляхом створення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та функціоналу щодо формування та видачі медичних висновків про народження

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткові витрати на паперову документацію, додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв інформації, додаткові витрати щодо зберігання такої документації в архівах тощо
Альтернатива 2 Забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики

Фінансування здійснюватиметься з інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткова витрата часу на отримання відповідної медичної довідки та необхідність її транспортування за місцем затребування
Альтернатива 2 Забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Державного закладу «Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» медичні послуги при пологах надають 494 заклади охорони здоров’я. З них 5 — приватні клініки.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.08.2020 494 1539
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Витрати будуть пов’язані із збільшенням коштів передбачених на папір для друку форми 103/о та часом на її заповнення
Альтернатива 2 Забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики

Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів — 27 970,28 грн

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва Витрати будуть пов’язані зі збільшенням коштів, передбачених на папір для друку форми 103/о та часом на її заповнення
Альтернатива 2
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 27 970,28 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені у Розділі 1 Аналізу
Альтернатива 2 4 Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Для держави:

відсутні

Для громадян:

відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

відсутні

Для держави: додаткові витрати на паперову документацію, додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв інформації, додаткові витрати щодо зберігання такої документації в архівах тощо.

Для громадян:

додаткова витрата часу на отримання відповідної медичної довідки та необхідність її транспортування за місцем затребування.

Для суб’єктів господарювання:

витрати будуть пов’язані зі збільшенням коштів, передбачених на папір для друку форми 103/о та часом на її заповнення

Зазначена альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей
Альтернатива 2 Для держави:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики.

Для громадян:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я.

Для суб’єктів господарювання:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики

Для держави:

Фінансування здійснюватиметься з інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Для громадян:

відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Витрати, пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів —27 970,28 грн

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечува-тиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформацій-ного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації в сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарю-вання ліцензіатів з медичної практики

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені у Розділі 1 Аналізу Відсутні
Альтернатива 2 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

спрощення процесу реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання ліцензіатів з медичної практики

Відсутні
V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження ведення медичних висновків сприятиме зменшенню паперової роботи медичних працівників, систематизації та зручності доступу пацієнтів до даних про себе та підвищенню якості управлінських рішень у сфері державного управління системою охорони здоров’я. Проєкт наказу буде обов’язковим для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та які формують медичні висновки та зобов’язані реєструвати їх в системі відповідно до законодавства.

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

затвердження Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я;

затвердження Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України;

запровадження ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та функціоналу щодо формування та видачі медичних висновків про народження;

встановлення, що заклади охорони здоров’я та фізичні особи — підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство та гінекологія та надають медичну допомогу при пологах;

запровадження видачі з Реєстру медичних висновків виписок в паперовій або електронній формі на вимогу пацієнта (його законного представника).

При цьому розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на Урядовому порталі.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги:

Ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі Інтернет).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній.

Розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва не проводився, оскільки вплив на них відсутній.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта  — не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання — 494.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, — низький.
 4. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, — 2 години.
 5. Кількість медичних висновків про народження зареєстрованих у Реєстрі;
 6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті