Наказ МОЗ України від 27.08.2021 р. № 1794

01 Вересня 2021 4:31 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.08.2021 р. № 1794

Про створення координаційної ради з розвитку медсестринства

Відповідно до підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8  Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

 1. Створити координаційну раду з розвитку медсестринства.
 2. Затвердити Положення про координаційну раду з розвитку медсестринства, що додається.
 3. Затвердити персональний склад координаційної ради з розвитку медсестринства, що додається.
 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2006 року № 163 «Про створення Координаційної Ради з питань розвитку медсестринства України».
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства

 охорони здоров’я України

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

координаційної ради з розвитку медсестринства

БАЛАБАНОВА

Катерина

директор ДУ «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України»
БОЙЧУК Ірина директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
БОНДАРЬ Світлана директор Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Є.Й. Мухіна;
ВОВК Леся директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти»;
ГОРДІЙЧУК Світлана проректор з навчальної роботи Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;
КІЗІМ Алла керівник експертної групи з розвитку медсестринства Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України;
КОЗЕНКО Людмила директор КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради;
МЕЗЕНЦЕВА Олена медичний директор з медсестринства КНП «Обласний перинатальний центр міста Краматорськ», магістр медсестринства;
МОЇСЄЄВА Юлія голова Асоціації медичних сестер Дніпропетровської області «Професійний ангел», головний спеціаліст відділу розвитку та моніторингу якості медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА, магістр медсестринства
МОНІЧ Тетяна директор КЗ «Костянтинівський медичний фаховий коледж» Донецької ОДА;
ПІДМОГИЛЬНА Лідія директор ЗПФО «Київський фаховий медичний коледж ім. П.І. Гаврося»;
ПОЛУПАН Олена державний експерт експертної групи з розвитку медсестринства Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України;
РОМАНІШИНА- ЛАНОВСЬКА Людмила головна медична сестра КП «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Рівненської обласної ради, головний позаштатний спеціаліст з медсестринства департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА, магістр медсестринства;
РОШКА Віоріка медичний директор з медсестринства ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», магістр медсестринства;
СТАСЮК Володимир директор комунального закладу фахової передвищої освіти «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» Івано-Франківської ОДА;
ФАРІЙОН Надія заступник генерального директора КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради, магістр медсестринства;
ФУРСО Наталія старша медична сестра відділення надання цілодобової екстреної невідкладної медичної допомоги КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Луганської ОДА, магістр медсестринства;
ЧЕРНИШЕНКО Тетяна президент Асоціації медичних сестер України;
ШУЛЬГІНА Надія заступник медичного директора з медсестринства КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3», магістр медсестринства.

В.о. генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства

 охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з розвитку медсестринства

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні, функції, права та обов’язки координаційної ради з розвитку медсестринства (далі — Координаційна рада).
 2. Координаційна рада утворюється на засадах консультативно- дорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ, участі у формуванні стратегії та розвитку медсестринства, координації своєї роботи з МОЗ у сфері охорони здоров’я за напрямом «медсестринство».
 3. Члени Координаційної ради здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.
 4. Персональний склад членів Координаційної ради (до двадцяти осіб) затверджується наказом МОЗ.
 5. У своїй діяльності члени Координаційної ради керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
 6. Членами Координаційної ради призначаються:

фахівці з числа керівників закладів фахової передвищої освіти, що мають вищу медичну освіту, медичні сестри, які мають освітній ступінь магістр медсестринства та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років.

 1. Функції Координаційної ради
 2. Визначення пріоритетів у розвитку медсестринства, обґрунтування доцільності впровадження сучасних медичних інновацій, які можуть бути використані в практиці медичних сестер та внесення відповідних рекомендацій і пропозицій керівництву МОЗ.
 3. Підготовка пропозицій до управлінських рішень для МОЗ з питань, що належить до компетенції Координаційної ради.
 4. Участь у підготовці аналітичних довідок та звітів за напрямом «медсестринство».
 5. Участь у підготовці нових та внесенні змін до існуючих протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій.
 6. Участь у забезпеченні обміну досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях з питань медсестринства.
 7. Надання методичної, консультативно-дорадчої допомоги фаховим медичним коледжам, та закладам вищої та післядипломної освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань «223 Медсестринство».
 8. Співпраця з робочими групами та комісіями МОЗ відповідно до законодавства.

Ш. Права та обов’язки координаційної ради з розвитку медсестринства

 1. Координаційна рада має право:

1) надавати пропозиції та брати участь у розробці нормативно- правових актів з питань медсестринства;

2) отримувати необхідну для роботи документацію та консультативну допомогу від закладів вищої та фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «223 Медсестринство» відповідно до законодавства;

3) співпрацювати із закладами фахової передвищої освіти, закладам вищої та післядипломної освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань «223 Медсестринство», закладами охорони здоров’я щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

4) брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

 1. До обов’язків Координаційної ради належать:

1) участь у:

створенні та впровадженні протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій;

розробці проєктів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються освіти медичних сестер та сучасних кваліфікаційних вимог до молодших медичних спеціалістів, бакалаврів та магістрів медсестринства;

підготовці статистично-аналітичних довідок та пропозицій щодо оптимального кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я молодшими спеціалістами з медичною освітою;

формуванні пріоритетних напрямів розвитку медсестринства з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;

робочих групах та комісіях МОЗ у межах компетенції.

2) співпраця з головними спеціалістами з питань медсестринства структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у разі їх наявності), а також із закладами охорони здоров’я;

3) надання пропозицій щодо покращення організації заходів безперервного професійного розвитку, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації згідно із законодавством;

4) надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ.

 1. Регламент роботи Координаційної ради
 2. Формою роботи Координаційної ради є засідання.
 3. На період дії карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання може проводитися в режимі он-лайн.
 4. На першому засіданні Координаційної ради шляхом голосування обирається її Голова та секретар, та визначається план засідання. На першому засіданні визначається також план роботи на рік.
 5. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 2/3 від її персонального складу.
 6. Планові засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал.
 7. Питання, що підлягають розгляду на засіданні Координаційної ради, місце і час його проведення визначаються Головою Координаційної ради і за допомогою засобів електронного зв’язку доводяться до членів ради не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дня проведення засідання.
 8. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом засідання, який підписується Головою та секретарем Координаційної ради.
 9. У разі, якщо під час голосування Координаційної ради виявляється однакова кількість голосів за і проти прийняття рішення, вирішальний голос має Голова.
 10. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Координаційної ради або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у її роботі, вони зобов’язані письмово повідомити про це голову Координаційної ради. У разі ненадання зазначеної інформації, відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами законодавства.
 11. Про конфлікт інтересів членів Координаційної ради, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Координаційної ради, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання Координаційної ради.
 12. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Координаційною радою, — таке рішення підлягає перегляду.
 13. Рішення та експертні висновки Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

В.о. генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті