Проєкт Закону України «Про Уповноваженого з медичних питань»

12 Травня 2021 3:37 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про Уповноваженого з медичних питань.

Доповідати проєкт Закону України на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про Уповноваженого з медичних питань»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

В умовах реформування медичної системи України, розвитку системи приватних закладів охорони здоров’я, функція контролю, особливо державного контролю набуває особливого значення для зміцнення всієї системи охорони здоров’я і забезпечення її належного управління.

Крім того, на сьогодні в Україні відсутній єдиний орган державної влади, до сфери повноважень якого віднесено контроль за реалізацією права на охорону здоров’я, за реалізацією прав пацієнтів та медичних працівників, посередництво в конфлікті між пацієнтом та закладом охорони здоров’я.

Варто зазначити, що інститут медичного омбудсмена діє у США, Великій Британії тощо. За результатами аналізу діяльності медичного омбудсмена в Великобританії та США можна зробити висновок, що запровадження такого інституту посилило конт­роль за функціонуванням медичних установ, що сприяло значному зменшенню кількості громадян на ці служби і поліпшенню медичного обслуговування населення.

З огляду на зазначене, враховуючи позитивний міжнародний досвід, вбачається за необхідне запровадження в Україні інституту Уповноваженого з медичних питань, діяльність якого буде спрямована на моніторинг дотримання права на охорону здоров’я, розгляд скарг щодо порушення права на охорону здоров’я та прав пацієнтів, контроль за реалізацією прав медичних працівників, посередництво в конфлікті між пацієнтом та об’єктом державного контролю.

2. Цілі і завдання законопроєкту

Метою законопроєкту є належна реалізація державного контро­лю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Для досягнення цієї мети пропонується запровадити роботу Уповноваженого з медичних питань.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

Законом визначають основні засади та гарантії діяльності Уповноваженого з медичних питань, порядок та спосіб реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Так, Закон визначає, що Уповноважений з медичних питань:

  • може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні;
  • призначається Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу, що проводиться незалежною Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого;
  • уповноважений не є державним службовцем.

Основними завданнями Уповноваженого є:

  • контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров’я;
  • контроль за реалізацією прав пацієнтів;
  • контроль за реалізацією прав медичних працівників;
  • посередництво в конфлікті між пацієнтом та суб’єктом державного контролю.

З метою реалізації визначених повноважень, Уповноважений з медичних питань може направляти відповідні письмові запити, строк розгляду встановлюється Уповноваженим, але не пізніше п’яти днів з дня отримання об’єктом контролю, надавати рекомендації з питань, що належать до його компетенції, створювати регіо­нальні представництва, безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, медико-санітарні установи всіх форм власності, бути присутнім на їх засіданнях з дотриманням вимог закону тощо.

Законом передбачається, що організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Уповноваженого здійснює Апарат Уповноваженого.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у сфері регулювання законопроєкту складається з Конституції України, законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Відповідно до п. 3 Перехідних положень Закону України «Про Уповноваженого з медичних питань» Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності Законом буде внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних питань та Апарату Уповноваженого.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прий­няття закону

Наслідком прийняття закону стане належна реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України, створення єдиного органу, завданням якого медіація взаємовідносин між пацієнтом та суб’єктом державного контролю.

Народні депутати України

 

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

07.05.2021 р. за реєстр. № 5475

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про Уповноваженого з медичних питань»

Стаття 1. Основні завдання Уповноваженого.

1. З метою реалізації державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги в Україні діє Уповноважений з медичних питань (далі — Уповноважений).

2. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) контроль за реалізацією права на охорону здоров’я;

2) контроль за реалізацією прав пацієнтів;

3) контроль за реалізацією прав медичних працівників;

4) посередництво в конфлікті між пацієнтом та об’єктом державного контролю.

3. Об’єктами державного контролю є заклади охорони здоров’я всіх форм власності, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Стаття 2. Умови призначення Уповноваженого.

1. Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого з медичних питань (далі — Конкурсна комісія), яка утворюється відповідно до цього Закону.

Стаття 3. Гарантії незалежності Уповноваженого.

1. Кабінет Міністрів України призначає Уповноваженого строком на п’ять років. Після закінчення цього строку повноваження Уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України. Особа може бути призначена на посаду Уповноваженого повторно. Особа не може обіймати посаду Уповноваженого три терміни підряд.

2. Повноваження Уповноваженого припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:

1) подання ним особистої заяви про складення повноважень Уповноваженого;

2) наявності медичного висновку про неможливість виконувати обов’язки за станом здоров’я;

3) порушення ним вимог щодо несумісності;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) припинення його громадянства України;

6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) його смерті.

3. Уповноважений не є державним службовцем.

4. Уповноважений не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, із статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу заробітну плату (за винятком провадження викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

5. Уповноважений не може брати участі в будь-якій політичній діяльності.

6. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Уповноваженого з виконання покладених на цей орган обов’язків.

Стаття 4. Повноваження Уповноваженого.

1. Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавства України щодо охорони здоров’я тощо.

2. Уповноважений має такі повноваження:

1) приймати нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти з питань забезпечення та організації діяльності Уповноваженого та Апарату Уповноваженого;

2) здійснювати моніторинг дотримання права на охорону здоров’я;

3) відкривати провадження за скаргами пацієнтів, їх законних представників, родичів пацієнтів та медичних працівників у встановленому Уповноваженим порядку;

4) надавати консультативні висновки щодо дотримання стандартів медичної допомоги за результатами проведеного провадження Уповноваженого;

5) розглядати скарги щодо порушення права на охорону здоров’я, в разі обґрунтованості скарги в установленому Уповноваженим порядку відкривати провадження щодо порушення права на охорону здоров’я, в рамках якого співпрацювати із об’єктами державного контролю, отримувати всю необхідну для перевірки скарги інформацію, в тому числі щодо отриманої медичної допомоги, медичної послуги або медичного забезпечення, та повідомляти скаржника про результати такого провадження;

6) в разі необхідності в результаті провадження звертатись із заявою про вчинення кримінального правопорушення і користуватись правами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України;

7) співпрацювати із органами виконавчої влади з метою покращення захисту прав пацієнтів;

8) співпрацювати з метою захисту прав пацієнтів із об’єктами державного контролю для покращення їх діяльності;

9) закривати провадження, якщо скарга подана неналежним суб’єктом, а також у випадку, якщо скарга подана з метою, що суперечить цьому закону;

10) співпрацювати із Верховною Радою України з метою участі у підготовці проєктів законодавчих актів щодо захисту прав пацієнтів, впровадження нових форм організації надання медичної допомоги та дотримання міжнародних стандартів медичного забезпечення;

11) брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради Украї­ни відповідно до статті 35 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та один раз на рік доповідати Верховній Раді України про стан дотримання законодавства про охорону здоров’я в межах його компетенції;

12) співпрацювати з міжнародними організаціями та органами із захисту прав пацієнтів інших держав для запровадження міжнародних стандартів дотримання прав людини під час медичного обслуговування в Україні;

13) співпрацювати з громадськими організаціями, професійними асоціаціями медичних працівників, асоціаціями пацієнтів, в тому числі батьків хворих дітей тощо;

14) здійснювати інші повноваження відповідно до цього та інших законів;

15) подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

16) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вдосконалення та покращення реалізації права кожного на охорону здоров’я, прав пацієнтів та медичних працівників та отримувати інформації про результати їх виконання.

3. Конфіденційна інформація, отримана Уповноваженим при виконанні його обов’язків, має зберігатись як конфіденційна після закінчення строку перебування на посаді або звільнення Уповноваженого.

Стаття 5. Права Уповноваженого.

1. Уповноважений з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:

1) одержувати за письмовими запитами від об’єктів державного контролю інформацію та копії документів, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) мати доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, що створені або будуть створені в системі охорони здоров’я, користуватися у встановленому Кабінетом Міністрів порядку державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань науковців та фахівців, у тому числі на договірній основі працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань охорони здоров’я;

5) надавати рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

6) отримувати скарги фізичних та юридичних осіб про порушення вимог законодавства про охорону здоров’я, проводити на їх підставі та за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог законодавства про охорону здоров’я;

7) отримувати від закладів охорони здоров’я, лікарів, медичного персоналу та фахівців з реабілітації письмові пояснення щодо обставин провадження або інших питань, віднесених до повноважень Уповноваженого;

8) створювати регіональні представництва в межах коштів, передбачених в державному бюджеті для фінансування Уповноваженого;

9) за ініціативою закладу охорони здоров’я створювати представництво Уповноваженого безпосередньо в закладі охорони здоров’я в межах коштів, передбачених в державному бюджеті для фінансування Уповноваженого;

10) отримувати та розглядати звернення в порядку Закону України «Про звернення громадян»;

11) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, медико-санітарні установи всіх форм власності, бути присутнім на їх засіданнях з дотриманням вимог закону;

12) інші права, передбачені законом.

2. Відповідь на письмовий запит Уповноваженого, в тому числі отриманий засобами електронного зв’язку, має бути надана протягом терміну, встановленого Уповноваженим, але не пізніше п’яти днів з дня отримання об’єктом контролю. У виключних випадках, визначених Уповноваженим, відповідь має бути надана протягом доби.

Ненадання відповіді на письмовий запит Уповноваженого тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

3. У випадках виявлення порушення законодавства про охорону здоров’я Уповноважений має право здійснювати такі заходи реагування:

1) надати роз’яснення особі, чиї права були порушені, про її право звернення до суду в порядку цивільного судочинства;

2) звернутись до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення;

3) надати закладу охорони здоров’я рекомендації щодо усунення встановлених порушень;

4) звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування із рекомендаціями щодо усунення системної проблеми в реалізації права особи на охорону здоров’я;

5) провести спільне засідання за участі Уповноваженого, суб’єкта державного контролю та особи, права якої на охорону здоров’я порушені, з метою врегулювання порушення.

4. Рекомендації Уповноваженого мають бути розглянуті по суті протягом 10 днів з дня надходження. Про результат розгляду рекомендацій Уповноваженого об’єкт державного контролю або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або орган місцевого самоврядування мають поінформувати Уповноваженого у визначений цією статтею строк. Ненадання інформації про результат розгляду рекомендацій Уповноваженого тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 6. Організація діяльності Уповноваженого.

1. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Уповноваженого здійснює Апарат Уповноваженого, який фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

2. Апарат Уповноваженого є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.

3. Співробітники Апарату Уповноваженого є державними службовцями.

4. Положення про Апарат Уповноваженого та його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи Апарату затверджуються Уповноваженим. Гранична чисельність працівників Апарату Уповноваженого затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого.

5. Керівник Апарату та його заступники призначаються та звільняються Уповноваженим, інші працівники Апарату (крім працівників, які виконують функції з обслуговування або займають посади патронатної служби) призначаються за результатами відкритого конкурсу, крім випадку переведення в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу». Положення про відкритий конкурс у Апараті Уповноваженого затверджується Уповноваженим.

6. В Апараті Уповноваженого з метою надання консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану реалізації прав на охорону здоров’я формуються комісії фахівців за різними напрямками завдань Уповноваженого.

Стаття 7. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого.

1. Уповноваженим може бути призначено громадянина Украї­ни, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.

Стаття 8. Процедура відбору на посаду Уповноваженого.

1. Уповноважений призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

2. Організацію конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія, до складу якої входять:

1) дві особи, визначені Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

2) дві особи, обрані на спільному засіданні громадських організацій, які мають досвід роботи в сфері захисту прав пацієнтів або в сфері реалізації прав особи на охорону здоров’я протягом щонайменше трьох років, при цьому кожна організація при такому обранні матиме один голос;

3) дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету, до предмету відання якого належать питання охорони здоров’я;

3. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Уповноваженого або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.

4. Засідання Конкурсної комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні п’ять членів Конкурсної комісії. Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії.

5. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідних відео та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України

7. Конкурсна комісія самостійно приймає рішення щодо порядку проведення конкурсного відбору Уповноваженого.

8. Порядок проведення конкурсного відбору та оголошення про початок конкурсного відбору Уповноваженого мають бути публічними.

9. Конкурсна комісія:

1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;

2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Уповноваженого;

3) визначає умови та строки проведення конкурсу, розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;

6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;

7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків Уповноваженого, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення на посаду Уповноваженого;

8) в порядку, визначеному Конкурсною комісією, оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, відібраних для проходження співбесіди, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Уповноваженого;

9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, встановленим щодо посади Уповноваженого.

10. Члени Конкурсної комісії мають право:

1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду Уповноваженого;

2) мати безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;

11. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:

1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома Конкурсній комісії, її члену у зв’язку із здійсненням повноважень;

2) брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;

3) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі Конкурсної комісії;

4) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата на посаду Уповноваженого, розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та безсторонність під час прийняття членом Конкурсної комісії рішення щодо кандидата на посаду Уповноваженого.

12. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Уповноваженого та своє бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді;

4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.

13. Відомості з поданих відповідно до цієї статті документів мають бути оприлюднені протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних питань та Апарату Уповноваженого;

2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

призначити Уповноваженого з медичних питань;

забезпечити в межах компетенції створення належних умов для функціонування Уповноваженого з медичних питань;

3) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про захист прав пацієнтів;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форм власності у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність із цим Законом.

Народні депутати України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті